Машиновикористання у рослинництві. Курсова робота

Abstract

Курсова робота обов’язкова складова частина курсу “Машиновикористання у рослинництві” для студентів агрономів. Мета курсової роботи – поглиблення і закріплення теоретичних і практичних знань, отриманих студентами при вивченні курсу та за період проходження виробничої практики, систематизація і закріплення знань студентів з загальнотехнічних і спеціальних дисциплін, вдосконалення навиків самостійної роботи з літературою, застосовування отриманих теоретичних знань при розробці організаційних питань щодо впровадження в сільськогосподарське виробництво нових прогресивних технологій та ефективного використання техніки.

Description

Keywords

курсова робота, машиновикористання в рослинництві, машино-тракторний парк, механізовані технології, МТА, машино-тракторний агрегат

Citation

Машиновикористання у рослинництві : метод. вказівки до виконання курсової роботи з курсу "Машиновикористання у рослинництві" для студент. спец. 8.130102 "Агрономія" / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т, каф. с.-г. машинобуд. ; [уклад. : П. Г. Лузан, І. М. Осипов, С. М. Мороз, та ін.]. - Кіровоград : КНТУ, 2004. - 56 с.