Амортизаційна політика підприємства

Loading...
Thumbnail Image

Date

2005

Authors

Жук, В. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Стаття присвячена проблемам формування амортизаційної політики на прикладі підприємств галузі культури. Розглядаються основні складові амортизаційної політики на підприємстві та вплив людського фактору на їх формування. Запропоновано порядок встановлення ліквідаційної вартості та строку корисного використання основних засобів, визначена недоцільність застосування норм та методів амортизації встановлених податковим обліком.The article is devoted to the problems of forming of depreciation policy on the example of enterprises of industry of culture. The basic constituents of depreciation policy on an enterprise are considered and influencing of still human to the factor on their forming. The order of establishment of liquidating value and term of the useful use of basic facilities is offered, definite pointlessness of application of norms and methods of depreciation of set by the fiscal accounting.

Description

Keywords

амортизаційна політика, амортизаційні відрахування, економічна роль амортизації, податкова роль амортизації, норма амортизації, метод амортизації, вартість, первісна вартість основного засобу, ліквідаційна вартість, строк корисного використання, група основних засобів

Citation

Жук, В. В. Амортизаційна політика підприємства / В. В. Жук // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2005. - Вип. 7, ч. 1. - С. 314-324.