Економічні науки. Випуск 7. Частина 2. – 2005

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 86
 • Item
  Моделирование финансирования проектов разработки сложных технических систем
  (КНТУ, 2005) Мазорчук, М. С.; Бегун, А. П.; Бахмач, Е. С.
  В данной работе представлены основные этапы анализа и моделирования финансирования проектов разработки сложных технических систем. На основе проведенного анализа и предлагаемых моделей проанализированы различные схемы финансирования проектов и выбраны наиболее приемлемые варианты .У даній роботі представлені основні етапи аналізу і моделювання фінансування проектів розробки складних технічних систем. На основі проведеного аналізу і пропонованих моделей проаналізовані різні схеми фінансування проектів і вибрані найбільш прийнятні варіанти . The basic stages of analysis and design of financing of projects of development of the difficult technical systems are presented in this work. On the basis of the conducted analysis and offered models the different charts of financing of projects are analysed and the most acceptable variants are chosen .
 • Item
  Облік операцій з корпоративним програмним забезпеченням
  (КНТУ, 2005) Артюр, І. М.; Комаров, А. А.; Гладущенко, Т. М.
  У статті розглядаються питання документального оформлення прав підприємства на використання корпоративного програмного забезпечення, розробленого самостійно, а також розробленого сторонніми організаціями, порядок надання їх у користування клієнтам при наданні послуг. In the article the questions of documentary registration of rights for an enterprise on the use of the corporate software developed independently are considered, and also developed by strange organizations, order of grant of them in the use to the clients at the grant of services.
 • Item
  Особливості обліку витрат на утримання об‘єктів соціальної інфраструктури
  (КНТУ, 2005) Артюр, І. М.; Комаров, А. А.; Осипчук, О. М.
  У статті розглядаються особливості ведення податкового обліку об‘єкту соціальної інфраструктури, що перебуває у власності підприємства. Розглянуті типові складові витрат, що виникають в процесі діяльності закладів підвищення кваліфікації з точки зору їх оподаткування. In the article the features of conduct of the fiscal accounting of object of social infrastructure, that will have been in own of enterprise are considered. The considered typical constituents of charges, that arise up in the process of activity of establishments of the in-plant training from the point of view their taxation.
 • Item
  Проблеми оподаткування діяльності їдальні на підприємстві
  (КНТУ, 2005) Артюр, І. М.; Комаров, А. А.; Гладущенко, Т. М.
  У статті розглянуто проблемні питання оподаткування діяльності їдальні на підприємстві, зокрема застосування звичайних цін, оподаткування продукції їдальні податком на додану вартість. Проаналізовано проблеми віднесення знижок із вартості харчування до доходів працівників та їх оподаткування. In the article the problem questions of taxation of activity of dining-room are considered on an enterprise, in particular application of ordinary prices, taxation of dining-room by a tax on the added cost. The problems of taking of discounts are analysed from the cost of feed to the profits of workers and their taxation.
 • Item
  Особливості обліку та документального оформлення витрат на гарантійний ремонт автомобільної техніки
  (КНТУ, 2005) Артюр, І. М.; Комаров, А. А.; Осипчук, О. М.
  У статті розглядаються особливості ведення податкового обліку та документального оформлення операцій із проведення гарантійного ремонту автомобілів на підприємствах з навністю дилерської мережі. В статье рассматриваются особенности ведения налогового учета и документального оформления операций по проведению гарантийного ремонта автомобилей на предприятиях с наличием дилерской сети. In the article the features of conduct of the fiscal accounting and documentary registration of operations from conducting of guarantee repair of cars on enterprises from a dealer network are considered.
 • Item
  Формування цінового механізму в молокопродуктовому підкомплексі регіону
  (КНТУ, 2005) Шинкаренко, О. М.
  У статті розглядаються механізми ціноутворення в молокопродуктивному підкомплексі; визначені їх недоліки та переваги; запропоновано розрахунок цін молока. In the article the machineries of pricing in a molocoprodouctivnomou subcomplex are considered; definite their failing and advantages; computation of costs of milk is offered.
 • Item
  Концептуальні аспекти формування податкової облікової політики підприємства
  (КНТУ, 2005) Шевчук, С. В.
  У статті розглядається питання всебічного обґрунтування форми та змісту елементів облікової політики підприємства для цілей оподаткування в контексті досягнення інформаційних, інтеграційних та регулювальних цілей користувачів даними інтегрованої обліково-інформаційної системи. Questions of an all-round substantiation of the form and the contents of elements of accounting policies for the purposes of the taxation in a context of achievement information, integration and regulation the purposes of users are considered by the data of the integrated accounting - information system.
 • Item
  Деякі проблеми залучення та використання інвестицій
  (КНТУ, 2005) Чібісова, І. В.
  Розглянуті нагальні проблеми інвестиційної діяльності в Україні. Окремо акцентується увага на необхідності впровадження сприятливого податкового режиму у інвестиційній діяльності, зокрема шляхом застосування норм прискорення амортизації основних фондів підприємств з метою більш ефективного залучення інвестицій в іноваційні проекти. Here‘s the consideration of some investment activity problems in Ukraine.Attention also is attracted to the necessity of inculcation of favourable tax regime in the investment activity,in particular by way of using norms of quickening amortization of enterprises‘ main funds in order to apply investments to the innovation projects more effectively.
 • Item
  Особливості становлення системи корпоративного управління в Україні
  (КНТУ, 2005) Цьома, О. С.
  В статті розглянуті особливості становлення системи корпоративного управління в Україні, його цілі й задачі, моделі структури володіння пакетами акцій, правове поле розвитку національної системи корпоративного управління, проблеми та шляхи впровадження ефективного корпоративного управління. In the article the features of development of the system of corporate management in Ukraine are considered, his purposes and tasks, models of structure of domain by the share holding, legal field of development of the national system of corporate management, problems and ways of introduction of effective corporate management.
 • Item
  Місце та роль внутрішньогосподарського контролю в системі управління підприємством
  (КНТУ, 2005) Фоміна, Т. В.
  В статті визначено місце та роль внутрішньогосподарського контролю в управлінні господарською діяльністю підприємств. Обґрунтовано необхідність його розгляду в двох аспектах: як один із етапів процесу управління та як невід‘ємна частина кожної стадії процесу управління.The place and role of internal economic control in the management of enterprise‘s economic activity are determined in the article. The necessity of investigation of internal economic control in such two aspects as the one of stages of management‘s process and as the vital part of every stages of management‘s process.
 • Item
  Теоретичні засади аудиту фінансового стану підприємства
  (КНТУ, 2005) Шалімова, Н. С.; Невдаха, Н. А.
  Досліджуються проблеми теорії і практики проведення аудиту фінансового стану підприємства в сучасних умовах. Запропонована модель аудиту фінансового стану, яка включає такі елементи як об‘єкти аудиту, критерії ефективності, методи отримання аудиторських доказів.The problems of theory and practice of audit of enterprise`s financial state under present-day conditions are investigated. The model of financial state audit which cosists of such elements as objects of the audit, creterion of the effectivness, methods of achieving the audit evidence is proposed.
 • Item
  Порядок обліку витрат обігу в підприємствах торгівлі споживчої кооперації та шляхи його удосконалення
  (КНТУ, 2005) Фірсова, Н. В.
  В статті розглядається діюча система обліку витрат обігу в споживчій кооперації. Запропоновано шляхи удосконалення аналітичного обліку з метою отримання більш повної і достовірної інформації для управління.The article deals with the current system of recording turn over costs in consumer cooperatives. Ways of improving analytical recording aimed at providing more complete and true information for management have been introduced.
 • Item
  Сутнісні характеристики та класифікація фінансових ресурсів підприємства
  (КНТУ, 2005) Улична, М. І.
  Розкрито поняття фінансових ресурсів, досліджено їх класифікацію за окремими критеріями. Визначено характерні ознаки окремих елементів фінансових ресурсів, окреслено доцільність їх використання суб‘єктами господарювання. Notion of financial resources is explore, their classification is explored after separate criterion. The characteristic signs of separate elements of financial resources are definite, expedience of their use of soubectami ménage is outlined.
 • Item
  Формування і облік повної собівартості продукції (робіт, послуг)
  (КНТУ, 2005) Ткаченко, С. А.
  Розглянуто сучасний стан, виявлено недоліки і наведено пропозиції щодо формування і обліку повної собівартості продукції (робіт, послуг) в сучасних ринкових умовах на підприємствах України. The modern condition is considered, the lacks are revealed and the offers on formation and account of the complete cost price of production (works, services) in modern market conditions at the enterprises of Ukraine are given.
 • Item
  Проблеми обліку побічної продукції та відходів у олійно-жирових виробництвах
  (КНТУ, 2005) Сорокіна, Т. В.
  В статті розглянуто питання класифікації продукції в комплексних виробництвах та варіанти її оцінки. Уточнено поняття побічної, основної продукції, зворотних відходів, та їх оцінку для олійно-жирових виробництв. In the article the questions of classification of products in complex productions and variants of its estimation are considered. Notion of side, basic products, reverse wastes is specified, and their estimation for oily-fatty productions.
 • Item
  Проблемні питання і напрямки розвитку системи бухгалтерського обліку та контролю матеріальних ресурсів на кондитерських підприємствах
  (КНТУ, 2005) Сиротенко, Н. А.
  У статті окреслено проблемні питання системи бухгалтерського обліку та контролю матеріальних ресурсів та зроблено прогноз її розвитку на перспективу.The problem-solving questions of system of accounting and of control material resources and a perspective prognosis of her development are considered in this article.
 • Item
  Інформаційне забезпечення виробничого менеджменту в агробізнесі
  (КНТУ, 2005) Савченко, О. С.
  Публікація присвячена висвітленню галузевих аспектів управлінського обліку в аграрному виробництві. Визначено проблеми та окреслено перспективи створення інтегрованої інформаційної системи управління аграрним виробництвом.The publication is devoted to illumination of of a particular branch aspects of administrative consideration in agrarian production. Problems are definite and outlined prospects of creation of the integrated management information by agrarian production.
 • Item
  Класифікація господарських процесів як передумова ефективної облікової політики підприємства
  (КНТУ, 2005) Рузмайкіна, І. В.
  В статті запропоновано підхід до формування облікової політики підприємства, в якому вихідним моментом є класифікація господарських процесів підприємства. В класифікації згруповано різнорідні по змісту та цілям процеси, що відбуваються в різних сферах діяльності підприємства.The approach to accounting policies forming of an enterprise is offered in this article, the starting position in which is classification of economic activities. Activities heterogeneous in content and purposes, which take place in different spheres of enterprise‘s work, are grouped in this classification.
 • Item
  Участь бухгалтера у договірній роботі: історія та сучасність
  (КНТУ, 2005) Романчук, К. В.
  Досліджено історичний та сучасний аспекти необхідності участі бухгалтера в договірній роботі підприємства, ступінь регламентації його дій в договірному процесі на законодавчому рівні та проаналізовано тенденції підготовки фахівців облікової спеціальності у ВНЗ в аспекті договірної роботи. The historical and modern aspects of necessity of accountant‘s contribution into the contract work at an enterprise, the extent of the legislative regulation of an accountant‘s actions within the negotiations have been researched as well as the tendencies of accounting specialists‘ training in the higher educational institutions in the aspect of the contract work have been analyzed.
 • Item
  Трансформація як один із способів підготовки звітності за МСФЗ
  (КНТУ, 2005) Рабошук, А. В.
  На підставі порівняльного аналізу способів складання фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ визначено особливості застосування трансформації як одного із найбільш прийнятних серед існуючих; досліджено основні етапи її здійснення. The peculiarities of the transformation method application as the most appropriate among the existing ones have been defined taking as a base the comparative analysis of the methods compiling the financial statements according to the IFRS requirements; the basic transformation stages have been researched.