Креативні технології адаптації персоналу в умовах форс-мажору

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Authors

Сибірцев, В. В.
Сочинська-Сибірцева, І. М.
Sybirtsev, V.
Sochynska-Sybirtseva, I.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Висунуто гіпотезу, що креативність технологій повинна визначатись їх неординарним характером і можливістю гнучкого пристосування до умов, які диктуються нестандартними, особливо екстремальними (надзвичайними) кризовими ситуаціями. З цією метою досліджена практика успішних компаній в контексті використання технологій адаптації персоналу. Наукова цінність дослідження полягає у визначе нні основних складових креативних технологій адаптації персоналу, які є начасними для вітчизняних організацій в умовах форс-мажорних обставин, а саме: психологічної, корпоративної, мотиваційної адаптації, убезпечення життя. Зроблено висновок, що креативність технологій адаптації персоналу в умовах форс-мажорних обставин залежить від професіоналізму HR-менеджерів. Трансформація технологій адаптації персоналу вимагає оновлення і розширення компетенцій HR-менеджерів з урахуванням динамічних змін в процесах, які відбуваються у бізнес-середовищі під впливом форс-мажорних обставинах. Визначено роль HR-менеджера, як головного фасилітатора в процесі адаптації, досліджено переваги і недоліків наявних цифрових технологій, проаналізовано внутрішні та зовнішні фактори впливу на ефективність технологій адаптації персоналу, які повинні стати напрямками наступних досліджень цієї наукової проблеми. A hypothesis has been put forward that the creativity of technologies should be determined by their extraordinary nature and the possibility of flexible adaptation to conditions that are dictated by non-standard, especially extreme (emergency) crisis situations. For this purpose, the practice of successful companies in the context of the use of personnel adaptation technologies has been researched. The authors focus on the urgent problem of determining priority areas for personnel adaptation in conditions of force majeure, developing methods and tools for retaining personnel, as well as implementing creative shifts within the framework of traditional personnel adaptation technologies. The scientific value of the investigation consists in determining the main components of creative technologies for adapting personnel, which are relevant for domestic organizations in conditions of force majeure, namely: psychological, corporate, motivational adaptation, life safety. It is concluded that the creativity of personnel adaptation technologies in force majeure depends on the professionalism of HR managers. The transformation of personnel adaptation technologies requires updating and expanding the competence of HR managers, taking into account dynamic changes in the processes taking place in the business environment in force majeure circumstances. Determining the role of the HR manager as the main facilitator in the adaptation process, researching the advantages and disadvantages of existing digital technologies, analyzing internal and external factors influencing the effectiveness of personnel adaptation technologies should be the direction of further research in this scientific problem.

Description

Keywords

адаптація персоналу, форс-мажор, креативні технології, HR-менеджмент, корпоративний комплаєнс, фасилітатор, емпатія, personnel adaptation, force majeure, creative technologies, HR management, corporate compliance, facilitator, empathy, well-being, Employee Value Proposition, Diversity&Inclusion

Citation

Сибірцев, В. В. Креативні технології адаптації персоналу в умовах форс-мажору / В. В. Сибірцев, І. М. Сочинська-Сибірцева // Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки : зб. наук. пр. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – Вип. 8(41). – С. 49-55.