Організація діловодства та його особливості в товариствах з обмеженою відповідальністю (на прикладі ТОВ «М-Термінал»)

Abstract

Використання інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє підвищити якість та оперативність обробки та передачі інформації у вигляді документів, використовуючи мережу Інтернет та запровадження електронного документообігу на своїх підприємствах. Оптимізація документообігу шляхом впровадження електронного документообігу стає нагальною необхідністю для багатьох українських підприємств, установ і організацій. Усвідомлення таких перспектив потребує активної розробки інформаційних технологій для створення систем електронного документообігу. Система електронного документообігу по суті створює спеціальний інтеграційний шар у корпоративній інформаційній системі й виступає як платформа для автоматизації бізнес-процесів операційної діяльності. The use of information and communication technologies makes it possible to improve the quality and efficiency of processing and transmission of information in the form of documents, using the Internet and the introduction of electronic document management at one's enterprises. Optimizing document flow through the introduction of electronic document flow is becoming an urgent necessity for many Ukrainian enterprises, institutions and organizations. Awareness of such prospects requires active development of information technologies for the creation of electronic document management systems. The electronic document management system essentially creates a special integration layer in the corporate information system and acts as a platform for automating business processes of operational activity.

Description

Keywords

документообіг, документування, кадрова політика, архівне зберігання, document flow, documentation, HR policy, archival storage

Citation

Бодаренко, В. В. Організація діловодства та його особливості в товариствах з обмеженою відповідальністю (на прикладі ТОВ «М-Термінал») : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / наук. кер. О. А. Лукашевич ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 89 с.