Розробка стратегій підтримки малого та середнього підприємництва в контурі державної політики

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-06-24

Authors

Воєнний, Віталій Володимирович
Voiennyi, Vitalii

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Метою роботи є визначення закономірностей між різними аспектами державної політики, які впливають на розвиток МСП, та розробка рекомендацій для покращення підтримки цього сектору. Для реалізації цієї мети в роботі знайшли розв’язання наступні основні завдання: - передбачає постановку і розв’язання конкретних завдань: - вивчити державну політику підтримки малого та середнього підприємництва в Україні; - встановити основні напрямки та інструменти державної підтримки МСП; - проаналізувати законодавство України, що регулює діяльність МСП; - описати підтримку малих та середніх підприємств на місцевому рівні; - виявити функції та обов'язки Центру підтримки підприємництва в місті Кропивницькому; - розглянути підтримку МСП на регіональному рівні; - дослідити підтримку МСП на державному рівні; - розробити механізми підтримки малих та середніх підприємств; - узагальнити види та порядок отримання допомоги для МСП; - виявити основні особливості та моменти, що потребують уваги при отриманні підтримки; - описати грантові програми для малого та середнього підприємництва; - дослідити особливості та порядок участі МСП у тендерах; - вивчити державну політику оподаткування для різних груп підприємств та різних видів діяльності. Об’єкт дослідження – державна політика підтримки малого та середнього підприємництва (МСП) в Україні. The aim of the work is to identify the patterns between different aspects of state policy affecting the development of SMEs and to develop recommendations for improving support for this sector. - To achieve this goal, the work addresses the following main tasks: - To study state policy supporting small and medium-sized enterprises (SMEs) in Ukraine; - To establish the main directions and instruments of state support for SMEs; - To analyze the legislation of Ukraine regulating SME activities; - To describe support for small and medium-sized enterprises at the local level; - To identify the functions and responsibilities of the Entrepreneurship Support Center in Kropyvnytskyi city; - To consider SME support at the regional level; - To investigate SME support at the state level; - To develop mechanisms for supporting small and medium-sized enterprises; - To summarize the types and procedures for obtaining assistance for SMEs; - To identify key features and aspects requiring attention when receiving support; - To describe grant programs for small and medium-sized enterprises; - To investigate the features and procedures for SME participation in tenders; - To study state tax policy for different groups of enterprises and various types of activities. The object of the study is the state policy supporting small and medium-sized enterprises (SMEs) in Ukraine.

Description

Keywords

державна політика, національна стратегія доходів, система оподаткування, state policy, national income strategy, taxation system

Citation

Воєнний, В. В. Розробка стратегій підтримки малого та середнього підприємництва в контурі державної політики : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 281 «Публічне управління та адміністрування» / наук. кер. Н. М. Глевацька ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2024. – 95 с.