Дослідження закономірностей взаємодії основи з комбінованим підсиленим стрічковим фундаментом

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-16

Authors

Львов, Максим Володимирович
Lvov, Maksym

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Фундаменти будівель і споруд багато в чому визначають безпеку експлуатації будівельних об'єктів на агломераційних територіях. В даний час актуальними є питання модернізації, реконструкції будівель, капітального ремонту, реновації існуючого житлового фонду. Реконструкція часто включає в себе збільшення поверховості, зміна функціоналу об'єктів і пов'язане з цим зміна навантажень на грунтові основи. Причинами для проведення ремонтних робіт є не тільки моральний знос, але і фізичне старіння, пов'язане з деструкцією матеріалу фундаментів, зміною властивостей підстав, помилками на етапах досліджень, проектування, будівництва, експлуатації. Важливим геотехнічних аспектом залишається пристрій при реконструкції підвальних приміщень, що особливо актуально в обмежених міських умовах. В цьому випадку може змінюватися розрахункова схема системи «основа-фундамент», що вимагає проведення додаткових заходів. The foundations of buildings and structures largely determine the safety of operation of construction sites in agglomerations. Currently, the issues of modernization, reconstruction of buildings, overhaul, renovation of the existing housing stock are relevant. Reconstruction often includes increasing the number of storeys, changing the functionality of objects and the associated change in loads on the ground. The reasons for the repair work are not only wear and tear, but also physical aging associated with the destruction of the foundation material, changes in the properties of the foundations, errors in the stages of research, design, construction, operation. An important geotechnical aspect remains the device in the reconstruction of basements, which is especially true in limited urban conditions. In this case, the calculation scheme of the "foundation-foundation" system may change, which requires additional measures.

Description

Keywords

палеві фундаменти, комбіновані системи, розрахункова взаємодія, pile foundations, combined systems, calculated interaction

Citation

Львов, М. В. Дослідження закономірностей взаємодії основи з комбінованим підсиленим стрічковим фундаментом : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / наук. кер. А. А. Тихий ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 78 с.