Сутність, типологія регіонів та особливості управління регіональним розвитком в умовах глобалізації

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Authors

Шпильова, В. О.
Shpileva, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Дана стаття присвячена дослідженню і обґрунтуванню теоретичних підходів до визначення сутності і змісту поняття «регіон». Автором визначено, що найбільш раціональною в сучасних умовах господарювання є точка зору, яка визначає регіон як багатофункціональну і багатоаспектну систему, що саморозвивається, суб’єктно-об’єктна сутність якої дозволяє розглядати регіон в різних парадигмах: регіон – соціум, регіон – квазідержава, регіон – квазікорпорація і регіон – в системі ринкових відносин. Обґрунтовано необхідність врахування регіональної специфіки у процесі управління соціально-економічним розвитком регіону. This article is devoted research and ground of the theoretical going near determination of essence and maintenance of concept «region». By an author certainly, that most rational in the modern terms of menage is a point of view, which determines a region as multifunction and multidimensional system, subject-objective essence of which allows to examine a region in different paradigms: a region is socium, a region is the kvazigosudarstvo, a region is a kvazikorporaciya and – in the system of market relations. Grounded necessity of account of regional specific in the process of management socio-economic development of region.

Description

Keywords

регіони, конкуренція, інвестиції, ресурси, типологія регіонів

Citation

Шпильова, В. О. Сутність, типологія регіонів та особливості управління регіональним розвитком в умовах глобалізації / В. О. Шпильова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2009. - Вип. 16, ч. 2. - С. 316-321.