Венчурна фірма в системі формування інноваційно-інтегрованих структур : переваги та недоліки

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Authors

Левченко, О. М.
Царенко, І. О.
Levchenko, О.
Tsarenko, І.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

У статті розкрито сутність дефініцій «венчурна фірма», «венчурне підприємство/підприємництво», виокремлено умови щодо їх формування. Досліджено найбільш поширені організаційні форми венчурних фірм. Представлено сильні та слабкі сторони форм венчурного підприємництва. Виявлено переваги та недоліки венчурних фірм. Проаналізовано рейтинг привабливості країн для здійснення венчурних інвестицій у 2016 році, динаміку зміни позиції України в межах рейтингу. Розглянуто щорічний огляд Української асоціації венчурного капіталу та прямих інвестицій щодо інвестування в Україну та наведено основні перешкоди щодо функціонування венчурних фірм в Україні на сучасному етапі реформування національної економіки. The paper is defined an analysis the peculiarities of the forming and functioning of venture firms in the system of forming of innovative-integrated structure, their advantages and disadvantages. The essence of the definition "venture firm", "venture enterprise / entrepreneurship" is revealed in the paper, conditions for it forming are highlighted. The most common organizational forms of venture firms are considered. The strengths and weaknesses of the forms of venture entrepreneurship are presented. The advantages and disadvantages of venture firms are described. The Venture Capital and Private Equity Country Attractiveness Index of 2016 is analyzed, the dynamics of change of the Ukraine's position within the rating are analyzed. The annual review of the Ukrainian Association of Venture Capital and Direct Investments for Investing in Ukraine is considered and the main obstacles for functioning of venture firms in Ukraine at the current stage of reforming of the national economy are given.

Description

Keywords

венчурна фірма, венчурне підприємництво, форми венчурного підприємства, переваги та недоліки венчурної фірми, зовнішні та внутрішні венчури, «бай-аут», «спін-офф», venture firm, venture entrepreneurship, forms of venture firm, external and internal of ventures, "buyout", "spin-offs"

Citation

Левченко, О. М. Венчурна фірма в системі формування інноваційно-інтегрованих структур : переваги та недоліки / О. М. Левченко, І. О. Царенко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. - Кропивницький : ЦНТУ, 2017. - Вип. 32. - С. 271-280.