Економічні науки. Випуск 32. – 2017

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 33
 • Item
  Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. Вип. 32
  (ЦНТУ, 2017)
  В збірнику викладені результати наукових досліджень з питань економічної теорії та практики, економіки праці, галузей промисловості, сільського господарства, транспорту; менеджменту організацій; фінансів, кредиту, грошового обігу; маркетингу; обліку, аудиту, аналізу господарської діяльності; міжнародних економічних відносин; економічної кібернетики; використання математичного механізму і сучасної обчислювальної техніки тощо.
 • Item
  Проблемные аспекты функций финансов и распределительного процесса общественного продукта
  (ЦНТУ, 2017) Федосенко, Л. В.; Иванова, Т. И.; Федосенко, Л. В.; Іванова, Т. І.; Fedosenko, L.; Ivanova, І.
  Исследованы распределительные и перераспределительные отношения в связи с развитием финансового рынка и обоснована необходимость выделения функции наращивания общественного богатства в качестве одной из основных функций финансов. Рассмотрено содержание финансовой системы государства, обоснованы взаимосвязи и взаимозависимости её сфер и звеньев. Предложено включать финансовый рынок в структуру финансовой системы государства в связи с тем, что он трансформирует денежные перераспределительные отношения и способствует приумножению общественного богатства. Система распределительных и перераспределительных отношений в обществе рассмотрена в контексте белорусского финансового законодательства. Досліджено розподільчі і перерозподільчі відносини в зв'язку з розвитком фінансового ринку та обґрунтовано необхідність виділення функції нарощування суспільного багатства в якості однієї з основних функцій фінансів. Розглянуто зміст фінансової системи держави, обгрунтовані взаємозв'язки і взаємозалежності її сфер і ланок. Запропоновано включати фінансовий ринок в структуру фінансової системи держави в зв'язку з тим, що він трансформує грошові перерозподільчі відносини і сприяє примноженню суспільного багатства. Система розподільчих і перерозподільчих відносин в суспільстві розглянута в контексті білоруського фінансового законодавства. The distributive and redistributive relations in connection with development of the financial market are investigated and need of allocation of function of accumulation of public wealth as one of the main functions of finance is proved. The maintenance of a financial system of the state is considered, interrelations and interdependence of her spheres and links are proved. It is offered to include the financial market in structure of a financial system of the state because it transforms the monetary redistributive relations and promotes enhancement of public wealth. The system of the distributive and redistributive relations in society is considered in the context of the Belarusian financial legislation.
 • Item
  Інституціональні системи : сутність та складові
  (ЦНТУ, 2017) Стрижак, О. О.; Stryzhak, О.
  В статті отримали подальший розвиток теоретичні засади інституціональної економіки щодо визначення суті та змісту поняття «інституціональна система». Доведено, що інститути впливають на розвиток суспільства та його окремих сфер і галузей. Доповнено та розширено типологію неформальних інститутів на основі визначення типів взаємодії формальних та неформальних норм. Обґрунтовано, що невиконання формальних норм та їх заміна неформальними свідчить про неефективність діючої інституціональної системи суспільства. Запропоновано в якості непрямого показника оцінки якості інституціональної системи використовувати Індекс сприйняття корупції. Theoretical foundations of institutional economics on definition of essence and content of the concept "institutional system" were further developed in the article. It is proved that institutions influence development of society and its spheres and sectors. Institutions which function in a society can accelerate or impede its development. Argued by author that development of theoretical foundations of research of institutional systems is the basis for justification and implementation scientific and practical recommendations on ways and means of institutional stabilization. The institutional system is defined as a set of interrelated and interacting complementary formal and informal institutes that operate in society. Its dual nature is reflected in creation of human interaction’s basis and its restrictive framework. Institutes that constitute an institutional framework are divided into formal and informal by the formalization level. Typology of informal institutions on the basis of definition of types of interaction between formal and informal norms supplemented and expanded by author. It is grounded that the non-compliance formal rules and their replacement by informal evidence of the ineffectiveness of the existing institutional system of society. It is proposed to use the Corruption Perceptions Index as a proxy measure an estimation of quality the institutional system. It is concluded that an effective institutional system consists of an organic combination of formal and informal norms. Thus informal norms must not contradict formal norms.
 • Item
  Теоретико-методологічне забезпечення імплементації інтеграційної стратегії корпоративного розвитку акціонерного товариства
  (ЦНТУ, 2017) Гуцалюк, О. М.; Gutsalyuk, О.
  На основі співвіднесення процесів корпоративного розвитку та розвитку корпорації в цілому, визначено особливості розробки та реалізації інтеграційної стратегії акціонерного товариства. Представлена змістовна ідентифікація та визначено місце даної стратегії в системі стратегій корпоративного інтеграційного об’єднання, що зроблено з урахуванням архітектурної побудови інтегрованої цілісності. Обґрунтовано референтний перелік стратегічних рішень щодо провадження корпоративного інтеграційного процесу і визначено форм їх реалізації в залежності від організаційно- правової форми об’єднання підприємств. The article’s aim reduced to the development of the theoretical and methodological framework of the corporate enterprise's integration processes representation in strategic view. Achieving the article’s aim based on the hypothesis about the necessity and appropriateness of taking in the correlation between the acts of integration and with such a category as development. The features of the joint-stock company integration strategy development and implementation, which based on matching the process of corporate development and development of the corporation as a whole, are determined. The place of such strategy in the system of corporate integration association strategies is determined. The integration strategy content identification obtained by investigation the architectural approach for a corporate structure building. The reference list of strategic decisions to implement the corporate integration process is substantiated. The forms of strategic decisions implementation subordinated to the organizational and legal types of the enterprises association are defined. The management system should for development the integration strategy of enterprise associations or for corporate strategy: determine the principles of candidate’s selection for participating in integration process; establish the criteria of the integration interaction expediency; substantiate the approach to the joint existence of integrated parts; determine the rules for distributing consolidated funds and corporate resources.
 • Item
  Методичні підходи до планування бізнес-процесів в електронній комерції
  (ЦНТУ, 2017) Василичев, Д. В.; Vasylychev, D.
  В статті проведено дослідження методичних підходів до планування бізнес-процесів в електронній комерції. Доведено, що залишаються невирішеними ряд теоретичних і методологічних питань, які пов'язані з розробкою сучасних моделей, принципів і методів планування в системі електронної комерції. Обґрунтована необхідність здійснення процесу планування розвитку бізнесу для забезпечення ефективної організації електронної комерції. Запропоновано уточнене визначення електронної комерції та комплекс стратегій розвитку бізнесу для підприємств, які планують впроваджувати інноваційні технології електронної комерції. Research of methodological approaches to the planning of business processes in e-commerce was performed in the article. Literature analysis has shown that there is still a number of methodological and theoretical questions which are still unresolved, the issues are connected with development of modern models, principles and methods of planning in the system of e-commerce. In the research some definitions of category “electronic commerce” are presented. In general, it is economical process of goods and services exchange on the basis of existing partnership with the help of electronic methods of communication. According to the author’s opinion, electronic commerce envisages making an agreement with the help of electronic exchange of information and other electronic ways of transferring data. To electronic agreements can be related agreements which are made and performed using electronic devices of connection and modern information communicational systems and nets. In a generalized form, it was proposed for enterprises which are planning to introduce innovative technologies of electronic commerce, to use the following strategies of business process development: micro targeting of on-line audience, personalization, creation of content for attraction, creation of site for target segment, integration through the channels, investment to the mobile commerce, attention to logistics, using of trade with the possibility of subscriptions, beating of competitors, proposition of work convenience through other channels, selection of property, selling only via Internet shop. Proposed strategies of electronic commerce can be used by multiple enterprises to plan business processes.
 • Item
  Основні принципи безвідходного виробництва сучасного АПК
  (ЦНТУ, 2017) Андрейченко, А. В.; Andreichenko, А.
  Для раціонального поєднання ефективності сільськогосподарської діяльності, екологічної безпеки та соціальної орієнтації в АПК велике значення має питання розвитку безвідходних технологій. У статті охарактеризовано такі принципи безвідходного виробництва як системність; комплексне використання сировинних і енергетичних ресурсів; циклічність матеріальних потоків; обмеження впливу виробництва на навколишнє середовище; раціональність організації. The purpose of the study is to determine and characterize the basic principles of non-waste production in the agro-industrial complex, the use of which minimizes the costs of raw materials and energy resources, limits the negative impact of production on the environment, rationalizes the production and economic activities of the agro-industrial complex. For the rational combination of the efficiency of agricultural activity, environmental safety and social orientation in the agro-industrial complex, the resolution of the issue of development of non-waste technologies has a great importance. Non-waste production involves the development of such technological processes that provide integrated processing of raw materials, which allows to use natural resources in an efficient way, to process waste products into goods for sale and to minimize environmental pollution. It is proved that the restructuring of existing production in the agro-industrial complex and ensuring the efficiency of technological processes is possible with the use of economically and environmentally balanced systems that exclude pollution of the environment. The task of non-waste productions introduction is to create closed cycles of production with the further recycling of raw materials, where each final link of one production serves as the starting point of the next. As a result of such approach, the environment does not receive waste and minimizes the negative consequences for the natural environment.
 • Item
  Evaluation of social efficiency of the project of creation an innovative medicinal product
  (ЦНТУ, 2017) Kudashov, V.; Dudan, M.; Solovykh, А.; Кудашов, В. І.; Дудан, М. А.; Солових, А. Є.
  The work examines the methods of evaluating efficiency of an innovative medicinal product, which should enable us to assess its social effect, using special software at the early stages of its design. The significance of the topic under question lies in the fact that due to the present-day increasing limitation of the financing, prioritization of projects on new innovative medication creation becomes of primary importance. The work recognizes that the choice of a project impacts both financial capabilities of an enterprise and economic conditions and wealth of the country as a whole. Світова фармацевтична промисловість вважається однією з найбільш високотехнологічних і займає особливе місце в світовій економічній системі, що обумовлюється соціальною значимістю виробленої продукції, високим ступенем регулювання фармацевтичного ринку, наукоемкістью виробництва та інвестиційною привабливістю. В даному дослідженні були поставлені такі завдання: 1) провести аналіз інформації, необхідної для оцінки інноваційного проекту по створенню нового інноваційного лікарського засобу; 2) обґрунтувати методику оцінки соціальної ефективності проекту; 3) запропонувати інтегральну оцінку техніко-економічної і фінансової інформації, яка відображає відповідність результатів і витрат проекту цілям та інтересам його учасників, в тому числі і інтересам населення. У роботі представлена методика оцінки соціальної ефективності створення інноваційного лікарського засобу, що дозволяє розрахувати ефект із застосуванням IT-технологій вже на стадії його проектування. Обґрунтовано необхідність дослідження даного питання, обумовленого тим, що в даний час виникає проблема вибору найбільш пріоритетних проектів по створенню нових інноваційних лікарських засобів. Встановлено, що до переліку параметрів, що визначають цінність нової технології та інноваційної привабливості лікарського засобу необхідно включати властивості лікарського препарату і фактори, які визначаються самим захворюванням. Запропоновано в якості базового показника для розрахунку вартісної оцінки соціальної ефективності проекту використовувати інтегральний показник соціального ефекту від реалізації інноваційного проекту по розробці нового інноваційного лікарського засобу, що розраховується на підставі індикатора соціальної ефективності та коефіцієнта корисності. Обґрунтовано, що програмний продукт по оцінці соціальної ефективності проекту по створенню інноваційного лікарського засобу дозволить: 1) розрахувати найбільш значущі показники соціальної ефективності; 2) дати повну інформацію по кожному з альтернативних рішень; 3) провести оцінку проекту з розробки інноваційного лікарського засобу; 4) врахувати ступінь задоволеності населення асортиментом лікарських засобів, а також ступінь поліпшення показників здоров'я населення; 5) скоротити час на прийняття важливих стратегічних рішень.
 • Item
  Інноваційна стратегія розвитку підприємств машинобудівної галузі
  (ЦНТУ, 2017) Захарова, О. В.; Барбанова, І. С.; Zakharova, О.; Barbanova, І.
  Обґрунтовано доцільність розробки інноваційної стратегії розвитку машинобудівної галузі України. Проаналізовано основні тенденції розвитку машинобудівних підприємств за останні чотири роки. Уточнено сутність поняття «інноваційна стратегія». Проаналізовано та оцінено можливі види інноваційних стратегій. Запропоновано послідовність формування інноваційної стратегії розвитку підприємств машинобудівного комплексу України. In today's economic conditions for managing the efficient functioning of the enterprises of the machinebuilding industry, the transition to an innovative way of development, which should become the key to radical renewal and modernization of all sectors of the economy of the country, is very important. The purpose of this article is to determine the essence of the concept of «innovative strategy» and the substantiation of the main stages of its formation for enterprises of the machine-building industry in Ukraine. The feasibility of developing an innovative strategy for the development of the machine-building industry in Ukraine is justified. The main trends of changes in the structure of engineering products over the past four years are analyzed. It was found that in 2016 in comparison with 2010 the number of enterprises in the industry decreased by 5.4%, the number of employees decreased by 28.4% with the volume of sales realized by 9.8%. As a result, the level of labor productivity increased by 53.3%, which is more related to inflation processes. In analyzing the approaches to defining the essence of the concept of «innovation strategy», it was established that the authors focus on such aspects as novelty for the enterprise, the consistency of managerial decisions, the transformation of the state of the enterprise and technological opportunities for this, orientation to international markets and the achievement of innovation efficiency. Such an interpretation of the concept of «innovation strategy» is adopted – planned changes that open the way for the enterprise to take the path of innovative development, development of new types of products, entering new markets, increasing competitiveness and as one of the components on the path to future development in the future. The basic characteristics and conditions for using seven innovative strategies are analyzed. The sequence of forming an innovative strategy for the development of enterprises of the machinebuilding complex of Ukraine is proposed.
 • Item
  Концептуальні засади організації внутрішньогосподарського контролю на підприємстві
  (ЦНТУ, 2017) Чередніченко, М. Г.; Руденко, Л. О.; Cherednichenko, М.; Rudenko, L.
  Статтю присвячено проблемі організації внутрішньогосподарського контролю на виробничому підприємстві. Розкрито концептуальні основи, проаналізовано підходи науковців щодо визначення сутності поняття “внутрішньогосподарський контроль” та на їх основі сформовано власне визначення, встановлено місце категорії в системі управління підприємством. Досліджено проблеми організації внутрішньогосподарського контролю та запропоновано напрями його вдосконалення, які спрямовані на підвищення точності та чіткості планування й прийняття своєчасних управлінських рішень. The article discloses the problem of organization of company internal control. The conceptual details were defined, the essence was determined and the area of internal control in the system of economic management of a company has been established. The viewpoints of the authors concerning the interpretations of the concepts of internal and intrabusiness control were considered and the terminology of using the concept of intra-business control was suggested to unify. The proper interpretation of the concept of intra-business economic control was formed which enabled determining its relations with other subsystems of company management, in particular, economic analysis, accounting, accounting management and planning which became the basis for its organization. The special features of the organization of company internal control in current conditions are presented. The problems of organization of internal control were investigated and the trends of its improvement were suggested. They are aimed at increasing the accuracy and precision of planning and making timely management decisions.
 • Item
  Регістри, форми обліку та комп’ютерно-комунікаційні технології
  (ЦНТУ, 2017) Муравський, В. В.; Muravskyi, V.
  Сформульовані вимоги щодо визначення складу та систематизації регістрів обліку, які не доцільно порівнювати з алгоритмами програмного забезпечення та обліковими базами даних. Досліджено основні комп’ютерні форми обліку. Зроблено висновок про те, що не існує такого поняття, як «автоматизована форма обліку», оскільки будь-яка система автоматизації облікових процесів забезпечує наявність регістрів. Обґрунтовано появу комп'ютерно-комунікаційної форми обліку. One of the important prerequisites for a rational accounting organization is the application of the most effective, progressive accounting form in the implementation of computer and communication technology. The theoretical and methodological aspects of constructing an accounting form as a system of registers are proposed. It was determined that an accounting registers is not appropriate to compare with software algorithms and database accounts. The main aim is to substantiate the modern form of accounting and accounting registers with computer and communication technology using as a set of algorithms for processing accounting information from the documenting to reflection in the reporting; specialized software, which varies greatly depending on developers, industry and business; database that can be used to create arbitrary form and filling registers; communication channels that combine the accounting system with all the participants in the information process at the enterprise. Methods of analysis and synthesis used to structure the substantive research-based identification and formalization of professional definitions of «accounting register» and «accounting form». Distinguished computer based accounting form proposed by scientists in Ukraine, conducted comparative analysis are highlighted strengths and weaknesses. It is concluded that there is no such thing as «automated form of accounting» because any system automating accounting processes ensure the availability of registers that are unique journal-order, memorial warrant and other forms of accounting. The appearance of the computercommunication based accounting form is grounded by the objective factors of the information society; key features of this form are determined.
 • Item
  Нейронні штучні мережі як ефективний інструмент адаптивного прогнозування в аграрному секторі економіки
  (ЦНТУ, 2017) Кернасюк, Ю. В.; Kernasyuk, Y.
  Стаття присвячена дослідженню можливостей методу штучних нейронних мереж і його практичного застосування при розробці моделі прогнозу розвитку аграрного сектору економіки. Обґрунтовано теоретичний і методичний підхід до побудови моделі прогнозування сільськогосподарського виробництва на основі штучних нейронних мереж. Виявлені за допомогою кореляційного аналізу фактори впливу на виробництво валової продукції сільського господарства. Розроблено модель прогнозу виробництва валової продукції сільського господарства Кіровоградській області на середньостроковий і довгостроковий період. The purpose of the article is to provide scientific and methodological substantiation and development of a model for predicting the development of agricultural production in the Kirovohrad region on the basis of the application of artificial neural networks. The peculiarity of forecasting at the regional level is the need to take into account a significant number of exogenous and endogenous factors of influence. For prediction along with traditional methods of econometric analysis of time series it is expedient to use artificial neural networks. Correlation dependence of factors of development of the agrarian sector of the economy influencing the dynamics of gross agricultural production is determined. The theoretical model of forecasting of gross agricultural production is developed. According to research results, using the method of artificial neural networks and the software product of the analytical platform of the Deductor Academic 5.3.0.88 package, a methodical approach has been developed to construct a forecasting model for gross agricultural production. The essence of the proposed approach is based on a combination of methods of adaptive forecasting and the instrument of artificial neural networks. The methodical approach of adaptive forecasting of gross output of agricultural production is developed. The model of adaptive prediction based on artificial neural networks allows to take into account a significant number of factors of influence and tendencies in the development of ultra-complicated systems, which include agriculture, as well as to provide a lower error margin of forecast.
 • Item
  Методологічні аспекти побудови, функціонування і розвитку автоматизованих інформаційних систем обліку та управління підприємствами
  (ЦНТУ, 2017) Волот, О. І.; Volot, О.
  На основі аналізу теоретичних положень, методичних підходів до проектування та функціонування автоматизованих інформаційних систем та аналізу діючих інформаційних технологій удосконалено систему принципів побудови, функціонування і розвитку інформаційних систем обліку та управління промисловими підприємствами. Доведено, що для створення, ефективного функціонування і розвитку інформаційних систем необхідні єдині теоретичні положення і методичні підходи, які забезпечують взаємодію різноманітних економічних об'єктів та їх ефективну діяльність. Information technologies are becoming a prerequisite and foundation for globalization, increasing the speed of data processing, reliability, quality of information, which makes it possible to adopt in practice objective and effective financial and managerial decisions. The article has improved the system of principles, which consists of three groups: construction, functioning and development of automated information systems of industrial enterprises. The following principles are suggested: user orientation, relevance, pertinence, creativity, which provides through theoretical positions and methodical approaches the processes of creation, functioning and development of information systems at all stages of their life cycle. The basic principles of automation of accounting on the basis of automated workstations of an accountant are presented, which provide a unified approach to the operation of individual elements of the system and their single functioning. It is proved that for the creation, effective functioning and development of information systems, there is a need for common theoretical positions and methodical approaches, which provide interaction of various economic objects and their effective activity.
 • Item
  Завдання з надання впевненості, крім аудиту та огляду : обґрунтування визначення та напрямів використання
  (ЦНТУ, 2017) Андрощук, І. І.; Androshchuk, І.
  На основі аналізу й узагальнення термінів в Міжнародних стандартах контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, широких визначень аудиту, завдань з надання впевненості та його елементів запропоновано авторське тлумачення завдань з надання впевненості, інших ніж аудит чи огляд історичної фінансової інформації. Запропоновано принципи обрання назв для конкретних видів таких завдань (обов’язкове зазначення об’єкта та виду завдання) для виокремлення власне аудиту й інших завдань з надання впевненості з метою їх використання в практиці зовнішнього та внутрішнього аудиту. Обґрунтовано доцільність введення обов’язкових та рекомендаційних завдань з надання впевненості, інших ніж аудит чи огляд історичної фінансової інформації, для об’єктів, які мають важливе значення для соціально-економічного розвитку на макро-, мезо та мікрорівнях. The purpose of this study is to clarify the definition of assurance engagement, other than audit or review of historical financial information, as a type of audit services, and to justify possible directions of activating their using. Based on the analysis and generalization of the terms in the International Standards on Quality Control, Audit, Review, Other Assurance and Related Services, broad definitions of audit, assurance engagement and its elements, an author's interpretation of assurance engagement, other than audit or review of historical financial information, is proposed. The principles of selecting titles for specific types of such engagements (obligatory indication of the object and type of engagement) are proposed to separate the actual audit and other assurance engagements for the purpose of their using in the practice of external and internal audit. The expediency of introducing statutory and recommendatory assurance engagements, other than audit or review of historical financial information, for the objects that are important for socio-economic development at macro-, meso- and microlevels is substantiated. Proposals of the study should be taken into account when refining the engagements as an integral part of the list of services that can be provided by auditors (audit firms) and when developing such a document as the Statute of Internal Audit provided by the Standards of Qualitative Characteristics of the International Standards of Professional Practice of Internal Audit, the development of their organizational and methodological support for specific subject matter.
 • Item
  Сучасний стан автоматизації процедур митного контролю та митного оформлення водних транспортних засобів та товарів, що переміщуються ними
  (ЦНТУ, 2017) Коновалов, Ю. О.; Романюк, У. В.; Konovalov, Y.; Romaniuk, U.
  У статті розкриті питання сучасного стану автоматизації процедур митного контролю та митного оформлення водних транспортних засобів та товарів, що переміщуються ними. Зокрема, досліджено програмні комплекси, що використовуються для автоматизації процесів митного контролю та митного оформлення, та визначено переваги використання кожного з них. Крім того, визначено проблемні питання автоматизації митного контролю та оформлення водних транспортних засобів та товарів, що переміщуються ними. The object of this research is studying and analyzing of current state of automation of customs control and customs clearance procedures for water vehicles and for goods which are moved by them. The process of automation provides the observance of customs and tariff regulation measures and creation of conditions of acceleration of goods turnover, which place an important role in regulation of foreign trade of state. The issues of current state of automation of customs control and customs clearance procedures for water vehicles and for goods which are moved by them are opened in the article. Particularly, the software complexes of the SFS of Ukraine (Single Automated Information System SFS; Single Window of SFS, ASCO Inspector, System of Analysis and Risk Management), of private structures (Information System of the Port Community), programs developed by the Customs (Electronic Journal of Container Accounting Red Container), which are used to facilitate customs control by SFS officials, and progressive approaches to the analysis and assessment of risks to the arrival of goods (Cargo Targeting System of the World Customs Organization) which are made out by the World Customs Organization) are researched. Advantages of each of these systems are identified. Furthermore, the problem issues of automation of customs control and customs clearance procedures for water vehicles and for goods which are moved by them are identified. The research shows, that the system “Single Window” of SFS and Information System of the Port Community are duplicate functions of one each other and provides the same service to the subjects of foreign economic activity. Besides, they are characterized by the complex of problem issues as in law field as well in practical field of automation of customs control and customs clearance procedures.
 • Item
  Нормативно-правове регулювання питань здійснення процедур митного контролю та митного оформлення водних транспортних засобів і товарів, що переміщуються ними
  (ЦНТУ, 2017) Руда, Т. В.; Артеменко, А. В.; Ruda, Т.; Artemenko, А.
  У статті розкрито основні аспекти нормативно-правового регулювання питань здійснення процедур митного контролю та митного оформлення водних транспортних засобів і товарів, що переміщуються ними. Зокрема, досліджено митні формальності на морському і річковому транспорті, особливості митного оформлення суден закордонного плавання та специфіку пропуску через митний кордон рибної продукції. Проаналізовано Технологічну схему здійснення митного контролю водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними у пунктах пропуску через державний кордон. Окреслено сутність та особливості функціонування інформаційної системи портового співтовариства. Наведено характеристику Порядку використання митних формальностей на морському та річковому транспорті. Окреслено особливості надання та опрацювання попередньої інформації при здійснення процедур митного контролю та митного оформлення водних транспортних засобів і товарів, що переміщуються ними. The object of the article is analysis of Normative and Legal regulation of issues of implementing of Procedures of Customs Control and Customs Formalities of water vehicles and goods which are transported by them. The main aspects of Normative and Legal regulation of issues of implementing of Procedures of Customs Control and Customs Formalities of water vehicles and goods which are transported by them are opened in the article. Particularly, Customs Formalities on sea and river vehicles, features of Customs Clearance of foreign voyage vessels and specificity of passage of fish products through the customs border are researched. The Technological Scheme of implementing of Customs Control of water vehicles of carriers and goods which are transported by them in Check Points on State Border is analyzed. The essence and features of functioning of Ports Community Information System are outlined. The characteristic of Order of implementing of Customs Formalities on sea and river vehicles is presented. Features of giving and processing of pre-information in the process of implementing of procedures of Customs Control and Customs Clearance of water vehicles and goods which are transported by them are outlined. Results of the research showed that the features of Normative and Legal regulation of issues of implementing of Procedures of Customs Control and Customs Formalities of water vehicles and goods which are transported by them are: International Agreements are wide used in this field; customary rules are used more often in this fields, than in other fields; activity of sea vehicles is related with passage of a lot of cargo and this issue has be included in the process of development and using of appropriate normative acts. Besides, it is necessary to emphasize that the Normative and Legal base on implementing of Procedures of Customs Control and Customs Formalities of water vehicles and goods which are transported by them needs to be a little bit improved. In particularly, the issues on automation of Customs Procedures on water vehicles have to be concretized. The necessity to use the Ports Community Information System is a very relevant today, but at the same moment, the implementing of Customs Procedures without using of Ports Community Information System is described too. The process of integration of Program and Information Complexes which are developed by State Fiscal Service is disorderly. There are no unified requirements to giving of preinformation with using of Ports Community Information System and without using of it. The issues on integration of Ports Community Information System into Program and Information Complexes which are developed by State Fiscal Service needs essential improving.
 • Item
  Лізинг як джерело фінансування впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду
  (ЦНТУ, 2017) Мельник, Т. А.; Melnyk, Т.
  В статті наводяться преваги використання автоматизованої системи обліку оплати проїзду, окреслюються основні елементи цієї системи, досліджуються різні джерела фінансування для закупівлі необхідного обладнання кліринговим центром та транспортними підприємствами, характеризуються різні підходи до фінансування лізингу. Запропоновано залучати страхові ресурси страховиків для фінансування лізингу в транспортній галузі, а також використовувати зворотній лізинг для закупки необхідного обладнання кліринговим центром та транспортними підприємствами. The purpose of the article is to substantiate the feasibility of using leasing operations as the most effective source of financing for transport enterprises, recommendations on the use of reverse leasing and attraction of technical (mathematical) reserves of insurance companies to finance implementation programs automated payment for fare system. This article lists preferences when using an automated payment for fare system for the population, local authorities and the state. This article lists the main elements of the automated payment for fare system. This article studied different sources of financing (lease, instalment, bank credit, leasing) for the purchase of necessary equipment for transport companies and clearing centre. This article characterized by different approaches (issue of shares, issue of bonds, banking factoring, bank credit) to the financing of the leasing. It is proposed to involve the insurance company resources to finance leasing in the transport sector. It is proposed to use a reverse leasing for the purchase of necessary equipment for clearing centre and transport enterprises.
 • Item
  Визначення сутності поняття «податок» з урахуванням його змістовних характеристик
  (ЦНТУ, 2017) Магопець, О. А.; Magopets, О.
  Стаття присв’ячена дослідженню еволюції наукових підходів щодо розуміння й сприйняття терміну «податок» («податки») на різних стадіях розвитку економічних систем. Узагальнено підходи до визначення сутності поняття «податок» в сучасних наукових джерелах. З’ясовано змістовні характеристики поняття «податок» та обгрунтовано доцільність їх врахування під час визначення сутності означеного поняття. Запропоновано авторське трактування поняття «податок», в основі якого лежить його сприйняття й розуміння як філософської, фінансово-економічної, соціально-економічної та правової категорії. The purpose of this study is to analyze the development of scientific approaches to understanding the term «tax» («taxes») and to define the essence of the concept of «tax» on the basis of clarifying its content characteristics. Based on the research of scientific sources, approaches to understanding and perceptions of the term «tax» («taxes») at various stages of development of economic systems in modern conditions are systematized and generalized. The content characteristics of the term «tax» have been determined and the need to take them into account when interpreting the essence of the given concept. The author's definition of the «tax» concept is based on its perception and understanding as a philosophical one (contributes to the correct perception of the phenomenon under study and its functioning in interrelation with the external environment), financial and economic (justifies the expediency of forming the state tax system), socio-economic (justifies the need to redistribute the gross domestic product between the budget and various spheres of society) and the legal category (regulates the relationship between from the state and taxpayers, determines the forms and methods of managing tax relations and the patterns of their development). It was given the meaningful characteristics of the philosophical, financial-economic, socio-economic and legal manifestation, the term «tax» should be understood as a mandatory, unconditional, individually gratuitous, regular and legally determined payment paid by individuals and legal entities to the budget of the corresponding level for the purpose of financial support of the state's activities. (regions) and satisfaction of public needs.
 • Item
  Оцінка рівня податкового навантаження на сільськогосподарське підприємство : практичний аспект
  (ЦНТУ, 2017) Лисенко, А. М.; Lysenko, А.
  В статті на основі коригування базової методики оцінки рівня податкового навантаження на суб’єкт господарювання з урахуванням практичних аспектів діяльності сільськогосподарського підприємства Кіровоградської області у 2012-2016 рр. досліджено рівень податкового навантаження на сільськогосподарське підприємство. Доведено, що особливості діяльності окремо взятого суб’єкта господарювання зумовлюють вплив на формування та динаміку змін показників податкового навантаження і є важливими для розробки справедливих підходів в оподаткуванні виробників сільськогосподарської продукції. The purpose of this study is to assess the level of tax burden on a business entity using the basic methodology and its adjustment, taking into account the practical aspects of the activity of a particular agricultural enterprise. In the article, based on the adjustment of the basic methodology for estimating the level of tax burden on the entity, taking into account the practical aspects of the activity of the JSK them. Frunze of Alexandria district of Kirovograd region in 2012-2016, the level of tax burden on an agricultural enterprise is researched. It is proved that the peculiarities of the activity of the individual economic entity influence the formation and dynamics of changes in the tax burden factors and are important for the development of fair approaches in the taxation of agricultural producers. The assessment of the tax burden at the microeconomic level provides an opportunity to substantiate the important interrelations between the indicators of economic activity and the amount of tax payments, to identify trends in the development of individual industries or activities within certain economic entities. The adjusted method of calculating tax burden indicators, taking into account sector specifics and specifics of the operation of the enterprise, is based on the use of a system of important economic indicators, reflected in its financial, statistical and tax reporting. Further studies of the above-mentioned problem should be conducted in the direction of in-depth study of causal relationships between the level of tax burden as a productive indicator and a set of factors that form it, based on the construction and use of deterministic and stochastic factor models.
 • Item
  Обґрунтування вибору результативного методу мотивації персоналу
  (ЦНТУ, 2017) Гречуха, О. В.; Захарова, О. В.; Hrechukha, О.; Zakharova, О.
  Обґрунтовано доцільність більш глибокого дослідження підходів до обґрунтування вибору результативного методу мотивації персоналу. Проаналізовано переваги та недоліки основних видів мотивації персоналу, доцільні межі використання кожного методу. Обґрунтовано систему індикаторів результативності обраних методів мотивації персоналу. Для кожного показника здійснено економічну інтерпретацію щодо впливу мотиваційних інструментів на динаміку значень ключових трудових показників. The purpose of the article is to justify the expediency of a deeper study of approaches to justifying the choice of an effective method of motivating staff at the enterprise. Analyze the advantages and disadvantages of the main types of staff motivation, the appropriate limits for the use of each method. The system of indicators of efficiency of separate methods of personnel motivation is substantiated, which allows to comprehensively assessing the main components of the successful operation of the enterprise. These indicators include: labor productivity; coefficients of turnover of young and promising workers; the utilization rate of jobs in the most busy shift; the level of staffing; average wage growth rate due to investing in human capital; the ratio of the average monthly salary of managers and employees; the proportion of employees who received material rewards for their work; the ratio of the growth rates of labor productivity and wages; the proportion of employees working in conditions that do not meet the current sanitary and hygienic standards. For each indicator, an economic interpretation is made of the influence of motivational tools on the dynamics of the values of key labor indicators. The effectiveness of the choice of the method of motivating the staff directly affects the final results of the department's activities, so this aspect of strategic development of the company management should be given enough attention.
 • Item
  Взаємодія роботодавців та вищих навчальних закладів в контексті стабілізації освітніх міграційних потоків
  (ЦНТУ, 2017) Ситник, О. Ю.; Sytnyk, О.
  В статті розглянуто особливості та векторна спрямованість освітньої міграції населення України. Проаналізовано динаміку освітньої міграції в Україні за роки державної незалежності. Визначено основні причини процесу поширення освітньої міграції та її наслідки. Акцентовано увагу на дисбалансі ринку праці та освіти. Визначено основні заходи щодо стабілізації освітніх міграційних потоків на міжнародному, державному, регіональному та рівні окремого навчального закладу. Запропоновано напрями взаємодії роботодавців та вищих навчальних закладів як засіб стабілізації освітніх міграційних потоків. The purpose of the article is to study the peculiarities in the areas of educational migration in Ukraine, to find out the reasons for the process of its existence, and to substantiate the directions of interaction between employers and higher primary schools as one of the most effective measures to reduce the volume of educational migration in Ukraine. The features and vector orientation of educational migration of the population of Ukraine are considered in the article. The dynamics of educational migration in Ukraine during the years of state independence have been analyzed. The main reasons for the process of the spread of educational migration and its consequences are determined. Attention is drawn to the imbalance of the labour market and education. The main measures for stabilization of educational migration flows at the international, state, regional and individual educational establishments are determined. The directions of interaction between employers and higher educational establishments as a means of stabilization of educational migration flows are offered. In the context of dramatic increase in educational emigration, the development of the market for educational services and the establishment of its link with the labour market become necessary. Cooperation between employers and high education will allow solving a number of existing problems. The main directions of this interaction include: organization of internships at the enterprises; updating of training programs according to employers' requirements; participation of practitioners, professionals in the learning process; the introduction of a dual education system, etc.