Наукові підходи до визначення сутності соціально- економічного потенціалу регіону

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Authors

Любченко, О. М.
Lyubchenko, O.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В даній статті поглиблено понятійно-категоріальний апарат регіональної економіки через дослідження економічної сутності поняття «соціально-економічний потенціал регіону». Автором систематизовано існуючі підходи до визначення змісту даного поняття і сформовано власний підхід, який дає змогу трактувати соціально-економічний потенціал з одного боку, як досягнутий рівень соціально-економічного розвитку, з іншого боку – з огляду на можливості його подальшого нарощення при наявності певних ресурсів й умов. In this article it is deep concept-category vehicle of regional economy through research of economic essence of concept «socio-economic potential of region». An author is systematize the existent going near determination of maintenance of this concept and own approach which enables to interpret socio-economic potential from one side is formed, as the attained level of socio-economic development, from another part – taking into account possibilities of him subsequent increase at presence of certain resources and terms.

Description

Keywords

регіон, потенціал, соціально-економічний потенціал, соціально-економічний розвиток

Citation

Любченко, О. М. Наукові підходи до визначення сутності соціально- економічного потенціалу регіону / О. М. Любченко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2009. - Вип. 16, ч. 2. - С.164-170.