Економічна безпека підприємств з інноваційними проектами

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Authors

Сисоліна, Н. П.
Чумаченко, О. С.
Sysolina, N.
Chumachenko, О.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

В статті розглядається комплексний підхід по забезпеченню системи економічної безпеки на сучасних підприємствах. Визначені ключові компоненти економічної безпеки підприємства. Розглянуто об’єктивний характер специфічних, загальних та часткових показників економічної безпеки підприємств та основних підходів до її визначення. Розглянуто взаємозв’язки, які сприяють розвитку підприємств з інноваційними проектами. Представлено механізм взаємодії із суб’єктами ринкової економіки підприємства з інноваційними проектами, які відрізняються високим рівнем ризику. Розглянуто напрями удосконалення структури процесів управління інноваційними проектами як системний механізм з використанням зарубіжного досвіду. Розглянуті етапи оцінки стану інноваційного проекта, порівняння та регулювання, визначення критичних змінних. Приведено результати дослідження по моніторингу підприємств з інноваційними проектами. In the article is examined complex approach on providing of the system of economic security on modern enterprises. The key components of economic security of enterprise are certain. We consider the objective of specific, general and special indexes of economic security of enterprises and basic going near its determination. Intercommunications which assist development of enterprises with innovative projects are considered. The mechanism of cooperating with the subjects of market economy of enterprise with innovative projects, which differ the high level of risk, is presented . Directions of improvement of structure of processes of management innovative projects as system mechanism are considered with the use of foreign experience. We consider the stages of estimation of the state of project, comparison and adjusting, determination of critical variables. We consider the results of research on monitoring of projects.

Description

Keywords

економічна безпека підприємства, інноваційні проекти, розвиток підприємств, ризики, фактори оцінки, аналіз чутливості, economic security of enterprise, innovative projects, development of enterprises, risks, factors of estimation, analysis of sensitiveness

Citation

Сисоліна, Н. П. Економічна безпека підприємств з інноваційними проектами / Н. П. Сисоліна, О. С. Чумаченко // Економіка і організація управління : зб. наук. пр. - Вінниця, 2014. - Вип. 1-2. – С. 264-268.