Пряме видавлювання високих ковпачків

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-28

Authors

Ганул, Дмитро Володимирович
Hanul, Dmytro

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Метою дослідження є підвищення відносної висоти ковпачка за рахунок використання способу прямого видавлювання. Розроблено теоретичні основи формоутворення донної та циліндричної поверхонь порожнистого тіла з використанням способу прямого видавлювання. Показано, що високий ковпачок утворюється при послідовному, спочатку зворотному видавлюванні заготовки в одній закритій матриці в напрямку формування донної поверхні, а вже далі прямому видавлюванні його циліндричної поверхні. Це дозволяє скасувати залежність висоти отриманого ковпачка від осьового зусилля видавлювання та створює умови для отримання ковпачка будь-якої висоти лише з технічним обмеженням. Запропоновано перший новий спосіб прямого видавлювання ковпачків з гладкою зовнішньою поверхнею, який, порівняно з відомим, створює такі умови видавлювання, при яких утворюється циліндричний ковпачок і дозволяє підвищення відносної висоти ковпачка до Н/d = 14 і більше. Запропоновано другий новий спосіб прямого видавлювання ковпачків, який, порівняно з відомим, дозволяє на 20-25 % зменшити собівартість їх виготовлення за рахунок зменшення етапів штампування з трьох до двох.The aim of the study is to increase the relative height of the cap by using the method of direct extrusion.Theoretical bases of shaping the bottom and cylindrical surfaces of a hollow body using the method of direct extrusion have been developed. It is shown that the high cap is formed by successive, first reverse extrusion of the work piece in one closed matrix in the direction of formation of the bottom surface, and then direct extrusion of its cylindrical surface. This eliminates the dependence of the height of the resulting cap on the axial force of extrusion and creates the conditions for obtaining a cap of any height only with a technical limitation.The first new method of direct extrusion of caps with a smooth outer surface is proposed, which, in comparison with the known one, creates such extrusion conditions under which a cylindrical cap is formed and allows to increase the relative height of the cap to N / d = 14 and more.The second new method of direct extrusion of caps is offered, which, in comparison with the known one, allows to reduce by 20-25% the cost of their production by reducing the stages of stamping from three to two.

Description

Keywords

пряме видавлювання, високий ковпачок, відносна висота ковпачка, технологія видавлювання, відокремлення ковпачка від відходу, штамп, етапи штампування, high cap, relative cap height, extrusion technology, separation of cap from waste, stamp, stamping steps

Citation

Ганул, Д. В. Пряме видавлювання високих ковпачків : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 131 «Прикладна механіка» / наук. кер. В. М. Боков ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 67 с.