Вдосконалення інструментів стимулювання праці в органах публічної влади

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-01

Authors

Благодатна, Вікторія Вікторівна
Blahodatna, Viktoria

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Метою кваліфікаційної роботи є окреслити змістовні характеристики стимулювання праці державних службовців та продемонструвати перспективний підхід до формування системи мотивації праці сучасних органів державної влади України. Для досягнення мети наукової роботи поставлені наступні завдання: з'ясувати сутність і взаємозв'язок мотивації та стимулювання праці; проаналізувати теорії та фактори мотивації; аналіз мотивації та розвитку системи стимулювання праці органів державної влади в Україні; аналіз зарубіжного досвіду стимулювання діяльності органів державної влади; створення сприятливого мотиваційного мікроклімату в колегіальному органі державної влади як чинника мотивації державних службовців; обґрунтування підходу до створення системи стимулювання праці в органах державної влади. The purpose of the qualification work is to outline meaningful characteristics of the work stimulation of civil servants and to demonstrate a perspective approach to the formation of the work motivation system of modern state authorities of Ukraine. To achieve the goal of the scientific work, the following tasks are set: to find out the essence and relationship of motivation and stimulation of work; analyze theories and factors of motivation; analysis of the motivation and development of the labor incentive system of state authorities in Ukraine; analysis of foreign experience in stimulating the activities of state authorities; creation of a favorable motivational microclimate in the collegial body of state power as a factor in the motivation of civil servants; substantiation of the approach to the creation of a labor incentive system in state authorities.

Description

Keywords

стимулювання, мотивація, публічна служба, матеріальне заохочення, stimulation, motivation, public service, material encouragement

Citation

Благодатна, В. В. Вдосконалення інструментів стимулювання праці в органах публічної влади : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 051 «Економіка» / наук. кер. Н. С. Пітел ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2024. – 89 с.