Дослідження та програмна реалізація хмарної рекомендаційної системи обрання контенту з застосуванням технологій штучного інтелекту

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-26

Authors

Подкопаєв, Дмитро Миколайович
Podkopaev, Dmytro

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В даній випускній кваліфікаційній роботі за другим (магістерським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначене для створення рекомендацій на базі хмарної рекомендаційної системи. Метою розробки є дослідження та програмна реалізація рекомендаційної системи, яка базується на вмісті контенту та працює на неявних для користувача даних медіа-файлів. Об’єктом дослідження є процес створення рекомендацій на базі контентної фільтрації. Предметом дослідження є методи побудови рекомендацій на базі контентної фільтрації. Методи дослідження базуються на методах Big Data, методах математичної статистики, методах розробки програмного забезпечення. Результат роботи – програмна реалізація хмарної рекомендаційної системи обрання контенту з застосуванням технологій штучного інтелекту. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на PC з ОС 7/8/10/11. Linux. Mac OS. та мобільних системах Android, IOS та HarmonyOS . Програму розроблено в середовищі Visyal Studio Code 1.73.1.In this final qualification work for the second (master's) level of higher education, software has been developed that is designed to create recommendations based on a cloud recommendation system. The purpose of the development is the research and software implementation of a recommendation system that is based on content and works on implicit data of media files for the user. The object of research is the process of creating recommendations based on content filtering. The subject of research is the methods of building recommendations based on content filtering Research methods are based on Big Data methods, methods of mathematical statistics, software development methods. The result of the work is the software implementation of a cloud-based content recommendation system using artificial intelligence technologies. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions on how to work with the software are given The program can be used on PC with OS 7/8/10/11. Linux. Mac OS. and mobile systems Android, IOS and HarmonyOS.. The program is developed in the environment Visual Studio Code 1.73.1.

Description

Keywords

комп’ютерні науки, системи рекомендацій, computer science, recommendation systems

Citation

Подкопаєв, Д. М. Дослідження та програмна реалізація хмарної рекомендаційної системи обрання контенту з застосуванням технологій штучного інтелекту : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 122 "Комп'ютерні науки" / наук. кер. Н. М. Якименко ; Центральноукраїн. нац. тех. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. - 117 с.