Формування іншомовної компетенції засобами STEM та STREAM технологій

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Authors

Гавриленко, О. М.
Щербина, С. В.
Havrylenko, O.
Shcherbyna, S.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка.

Abstract

В статті розглядаються проблеми інтеграції іноземної мови, загальноосвітніх та спеціальних дисциплін в освітньому процесі технічних закладів вищої освіти (ЗВО). Створені передумови формування моделі інноваційного освітньо-наукового STEM, STEAM та STREAM середовища для проведення занять з іноземної мови за професійним спрямуванням у технічному ЗВО. Визначено, як STEM, STEAM, STREAM підходи інтегруються із навчанням іноземної мови та забезпечують ефективну підготовку конкурентноспроможних фахівців технічних ЗВО на вітчизняному та світовому ринку праці. Формуючи модель інноваційного освітньо-наукового STEM та STEAM середовища ми розглядали серед STEM-компетентностей компоненти твердих (hardskills) та м’яких/ гнучких (softskills) вмінь. Abstract. The article examines the problems of integration of a foreign language, general education and special disciplines in the educational process of technical institutions of higher education (IHE). The prerequisites for the formation of a model of an innovative educational-scientific STEM, STEAM and STREAM environment for conducting foreign language classes in a professional direction at a technical higher education institution have been created. It is determined how STEM, STEAM, STREAM approaches are integrated with foreign language learning and provide effective training of competitive technical higher education specialists for the domestic and global labor market. Forming a model of an innovative educational and scientific STEM and STEAM environment, we considered the components of hard skills and soft/flexible skills among STEM competencies.In our understanding, the use of STEM technologies in the formation of foreign language competence in technical IHE is the creation of conditions for a balanced, purposeful, science-oriented educational process based on the integration of mathematical, natural and humanitarian areas, where a foreign language acts as an integrative tool for solving professional activities, and the very object of study. Such integration is based on critical thinking and research skills of future specialists in technical education profiles.

Description

Keywords

інтеграція, іноземна мова, STEM, STEAM, STREAM, softskills, hardskills, foreign language, integration

Citation

Гавриленко, О. М. Формування іншомовної компетенції засобами STEM та STREAM технологій / О. М. Гавриленко, С. В. Щербина // Наукові записки. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. - Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022. - Вип. 208. - С. 102-105.