Наукові публікації кафедри іноземних мов

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 48
 • Item
  Роль методів Visual Mind Mappings у покращенні іншомовної компетентності у студентів немовних ЗВО
  (РВВ ЦДПУ, 2024-06) Головко, І. О.; Holovko I.
  У статті досліджується концепція використання методології візуально ментального картографування (Visual Mind Mappings) як спосіб покращення іншомовної компетентності у процесі навчання іноземної мови здобувачів освіти немовних ЗВО. Визначено прийоми аплікації концепції Visual Mind Mappings у процесі навчально-викладацької діяльності та розглянуто такі підметоди як Creative Effective Assignments (Створення ефективних завдань), Collaborative Learning in Group Projects (Спільне навчально-групове опанування); Lecture Slides Mapping (Відображення слайдів лекції) крізь призму їхнього використання у процесі покращення іншомовної компетентності студентів немовних ЗВО. Виокремлено особливості використання методу ментального картографування у науково-педагогічному процесі в режимі онлайн та офлайн відповідно. Концептуалізовано наукові погляди на реалізацію за допомогою Visual Mind Mappings принципів особистісного розвитку та стимулювання загального мовного потенціалу здобувача освіти немовного ЗВО. Визначено переваги та недоліки використання методології Visual Mind Mappings у мовних класах (Mind Mapping Techniques in the Language Classroom Concept) для здобувачів іншомовних компетентностей різного віку. Інноваційність упровадження ментального картографування у процесі викладання іноземної мови здобувачам освіти немовних ЗВО оптимізує зусилля студентів у роботі з інформаційними масивами для вивчення іноземної мови. Імплементація виділених у статті підметодів Visual Mind Mappings крізь призму їхнього використання у процесі викладання / навчання сприяє покращенню іншомовної компетентності та підвищенню виробничої ефективності студентів, спрямована на укріплення самооцінки студента відносно власних комунікативно-мовних можливостей та компетентностей представників однієї академічної групи, є ефективним засобом інтерактивного відображення навчально-академічного матеріалу за допомогою технологічних інструментів, як-от PowerPoint та ін. Також концепція викладання іноземних мов за принципом Visual Mind Mappings дозволяє провадити модель неперервної мовної освіти, що засновується на концепції інклюзивного опанування іноземних мов. Підхід включає як комунікативно-теоретичні, так і інтерактивні (зображувальні) методи взаємодії із аудиторією з метою стимулювання академічної діяльності останніх в умовах мовно-розвиткової активності, спрямованої на набуття навичок лексичного, синтаксичного та граматичного мовного профілів.
 • Item
  Деякі аспекти підвищення мотивації студентів у вивченні іноземної мови
  (ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2023) С. В. Щербина; М. В. Ліпатова; О. М. Гавриленко
  У статті розглядаються деякі аспекти формування мотивації до вивчення іноземної мови студентами у процесі навчальної діяльності. Вільне володіння англійською мовою є однією з першорядних та необхідних навичок, що потрібні сучасному спеціалісту в умовах поглиблення відносин між Україною та країнами ЄС. Тому виникає потреба у створенні умов для підвищення мотивації, тому що саме завдяки їй пояснюється інтенсивність у здійсненні дії, активність та ефективність у досягненні результату та мети діяльності, а саме у вивченні іноземної мови. Метою статті нами визначено теоретичне обґрунтування та практичне застосування деяких аспектів підвищення мотивації студентів у процесі вивчення іноземної мови. Мотиваційний аспект у вивченні іноземної мови являє собою систему дій, які виконує викладач, з метою викликати зацікавленість, ініціативність та активність у тих, хто навчається, для досягнення найбільш оптимального результату. Впровадження імітаційно-ігрових методів в навчальний процес актуалізує потребу студентів у вивченні іноземної мови, що базується не тільки на передачі та отриманні знань, а й на їх практичному використанні в іншомовному спілкуванні, викликає зацікавленість та підвищує мотивацію до навчальної діяльності. The article deals with some aspects of the formation of students' motivation to learn a foreign language in the process of educational activities. Fluency in the English language is one of the primary and necessary skills that a modern specialist needs in the conditions of deepening relations between Ukraine and EU countries. Therefore, there is a need to create conditions for increasing motivation, because it is thanks to it that the intensity in the implementation of the action, activity and efficiency in achieving the result and the goal of the activity, namely in learning a foreign language, is explained. The purpose of the article is to determine the theoretical justification and practical application of some aspects of increasing students' motivation in the process of learning a foreign language. The motivational aspect in learning a foreign language is a system of actions performed by the teacher in order to arouse interest, initiative and activity in those who study, in order to achieve the most optimal result. The implementation of simulation-game methods into the educational process actualizes the need of students to learn a foreign language, which is based not only on the transfer and acquisition of knowledge, but also on their practical use in foreign language communication, arouses interest and increases motivation for educational activities.
 • Item
  Технічна освіта в Англії : шляхи розбудови (кінець ХІХ – початок ХХ століття)
  (Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012) Головко, І. О.; Golovko, I.
  У статті розглядаються шляхи розбудови технічної освіти Англії в останні десятиліття XIX та на початку XX століть, аналізуються її складові, їх функції, а також форми та методи навчання, які запроваджувалися в ході підготовки фахівців технічного профілю. The article reviews the ways of the technical education expansion in England within the last three decades of the XIX – beginning of the XX centuries. It also comprises the partial analyses of its components, their func¬tions, as well as the forms and methods of teaching applied during the technical specialists training.
 • Item
  Посилення професійного спрямування середньої освіти в Англії в ході її реформування наприкінці XIX ст.
  (ХНУ, 2011) Головко, І. О.
  Розгляд вирішення проблем становлення та розвитку середньої освіти в Англії в ході її реформування наприкінці XIX ст. Надана відповідна проекція щодо подібного етапу сучасного розвитку в Україні, коли суттєво назріла потреба в кваліфікованих спеціалістах технічного профілю.
 • Item
  Тенденції професійного спрямування середньої освіти в Англії в процесі її реформування (початок XX ст.)
  (ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012) Головко, І. О.
  Стаття надає коротку характеристику середнім повчальніш закладам Англії на початку XX ст. та показує вжиті заходи щодо спрямування середньої освіти в процесі Ті реформування в бік професійної підготовки молоді, зокрема, технічної освіти. The unit gives a short summary of the secondary schools in England at the beginning of the XX century and shows the applied measures of the improvement of the secondary education towards its professional orientation, technical, in particular.
 • Item
  Роль громадськості у розвитку технічної освіти в Англії: історичний досвід
  (ПНУ ім. В. Стефаника, 2011) Головко, І. О.
  Стаття розкриває значну роль громадськості у розвиткові технічної освіти в Англії та показує ефективний вплив громадської думки у вирішенні проблем початкової та середньої освіти наприкінці XIX ст.; на прикладах показано глибоку зацікавленість та дієвий ентузіазм прогресивної частини англійської еліти у формуванні освіченого суспільства. The article reveals the prominent role o f the public to further the development o f technical education in England. It shows the active impact ofpublic thought on the English government in solving the educational problems at the end o f the XIX century. It also demonstrates the deep interest and active enthusiasm o f the progressive part o f the English elite in forming the educated society.
 • Item
  Формування іншомовної компетенції засобами STEM та STREAM технологій
  (РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка., 2022) Гавриленко, О. М.; Щербина, С. В.; Havrylenko, O.; Shcherbyna, S.
  В статті розглядаються проблеми інтеграції іноземної мови, загальноосвітніх та спеціальних дисциплін в освітньому процесі технічних закладів вищої освіти (ЗВО). Створені передумови формування моделі інноваційного освітньо-наукового STEM, STEAM та STREAM середовища для проведення занять з іноземної мови за професійним спрямуванням у технічному ЗВО. Визначено, як STEM, STEAM, STREAM підходи інтегруються із навчанням іноземної мови та забезпечують ефективну підготовку конкурентноспроможних фахівців технічних ЗВО на вітчизняному та світовому ринку праці. Формуючи модель інноваційного освітньо-наукового STEM та STEAM середовища ми розглядали серед STEM-компетентностей компоненти твердих (hardskills) та м’яких/ гнучких (softskills) вмінь. Abstract. The article examines the problems of integration of a foreign language, general education and special disciplines in the educational process of technical institutions of higher education (IHE). The prerequisites for the formation of a model of an innovative educational-scientific STEM, STEAM and STREAM environment for conducting foreign language classes in a professional direction at a technical higher education institution have been created. It is determined how STEM, STEAM, STREAM approaches are integrated with foreign language learning and provide effective training of competitive technical higher education specialists for the domestic and global labor market. Forming a model of an innovative educational and scientific STEM and STEAM environment, we considered the components of hard skills and soft/flexible skills among STEM competencies.In our understanding, the use of STEM technologies in the formation of foreign language competence in technical IHE is the creation of conditions for a balanced, purposeful, science-oriented educational process based on the integration of mathematical, natural and humanitarian areas, where a foreign language acts as an integrative tool for solving professional activities, and the very object of study. Such integration is based on critical thinking and research skills of future specialists in technical education profiles.
 • Item
  Formation of translation competence in future vocational specialists : a systematic review
  (Grupo Editorial Espacios GEES, 2021) Dudina, O.; Holovko, I.; Chernyshenko, I.; Дудіна, О.; Головко, I.; Чернишенко, І.
  The integration of Ukrainian national higher education system into the global higher education and research space requires targeted reform of higher education in order to ensure its competitiveness. The priority of the development of higher education in Ukraine isthe training of highly qualified, professionally competent professionals who are capable ofself-realizing in the modern information society, are ready for continuous improvement and professional self-development. Modern scientific and technological progress is necessary for the socio-economic and cultural development of humankind, and its achievements must be available for use by representatives of different languages and cultures. An important role of technical translation specialists is to ensure access to modern advanced scientific and technical knowledge from around the world without language barriers. Thus, the issue of professional training of highly qualified, competitive and intellectually developed specialists in technical translation in the world and, in particular, in Ukraine becomes especially relevant. The scientific, technical and economic potential of the United States as a highly developed country has led to interest in studying the experience of this leading country in higher education in the training of technical translators in high-ranking US universities.
 • Item
  Master Training of Translation Specialists in the Context of the Postmodern Educational Paradigm.
  (LUMEN Publishing, 2022) Testsova, O.; Dudina, O.; Holovko, I.; Тецова, О.; Дудіна, О.; Головко, І.
  The article deals with the problems of inconsistency of Ukrainian translation education with the trends of the postmodern state of society and the advisability of introducing the achievements of the American system of training translators is substantiated. Thearticle describes the organization of training masters in technical translation in the United States on the basis of a systematic analysis, in particular, the structure and content, forms and methods of teaching and learning masters in technical translation. Postmodern tendencies and peculiarities of master's education in the USA are revealed and substantiated. The principles of permanent improvement of translation competence, profile and general cultural orientation are described; ensuring the full formation of the readiness of graduates of master's programs in technical translation for highly qualified, productive and creative professional activities; learning in a multicultural environment; application of the latest means of automated translation during training; certification of technical translators. For the reform of translation education in Ukraine, these trends are identified as key. The results of the study were obtained by applying a comparative typological and systems analysis, the method of extrapolating educational trends in the United States and Ukraine in relation to the postmodern context of society and its practical requirements for translation education. The practical significance of the article lies in borrowing the American experience of postmodern aspects of translation education, which can be useful to the countries of the former socialist camp and post-Soviet society.
 • Item
  Професіоналізація навчання іноземній мові студентів технічних спеціальностей в контексті компетентнісного підходу
  (РВВ ЦДПУ, 2021) Головко, І. О.; Гавриленко, О. М.
  Мета статті – визначити особливості професіоналізації навчання іноземній мові студентів технічних спеціальностей ЗВО згідно зі встановленими стандартами вищої школи.
 • Item
  Зміст іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних ЗВО
  (РВВ ЦДПУ, 2021) Гавриленко, О. М.; Головко, І. О.
  Володіння іноземними мовами стає однією з визначальних умов особистісного та професійного становлення майбутнього конкурентоздатного фахівці. Крім цього знання мов є переконливою умовою формування особистісних, культурних та професійних особливостей студентів закладів вищої освіти. Вивчення іноземних мов є викликом сучасного суспільства і потребує розвитку лінгвістичних, психолого-педагогічних і суміжних наук. Комунікативний підхід є тут визначальним, який зумовлює розвʼязання практичних завдань вивчення іноземних мов. Зокрема, це полягає в оволодінні іншомовним спілкуванням засобами формування і розвитку комунікативної компетентності, що також сприяє розвитку особистості. Запровадженню інформаційних технології в освітній процес при вивченні навчальних предметів має здійснюватися за певної наукової концепції. Концепцію інформаційних технологій, наприклад у лінгводидактичній освіті ми уявляємо як цілісну систему взаємозв’язаних засобів і невіддільних одна від другої складових: наукових, організаційних, матеріально-технічних, фінансових, психолого-педагогічних. Зміст та форми організації мовної та мовленнєвої діяльності студентів ґрунтуються на потребі реалізації професійного спілкування, вирішенні виробничих завдань, пошуку та подальшого використання інформації іноземною мовою. Засобом, який дозволяє реалізувати висунуті потреби в формуванні іншомовної компетенції студентів технічних, IT та агротехнологічних спеціальностей є інформаційні технології.
 • Item
  Політехнічна освіта в Україні та Англії : історичні паралелі (ХІХ - початок ХХ ст.)
  (ПНПУ, 2013) Головко, І. О.
  У зв’язку з актуальністю проблеми і для нашої системи освіти, вбачається цікавим в історичних паралелях виявити певні закономірності розвитку політехнічної освіти в Україні та Англії ХІХ – початку ХХ ст., як однієї з ознак загального процесу розвитку освіти, що й стало метою даної публікації. Цілком зрозуміло, що еволюційний шлях системи освіти кожної країни спирається на власну історію, традиції, рівень соціально-економічного розвитку, інститути соціально-економічної системи. У зв’язку з цим потрібно використовувати не лише сучасний, але й історичний досвід економічно та соціально розвинених західних держав. Адже сучасній освіті України доводиться долати деякі проблеми, які були актуальними для Європи ще наприкінці ХІХ ст. Проведений аналіз джерел щодо політехнічної освіти, як складової розвитку загальної системи освіти наприкінці ХІХ ст., що було викликано потребою в спеціалістах технічного профілю на виробництві. Англійський уряд прийняттям відповідних законів про технічну освіту значно сприяв її розвиткові в країні. У ході реформування своєї системи освіти Україна має враховувати історичний досвід розвинутих держав світу, зокрема Англії, у напрямках розвитку політехнічної освіти в цих країнах, з огляду на досягнутий ними кінцевий результат, який можна спостерігати зараз, на початку ХХІ ст.
 • Item
  Technical Education and Economy: Relationships and Interacting Roles (case of Victorian England)
  (2018) Golovko, I. O.; Головко, І. О.
  The article suggests the review of some scientists’ analysis whether the failure of education in the sector of technical instruction was a major contributory factor of Britain’s economic decline. It also dwells on the counter-arguments whether the level of technical education development in the late nineteenth – beginning twentieth centuries was so low in Great Britain to make negative impact on the level of the country’s economy, and whether the only technical education provision is to be blamed for it. Розглянуто аспекти впливу економічних факторів розвитку промислового суспільства на підходи до навчання спеціалістів технічного профілю. Висвітлено характерні риси педагогічних підходів до створення профільних закладів у Англії кінця ХІХ – початку ХХ ст.ст. згідно до нових економічних умов. Досліджено ступінь залежності економічного спаду економіки Британії через уповільнений розвиток технічної освіти наприкінці ХІХ – початку ст.
 • Item
  Розвиток політехнічної освіти в школах Англії (ХІХ – початок ХХ ст.)
  (ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2014) Головко, І. О.
  Установлено закономірності розвитку політехнічної освіти в школах Англії в ХІХ – на початку ХХ ст. Висвітлено зміст навчальних програм шкіл і специфіку дисциплін трудового циклу з точки зору підготовки учнів до майбутнього оволодіння професій- ними навичками та подальшого розвитку політехнічної освіти в країні.
 • Item
  Корисний історичний досвід розвитку технічної освіти в Англії кінця XIX - початку ХХ ст. для України
  (КДПУ ім. В. Винниченка, 2014) Головко, І. О.
  (uk) В статті розглядається позитивний історичний досвід сприяння розвиткові технічної освіти в країні впливовими ліврейними компаніями А нглії наприкінці X I X cm. та заснування Екзаменаційної ра ди Сіті та гільдій Лондона як атестаційної установи з акредит ації спеціалістів технічної та технологічної галузей, що заклало фундамент створення національної системи оцінювання з технічних дисциплін. (en) The article reveals the positive historical experience of influential Livery companies ’ activity for the advancement of technical education in England at the end of the XlX thcentury. It also depicts the formation of City and Guilds vocational body responsible for technological examinations that has given the impulse for creating the national technical q enlifications system.
 • Item
  Впровадження новітніх підходів у навчанні студентів технічних спеціальностей в Англії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.ст.)
  (КДПУ ім. В. Винниченка, 2013) Головко, І. О.
  У статті йдеться про шляхи покращення професійної підготовки висококваліфікованих робітників шляхом впровадження новітніх підходів у навчанні спеціалістів технічних спеціальностей в Англії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.ст. на прикладі технічного коледжу Фінсбурі як новатора в запровадженні евристичного методу навчання. The article touches upon the necessity of improving workers’ trade training by means of new approaches and effective teaching technologies’ application in England at the end of the XIX – beginning of the XX centuries. The technical college Finsbury is taken as a prominent example of a pioneer of heuristic method’s implementation in teaching the students of technical specialties.
 • Item
  Роль політехнікумів у системі технічної освіти в Англії
  (Дніпропетровськ, 2014) Головко, І. О.
  Огляд вкладу Політехнічних інститутів Лондона щодо розвитку технічної та комерційної освіти у країні. Удосконалення системи викладання технічними навчальними закладами усієї Великобританії. Успішна доказова доцільність їхнього існування в плані еволюційного розвитку комплексної моделі навчання в процесі переходу у ХХ ст.
 • Item
  Розвиток загальної освіти як передумови технічної освіти: англійський досвід
  (КДПУ ім. В. Винниченка, 2011) Головко, І. О.
  Автор розкриває хід розвитку початкової освіти в Англії та показує її тісний зв’язок з історією англійського життя в цілому, як суспільного, так і політичного, зупиняється на специфічному процесі його історичного становлення та розвитку, прослідковує посилення ролі уряду у становленні національної системи освіти в останній третині ХІХ ст. та зв’язок початкової освіти з професійними навчальними закладами, зокрема технічними.
 • Item
  Тенденції розвитку вищої освіти в Англії (ХІХ – початок ХХ ст.)
  (НПУ ім. М. П. Драгоманова, КДПУ ім. В. Винниченка, 2014) Головко, І. О.
  Розглянуто ідеал класичної освіти в університетах Англії – Оксфордському та Кембриджському у контексті академічної університетської освіти. Проаналізовано ряд демократичних реформ у структурі соціального складу контингенту студентів університетів та в їх навчальних планах. Простежено процес становлення сучасної вищої школи всередині традиційного університету, шляхом його модифікації, та зародження нових міських університетів, спрямованих на професіоналізацію навчання.
 • Item
  Посилення ролі уряду у процесі становлення технічної освіти в Англії на межі ХІХ – ХХ ст.
  (ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2012) Головко, І. О.; Golovko, I. O.
  У статті автор розглядає урядові заходи щодо формування технічної освіти в Англії на межі ХІХ-ХХ ст., показує посилення ролі уряду в вирішенні цього питання, аналізує зовнішні та внутрішні фактори гальмування розвитку технічної освіти в суспільстві та висвітлює можливі заходи її подальшого реформування. В статье автор рассматривает способы формирования технического образования в Англии на границе ХIХ-ХХ веков, показывает усиление роли государства в решении этого вопроса, анализирует внешние и внутренние факторы торможения развития технического образования в обществе и отображает возможные пути его дальнейшего реформирования. The author of the article touches upon the ways of technical education system formation within the end of the XIX c. and the beginning of the XX c., and shows the strengthening of the government“s role in ruling this process. The author also analyzes the inner and outer factors of hindering the process of technical education development and reflects the possible measures of its further reformation.