Облік та аудит товарних запасів в системі управління підприємств фармацевтичного бізнесу

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-21

Authors

Назаренко, Анна Сергіївна
Nazarenko, Anna

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Назаренко А.С. Облік та аудит товарних запасів в системі управління підприємств фармацевтичного бізнесу. – Випускна кваліфікаційна робота на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти. – Центральноукраїнський національний технічний університет Міністерства освіти і науки України. – Кропивницький, 2021. У вступі роботи ознайомлено з актуальністю, метою, завданнями, предметом, об’єктом, інформаційною базою, методами дослідження та структурою випускної кваліфікаційної роботи, а також науковим і практичним значенням дослідження й апробацією результатів. Перший розділ містить дослідження місця, значення і ролі товарних запасів у системі управління підприємств фармацевтичного бізнесу; організацію і методику обліку товарних запасів; порядок проведення аудиту товарних запасів. У другому розгляді наведено організаційно-економічну характеристику ПАТ «Ліки Кіровоградщини», оцінено систему його обліку та внутрішнього контролю, описано порядок ведення обліку та проведення аудиту товарних запасів. Третій розділ представляє рекомендації з покращення організації і методики обліку та аудиту товарних запасів і шляхи вдосконалення діяльності підприємств фармацевтичного бізнесу. Висновки роботи узагальнюють отримані результати проведеного дослідження. Nazarenko A.P. Accounting and audit of commodity stock in the management system of pharmaceutical businesses. – Graduation qualification work on the second (master's) level of higher education in the specialty 071 "Accounting and Taxation". - Central Ukrainian National Technical University of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kropyvnytskyi, 2021. The introduction introduces the relevance, purpose, objectives, subject, object, information base, research methods and structure of the final qualifying work, as well as the scientific and practical significance of the study and testing of results. The first section contains a study of the place, importance and role of inventories in the management system of pharmaceutical businesses; organization and methods of inventory accounting; the procedure for auditing inventories. The second consideration presents the organizational and economic characteristics of PJSC "Medicines of Kirovograd region", evaluates the system of its accounting and internal control, describes the procedure for accounting and auditing inventories. The third section presents recommendations for improving the organization and methods of accounting and auditing inventories and ways to improve the activities of pharmaceutical companies. The conclusions of the work summarize the results of the study.

Description

Keywords

товари, товарні запаси, облік, аудит, внутрішній аудит, аптечні заклади, фармацевтичні підприємства, управління, лікарські засоби і товари медичного призначення, організація і методика, вдосконалення, goods, inventories, accounting, audit, internal audit, pharmacies, pharmaceutical companies, management, medicines and medical supplies, organization and methodology, improvement

Citation

Назаренко, А. С. Облік та аудит товарних запасів в системі управління підприємств фармацевтичного бізнесу : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 071 «Облік і оподаткування» / наук. кер. Н. Ю. Головченко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 123 с.