Мінімаксне управління лінійними багатовимірними об’єктами зі стаціонарними зовнішніми збуреннями

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Authors

Лобок, О. П.
Гончаренко, Б. М.
Савіцька, Н. М.
Lobok, Alexey
Goncharenko, Boris
Savitska, Natalia

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В роботі розглядається задача гарантованого, тобто мінімаксного управління об’єктамикерування, які описуються системами лінійних диференціальних рівнянь з інтервальними зовнішніми збуреннями та збуреннями в початковий момент часу, причому припускається, що зовнішні збурення єстаціонарними. Інтервальні збурення пропонується апроксимувати еліпсоїдом мінімального об’єму, в результаті чого початкова задача мінімаксного управління апроксимується субоптимальною задачею мінімаксного управління з еліпсоїдальними збуреннями, для розв’язання якої можна застосувати відомі підходи. This paper considers the problem of guaranteed i.e. minimax facility management control systems, described by linear differential equations with interval external disturbances and perturbations in the initial time and assume that the external perturbation is stationary. Interval perturbation proposed approximate minimum volume ellipsoid, causing the initial problem minimax control problem is approximated suboptimal minimax control with ellipsoidal perturbations, for which the solution can apply known approaches.

Description

Keywords

лінійні системи, мінімаксний регулятор, оптимальне керування, інтервальні збурення, еліпсоїд допустимих збурень, функція Лагранжа, linear systems, minimax control, optimal control, interval perturbation, ellipsoid allowable perturbation, Lagrangian function

Citation

Лобок, О. П. Мінімаксне управління лінійними багатовимірними об’єктами зі стаціонарними зовнішніми збуреннями / О. П. Лобок, Б. М. Гончаренко, Н. М. Савіцька // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. - Кіровоград: КНТУ, 2013. - Вип. 26. - С. 262-267.