Навчання аудіювання іноземних студентів на заняттях з мови

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Ліпатова, М. В.
Липатова, М. В.
Lipatova, M.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Стаття присвячена темі навчання аудіювання, яке є одним із найважливіших видів мовленнєвої діяльності (40-50%), без якого неможливо здійснювати спілкування іноземною мовою. В статті розглядаються функції аудіювання в системі навчання української мови як іноземної. Статья посвящена теме обучения аудированию, которое является одним из самых важных видов речевой деятельности, без которого невозможно осуществлять общение на иностранном языке. В статье рассматриваются функции аудирования в системе обучения украинскому языку как иностранному. The article is devoted to teaching listening. Listening is one of the most important types of speech activity. The article considers the functions of listening in the system of teaching Ukrainian as a foreign language.

Description

Keywords

аудіювання, комунікація, мовленнєва компетнція, сприйняття мовлення, аудирование, коммуникация, речевая компетенция, восприятие речи, listening, communication, speech competence, speech perception

Citation

Ліпатова, М. В. Навчання аудіювання іноземних студентів на заняттях з мови / М. В. Ліпатова // Наукові записки : зб. наук. пр. - Кропивницький : ЦНТУ, 2019. - Вип. 25. - С. 49-53.