Наукові записки. Випуск 25. - 2019

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Наукові записки. Вип. 25.
  (ЦНТУ, 2019)
  Збірник є науковим виданням, в якому публікуються основні результати наукових робіт викладачів, студентів та магістрантів університету.
 • Item
  Teaching Strategies in Modern Education
  (ЦНТУ, 2019) Havrylenko, О.; Гавриленко, О. М.
  The article deals with modern strategies in education, their peculiarities, tasks, aims. Three key elements in the learning environment are defined. Some ways to make your classes more engaging are shown.
 • Item
  Web-based Current Trends in the English Language Teaching and Learning
  (ЦНТУ, 2019) Mytsenko, V.; Миценко, В. І.
  The article presents popular trends in English language teaching that have been used practically in recent years in the entire world reviewing the past trends. Moreover, this is also an endeavour to encourage teachers to modernize their classroom arrangements. The new trends that were very popular in the past have vanished today and have been substituted by others. The results of the study show that English language teaching has recently been gaining in significance in education systems throughout the world. English language teaching has tremendously changed over the last decade. Language teaching in the twenty first century has undergone numerous changes and innovation.
 • Item
  Ілюзія і реальнасть
  (ЦНТУ, 2019) Маяр, В. А.
  В статті розкрита суть реальності і ілюзії, проведений аналіз дзеркал Козирєва і духовних практик, визначена роль технічних пристроїв в подальшому розвитку людства.
 • Item
  Формування соціокультурної компетенції іноземних студентів на заняттях з мови навчання
  (ЦНТУ, 2019) Ліпатова, М. В.
  Стаття присвячена формуванню соціокультурної компетенції студентів – іноземців у процесі викладання української мови як іноземної. Формування соціокультурної компетенції створюється під час знайомства іноземців з особливостями культури України та мовленнєвою поведінкою носіїв мови в різних комунікативних ситуаціях, що передбачає розвиток умінь і навичок використовувати ці знання у процесі спілкування.
 • Item
  Інформаційна безпека життєдіяльності людини
  (ЦНТУ, 2019) Марченко, К. М.
  У статті розглянуті питання інформаційної безпеки життєдіяльності людини, проаналізовані загрози для персональної інформаційно-піхологічної безпеки. Розглянуті різновиди спрямованих інформаційних впливів на людину. Запропоновано засоби індивідуального захисту, що підвищують інформаційно-піхологічну безпеку життєдіяльності людини.
 • Item
  Відбір навчального матеріалу для формування англомовної лексичної компетенції у студентів немовних ВНЗ
  (ЦНТУ, 2019) Філіппова, Л. В.
  Розглядаються критерії і принципи відбору текстів для формування лексичної компетенції студентів немовних ВНЗ.
 • Item
  Контроль і самоконтроль у навчальній роботі студентів
  (ЦНТУ, 2019) Філіппова, Л. В.
  Розглядаються принципи навчання студентів методиці контролю і самоконтролю при аудиторній та самостійній роботі.
 • Item
  Визнання сутності структури та компоненти готовності навчального закладу до інноваційного викладання фахових дисциплін
  (ЦНТУ, 2019) Петров, І. В.
  Опрацьовано сучасні особливості, сутності структури та компоненти готовності вищого навчального закладу до інноваційного викладання фахових дисциплін. Розглянуто підходи до організації освітнього процесу на засадах інноваційності. Запропоновано шляхи його вдосконалення.
 • Item
  Some Aspects of Gender Bias in the English Language
  (ЦНТУ, 2019) Grechykhina, N.; Гречихина, Н. В.
  The article deals with the study of some aspects gender bias in the English language, namely the semantic derogation and the application of the concept "generic man".
 • Item
  Проблемні питання при аналізі дорожніх ситуацій, в яких пішоходами являються діти
  (ЦНТУ, 2019) Лизун, О. Л.; Крилов, О. В.
  В статті наведено проблемні питання, які виникають в різних ситуаціях на дорогах за участю дітей. Проаналізовано фактори, що впливають на високий рівень травматизму на дорогах серед дітей. Наведено напрямки попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму.
 • Item
  Навчання аудіювання іноземних студентів на заняттях з мови
  (ЦНТУ, 2019) Ліпатова, М. В.; Липатова, М. В.; Lipatova, M.
  Стаття присвячена темі навчання аудіювання, яке є одним із найважливіших видів мовленнєвої діяльності (40-50%), без якого неможливо здійснювати спілкування іноземною мовою. В статті розглядаються функції аудіювання в системі навчання української мови як іноземної. Статья посвящена теме обучения аудированию, которое является одним из самых важных видов речевой деятельности, без которого невозможно осуществлять общение на иностранном языке. В статье рассматриваются функции аудирования в системе обучения украинскому языку как иностранному. The article is devoted to teaching listening. Listening is one of the most important types of speech activity. The article considers the functions of listening in the system of teaching Ukrainian as a foreign language.