Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. Випуск 7. Частина 1. - 2023

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 36
 • Item
  Моделювання процесу митної переробки вантажів при проходженні транспортних засобів через державний кордон України
  (ЦНТУ, 2023) Потаман, Н. В.; Орда, О. О.; Potaman, N.; Orda, O.
  В системах доставки вантажів у міжнародному сполученні все частіше застосовуються логістичні принципи роботи. При цьому важливу роль грає ефективна взаємодія усіх ланок логістичних ланцюгів, в число яких входить й процес митної переробки вантажів. Підвищення конкуренції на ринку вантажних міжнародних перевезень обумовило необхідність виділення процесу митної переробки вантажів у окрему ланку логістичного ланцюга доставки вантажів. Побудовано модель процесу митної переробки вантажів на основі теорії мереж Петрі. Developing a model of the customs cargo handling process that allows making sound technological, design, and management decisions, changing input parameters, and carrying out long-term planning based on information on the occupancy of control points, customs zones of the border customs office, customs teams, throughput capacity of checkpoints, technical means of customs control and communication, types of customs regimes, and standardisation of the duration of all components of customs cargo handling. To develop a model of the customs cargo processing process, it is advisable to use systems of parallel information processing and parallel operation of objects, which include, for example, modelling with the help of Petri nets. The model developed on the basis of Petri nets for describing the customs cargo handling process shows that, in addition to being clear and easy to use, it makes it possible to take into account various probabilistic factors. Having developed a mathematical model of customs processing of cargo when vehicles cross the state border, it can be concluded that along with technological operations (time for customs clearance at the internal customs, time for customs procedures at the checkpoint), there are non-productive operations - downtime (time for waiting for customs clearance at the internal customs, time for waiting for customs procedures at the checkpoint), which significantly affect the time of customs border crossing. The mathematical apparatus of Petri nets will allow to study the dynamics of the system under study and its behaviour under different initial conditions. It has been found that the number of customs control and customs clearance officers has the greatest impact on the time of customs processing of goods. By building a mathematical model based on Petri nets, an effect of 1.11% was achieved. As a result of applying the developed mathematical model of the customs cargo processing process, an effect of 42 minutes was obtained.
 • Item
  Оптимізація витрат в логістичних системах
  (ЦНТУ, 2023) Чорна, О. В.; Попович, П. В.; Маяк, М. М.; Шевчук, О. С.; Фалович, Н. М.; Комарніцький, С. П.; Chorna, О.; Popovich, Р.; Mayak, М.; Shevchuk, О.; Falovych, N.; Komarnitskyi, S.
  У статті досліджено проблему оцінки економічної ефективності логістичних систем за допомогою імітаційних моделей та визначено ймовірні умови застосування цього методу. Висвітлено актуальність і необхідність оптимізації управління логістичними витратами в комплексній системі управління виробничими підприємствами. Визначено сукупність логістичних витрат у загальній собівартості виробничих підприємств України та країн світу. Визначено специфіку відображення логістичних витрат у системі бухгалтерського обліку підприємства. Формування логістичної вартості невіддільне від функціонування логістичної системи підприємства. У процесах оптимізації діяльності компанії логістичні витрати узгоджуються з операційними. Визначення та оцінка з відповідним рівнем деталізації всіх факторів оптимізації логістичних витрат у виробничих компаніях підтверджують основні принципи пошуку резервів зниження та оптимізації логістичних витрат. The article examines the problem of assessing the economic efficiency of logistics systems using simulation models and determines the likely conditions for the application of this method. The relevance and necessity of optimizing the management of logistics costs in the complex management system of production enterprises is highlighted. The set of logistics costs in the total cost of production enterprises of Ukraine and countries of the world is determined. The specifics of displaying logistics costs in the company's accounting system have been determined. The formation of logistics cost is inseparable from the functioning of the enterprise's logistics system. In the process of optimizing the company's activities, logistics costs are coordinated with operational costs. The determination and evaluation with the appropriate level of detail of all factors for optimizing logistics costs in production companies confirm the basic principles of finding reserves for reducing and optimizing logistics costs. The proposed method of reducing logistics costs is really effective for increasing the efficiency of the enterprise. Thanks to the analysis of logistics costs, business management can strategically plan the distribution of products, which allows to avoid unnecessary production costs and maximize production profits in the end. Interaction between the company and its suppliers and buyers - participants in the supply chain, including placing orders, purchasing, warehousing, transportation, shipping, etc.
 • Item
  Структура і потенціал логістичного сектору України
  (ЦНТУ, 2023) Фалович, Н. М.; Попович, П. В.; Шевчук, О. С.; Чорна, О. В.; Маяк, М. М.; Іванишин, В. В.; Falovych, N.; Popovich, P.; Shevchuk, О.; Chorna, О.; Mayak, М.; Ivanyshyn, V.
  У статті досліджено розвиток логістичного сектору в Україні враховуючи досвід зарубіжних країн. Розглянуто економічні аспекти та перспективи використання послуг 3PL провайдерів порівняно з розподільчою логістикою для вітчизняних підприємств; проведено аналітичне дослідження проблематики використання послуг 3PL провайдерів порівняно з розподільчою логістикою для вітчизняних підприємств; визначено динаміки міжнародної торгівлі, відповідно інвестиційної привабливості ринків, розвиток логістичної інфраструктури, обгрунтовано вибір методики оцінювання розвитку логістичних систем за регіонами, здійснено візуалізацію результатів Emerging Markets Quadrant для оцінки перспектив ринків, які розвиваються в квадрантах відображено відносні позиції країн за індексом. The article examines the dynamics of international trade, the investment attractiveness of markets, the development of logistics infrastructure, the principles of choosing a methodology for evaluating the development of logistics systems by region. The index of the development of the logistics market proposed by the International Financial Group "Agility", which has been successfully used for more than five years, was analyzed. The Agility Emerging Markets Logistics Index reflects the degree of attractiveness of the logistics market for investments, and the level of investment attractiveness is assessed by a set of indicators: the development of transport communications, magnitude and dynamics of development, market compatibility. The ranking of countries according to the Agility Emerging Markets Logistics Index 2023 was analyzed, including with details. It was determined that, in these difficult conditions in the domestic market, processes of transformation of logistics firms into logistics operators working with the provision of a complex of logistics services are taking place, as well as the entry of some powerful logistics operators into the market, which will contribute to the strengthening of competition and the expansion of the portfolio of offers. A significant trend is the transformation of logistics firms into logistics operators. It was concluded that there is practically no competition between retailers in Ukraine, trade networks transfer logistics functions to suppliers of goods, manufacturers compete fiercely in matters of their own presence in trade networks, which increases competition between enterprises - manufacturers and distributors, increasing the level of logistics service.The use of the services of 3PL providers by domestic enterprises with the delegation of the functions of managing supply chains and inventory to operators will be expedient under the conditions of stable markets as a significant competitive advantage, which will consist in reducing costs by outsourcing logistics as a non-core function, excluding distributors. The activity of 3PL providers is determined, conceptually, by the search for a supplier and a consumer with the transfer of supply chain management directly to the 3PL operator, who at the same time is forced to compete with a pure distributor as commercial intermediaries in the commodity market. Conversely, a distributor with developed stable sales technologies through the development of logistics functions will have advantages and the opportunity to compete in the provision of 3PL services.
 • Item
  Логістика доставки фармацевтичних препаратів
  (ЦНТУ, 2023) Сван, О. Б.; Попович, Д. П.; Твардовський, Б. В.; Кучеренко, О. О.; Попович, П. В.; Чорна, О. В.; Swan, О.; Popovych, D.; Tvardovsky, B.; Kucherenko, О.; Popovich, P.; Chorna, O.
  У статті досліджено логістику транспортування лікарських засобів, а також проведено дослідження сучасних даних та порівняння обсягів транспортування лікарських засобів в Україні з іншими країнами. Розглянуто обсяг перевезень, складську логістику та структуру собівартості логістичних послуг. Проаналізовано обсяги перевезень лікарських засобів за 2022 рік, описано сучасні методи та інноваційні технології перевезень у логістиці. Використання таких технологій дає змогу знизити логістичні витрати та підвищити ефективність логістичних процесів. The article examines the logistics of the transportation of pharmaceuticals, as well as the study of current data and a comparison of the volume of transportation of drugs in Ukraine with other countries. The volume of transportation, warehouse logistics and the cost structure of logistics services is considered. The volume of transportation of drugs for 2022 is analyzed, modern methods and innovative technologies are described transportation in logistics. The use of such technologies makes it possible to reduce logistics costs and increase the efficiency of logistics processes. Thus, the logistical justification of decisions in the field of road transport of medicines is an important element of the logistics system. When solving this problem, it is necessary to take into account the specifics of logistics in the field of pharmaceuticals, as well as apply innovative technologies and methods that ensure the efficient functioning of the supply and transportation chain. In addition, compared to Ukraine, European countries have a more developed logistics infrastructure that ensures fast and efficient delivery of medicines. For example, in 2022, the total length of highways in Germany was 231,000 km, in France - 1.057 million km, and in Poland - 422,000 km. Compared to these countries, the length of Ukrainian roads is only 169.6 thousand km, of which 28% are public roads. This leads to difficulties in transporting goods, including medicines, which can deteriorate during long-term delivery.
 • Item
  Порівняльний аналіз автобусів та електробуса за показником транспортної результативності технологічних впливів машинних процедур
  (ЦНТУ, 2023) Хабутдінов, Р. А.; Федоренко, І. О.; Khabutdinov, R.; Fedorenko, І.
  У статті представлено методику аналізу транспортної віддачі машинне-технологічних процедур автобусів та електробусів на міських маршрутах, яка спрямована на наукове-методичне забезпечення технологічно-інтенсивних і екологічних проектів міських автобусних перевезень з урахуванням концепції технологічне-сталого розвитку у сфері пасажирських перевезень. Отримано кількісні закономірності впливу різних факторів (технічних, дорожніх, транспортних) на величини показника ТВ транспортної віддачі ТВ (результативності) машинно-технологічних процедур автобусу і електробусу. The article presents the methodology of analysis of transport efficiency of machine-technological procedures for buses and electric buses on urban routes, which is aimed at scientific and methodological support of technologically intensive and environmental projects of urban bus transportation taking into account the concept of technologically sustainable development in the field of passenger transportation. The model of operational behaviour of bus and electric bus as resource-technical and technological means of production (ARTOV) in natural processes of passenger transportation is considered. The principle of operational intensification of these processes on the basis of criterion of transport efficiency of machine-technological procedures for buses and electric buses on urban routes, analyzed on the basis of operational and simulation modeling, is introduced in the methodology. The quantitative regularities of influence of different factors (technical, traffic, transport) on the values of transport return indicator TV (efficiency) of machine-technological procedures of buses and electric buses have been obtained. The object of the study is the process of production and technological functioning of buses and electric buses on urban routes. The purpose of the research is to obtain quantitative regularities of impact of various factors (technical, traffic, transport) on the value of the output TW (efficiency) of techno-machine procedures of buses and electric buses. Research method - operational-simulative analysis of production and technological functioning of buses and electric buses on urban routes, taking into account the principles of improvement of operational and technological intensity and environmental friendliness of passenger traffic when using buses and electric buses. The results of the article can be used by technologically competent managers of motor transport for realization of strategies of complex increase of operational and technological intensity and ecological compatibility of passenger transportation using the above-mentioned transport means. Forecast assumptions of the research object development - realization of strategies and projects of conceptually and technologically sustainable development of technical resources (buses and electric buses) and processes of passenger road transportations in passenger road transport enterprises.
 • Item
  Підвищення ефективності ланцюгів поставок
  (ЦНТУ, 2023) Чорна, О. В.; Попович, П. В.; Маяк, М. М.; Шевчук, О. С.; Фалович, Н. М.; Комарніцький, С. П.; Chorna, О.; Popovich, Р.; Mayak, М.; Shevchuk, О.; Falovych, N.; Komarnitskyi, S.
  У статті визначено важливу роль управління підприємством як інструменту стратегічного розвитку, при цьому слід зазначити, що для досягнення поставлених цілей необхідно використовувати спеціалізовані методи та моделі – ефективний інжиніринг, ефективну оптимізацію та ефективний реінжиніринг логістичних систем підприємства. В статті поглиблено вивчено теоретичні та практичні основи застосування аналітичних методів і моделей у логістиці для вирішення завдань логістичного менеджменту, систематизувати навички розробки та використання аналітичних систем у різних сферах застосування логістичної діяльності. Розглянуто погляди різних науковців на зміст поняття «Ефективність ланцюга поставок». Досліджено основні напрями та елементи, що складають концепцію ефективності ланцюга поставок. The article defines the important role of enterprise management as a tool of strategic development, while it should be noted that in order to achieve the set goals, it is necessary to use specialized methods and models - effective engineering, effective optimization, and effective reengineering of the enterprise's logistics systems. The goal is to study in depth the theoretical and practical foundations of the application of analytical methods and models in logistics to solve the problems of logistics management, to systematize the skills of developing and using analytical systems in various areas of application of logistics activities. The views of various scientists on the meaning of the concept of "Effectiveness of the supply chain" are considered. The main directions and elements that make up the concept of supply chain efficiency have been studied. Let us note the main areas of effectiveness of SCM implementation: increasing the number of orders, increasing the stability of demand, reducing insurance reserves, reducing risk and increasing the reliability of planning and delivery. According to the basic supply chain process, it is recommended to consider the main indicators of supply chain performance evaluation in the SCOR model: planning, procurement, production, sales and returns. For each set of indicators, growth and decline indicators are highlighted separately. A general index of supply chain performance evaluation is proposed. The direction of increasing the efficiency of the supply chain is proposed: increasing the visibility of the supply chain; certification training; investments in smart technologies; development of project plans.
 • Item
  Особливості митного оформлення митних процедур
  (ЦНТУ, 2023) Кузєв, І. О.; Уманська, А. О.; Кострецов, А. О.; Kuziev, І.; Umanska, А.; Kostretsov, А.
  У статті у військовий час представлені способи митного оформлення товарів. Завданнями обліку реалізації експортних, імпортних товарів та розрахунків з іноземними покупцями є: контроль за рухом товарів; постійне спостереження за своєчасним укладанням та виконанням умов зовнішньоторговельних контрактів; контроль за правильним митним оформленням експортних операцій; визначення доцільності самостійного митного оформлення експорту та імпорту товарів підприємством-експортером. The article presents methods of customs clearance of goods in wartime. The tasks of accounting for the sale of export and import goods and settlements with foreign buyers are: control over the movement of goods; constant monitoring of the timely conclusion and fulfillment of the terms of foreign trade contracts; control over the correct customs clearance of export operations; determining the expediency of independent customs clearance of export and import of goods by the exporting enterprise. The development of foreign economic activity gives enterprises the opportunity to use the advantages of international production cooperation, which increases the efficiency of their functioning. In connection with this, there is now an objective need to develop methodical approaches to assessing the effectiveness of export-import operations, which are the basis of foreign economic activity. The proposed method of analysis of export and import operations and their impact on the financial condition of the enterprise is of practical interest for enterprises. On the basis of the analysis of the current legislation of Ukraine on matters of state customs affairs, specific proposals were made for the development of a single balanced approach to law-making and law enforcement in the sphere of state customs affairs, and a scientifically based holistic administrative-legal concept of implementation of state customs affairs was developed. Prospects for further scientific research should be based on the monitoring of current legislation in the context of customs clearance of goods and may relate to the construction of algorithms for interaction with customs procedures. Based on the analysis of the legislation of Ukraine on some issues of state customs affairs, specific customs proposals were made to develop a unified balanced approach to law-making and law enforcement in the field of state customs affairs.
 • Item
  Model of the optimal composition of the main technical facilities of a container transport and technological system
  (ЦНТУ, 2023) Zahorianskyi, V.; Moroz, М.; Haikova, Т.; Загорянський, В. Г.; Мороз, М. М.; Гайкова, Т. В.
  To solve the problem of determining the rational type and parameters of containers, as well as the structure of their fleet for the delivery of cargo (cargo), taking into account whether the accepted type and structure of the container fleet corresponds to the values of the required (custom) batches for the delivery of products and the possibility of making appropriate adjustments to the container payload values, an economic and mathematical model of the optimal composition of the technical complex of a container transport and technological system has been developed. Метою статті є розробка математичної моделі, що передбачає процедури оптимізації, за допомогою якої можуть бути визначені ефективні типи технічних засобів і їх кількість і структура парку, необхідних для здійснення контейнерних перевезень, в тому числі контейнерів, для коригування корисного навантаження контейнерів. Технічні засоби контейнерної транспортної системи виділені в шість основних видів (елементів), які утворюють єдиний технічний комплекс. При конкретних розрахунках визначення раціонального типажу і параметрів контейнерів, а також структури їх парку для доставки вантажу (вантажів) слід враховувати, чи відповідає типаж і структура парку контейнерів що приймається величинам потрібних (замовних) партій доставки продукції і вносити відповідні поправки значень корисного навантаження контейнера. Для вирішення даної задачі застосована економіко-математична модель технічного комплексу контейнерних перевезень. Для процесу контейнерних перевезень виділена система обмежень математичної моделі, що враховує умови цього процесу. Критерієм ефективності варіанту вибору (цільовою функцією математичної моделі) виступає значення сукупних приведених витрат при їх мінімізації. Виділено чинники, що визначають питомі приведені витрати при перевезенні вантажів з заданими характеристиками в контейнерах з різними параметрами. Запропонований підхід застосований для випадку невідповідності типажу і структури парку контейнерів рекомендованим партіям поставки за масою або об'ємом і запропонована методика коригування корисного навантаження контейнерів. Розглянуто передумови формування та функціонування економічно ефективних контейнерних вантажних перевезень в Україні з використанням автомобільного транспорту. Для вибору раціонального типажу і параметрів основних технічних засобів контейнерної транспортної системи та їх поєднань (структури парків) застосований системний підхід, який супроводжується комплексними техніко- економічними розрахунками. Представляється перспективною розробка по даній моделі алгоритму і програми для оптимізації складу контейнерної транспортно-технологічної системи.
 • Item
  Оцінка ергономічної стійкості транспортного потоку на дільницях дорожньої мережі. Ідентифікація математичної моделі
  (ЦНТУ, 2023) Войтов, В. А.; Кравцов, А. Г.; Карнаух, М. В.; Горяїнов, О. М.; Козенок, А. С.; Бабич, І. А.; Vojtov, V.; Кravtsov, А.; Karnaukh, М.; Goryayinov, О.; Kozenok, А.; Babych, І.
  Обґрунтовано структуру математичної моделі оцінки ергономічної стійкості транспортного потоку на різних ділянках дорожньої мережі при дії зовнішніх збурень. Математична модель враховує динаміку розвитку процесу. Крім градієнтів швидкості та щільності транспортних потоків враховуються динамічні властивості транспортних засобів та багатосмугова дорожня мережа, а також час затримок на пішохідних переходах та світлофорах. Показано, що динамічні характеристики транспортного потоку описуються диференційним рівнянням третього порядку. Отримано вирази для визначення коефіцієнтів підсилення та постійних часу, що входять у диференційне рівняння. Обґрунтовані параметри, які є вхідним впливом та визначають стійкість транспортного потоку, – це градієнти щільності та швидкості потоку. Обґрунтовані параметри, що характеризують реакцію транспортного потоку на обурення, – це постійні часу, фізичний сенс яких полягає в інерційності всіх ланок, що входять у модель. The paper discusses the structure of the mathematical model featuring assessment of the ergonomic stability of the traffic flow in various sections of the road network under the influence of external disturbances, which is the result of structural identification. The mathematical model differs from the known ones in that it takes into account the dynamics of the process development. In addition to the gradients of speed and density of traffic flows, the research takes into account the dynamic properties of vehicles and the multi-lane road network, as well as the time of delays at pedestrian crossings and traffic lights. The dynamic properties of the traffic flow are described with a third-order differential equation. The mathematical model is parametrically identified; expressions for determining the gains and time constants included in the differential equation are obtained. The input parameters impacting and affecting the stability of the traffic flow are substantiated – these are the gradients of the density and speed of the flow. The parameters characterizing the response of the traffic flow to disturbances are substantiated – these are time constants, the physical meaning of which is the inertia of all links included in the model. The study presents expressions for determining the gains and time constants included in the differential equation. The gain coefficient K1 characterizes the degree of influence of the density of the traffic flow on the reaction time of the driver. The gain coefficient K2 characterizes the influence of the degree of dynamism of the traffic flow on the time of delays during movement and loss of stability. The gain coefficient K3 characterizes the degree of influence of a change in the traffic situation on the delay time when moving in the stream and loss of stability. The value of the time constant T1 characterizes the inertia of the driver depending on the density and intensity of the traffic flow. The value of the time constant T2 characterizes the inertia of the car and is expressed in the ability to maneuver. The value of the time constant T3 characterizes the inertia of changing the traffic situation.
 • Item
  Аналіз перспектив розвитку проєкту каршерінгу
  (ЦНТУ, 2023) Гайкова, Т. В.; Мороз, О. В.; Олексієнко, С. Р.; Haikova, Т.; Moroz, О.; Oleksiienko, S.
  У статті представлено розробку міських систем поділу автомобілів. В останні роки спостерігається суттєве збільшення кількості таких систем, що впроваджуються в усьому світі. Кількість користувачів так швидко зростає, що послуги спільного використання автомобілів впливають на поведінку транспорту. Крім того, процес сприяє змінам модального розподілу. Представлений аналіз охоплює системи експлуатації в Європі, Азії та Північній Америці: запровадження систем поділу автомобілів та перспективи їх розвитку в 2020–2025 роках. The article is devoted to the project analysis of the development of urban car sharing systems, which attract an increasing number of users, with a statement of their current state. The analysis presented in the article covers the systems operating in Europe, Asia and North America, contains a formal forecast that presents the prospects and opportunities for achieving the desired level of development in 2020-2025. Car sharing, as a model that complements urban transport services, based on short-term rental of cars offered by operators in urban areas. Its concept is similar to car rental systems, with the only difference being that cars hired in less than an hour. Car sharing is one opportunity that fits into the idea of a sharing economy. According to this idea, business models based on using popular online platforms to provide short-term use of services or goods. Recently, car sharing has become a popular mode of transport, especially in cities. Explores the concept of car sharing, its various business models and its impact on the transportation industry. The advantages and disadvantages of car sharing for users, providers and society as a whole analyzed. The analytical rationale examines the challenges faced by the car sharing industry such as competition, regular challenges, and technological advancements. An example of car sharing in Ukraine presented, highlighting the peculiarities of the local market and the potential for future growth. The case made that car sharing has the potential to revolutionize the way people move around cities, but its success depends on the ability of providers to adapt to the changing needs and preferences of consumers. Monitoring the daily rental and its duration, as well as a number of other parameters, should help to respond by regulating the number of vehicles available in the carsharing system. Due to the limited space in the city, urban areas must be adapted to the needs of residents, deviating from car-centric concepts. Such a combination can reduce traffic jams in city centers and contribute to the reduction of the negative impact of transport in cities from an ecological point of view. Maintaining balance is the basis of sustainable urban development, and the car sharing initiative is one of its main features.
 • Item
  Впровадження цифрових технологій в управління ланцюгами постачань
  (ЦНТУ, 2023) Гайкова, Т. В.; Загорянський, В. Г.; Леонтович, А. О.; Haikova, Т.; Zahorianskyi, V.; Leontovych, А.
  У статті розглянуто особливості цифровізації в управлінні ланцюгами постачань. Викладено питання про сучасний стан впровадження програмного забезпечення в розвинені транспортні комплекси. Визначено фактори, що впливають на успішну автоматизацію транспортного процесу. Обґрунтовані завдання в галузі використання сучасних транспортно-інформаційних методів. Проведене дослідження дає змогу проаналізувати важливі напрями інноваційного розвитку та застосування сучасних технологій в сфері транспорту. During the period of military condition, one of the defining factors of the national economy and the welfare of the society is a well-established, automated process of delivery of cargoes by automobile transport. Changing business models under the influence of the situation in the country requires more flexible methods, as an example of which can be the formation of information networks to strengthen transport communications and to reduce transaction costs in the industry. Modern information and digital systems provide enterprises with effective strategic management, due to analysis of collected data and further planning of activity using riskmanagement methods. But it is also important to consider the security of such data and the protection of consumer privacy. Digital technologies are actively used in transport logistics when making certain payments for the given services. When delivering a cargo, as a rule, all conditions specified in the contract of carriage must be fulfilled. All payment transactions are carried out on digital platforms and demonstrate high efficiency, as well as the possibility to monitor compliance with payment terms. However, the expansion of the use of digital technologies in transport logistics has much greater potential, which will provide significant efficiency of the whole transport and logistics system. Digital technologies are built to meet the specific requirements of the task. The large number of operations during transportation of cargoes, peculiarities of transportation, as well as the necessary types of packing, storage and sorting include a certain array of data. They also provide data sets that need to be quickly integrated into specific threads. A very important component is the creation of information systems in the digital industry, where all transactions are carried out in digital format and show high results. In the case of road transportation, the transport documentation is fully transferred to the electronic platform and significantly reduces the cost of the unit of the transported cargo. Currently, software is being developed, connected with the use of electronic goods and transport waybills (e-TTS) for all types of transport. By using new innovative methods, on the example of electronic goods and transport waybill, the processing time of documents is reduced to 90%, protection of confidential information in cloud servers, cost savings on documentation printing, easy and fast search of documents with the help of online archive, convenient format of work for drivers, possibility of integration with existing systems with the help of API. All these indicators positively influence the development of transport processes and rapid achievement of results at the lowest cost.
 • Item
  Підвищення ефективності управління технологічним процесом доставки на основі аналізу статичних та динамічних резервів транспортної системи
  (ЦНТУ, 2023) Голуб, Д. В.; Holub, D.
  В статті розроблений теоретичний підход, який здійснює опис процесів організації і дезорганізації логістичних потоків в транспортній системі та відображає важливі сторони її функціонування. Запропоновано, що управління в транспортній системі слід розглядати як підтримку її стійкого стану і створення нової системної властивості, а саме динамічних резервів. The nature of static and dynamic reserves of the transport system and the degree of their influence on the technological process of delivery are given. The structure of flows connecting a specific supplier and consumer is considered. It was found that dynamic reserves are management reserves, and their size is determined by the amount by which static reserves can be reduced. The classification of dynamic reserves is given, the conditions of their occurrence are described, and interaction schemes are given. It is shown that assigning the priority of one of the jets in the flows of the transport system leads to the acceleration of the passage of one jet at the expense of slowing down the other (others), and the delays are transferred from one jet to another while maintaining their total amount, that is, at an unchanged average speed of the flows. It was found that the acceleration of the flow leads to the release of a certain group of vehicles, which can be used as a reserve, and when it slows down, on the contrary, additional vehicles are absorbed due to an increase in their number on the road. There are also a number of technological mechanisms for speeding up and slowing down the progress of flows. It has been found that the transport system can actively adapt to changes in the rhythms of senders and receivers due to the management of stream jets, but the possibilities of its adaptation are quite limited. And therefore, if the rhythms of the jets in the flow are too much out of sync, there is a possibility of a moment when reliable transport communication cannot be ensured and the transport system begins to play the role of limitation. It was found that the set of dynamic reserves allows to significantly increase the efficiency of the transport system in conditions of unevenness, but it requires the development of new approaches to the principles and methods of optimization, as well as the choice of effective work organization. It is assumed that the management capabilities and the size of the dynamic reserves of the transport system are greater, the more different jets are released in the flow, and therefore the greater the diversity in the subsystems, the more noticeable is the effect of organization, combining them into a single system.
 • Item
  Вивчення роботи механізмів, які працюють у автомобілебудуванні із застосуванням анімаційного симулятора
  (ЦНТУ, 2023) Пасов, Г. В.; Венжега, В. І.; Кологойда, А. В.; Pasov, Н.; Venzheha, V.
  В статті запропоноване використання в учбовому процесі анімаційного симулятора для вивчення роботи різноманітних вузлів та механізмів. Симулятор дозволяє вивчати роботу різноманітних вузлів та механізмів кульково-гвинтових, рейкових, мальтійських механізмів, механізмів періодичного обертального руху при виконанні лабораторних робіт, дозволяє краще зрозуміти процес, а також є більш наочним. Проте в даній програмі не можна робити інтерактивне їх керування (наприклад, змінювати геометричні параметри, швидкісні характеристики та інше). В подальшому планується удосконалення цього симулятора. The purpose of the work is to propose the use of an animation simulator in the educational process to study the operation of various nodes and mechanisms. At the Chernihiv Polytechnic National University, at the Department of Automotive Transport and Industrial Mechanical Engineering, when studying the academic disciplines "Machine Parts and Lifting and Transport Equipment" for students of the field of study "Automotive Transport", "Machine Parts" for students of the field of study "Industrial Mechanical Engineering", "Equipment and transport of mechanical assembly shops" students of the field of study "Mechanical engineering technology" are offered to use the educational simulator to study the operation of various mechanisms that work in the assemblies of cars, metalworking machines, industrial robots and other machine-building equipment. The software product is intended for the simulated performance of laboratory work in the discipline "Machine parts and lifting and transport equipment" studied by the applicants. Users have the opportunity to choose different mechanisms to act with the help of the animation simulator (pin-screw, rack, worm-rail gears, Maltese mechanisms, toothed sectors). Visual visualization together with interactivity contributes to the effective assimilation of educational material. The proposed educational simulator allows you to study the operation of various nodes and mechanisms of ball-screw, rail, Maltese mechanisms, mechanisms of periodic rotary motion when performing laboratory work, allows you to better understand the process, and is also more visual. However, in this program, it is not possible to manage them interactively (for example, change geometric parameters, speed characteristics, etc.). Further improvement of this simulator is planned.
 • Item
  Аналіз конструктивних особливостей різних типів коробок перемикання передач автомобілів
  (ЦНТУ, 2023) Кужельний, Я. В.; Аксьонова, О. О.; Машковцев, Д. С.; Kuzhelnyi, Ya.; Aksonova, О.; Mashkovtsev, D.
  У роботі проведено аналіз конструкцій різних типів коробок перемикання передач автомобілів. Наведено призначення, вплив на тягово-швидкісні властивості, а також, основні вимоги, які повинна забезпечувати КПП. Розглянуто особливості конструкції механічних двовальних та тривальних КПП. Наведено будова та основні елементи конструкції гідромеханічної передачі (ГМП), КПП із варіаторами та коробки передач із подвійним зчепленням. Виділено основні переваги та недоліки кожного типу розглянутих КПП, перспективи їх подальшого розвитку. One of the important components of the car design is the gearbox, which is part of the transmission. It is the gearbox that is responsible for changing the direction of the car and its speed. This affects traction and dynamic properties in general. The purpose of this article is to analyze the design features of various types of car gearboxes. The work analyzes the design features of various types of car gearboxes. The purpose of the gearbox, the effect on the traction-speed properties, which are a set of properties that determine the possible speed ranges and the maximum intensity of acceleration when the car is moving in the traction mode in various operating conditions, are given, as well as the main requirements that it should provide. The peculiarities of the construction of mechanical gearboxes, their structure, the principle of operation and the possibility of placement in a car are considered. The structure and main elements of the hydromechanical transmission (HMT) design are presented. It consists of three main parts: a torque converter, a manual gearbox and a control system. The design features of the gearbox with V-belt and toroid variators are considered. The principle of operation of variators, which ensures a stepless change of the gear ratio within the established limits, is presented. The design of the gearbox with a double clutch is considered, which ensures uninterrupted transmission of the power flow to the drive wheels. The gearbox is controlled by an electronic control unit, which receives information from sensors located in the box and is connected by a high-speed bus to the engine's electronic control unit. The main advantages and disadvantages of each type of considered gearboxes are highlighted. The mechanical gearbox has proven itself as a unit that is simple in design and reliable in operation. The prospects for the development of the gearbox are the development of new electronic control systems, the use of modern materials with high performance indicators and the use of high-performance methods of mechanical processing.
 • Item
  Підвищення точності та продуктивності обробки плоских поверхонь деталей, що входять до вузлів і агрегатів автомобілів
  (ЦНТУ, 2023) Кальченко, В. В.; Венжега, В. І.; Пасов, Г. В.; Kalchenko, V.; Venzhega, V.; Pasov, Н.
  Використання нових резервів процесу шліфування плоских поверхонь деталей автомобілів дозволить істотно підвищити продуктивність обробки, знизити нерівномірність зносу профілю круга і підвищити точність та якість оброблюваних поверхонь, отже є актуальною науковою проблемою, вирішення якої має важливе народногосподарське значення. Проведений аналіз досліджень і публікацій показав важливість розробки і впровадження технологій шліфування зі схрещеними вісями шліфувальних кругів і заготовок, для чого проводиться спеціальна профільна правка круга, що дає змогу отримати на поверхні круга ділянку для зняття чорнового припуску та калібрувальну ділянку. При цьому весь припуск зрізується на ділянці, прилеглій до калібрувальної. Калібрувальна ділянка на вході деталей в зону обробки не приймає участь у зрізуванні припуску, має високу стійкість і на виході формує остаточну точність торцевих поверхонь. В роботі за допомогою матриць перетворення систем координат, які моделюють рухи і повороти вздовж і навколо координатних осей, описано калібрувальну ділянку торця інструмента при його профілюванні на верстаті алмазним олівцем, запропоновано оптимальну довжину калібрувальної ділянки та співвідношення кутів орієнтації шліфувальних кругів в горизонтальній і вертикальній площинах, які дають найкращі результати по точності. The use of new reserves of the process of grinding the flat surfaces of parts allows to significantly increase the productivity of processing, reduce the uneven wear of the wheel profile and increase the accuracy and quality of the processed surfaces, therefore, it is an urgent scientific problem, the solution of which is of important national economic importance. The analysis of research and publications showed the importance of the development and implementation of grinding technologies with crossed axes of grinding wheels and workpieces, for which a special profile adjustment of the wheel is carried out, which makes it possible to obtain an area for removing the rough allowance and a calibration area on the surface of the wheel. At the same time, the entire allowance is cut in the area adjacent to the calibration area. The calibration section at the entrance of the parts to the processing area does not participate in cutting the allowance, has high stability and at the exit forms the final accuracy of the end surfaces. The paper describes the calibration area of the tool end when it is profiled on a machine with a diamond pencil using the transformation matrices of coordinate systems that model movements and rotations along and around the coordinate axes, the optimal length of the calibration area and the ratio of the orientation angles of the grinding wheels in the horizontal and vertical planes are proposed, which give the best results in terms of accuracy. This method makes it possible to increase their parameters of accuracy, roughness and processing productivity, which is an important scientific and practical task, the solution of which will allow both to increase the service life of nodes and aggregates, and to reduce the cost of their production, and therefore to increase the level of competitiveness of products.
 • Item
  Моделювання витрат та вимірювання електричної енергії електродвигунів
  (ЦНТУ, 2023) Квашук, Д. М.; Ларін, В. Ю.; Філоненко, С. Ф.; Стахова, А. П.; Kvashuk, D.; Larin, V.; Filonenko, S.; Stakhova, А.
  Діяльність з визначення енергоефективності електродвигунів включає кілька етапів робіт. До них належать моделювання експлуатації двигунів за допомогою спеціалізованих програмних продуктів, що дозволяє визначити необхідні параметри споживання електричної енергії, навантаження, та обертальні параметри у різних режимах роботи. Проте, найефективнішим є спосіб отримати реальні робочі характеристики електродвигуна на випробувальних стендах. Це зумовлено багатьма факторами, від механічних несправностей до невідповідності технічних характеристик заявлених виробником. Разом з тим, як для першого, так і іншого способу проблема полягає в оптимізації вимірювального обладнання, що потребує зменшення похибки, збільшення швидкодії та чутливості вимірювальних перетворювачів. До параметрів, які вимагають особливої уваги можна віднести витрати електричної енергії, які в окремих сферах промисловості є вирішальними під час проектування технологічних майданчиків, визначення промислової політики, обсягів виробництва, тощо. У даній статті запропоновано спосіб встановити залежність між цими параметрами, практичне значення якого, в різних режимах роботи електродвигуна дасть можливість оцінити як економічну ефективність електричної машини так і можливі ризики, що пов’язані із безпечною подальшою експлуатацією, строком експлуатації та можливостями створювати необхідні моменти прискорення при заданих навантаженнях. The activity of determining the energy efficiency of electric motors includes several stages of work. These include modeling the operation of engines with the help of specialized software products, which allows you to determine the necessary parameters of electrical energy consumption, load, and rotational parameters in various operating modes. However, the most effective way is to obtain the real operating characteristics of the electric motor on test stands. This is due to many factors, from mechanical malfunctions to inconsistencies in the technical characteristics declared by the manufacturer. At the same time, both for the first and other methods, the problem lies in the optimization of the measuring equipment, which requires reducing the error, increasing the speed and sensitivity of the measuring transducers. The parameters that require special attention include the consumption of electrical energy, which in certain areas of industry is decisive during the design of technological sites, determination of industrial policy, production volumes, etc. This article proposes a way to establish the relationship between these parameters, the practical value of which, in different operating modes of the electric motor, will make it possible to evaluate both the economic efficiency of the electric machine and the possible risks associated with safe further operation, the period of operation and the ability to create the necessary acceleration moments at given loads. As a result of the study of the metrological characteristics of measuring meters, the dependence of their accuracy on instantaneous, impulse loads during the measurement of electrical energy consumption of asynchronous electric motors was established, which made it possible to develop an error correction algorithm based on a new information parameter. This parameter is characterized by the number of instantaneous loads caused by mechanical or inductive factors influencing the operation of electric motors in a certain, fixed period of time. Thus, the direct measurement of the torques of electric motors under the diagnosis of electric energy consumption allows to increase the accuracy of the counters by detecting additional impulse, destabilizing factors of influence.
 • Item
  Обґрунтування механізму функціонування мехатронної системи склоочищення автомобіля
  (ЦНТУ, 2023) Аулін, В. В.; Голуб, Д. В.; Aulin, V.; Holub, D.
  В статті обґрунтовано чотирьохланковий механізм мехатронної системи склоочищення автомобіля на основі аналізу параметрів закономірності руху щітки по склу і визначення можливості управління ними через мехатронні інтерфейси даної системи. Представлено математичну модель механізму склоочищення в середовищі Matlab/Simulink та проведений його кінематичний синтез. The four-link mechanism of the car's mechatronic windshield cleaning system is substantiated using different ratios of links and analysis of their kinematic and dynamic characteristics. A mathematical model of the glass cleaning mechanism in the Matlab/Simulink environment is presented and its kinematic synthesis is carried out. A mathematical model of the movement of the brush on the glass was developed for the case of close to uniform pressure distribution along the length of the brush, taking into account the unevenness of the law of movement associated with the operation of the transmission mechanism. The influence of the material properties of the rubber element on the quality of glass cleaning and the obtained values of the values characterizing the elastic and dissipative properties of the neck in the limit modes of the system are considered. The possibility of regeneration self-oscillations is shown when the dissipative properties of the neck are reduced as a result of wear or an aggressive environment. The processes of dry friction and hydraulic movement resistance occurring in the system are clarified, the limits of possible visually noticeable self-oscillations depending on the parameters of the friction mode and system operation are shown. It was found that the presence in the system of the possibility of regenerative selfoscillations in critical operating modes requires the introduction of micro-oscillations into the law of movement of the brush on the glass, which can effectively reduce the amplitudes of these self-oscillations. Analytical dependencies are proposed for calculating the parameters of the software, which implements the management of the dynamic characteristics of the system by superimposing the law of motion of microoscillations. The necessary hardware and software requirements for the controller are shown, as well as the possibility of saving the windshield wiper control unit as a functional unit of the mechatronic system for ensuring the comfort of movement.
 • Item
  Method of Engine Energy Indicators Estimating when the Cylinders are Disconnected in the Loaded Mode of Operation
  (ЦНТУ, 2023) Molodan, А.; Dubinin, Ye.; Polyanskyi, О.; Potapov, M.; Krasnokutskyi, М.; Pushkarenko, O.; Молодан, А. О.; Дубінін, Є. О.; Полянський, О. С.; Потапов, М. М.; Краснокутський, М. В.; Пушкаренко, О. Ю.
  Considered modes engine load operations: 1 – test of the original engine; 2 – test with disconnection of four cylinders by stopping the fuel supply; 3 – test with disconnection of four cylinders with simultaneous cessation of fuel supply and absence of pumping losses of the cylinder-piston group (CPG) in the disconnected cylinders. The feasibility of using the method of disconnecting a part of the working cylinders of the engine, saving fuel at load modes of no more than 70% of the total and with a further increase in the effective power of the engine load, the time consumption of fuel becomes higher than in the variant without disconnection of the cylinders, has been proven. Метою даного дослідження є підвищення ефективності роботи двигуна в режимі навантаження шляхом обґрунтування кількості відключень циліндра та визначення енергетичних параметрів його роботи. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань: визначити вплив відключення половини циліндрів дизеля на параметри його роботи під навантаженням; визначити характер впливу насосних втрат в ЦПГ при вимкнених половині циліндрів на енергетичні характеристики дизеля під навантаженням. Ефективність поршневих двигунів значною мірою залежить від режимів їх роботи. Якщо при номінальних або близьких до них економічні показники зазвичай досягають оптимальних або близьких до них значень, то при часткових навантаженнях і холостому ході паливна ефективність дизелів може помітно погіршуватися. При цьому в режимах роботи більшості транспортних засобів значну частку складають режими холостого ходу та невеликі навантаження. В роботі розглянуті режими роботи навантаження двигуна: 1 – випробування вихідного двигуна; 2 – випробування з відключенням чотирьох циліндрів припиненням подачі палива; 3 – випробування з відключенням чотирьох циліндрів одночасним припиненням подачі палива і відсутністю насосних втрат циліндро-поршневої групи (ЦПГ) у відключених циліндрів. Доведено про доцільність використання способу відключення частини працюючих циліндрів двигуна, економії палива на режимах навантажень не більш як 70% від загального та при подальшому збільшенні ефективної потужності навантаження двигуна часова витрата палива стає вище, ніж у варіанті без відключення циліндрів.
 • Item
  Використання боридних і силіцидних покриттів у ДВЗ: технологічний аспект
  (ЦНТУ, 2023) Дзядикевич, Ю. В.; Захарчук, О. П.; Попович, П. В.; Розум, Р. І.; Буряк, М. В.; Шевчук, В. В.; Dzyadykevych, Yu.; Zakharchuk, O.; Popovich, P.; Rozum, R.; Buryak, М.; Shevchuk, V.
  В статті досліджено основні закономірності процесу формування на тугоплавких металах однофазних, багатофазних, багатошарових композиційних покриттів із високими показниками жаростійкості та довговічності. Проведено дослідження боридного покриття на тугоплавких металах, яке показало, що на металах утворюється однофазне покриття, яке має хороше зчеплення з основою. Виявлено утворення моноборидної фази на молібдені та вольфрамі та боридна на ніобію і танталі, за результатами рентгенофазового та мікрорентгеноспектрального методів аналізу. Проведено дослідження впливу температури на процес дифузійного силіціювання тугоплавких металів, яке показало, що в інтервалі 950–1100 0С формується однофазне покриття, яке складається із дисиліцидів металів МеSi2. Виявлено, що подальше підвищення температури процесу насичення приводить до різкого росту товщини силіцидного шару. Встановлено, що ефективним дифузійним бар’єром є боридні фази тугоплавких металів, які забезпечують стабільність дифузійній частині багатокомпонентного покриття. Визначено, що боридні фази по відношенню до металевої основи більш стабільні, ніж силіцидні. Завдяки утворенню на границі боридних і силіцидних шарів силікоборидних фаз забезпечується висока стабільність боросиліцидного покриття. Визначено, що наявність проникаючих домішок в металевій матриці призводить до поганого захисту оксидної плівки дифузійного покриття і, як наслідок, до низької довговічності. Запропоновано механізм перенесення проникаючих домішок із глибини металу до межі порошкового середовища. Отримані боросилікатно-насичені металеві технологічні параметри дозволяють формувати дифузійне покриття з дрібнозернистою структурою на тугоплавких металах. Для забезпечення високих захисних характеристик необхідне подальше дослідження формування шаруватої частини покриття. The main regularities of the process of forming on refractory metals the single-phase, multi-phase, multi-layer composite coatings with high heat resistance and durability are examined in the article. A study of boride coating on refractory metals was conducted, which showed that a single-phase coating is formed on metals that possesses good adhesion to the base. Based on the results of X-ray phase and micro-X-ray spectral methods of analysis, the formation of a monoboride phase on molybdenum and tungsten and a boride phase on niobium and tantalum was revealed. A study of the effect of temperature on the process of diffusion silicification of refractory metals was carried out, which showed that in the range of 950–1100 0С, a single-phase coating is formed, which consists of disilicides of МеSi2 metals. A further increase in the temperature of the saturation process was found to lead to a sharp increase in the thickness of the silicide layer. It was proved that an effective diffusion barrier is the boride phases of refractory metals, which ensure the stability of the diffusion part of the multicomponent coating. The boride phases were determined to be more stable than silicide phases in relation to the metal base. Due to the formation of silicoboride phases at the border of boride and silicide layers, high stability of the borosilicide coating is ensured. The presence of penetrating impurities in the metal matrix leads to poor protection of the oxide film of the diffusion coating and, as a result, to low durability. A mechanism for the transfer of penetrating impurities from the depth of the metal to the boundary of the powder medium is proposed. The obtained borosilicate-saturated metal technological parameters allow forming a diffusion coating with a fine-grained structure on refractory metals. To ensure high protective characteristics, the formation of the layered part of the coating should be further researched.
 • Item
  Вплив агресивних середовищ на експлуатаційні характеристики матеріалів несучих конструкцій колісних транспортних засобів
  (ЦНТУ, 2023) Буряк, М. В.; Розум, Р. І.; Захарчук, О. П.; Попович, П. В.; Прогній, П. Б.; Чорній, Л. Н.; Buriak, М.; Rozum, R.; Zakharchuk, О.; Popovich, P.; Progniy, P.; Chornii, L.
  Досліджено вплив агресивних середовищ на експлуатаційні характеристики металоконструкцій колісних транспортних засобів. Встановлено, що у порівнянні із їх сухими концентратами, розчини мінеральних добрив нітрофоски та сульфату амонію, викликають локальне корозійне пошкодження не тільки звичайних конструкційних сталей, а і легованих сталей (Сталь 25, Сталь 45, Сталь 1Х13). Швидкість корозії при цьому сягає 0,29...0,33 мм/рік, що у порівнянні із швидкістю корозії в дощовій воді до 3 разів вище. Вказані металеві матеріали мають найвищу швидкість поширення корозії у продовж першої доби, надалі інтенсивність корозії зменшується до величин, рівнозначних із швидкістю поширення корозії в дощовій воді. Стаціонарні потенціали сталей мають найбільше від’ємне значення для розчинів сульфату амонію, а струми корозії у свою чергу в розчинах нітрофоски. Розглянувши раніше згадувану групу сталей у середовищах що досліджувались, можна струджувати що різниця константи Тафеля bс катодних реакцій є незначною, а константа ba має найнижчий показник в розчині нітрофоски, що свідчить про незначну поляризованість анодної реакції. The influence of aggressive environments on the operational characteristics of metal structures of wheeled vehicles was investigated. It has been established that, in comparison with their dry concentrates, solutions of mineral fertilizers nitrogen-phosphorus fertilizer and ammonium sulfate cause local corrosion damage not only to ordinary structural steels, but also to alloyed steels (Steel 25, Steel 45, Steel 1X13). At the same time, the rate of corrosion reaches 0.29...0.33 mm/year, which is up to 3 times higher than the rate of corrosion in rainwater. The specified metal materials have the highest rate of corrosion propagation during the first day, then the intensity of corrosion decreases to values equivalent to the rate of corrosion propagation in rainwater. Stationary potentials of steels have the largest negative value for ammonium sulfate solutions, and corrosion currents, in turn, in nitrogen-phosphorus fertilizer solutions. Having considered the previously mentioned group of steels in the investigated environments, it can be noted that the difference in the Tafel constant b with cathodic reactions is insignificant, and the constant ba has the lowest value in the nitrophoska solution, which indicates a slight polarization of the anodic reaction.