Патенти кафедри МЛВ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Спосіб забезпечення низьких температур охолоджувальних об’єктів
  (Український інститут інтелектуальної власності, 2019) Скрипник, О. В.; Свяцький, В. В.; Skrypnyk, O.; Sviatskyi, V.
  Спосіб забезпечення низьких температур охолоджуваних об'єктів, згідно якому для охолодження об'єктів застосовують подвійні холодильні цикли, причому в у першому як хладагент використовується аміак (R717), а в другому циклі - двооксид вуглецю (R744), відведення теплоти від охолоджуваних об'єктів здійснюється киплячим R744, пара, яка утворюється в другому циклі при кипінні R744 стискається і конденсується, відведення теплоти від пари R744, яка конденсується, здійснюється киплячим R717, який відрізняється тим, що в першому циклі стискується газоподібний R717, пара нагнітається до охолоджувального об'єкту, контактує з ним і повністю конденсується, отриманий рідкий R717 дроселюється з пониженням його температури і тиску, далі рідкий R717 випаровується при температурі мінус 10 °C при контакті з газоподібний R744, а газоподібний R744 конденсується, в другому циклі рідкий R744 барботується через об'єм рідкої суміші, склад якої становить 40 % води (Н2О) та 60 % етилового спирту (CH5OH), з утворенням газових гідратів, теплота гідратоутворення відводиться киплячим при температурі мінус 40 °C R744, пара, яка утворюється при кипінні R744 стискається і нагнітається в конденсаторну частину міжкаскадного конденсатора-випарника, де переходить в рідкий стан, відведення теплоти від технологічних апаратів здійснюється при прокачуванні насосом через них отриманої в кристалізаторі суміші, при цьому відбувається плавлення газових гідратів з утворенням суміші, яка складається з рідкого R744, Н2О і СН5ОН, і отримана суміш знову направляється в кристалізатор.
 • Item
  Спосіб утворення розширення в основі буронабивної палі
  (Український інститут інтелектуальної власності, 2019) Скрипник, О. В.; Клименко, В. В.; Свяцький, В. В.; Skrypnyk, O.; Клименко, V.; Sviatskyi, V.
  Спосіб створення розширення в основі буронабивної палі, згідно якого в пробурену будь-яким способом свердловину, при забезпеченні цілісності її стінок, вставляють трубу, до якої муфтовими з'єднаннями прикріплюють еластичний контейнер (наприклад гумовий), розширення п'яти свердловини здійснюється до або після її часткового заповнення бетоном під дією зусилля, яке створюється через стінки еластичного контейнера при його наповнені газом або рідиною під тиском, що є достатнім для утворення розширення в п'яті палі, для попередження випирання еластичного контейнера і видавлювання бетону під час створення тиску кільцевий простір між трубою і стінкою свердловини додатково герметизується пакером з еластичною манжетою, розміщеним над еластичним контейнером, який відрізняється тим, що необхідний тиск газу в еластичному контейнері і трубі одержують після їхнього заповнення льодогазогідратними капсулами СО2 і дисоціації на газ і воду при підігріві електричним нагрівачем.
 • Item
  Змішувач для виготовлення формівної та стержневої суміші
  (Український інститут інтелектуальної власності, 1998) Кошурко, В. О.; Скрипник, О. В.; Koshurko, V.; Skrypnyk, O.
  Винахід відноситься до ливарного виробництва, а точніше до устаткування, яке виготовляє формівні та стержневі суміші по типу бігунів періодичної дії. Змішувач складається з чаші, тумби, електродвигуна, розташованого нижче днища чаші, редуктора, траверси. The invention relates to the foundry production, or more precisely to the equipment, which manufactures forming and core sand mixes of the type of runners of periodic action. A mixer consists of a cup, a stone, an electric motor located below the bottom of cup, a reducer, traverses.
 • Item
  Спосіб керування вологістю формувальних і стержневих сумішей в процесі автоматичного виготовлення і пристрій для його здійснення
  (Український інститут інтелектуальної власності, 1998) Кошурко, В. О; Горєва, І. І.; Скрипник, О. В.; Koshurko, V.; Horieva, I.; Skrypnyk, O.
  1. Спосіб керування вологістю формувальних і стержневих сумішей в процесі їх автоматичного виготовлення, який полягає в тому, що вологість замісу доводять до заданої по датчику, що безперервно стежить за вологістю замісу в чаші змішувача, який відрізняється тим, що керування подачею води здійснюють при одночасному вимірюванні вологості суміші в чаші змішувача, її температури, товщини її шару під котком змішувача і щільності. 2. Пристрій для здійснення способу складається із чаші, тумби з вертикальним валом, що приводиться в дію від приводу у вигляді електродвигуна з редуктором, із закріпленою на верхньому кінці вала траверсою із змонтованими на ній котками, подвійного днища, що утворює камеру з перфорованою верхньою стінкою і вентилятора, який відрізняється тим, що у верхній стінці подвійного днища, що утворює камеру виконано радіопрозоре вікно, в якому змонтовано радіохвильовий датчик визначення вологості суміші, встановлено датчик температури суміші, в зоні дії котків встановлено тензодатчик щільності суміші, на траверсі розміщено датчик товщини шару суміші, в чаші розміщено датчик положення котків, застосовано схему вологовимірювача і вирішальний пристрій, які керують електромагнітним клапаном дозування подачі води у зливний патрубок, вентилятор додатково оснащено приводом перекривання дуття. 1. A mixing runners consist of a fixed pan with unloading window, rollers and plows located in it and fixed on a traverse. A traverse is installed on the vertical shaft, which is set in action from the drive. Traverse is equipped with additional plows located lower than the level of the height of layer of mixture. A method for controlling the humidity of molding and rod mixtures in the process of their automatic manufacturing, which is that the humidity of the dough is brought to a given by a sensor that continuously monitors the humidity of the dough in the mixer bowl, characterized in that the water supply control is carried out simultaneously measuring the moisture content of the mixer bowl, its temperature, the thickness of its layer under the mixer mixer and density. 2. The device for implementing the method consists of a bowl, a pedestal with a vertical shaft driven by a drive in the form of an electric motor with a gear unit, with a traverse mounted on the upper end of the shaft with mounted rollers on it, a double bottom forming a chamber with a perforated upper wall and a fan, characterized in that in the upper wall of the double bottom forming the camera is a radiopro window, in which a radio-wave detector of moisture content of the mixture is mounted, a temperature sensor of the mixture is installed in the zone Action strain gauge rollers set density mixture to traverse posted thickness gauge mixture in a bowl placed position sensor rollers applied volohovymiryuvacha scheme and crucial device that control the dosing solenoid valve supplying water to the drain pipe, fan drive additional features overlap blast.
 • Item
  Змішувач для виготовлення формівної та стержневої суміші
  (Український інститут інтелектуальної власності, 1998) Скрипник, О. В.; Кошурко, В. О.; Skrypnyk, O.; Koshurko, V.
  Змішувач для виготовлення формівної та стержневої суміші складається з чаші, тумби з вертикальним валом, зробленим з можливістю обертання від приводу, що складається з електродвигуна, розташованого нижче днища чаші, редуктора, траверси, що закріплена на верхнім кінці вала, котків, які виготовлено з можливістю обертання відносно осей, які закріплені на траверсі, плужків, закріплених на траверсі, при цьому днище зроблено подвійним з порожниною між верхнім та нижнім днищем, яке за допомогою штуцера з'єднане з мережею стисненого повітря, який відрізняється тим, що верхнє днище виготовлено з секторів, в яких зроблено прямокутні отвори, оснащені клапанами у вигляді гнучкого елементу, який закріплено на секторі за допомогою гвинта. The mixer for making the molding and rod mix consists of a bowl, a vertical roller pedestal made with the possibility of rotation from the drive consisting of an electric motor located below the bottom of the bowl, a gear unit, a traverse attached to the upper end of the shaft, rollers that are made with the ability the rotation relative to the axes, which are fixed on the traverse, the plows attached to the traverse, while the bottom is made with a double cavity between the upper and lower ends, which, by means of the nozzle, is connected to the compressed air network, which characterized in that the upper bottom is made of sectors in which rectangular openings are made, equipped with valves in the form of a flexible element, which is fixed to the sector with a screw.
 • Item
  Установка для виробництва вуглекислого газу
  (Український інститут промислової власності, 2001) Скрипник, О. В.; Кошурко, В. О.; Клименко, В. В.; Skrypnyk, O.; Koshurko, V.; Klymenko, V.
  Винахід належить до холодильної техніки. Установка для виробництва вуглекислого газу містить трубопроводи, теплообмінники, ємність для сатураторного газу, два мастильних фільтри, компресор високого тиску, ємності для розсолу, ємність для конденсату, холодильні машини з мастильними фільтрами, кристалізатор, відцентрові насоси, повітряні крани для вилучення повітря, запірну арматуру, магістральні трубопроводи для подачі стисненого сатураторного газу, для циркуляції розсолу, для циркуляції конденсату, для циркуляції холодильного агенту, вуглекислотний компресор, пристрій для плавлення гідратів СО2 •8Н2О, ємність для зберігання вуглекислого газу. The invention relates to refrigeration engineering. The installation for production of carbon dioxide has pipelines, heat exchangers, tank for saturator gas, two lubrication filters, high-pressure compressor, tanks for salt solution, tank for condensate, refrigeration machines with oil filters, crystallizer, centrifugal pumps, air taps for air removal, shutoff fittings, main pipelines for compressed saturation gas supply, for salt solution circulation, for condensate circulation, for circulation of cooling agent, carbon-acid compressor, hydrate CO2 •8H2O smelter, tank for carbon dioxide storing.
 • Item
  Спосіб виробництва льодяних капсул, наповнених газовими гідратами діоксину вуглецю
  ("Український інститут промислової власності", 2001) Скрипник, О. В.; Кошурко, В. О.; Клименко, В. В.; Skrypnyk, O.; Koshurko, V.; Klymenko, V.
  Запропоновано спосіб виробництва льодяних капсул, наповнених газовими гідратами діоксиду вуглецю. Він полягає в подачі по патрубках до кристалізатора діоксиду вуглецю, утворенні гідратів діоксиду вуглецю, відділенням їх від води в шнековій віджимній камері, пропусканні відділеного гідрату крізь торцеву плиту з калібрувальними отворами з формуванням капсули циліндричної форми та охолодженні її в холодильній камері. Method for production of ice capsules filled with gas hydrates of carbon dioxide is proposed. It is in supply to crystallizer of carbon dioxide through branch pipes, with formation of carbon dioxide hydrates, with separation of those from water in screw squeezing chamber, with passing hydrate separated through end plate with calibration openings with formation of cylindrical in shape capsule and cooling it in cooling chamber.
 • Item
  Установка виробництва льодяних капсул, наповнених газовими гідратами вуглекислого газу
  (Державний департамент інтелектуальної власності, 2001) Скрипник, О. В.; Кошурко, В. О.; Клименко, В. В.; Skrypnyk, O.; Koshurko, V.; Klymenko, V.
  Запропонована установка для виробництва льодяних капсул, наповнених газовими гідратами вуглекислого газу. Вона складається з герметизованого реактора, оснащеного охолоджувальною рубашкою і патрубками для підведення і відводу під тиском води і гідратоутворюючого газу, а також пористого розбризкувача для введення цього газу. розташованого у донній частині реактора. Method for production of ice capsules filled with gas hydrates of carbon dioxide is proposed. It consists of tightened reactor equipped with cooling jacket and branch pipes for supply and discharge of water and hydrate-forming gas under pressure and porous sprinkler for injection of the gas placed in the bottom part of the reactor.
 • Item
  Спосіб отримання сухих шипучих напоїв
  (Український інститут промислової власності, 2000) Скрипник, О. В.; Кошурко, В. О.; Skrypnyk, O.; Koshurko, V.
  Спосіб отримання сухих шипучих напоїв полягає в тому, що до фракції цукру, що потрапляє в змішувач, додають суху есенцію, винно-кам'яну кислоту і питну соду і після перемішування суміш розфасовують по пакетам. Попередньо підготовлені капсули заповнюють сорока процентами концентрату напою з послідовним додаванням шістдесяти процентів гранул гідрату діоксиду вуглецю. Після цього заповнені капсули заморожують і термоізолюють поліетиленовою плівкою. A method provides for obtaining dry fizzy drinks lies in the fact that a fraction of sugar, getting to a mixer, is supplementedwith a dry essence, tartaric acid and baking soda and after mixing the mixture is packed in packings. Capsules, preparedbeforehand, are filled up with forty percent of a drink concentrate with the subsequent adding of sixty percent of the carbondioxide hydrate granules. After that the capsules filled up are frozen and heat-insulated by a polyethylene film.
 • Item
  Змішуючі бігуни
  (Український інститут промислової власності, 2000) Кошурко, В. О.; Скрипник, О. В.; Мартинов, В. В.; Koshurko, V.; Skrypnyk, O.
  Змішувальні бігуни складаються із нерухомої чаші з розвантажувальним вікном, котків і плужків, розташованих в ній і, закріплених на траверсі. Траверса змонтована на вертикальному валі, що приводиться в дію від приводу. Траверсу оснащено додатковими плужками, розташованими нижче рівня висоти шару суміші. A mixing runners consist of a fixed pan with unloading window, rollers and plows located in it and fixed on a traverse. A traverse is installed on the vertical shaft, which is set in action from the drive. Traverse is equipped with additional plows located lower than the level of the height of layer of mixture.
 • Item
  Спосіб заморожування продукції для подальшого сублімаційного сушіння
  (Державний департамент інтелектуальної власності, 2011) Клименко, В. В.; Скрипник, О. В.; Бандуріна, О. В.; Корнієнко, В. М.; Klymenko, V.; Skrypnyk, O.; Kornienko, V.
  Спосіб заморожування продукції для подальшого сублімаційного сушіння належить до галузі збереження продукції, зокрема шляхом її консервування. A method for freezing products for the further sublimation drying relates to the field of preserving the products, in particular by means of conserving thereof.
 • Item
  Спосіб кутерування м’яса та м’ясопродуктів
  (Український інститут інтелектуальної власності, 2011) Скрипник, О. В.; Клименко, В. В.; Skrypnyk, O.; Klymenko, V.
  Спосіб кутерування м'яса та м'ясопродуктів, при здійсненні якого в кутер подають різні види сировини, харчові добавки, воду в кількості до 40 % і двооксид вуглецю до 10 % від маси сировини у вигляді твердих брусків для підтримання температури в процесі кутерування на рівні 12-15 °С. Подача двооксиду вуглецю в кутер проходить у вигляді твердих брусків, які являють собою льдогазгідратні капсули зі складом до 90 % газогідратів СО2 і до 10 % льоду,утворені шляхом заморожування суміші "вода + газові гідрати СО2". A method for chopping meat and meat products such that while performing thereof different kinds of raw material, food additives, water in amount of up to 40 % and carbon dioxide up to 10 % of the weight of the raw material as solid bars are fed into a meat chopper to maintain the temperature while chopping at the level of 12-15 °C. The carbon dioxide into the meat chopper is fed as the solid bars which are ice-gas-hydrate capsules with a content of CO2 gas-hydrates up to 90 % and up to 10 % of the ice made by freezing the mixture "water + CO2 gas hydrates".
 • Item
  Двоступеневий спосіб заморожування продукції для подальшого сублімаційного сушіння
  (Український інститут промислової власності, 2013) Клименко, В. В.; Скрипник, О. В.; Клименко, В. В.; Klymenko, V.; Skrypnyk, O.; Klymenko, V.
  Двоступеневий спосіб заморожування продукції для подальшого сублімаційного сушіння, згідно з яким на заморожувану продукцію безпосередньо діють низькотемпературним інертним холодильним агентом, який складається з двох рівноважних фаз - рідкої та парової, у дві стадії, із додатковим утворенням мікрофрагментів твердої фази у вигляді газових гідратів, безпечних для клітинних структур. На першій стадії утворюють тільки газові гідрати при температурі, вищій ніж 0 °С. На другій стадії заморожують продукцію до температури, яка визначається умовами подальшого сублімаційного сушіння, наприклад -30-40 °С. Перед дією низькотемпературним інертним холодильним агентом на заморожувану продукції з неї видаляють повітря шляхом його відсмоктування до досягнення величини тиску над нею, не меншим від рівноважного тиску насиченої водяної пари при кріоскопічній температурі заморожуваної продукції. The two-stage method of freezing the products for further sublimation drying, according to which the frozen product directly operates a low-temperature inert refrigerant, consisting of two equilibrium phases - liquid and steam, in two stages, with the additional formation of solid phase microfragments in the form of gas hydrates, safe for cell structures. At the first stage only gas hydrates are formed at a temperature higher than 0 ° С. In the second stage, the products are frozen to a temperature determined by the conditions of further sublimation drying, for example -30-40 ° C. Prior to acting as a low-temperature inert refrigerant for frozen products, air is removed from it by suction until it reaches a pressure above it, not less than the equilibrium pressure of the saturated water vapor at the cryoscopic temperature of the frozen product.