Економічні науки. Випуск 22. Частина 1. – 2012

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 61
 • Item
  Дослідження зарубіжного досвіду проведення аналізу і процедур банкрутства унаслідок неплатоспроможності
  (КНТУ, 2012) Гринько, П. Л.; Grinko, Р.
  В умовах високого ступеня господарської невизначенності, підприємства фактично позбавлені захисту від втрат, глибоких потрясінь і банкрутства при виконанні ними необхідних ринкових ситуацій. Для подолання кризового становища українських підприємств і створення на підставі зарубіжного досвіду передумов стійкого розвиту та процвітання економіки, необхідно вивчити зарубіжний досвід з цього питання. В статті досліджено зарубіжні методи аналізу неплатоспроможності та банкрутства. In conditions high degree of economic uncertainty, companies actually deprived of protection against loss of deep turmoil and bankruptcies in the performance of necessary market situations. To overcome the crisis situation of the Ukrainian enterprises and creation on the basis of foreign experience prerequisites for sustainable prosperity rozvytu and economy, need to study foreign experience in this regard. In the article investigates methods of analysis of foreign insolvency and bankruptcy.
 • Item
  Перехід до адміністративно-командних методів управління залізничним транспортом України наприкінці 20-х на початку 30-х рр. ХХ ст.
  (КНТУ, 2012) Бондарчук, Ю. П.; Bondarchuk, Y.
  З переходом від частково економічних методів керівництва країною до адміністративно-командних від непу до індустріалізації постала проблема неможливості подальшого ефективного існування економічної системи, заснованої значною мірою на основі старих ліберальних ринкових принципах. Для звершення грандіозних планів сталінської індустріалізації потрібно було якомога швидше перейти до позаекономічних методів визиску. With the conversion from partially economic methods of management of the country to administrative-command methods (from NEP to industrialization) a problem appears and an effective economic system cannot continue to exist, that was founded mostly on old liberal market principles. To accomplish the ambitious plans of Stalin's industrialization it had been moved as quickly as possible to the non-economic methods of operation.
 • Item
  Мотивація як наскрізна детермінанта потенціалу розвитку підприємств та організацій споживчої кооперації
  (КНТУ, 2012) Педченко, Н. С.; Pedchenko, N.
  У статті висвітлюється мотивація як наскрізна детермінанта потенціалу розвитку підприємств та організацій споживчої кооперації, що пронизує етапи його формування і у динаміці стимулює трансформування ресурсної основи у виявлення резервних можливостей та перспектив на майбутнє. Запропоновано застосування мотиваційного профілю та шкали задоволення мотиваційних потреб. The article highlights the continuous motivation as the determinant of the development potential of enterprises and organizations, consumer cooperatives, which permeates the stages of its formation and reflects dynamics of the resource base, reserve capacity and prospects for the future. Application of motivational profile and satisfying of the motivational needs scale.
 • Item
  Роль мотиваційного фактора в системі управління персоналом на підприємстві
  (КНТУ, 2012) Макаренко, С. С.; Матвєєва, І. І.; Фундерат, Т. М.; Makarenko, S.; Matveenko, I.; Funderat, T.
  В статті досліджується значення ролі мотиваційного фактора в системі управління персоналом на підприємстві. Внаслідок нових механізмів господарювання керівництво підприємства повинно займатися пошуком та розробкою ефективних способів управління працею, що і забезпечить активізацію людського фактора. Тому кожен працівник підприємства повинен мати мотивацію, а ефективність мотивації залежить від мотиваційної складової трудового потенціалу підприємства. The article deals with the role of the formation of new mechanisms of economic management. That is why the company management should look for effective ways of personnel management and its improvement which, in its turn, provides the activation of human factor. Each employee of the enterprise must be motivated and the efficiency of the motivation depends on the motivating part of labour potential of the enterprise.
 • Item
  Напрямки оптимізації процесу управління структурою капіталу підприємства
  (КНТУ, 2012) Попов, В. М.; Безрученко, К. І.; Popov, V.; Bezruchenko, К.
  В статті розглянуто теоретичні підходи до визначення поняття „капітал підприємства” та механізми управління ним, обґрунтовано підходи до оптимізації структури капіталу, які, зокрема, передбачають максимізацію рівня рентабельності сукупного власного капіталу та формування допустимого рівня фінансової стійкості підприємства. In the article the theoretical going is considered near determination of category «capital of enterprise» and management mechanism by him, going is grounded near optimization capital structures which foresee maximization of level of profitability of the combined property asset and forming of possible level of financial stability of enterprise.
 • Item
  Використання фінансових ресурсів суб’єктів господарювання в контексті інноваційного розвитку економіки
  (КНТУ, 2012) Пальчевич, Г. Т.; Козинець, Г. О.; Palchevych, G.; Kozinets, G.
  У статті охарактеризовано напрями використання фінансових ресурсів суб’єктів господарювання в умовах активізації інноваційного розвитку. Розглянуто механізм розподілу прибутку підприємства.. Акцентовано увагу на фінансуванні розвитку людського капіталу на мікрорівні. In article are described the directions of usage of the financial resources of entities in conditions of activation of innovation development. It also reviews the mechanism of distribution of profits. The attention is focused on financing the development of human capital at the micro level.
 • Item
  Формирование инновационной системы применения технологий нетрадиционной возобновляемой энергетики, как типовой методический подход повышения инновационной восприимчивости предприятий
  (КНТУ, 2012) Дюжев, В. Г.; Duzhev, V.
  Представлена инновационная система применения технологий нетрадиционной возобновляемой энергетики как совокупность типовых вариантов их использования в конкретных условиях предприятиях. На примере гелиоэнергетики теплогенерационного типа проиллюстрировано ее использование в сочетании с традиционными и нетрадиционными источниками энергии в целях повышения эффективности энергокомпелкса предприятия. The innovation system of technologies use of nontraditional renewed power engineering as the totality of standard variants of their use in concrete enterprise conditions. On the example of helioenergy of heatgeneration type its use in combination with traditional and nontraditional sources of energy in order to increase effectiveness of enterprise energycomplex is illustrated.
 • Item
  Передумови реформування сфери обслуговування комунального житлового фонду та прибудинкових територій
  (КНТУ, 2012) Головченко, Н. Ю.; Головченко, О. О.; Golovchenko, N.; Golovchenko, А.
  Публікація присвячена конкретизації головних проблем функціонування сфери обслуговування комунального житлового фонду. Як наслідок, визначені головні задачі щодо ефективного реформування дослідженої галузі. Для вирішення поставлених задач сформульовано ряд конкретних пропозицій, які спрямовані на комплексне вирішення досліджуваної проблеми з урахуванням соціальної та економічної складової. The article is dedicated to concrete definition of the basic problems of functioning of sphere of service of municipal available housing. As consequence, the primary goals of effective reforming of investigated branch are defined. For the decision of tasks in view a number of the specific proposals directed on the complex decision of the investigated problem taking into account social and economic components are formulated.
 • Item
  Принципи розробки та концептуальна модель управлінської інформаційної системи підприємства
  (КНТУ, 2012) Шелковникова, О. В.; Shelkovnikova, Е.
  Визначено, що найбільш доцільним у ході проектування автоматизованих систем підприємств є дотримання принципу підпорядкованості структури інформаційної системи принципам організації і моделювання. Обґрунтовано та розроблено загальну модель автоматизованої системи, яка узгоджується з принципами інтеграції функцій планування, обліку та контролю в структурах об’єктно-цільової орієнтації. In the article investigational and analysed new order of determination of expenses with the purpose of forming of the tax accounting on the basis of information of account and financial reporting. The temporal are generalized and permanent differences between information of the tax and financial accounting in the cut of expenses, that is basis for forming of declaration about the income of enterprises.
 • Item
  Вдосконалення механізму управління охороною праці в органах та підрозділах Міністерства надзвичайних ситуацій України
  (КНТУ, 2012) Чубань, В. С.; Горбаченко, Ю. М.; Кришталь, Т. М.; Chuban, V.; Gorbachenko, Y.; Krushtal, T.
  У статті на підставі комплексного аналізу з позиції системного підходу сформовано бачення щодо формування механізму управління охороною праці як важливого елементу складової державного управління Міністерством надзвичайних ситуацій України (МНС). Подано аналіз існуючої організації охорони праці в органах та підрозділах МНС. An interpretation of the mechanism of the labour protection management as an important component of state administration of Ministry of Emergencies of Ukraine (MEU) is made on the basis of complex analysis from the perspective of a systematic approach. The present labour protection arrangement in the authorities and subordinate units of MEU is analyzed as well.
 • Item
  Мета та основні завдання реформування сфери обслуговування комунального житлового фонду та прибудинкових територій
  (КНТУ, 2012) Головченко, Н. Ю.; Головченко, О. О.; Golovchenko, N.; Golovchenko, А.
  Публікація присвячена визначенню мети та основних завдань реформування сфери обслуговування комунального житлового фонду. Зазначені питання сформульовані, виходячи з необхідності суттєвого підвищення якості житлово-комунальних послуг, що надаються власникам житла. Крім цього, визначений механізм реальної участі мешканців будинків у процесі прийняття наданих послуг по утриманню будинку та прибудинкової території. Визначені шляхи стимулювання процесу утворення органів самоорганізації населення, і як наслідок, їх більш ефективної форми – об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. The publication is dedicated to definition of the purpose and the primary goals of reforming of sphere of service of municipal available housing. The put questions are formulated, proceeding from necessity of essential improvement of quality of given housing-and-municipal services. Besides, the mechanism of real participation of inhabitants of houses in the course of acceptance of the given services in the maintenance of the house and territories is defined. Ways of stimulation of process of creation of bodies of self-organizing of the population, and as consequence, their more effective form – associations of co-owners of apartment houses are defined.
 • Item
  Конкурентоспроможність працівників на регіональному ринку праці: еволюція наукових уявлень
  (КНТУ, 2012) Даневич, М. В.; Danevych, М.
  На основі аналізу наукових джерел проведено систематизацію наукових підходів щодо трактування поняття конкурентоспроможності працівників. Розвинуто наукові уявлення про конкурентоспроможність, запропоновано нове тлумачення поняття «конкурентоспроможність працівників на регіональному ринку праці». On the basis of of scientific sources the systematization of the scientific approaches to the definition of the competitiveness of the workers has been carried out. The scientific view of the essence of the competitiveness have been developed, a new understanding of the concept of "competitive workers in the regional labour market" has been proposed and grounded.
 • Item
  Контроль якості аудиту: історичний аспект
  (КНТУ, 2012) Михайленко, О. Г.; Mihaylenko, О.
  В статті розглянуто причини та шлях розвитку контролю якості аудиторської діяльності. Показано міжнародні організації бухгалтерів та аудиторів, які на це вплинули. Спираючись на нормативну базу та рішення Аудиторської палати України, досліджено шлях формування контролю якості аудиторської діяльності в нашій державі. Зазначено, що на шляху свого становлення аудит набуває все більшого значення і став запобіжним засобом від шахрайства та фальсифікації з боку господарюючих суб’єктів. The article discusses the causes and development of quality control of audit activity shown in the international organizations, accountants and Auditors that it influenced. Relying on the regulatory framework decision and the audit Chamber of Ukraine, investigated the way the formation of quality control of audit activity in our country. Stated that on the way to his establishment of audit gaining importance and became a safety means against fraud and the falsification of business subêktìv.
 • Item
  Напрями зниження інвестиційних ризиків підприємства
  (КНТУ, 2012) Гаврилова, Н. В.; Gavrilova, N.
  У статті висвітлюються питання інвестиційних ризиків підприємства, приділяється значна увага методам та напрямам їх зниження. Запропонована логіка управління інвестиційними ризиками. Визначено напрями попереджувального управління інвестиційними ризиками. The article highlights the issue of investment risk enterprise, pays special attention to methods and measures to reduce them. The proposed logic of investment risk. The directions of preventive management of investment risk.
 • Item
  Методологічні основи податкового обліку
  (КНТУ, 2012) Свідерський, Д.; Sviderskiy, D.
  У статті наведено обґрунтування економічної сутності податкового обліку як підсистеми бухгалтерського обліку, його предмета та об’єктів. The article carried the essence of the economic justification of tax accounting as a subsystem buhgalterskogo accounting, its subject matter and objects.
 • Item
  Інноваційний розвиток соціально-трудового потенціалу: аналіз, тенденції, перспективи
  (КНТУ, 2012) Пасєка, С. Р.; Pasieka, S.
  У статті обґрунтована необхідність інноваційного розвитку соціально-трудового потенціалу. Визначено рейтинги України серед країн Європи за основними показниками інноваційної системи. Проведено моніторинг економічно активного населення за показниками «освіта та людські ресурси». Визначено шляхи покращення стану соціально-економічного розвитку країни через поліпшення освітньо-кваліфікаційних характеристик населення, інноваційне використання накопиченого освітнього та наукового потенціалу в реаліях інформаційного суспільства та економіки знань. The position of Ukraine was reted among the European countries for the main indicators of innovation system.Carried out monitoring of the economically active population in terms of "education and human resources." Ways of improvement of the socio-economic development by improving the educational qualification of the population, innovative use of accumulated educational and scientific potential in the realities of the information society and knowledge economy. Key words: social and employment potential, innovative development, education, educational and skill characteristics, information society, knowledge economy.
 • Item
  Формування власних фінансових ресурсів транспортних підприємств
  (КНТУ, 2012) Руденко, М. І.; Rudenko, М.
  У статті охарактеризовано джерела власних фінансових ресурсів суб’єктів господарювання. Висвітлено переваги власного капіталу, доведено необхідність його використання в поєднанні з іншими джерелами фінансових ресурсів. Окреслено напрями підвищення прибутку підприємства. The sources of own financial resources of subjects of menage are described in the article. Advantages of property asset are reflected, the necessity of his use is proved for combination with other sources of financial resources. Outlined directions of increase of income of enterprise.
 • Item
  Сучасний стан та тенденції розвитку інвестиційної привабливості автотранспортного комплексу України
  (КНТУ, 2012) Гордієнко, В. В.; Gordienko, V.
  В статті розглянуто ключові тенденції сучасного розвитку автотранспортного комплексу України, визначено чинники зниження інвестиційної привабливості вітчизняних автомобільних підприємств. Представлено напрями удосконалення державної політики поліпшення інвестиційного клімату автомобільного комплексу України. Key tendencies of modern development of automobile transport complex of Ukraine are considered, factors of decrease of investment attractiveness of the domestic automobile enterprises are defined. Directions of enhancement of a state policy in improving investment climate of an automobile complex of Ukraine are presented.
 • Item
  Особливості формування цілей емісійної стратегії вітчизняних підприємств на міжнародних ринках капіталу
  (КНТУ, 2012) Смирна, О. В.; Smirna, О.
  В статті розглядаються особливості формування цілей емісійної стратегії вітчизняних підприємств на міжнародних ринках капіталу, визначається коло факторів, які зумовлюють вихід вітчизняних емітентів на глобальні фондові ринки та визначають емісійну стратегію вітчизняних корпорацій на цих ринках. In the article the features of forming of aims of emission strategy of domestic enterprises are examined on international capital markets, the circle of factors which predetermine going of domestic issuers into global fund markets and determine emission strategy of domestic corporations on these markets is determined.
 • Item
  Недержавне пенсійне забезпечення в контексті податкового кодексу
  (КНТУ, 2012) Камінська, І. Б.; Kaminska, І.
  В статті досліджено питання недержавного пенсійного забезпечення в розрізі оподаткування таких сум з точки зору вкладника – працедавця та вкладника – фізичної особи. Здійснено порівняльний аналіз отриманих результатів з метою визначення найраціональнішого способу участі в недержавному пенсійному забезпеченні. The article investigates the issue of private pensions in the context of taxation of such amounts in terms of investor - the employer and investor - individual. The comparative analysis of the results to determine the most rational way of participation in private pensions.