Економічні науки. Випуск 16. Частина 1. – 2009

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 51
 • Item
  Cтановлення та розвиток теорії людського капіталу
  (КНТУ, 2009) Білан, В. І.; Bilan, V.
  Cтаття присвячена вивченню історії виникнення і розвитку концепції людського капіталу в контексті наукових праць видатних закордонних вчених 18 – 20ст. Визначено основні риси та особливості концепції людського капіталу, зроблено аналіз видатних праць про зміст і форму людського капіталу. The article is dedicated to consideration of historical ground of arising and development of human capital concept on the basis of scientific works of the economists of 18 – 20 centuries. The main points and peculiarities of human capital theory have been outlined, as well as the analysis of the main scientific works on the contents and form of human capital.
 • Item
  Результати запровадження інноваційного проекту на різних рівнях управління підприємством
  (КНТУ, 2009) Салига, К. С.; Saluga, K.
  В статті представлено методи розрахунку результатів інноваційного проекту на рівні підприємства та його структурних підрозділів, які враховують принципи відповідності їх витратам. Результатом авансованих (використаних) споживаних інвестицій є товарна (реалізована) продукція за один оборот авансованих (використаних) оборотних коштів. Результатом авансованих (використаних) споживаних інвестицій є річний обсяг товарної (реалізованої) продукції, а аналогічних кумулятивних інвестицій – кумулятивний обсяг товарної (реалізованої) продукції. The methods of calculation of results of innovative project are presented at the level of enterprise and him structural subdivisions which take into account principles of accordance their charges. The result of the advanced (utillized) consumable investments are commodity (realized) products for one turn of the advanced (utillized) circulating assets. The annual volume of commodity (realized) products serves as a result of the advanced (utillized) consumable investments. The cumulative volume of commodity (realized) products comes forward the result of the advanced (utillized) cumulative investments.
 • Item
  Управління залученням запозичень суб’єктами господарювання
  (КНТУ, 2009) Міокова, Г. Т.; Miokova, G.
  В статті розглянуто процес управління залученням позикового капіталу, а також показники, врахування яких при формуванні фінансової структури капіталу дає можливість її оптимізувати. The process of atraction control of loaned capital and indexes the using of which in formation of capital structure allow to optimize it are considered in the article.
 • Item
  Напрями реформування системи соціального страхування в Україні
  (КНТУ, 2009) Загреба, І. Л.; Zagreba, I.
  Розглянуто сучасний стан системи соціального страхування в країні, обґрунтовано необхідність її удосконалення, запропоновано більш ефективні інструменти реалізації соціальної функції держави. The modern system of social insurance in the country, the necessity of the improvements proposed more effective instruments for achieving the social function of the state are considered in the article.
 • Item
  Роль інвестицій у відтворенні основних фондів (на прикладі Черкаської області)
  (КНТУ, 2009) Муренко, А. А.; Коваленко, О. В; Myrenko, A.; Kovalenko, O.
  У статті розглянуто проблеми підвищення рівня інвестиційного забезпечення Черкаської області, як джерела відтворення основних засобів. Проаналізовано вплив обсягів інвестування на величину валового регіонального продукту, запропоновано заходи з підвищення активізації інвестиційної діяльності в регіоні. The article considers the problem of the investment support level increase in Cherkasy region as a source of the fixed assets reproduction. The influence of the investments` volume upon the gross regional product volume analyzed. The means of the investment activization in the region are suggested.
 • Item
  Облікова політика вищого навчального закладу та її вплив на ефективність прийняття управлінських рішень: організаційно-методологічний аспект
  (КНТУ, 2009) Лісна, І. В.; Lisna, І.
  У статті висвітлено значення облікової політики, її вплив на ефективність прийняття управлінських рішень та запропоновано напрями розвитку облікової політики в організаційному і методологічному аспектах, здатні забезпечити заклад вищої освіти необхідною інформацією. The article deals with the significance of accounting policy, its influence on the effectiveness of making managerial decisions and offers ways of developing accounting policy organisational and methodic aspects which are able to provide university with necessary information.
 • Item
  Облікова політика вищого навчального закладу та її вплив на ефективність прийняття управлінських рішень: організаційно-методологічний аспект
  (КНТУ, 2009) Лісна, І. В.; Lisna, І.
  У статті висвітлено значення облікової політики, її вплив на ефективність прийняття управлінських рішень та запропоновано напрями розвитку облікової політики в організаційному і методологічному аспектах, здатні забезпечити заклад вищої освіти необхідною інформацією. The article deals with the significance of accounting policy, its influence on the effectiveness of making managerial decisions and offers ways of developing accounting policy organisational and methodic aspects which are able to provide university with necessary information.
 • Item
  Розвиток біржового товарного ринку сільськогосподарської продукції в умовах світової фінансово-економічної кризи
  (КНТУ, 2009) Чубань, В. С.; Chuban, V.
  Глобальна фінансова криза проявляэться в зростанні цін на нерухомість і продовольство, в скороченні робочих місць як в комерційних, так і в державних організаціях, у відсутності стабільності і втраті віри в майбутнє. Причини змін, що відбуваються, різні в кожній з країн світу. У статті розглянутий сучасний стан і тенденції розвитку біржового ринку і впливу на нього світової фінансово-економічної кризи. Розроблені рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування товарних бірж в умовах світової фінансово-економічної кризи. The global financial crisis revealed in the rising of real estate and food production prices, reduction of working places in private organizations as well as in public ones under conditions of instability and loss of faith in future. The reasons of the current changes differ in each country. The article touches upon the current state and tendencies of exchange market development and the influence of the world financial and economic crisis on it. The recommendations regarding the effectiveness increase of the commodity exchange functioning under the conditions of financial & economic crisis has been worked out.
 • Item
  Проблеми і тенденції працевлаштування молоді на регіональному ринку праці
  (КНТУ, 2009) Янішевська, А. В.; Yanishevska, А.
  У даній статті здійснено аналіз основних проблем і тенденцій працевлаштування молоді на регіональному ринку праці; розглянуто показники працевлаштування безробітної молоді по районах Кіровоградської області а також визначені ефективні напрями підвищення рівня працевлаштування серед молодого населення. In this article the analysis of the basic problems and tendencies of employment of young people on a regional labour market is carried out; the indexes of employment of of unemployed young people on areas of the Kirovograd area are considered and also effective directions of increase of level of employment among the young population are defined.
 • Item
  Сімейний підряд та його застосування в фермерських господарствах
  (КНТУ, 2009) Зоценко, Д. В.; Zotsenko, D.
  Стаття присвячена вивченню історичних передумов виникнення сімейного підряду та дослідженню ефективності його використання на державних підприємствах колишнього Радянського Союзу. Визначені спільні риси та відмінності між сімейним підрядом та фермерським господарством. Надані рекомендації щодо застосування сімейного підряду в сучасних фермерських господарствах, в тому числі тих, що займаються виробництвом органічної продукції. The article is dedicated to consideration of historical ground of arising of family contract and to investigation of efficiency from its using in the state agricultural enterprises of former Soviet Union. Resemblance and differences between family contract and farm were defined. Suggestions from application of different kind of family contract in modern farms, including those which are engaged in the production of organic goods were given in this work.
 • Item
  Соціально-економічні аспекти забезпечення безпеки перевезення вантажів морським транспортом
  (КНТУ, 2009) Пішенін, І. К.; Pishenin, I.
  В статті досліджується взаємозв'язок головних чинників радіаційної безпеки вантажу. Змістовно представлені основні категорії економічної системи судноплавних компаній. Проведено аналіз впливу факторів зовнішнього середовища. Connection between main factors of radiation safety of load is probed in the article. The basic categories of the economic system of navigable companies are richly in content presented. There was conducted the analysis of influence of factors of external environment.
 • Item
  Організаційно-правові аспекти здійснення туристичної діяльності
  (КНТУ, 2009) Данканич, Т. П.; Dankanych, T.
  В даній статті автор досліджує загальні засади нормативно-правового регулювання туроператорської та турагентської діяльності. Автором визначено основні відмінності між туроператором та турагентом відповідно до діючої редакції Закону України „Про туризм”, необхідність та значення запровадження механізму фінансових гарантій. Також в статті досліджено сутність організаційних форм туризму та запропоновано удосконалення їх класифікації. The author researches in this article general basis of normative and legal regulation of touroperator's and touragent's activity. The author defines main differences between touroperator and touragent due to the active Law of Ukraine “About Tourism”, the necessity and sense of introducing the mechanism of financial guarantees. Also in this article is researched the sense of organizational forms of tourism and is proposed the improvement of their classification.
 • Item
  Нормативне забезпечення автоматизації внутрішнього фінансового контролю: світовий досвід
  (КНТУ, 2009) Власюк, С. В.; Vlasjuk, S.
  Розглянуто нормативні акти в галузі фінансового контролю. Проаналізовано світовий досвід регулювання процесів внутрішнього фінансового контролю на підприємствах, в тому числі в умовах застосування інформаційних технологій. Запропоновано шляхи нормативного регулювання й адаптації нормативних актів в Україні. Consider regulations regarding financial control. Analyze world experience to regulate the process of internal financial control on enterprises, including the conditions for the application of information technology. Ways regulatory and adapt regulations in Ukraine.
 • Item
  Корпоративні інформаційні системи: проблеми впровадження та аналіз ефективності
  (КНТУ, 2009) Євдокимов, В. В.; Evdocimov, V.
  Розглянуто проблеми впровадження корпоративних інформаційних систем на вітчизняних підприємствах, здійснено порівняльну характеристику існуючого на українському ринку програмного забезпечення, а також проведено аналіз критеріїв ефективності впровадження корпоративних інформаційних систем. The problems of introduction of the corporate informative systems on domestic enterprises are considered, comparative description of existing at the Ukrainian market software is carried out, and also the analysis of criteria of efficiency of introduction of the corporate informative systems is conducted.
 • Item
  Інновації у професійному навчанні – засіб формування робітничих кадрів для матеріально-виробничої сфери
  (КНТУ, 2009) Капченко, Р. Л.; Kapchenko, R.
  На основі узагальнення наукових поглядів, аналізу нормативно-правових документів з питань професійно-технічної освіти, результатів анкетування роботодавців і випускників професійно-технічних навчальних закладів, з метою забезпечення якості робочої сили, стовідсоткового працевлаштування безробітних, вперше обґрунтовано необхідність запровадження передвипускної виробничої (стажувальної) практики як інноваційної складової професійного навчання. On the basis of generalization of scientific looks, analysis of normative-legal documents on questions of professional-technical education, results of questionnaire of employers and graduating students of professional-technical educational establishments, with the purpose of providing of quality of labor force, hundred-per-cent employment of unemployed persons, first grounded necessity of introduction of pre-final production (experience) practice as by the innovative constituent of the vocational training.
 • Item
  Еколого-енергетична проблема світового господарства в контексті забезпечення сталого розвитку
  (КНТУ, 2009) Стежко, Н. В.; Stezhko, N.
  В статті проаналізовано сучасні еколого-енергетичні проблеми світового господарства в цілому та України зокрема, визначено причини їх виникнення та запропоновано можливі шляхи вирішення. In the article the modern ecological and power problems of world economy are analysed on the whole and Ukraine in particular, the reasons of their origin are set and the possible ways of decision are offered.
 • Item
  Обґрунтування доцільності розрахунку резерву коливань збитковості
  (КНТУ, 2009) Сидоренко, О. О.; Sidorenko, O.
  В статті узагальнено, що резерв коливань збитковості, за певними видами страхування, може розраховуватись за рішенням страховика. Водночас, виявлено, що алгоритм прийняття рішень щодо доцільності розрахунку резерву коливань збитковості, як у законодавчій, так і науковій літературі не розроблений. Тому, була розроблена методика прийняття рішень щодо доцільності розрахунку резерву коливань збитковості в основу якої покладено коефіцієнт варіації, коефіцієнт планових показників та моделі АВС і XYZ аналізу. In article it was generalized that the unprofitableness fluctuations reserve in the certain types of insurance, can be calculated under the insurer's decision. At the same time it was found out that the algorithm of making decision concerning the expediency of the unprofitableness fluctuations reserve calculation both in legislative and scientific literature was not developed. Therefore, developed the methods of making decision concerning the expediency of the unprofitableness fluctuations reserve calculation, the basis of which was the variation coefficient, coefficient of planned performance and ABC model and XYZ analysis
 • Item
  Амортизація та її функції у господарській діяльності підприємства
  (КНТУ, 2009) Приймак, Н. С.; Priymak, N.
  У статті розглянуто сутність амортизації на основі узагальнення її існуючих концепцій: податкової, бухгалтерської, законодавчої, інвестиційної та концепції зносу. Результатом дослідження сутності амортизації стало виокремлення її функцій на макро- та мікрорівнях господарювання. Автором визначено роль амортизації у діяльності підприємств та розроблено перспективні шляхи підвищення ефективності її використання в межах діючої амортизаційної політики. The article discusses the nature of depreciation based on a synthesis of existing concepts: tax, accounting, legal, investment, and the concept of depreciation. The result of the study the essence of depreciation has been the allocation of its functions on the macro-and micro-managing. The author defines the role of depreciation in the activities of enterprises and developed promising ways to improve the efficiency of its use within the existing depreciation policy.
 • Item
  Облік дебіторської заборгованості з позиції концепції збереження капіталу
  (КНТУ, 2009) Кияшко, О. М.; Kyyashko, O.
  У статті проаналізовано стан дебіторської заборгованості з часів перехідного періоду до ринкових відносин. Внесено зауваження щодо упущення концепцій капіталу та його збереження у затверджених П(С)БО. Запропоновано ведення обліку заборгованості дебіторів з врахуванням концепцій збереження капіталу. Summary: article has analysis position bill receivable from transitional epoch till market relationship. Observed omission introduction of capital’s conception and it’s conservation in national accounting standards. Introduced an improvement to take stock of bill receivable from the position of conception conservation capital.
 • Item
  Оцінка системи внутрішнього контролю бюджетної установи
  (КНТУ, 2009) Дорошенко, О. О.; Doroshenko, O.
  Наведений порядок оцінки системи внутрішнього контролю, що створена в бюджетній установі, у процесі аудиту фінансово-господарської діяльності. It is shown the order of estimation of the internal control system in budgetary establishment in the process of financially-economic activity audit