Наукові публікації кафедри машинобудування, мехатроніки і робототехніки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 128
 • Item
  Efficiency of using turning machining centers
  (Cognum Publishing House, 2023) Mazhara, V; Shcherbyna, K.; Maniakin, S.; Filonenko, V.; Мажара, В. А.; Щербина, К. К.; Манякін, С. П.; Філоненко, В. В.
  The article examines ways to improve the quality of machined surfaces at modern machining centers. In particular, the possibility of using cutters made using Wiper technology. The efficiency of using modern machining centers was evaluated, the corresponding dependencies were built, which prove the feasibility of using turning machining centers. Further prospects are established for further improving the productivity of processing parts at machining centers, in particular, the use of automatic parts loading devices or industrial robots that allow reducing equipment downtime. В статті досліджено шляхи підвищення якості оброблюваних поверхонь на сучасних обробних центрах. Зокрема можливість використання різців, що виготовлені з використанням технології Wiper. Проведено оцінку ефективності використання сучасних обробних центрів, побудовані відповідні залежності, що доводять доцільність використання токарних обробних центрів. Встановлені подальші перспективи щодо подальшого підвищення продуктивності обробки деталей на обробних центрах, зокрема використання автоматичних пристроїв завантаження деталей чи промислових роботів, які дозволяють зменшити час простоювання обладнання.
 • Item
  The research of conditions of changing grips positions in the working area of the machine tool
  (CPN Publishing Group, 2023) Mazhara, V.; Artiukhov, A.; Moskalenko, V.; Tenenyka, S.; Мажара, В. А.; Артюхов, А. М.; Москаленко, В. М.; Тененика, С. А.
  This article proposes the use of calculation and layout schemes of robotic complexes, on the basis of which it is possible to determine the actual value of the robot's service time for technological equipment. Also, the conditions for changing grips in places in the working area of the machine were analyzed and formulas were determined for calculating the required amount of free space in different directions. В даній статті запропоновано використання розрахунково-компонувальних схем роботизованих комплексів, на основі яких можна визначити дійсну величину часу обслуговування роботом технологічного обладнання. Також, проаналізовано умови зміни захватів місцями в робочій зоні верстату та визначені формули для розрахунку необхідної величини вільності простору в різних напрямках.
 • Item
  Проблеми тертя і способи проявлення його у верстатних системах
  (НТУУ "КПІ", 2010) Пестунов, В. М.; Стеценко, О. С.; Єрьомін, П. М.; Pestunov, V.; Stetsenko, O.; Yeriomin, P.
  В статті висвітлюється новій підхід до проблеми зменшення тертя і зношування рухомих частин і механізмів верстатних систем шляхом перерозподілу напрямків потоку потужності і навантаження. Зміна співвідношення цих сил сприяє підвищенню точності і надійності виконавчих органів верстатів. Приведені приклади схем розвантаження приводів подачі верстатів конкретних механізмів. In the article lights up new approach to the problem of friction and wear of locomotive parts and mechanisms of the machine-tool systems by the redistribution of directions of streams power and ladening. Changing of correlation of these forces is instrumental in the increase of exactness and reliability of executive branches of machine-tools. The examples of charts of unloading of drives of serve of machine-tools of concrete mechanisms are resulted.
 • Item
  Прогресивні технології машинобудування
  (НТУУ "КПІ", 2004) Пестунов, В. М.; Лисенко, О. В.; Лысенко, А. В.; Pestunov, V.; Lysenko, O.
  У статті розглянуто конструктивні схеми приводів металообробного обладнання, що реалізують метод адаптивного управління параметрами процесу обробки. Обладнання, створене з урахуванням запропонованих схем, дозволить підвищити якість, знизити вартість, підвищити продуктивність обробки. The article discusses the design diagrams of drives of metalworking equipment that implement the method of adaptive control of the parameters of the processing process. The equipment created on the basis of the proposed schemes will improve the quality, reduce the cost, and increase the processing efficiency.
 • Item
  Механічні підсилювачі потужності у приводі робототехнічних комплексів
  (НТУУ "КПІ", 2009) Пестунов, В. М.; Стеценко, О. С.; Ковришкін, М. О.; Стеценко, А. С.; Ковришкин, Н. А.; Pestunov, V.; Stetsenko, O.; Kovryshkin, M.
  У статті розглянуто конструктивні схеми підвищення ефективності робототехнічних комплексів шляхом використання механічних підсилювачів потужності приводу руху формоутворення. Це дозволяє спростити кінематику приводу, знизити втрати та покращити вихідні характеристики верстатних систем. In article constructive circuits of increase of effi ciency technical robots complexes are considered by use of mechanical amplifiers of capacity in a drive of forming movement. It allows to simplify kinematics of a drive, to lower losses and to improve target characteristics machine tools systems.
 • Item
  Способи підвищення вихідних характеристик металообробного обладнання
  (НТУУ "КПІ", 2003) Пестунов, В. М.; Лисенко, О. В.; Лысенко, А. В.; Pestunov, V.; Lysenko, O.
  У статті розглянуто конструктивні схеми, що реалізують метод управління потоками потужності у приводі металообробного обладнання. Це дозволяє спростити кінематичні ланцюги, покращити умови функціонування вузлів та механізмів, і зрештою підвищити експлуатаційні характеристики та ефективність верстатів. The article discusses design schemes that implement the method of controlling power flows in the drive of metalworking equipment. This makes it possible to simplify the kinematic chains, improve the conditions for the functioning of units and mechanisms, and ultimately increase the operational characteristics and efficiency of machine tools.
 • Item
  Моделювання частотних характеристик технологічної оброблювальної системи токарного верстата
  (Видавнича компанія «КИТ», 2002) Петраков, Ю. В.; Лисенко, О. В.; Лысенко, А. В.; Petrakov, V.; Lysenko, O.
  Представлена методика визначення технологічної спадковості при токарній обробці на етапі технологічної підготовки виробництва. Методика спирається на уявлення технологічної оброблювальної системи у вигляді замкненої нелінійної динамічної моделі шостого порядку. Для моделювання використовується прикладна програма, розроблена в Лабораторії віртуальних засобів навчання Міністерства освіти і науки України. The method of determining the technological heredity in turning at the stage of technological preparation of production is presented. The technique is based on the representation of the technological processing system in the form of a closed nonlinear dynamic model of the sixth order. An application program developed in the Laboratory of Virtual Teaching Aids of the Ministry of Education and Science of Ukraine is used for modeling.
 • Item
  Прогнозування технологічної спадковості при токарній обробці
  (СумДУ, 2003) Лисенко, О. В.; Петраков, Ю. В.; Lysenko, O.; Petrakov, Y.
  Запропоновано нову методику визначення технологічної спадковості при токарній обробці, яка враховує зміну частотних характеристик системи технологічної обробки за координатою формоутворюючого руху інструменту по довжині заготовки. The new technique of definition of a technological heredity is offered at turning processing which takes into account the change of frequency characteristics of technological processing system on coordinate of form-butiding movement of the tool on length of preparation.
 • Item
  Гідроприводи агрегатно-модульних верстатних систем
  (НТУУ "КПІ", 2005) Пестунов, В. М.; Лисенко, О. В.; Лысенко, А. В.; Pestunov, V.; Lysenko, O.
  У статті розглянуто гідроприводи верстатних систем, створених за агрегатно-модульним принципом. Запропоновані конструкції розроблені з урахуванням спрощення кінематичної схеми та з використанням систем автоматичного (адаптивного) управління, призначених для стабілізації параметрів процесу обробки. Цим досягається підвищення якості обробки на таких верстатних системах та розширення їх технологічних можливостей. The article discusses the hydraulic drives of machine tool systems created on the modular principle. The proposed designs are developed taking into account the simplification of the kinematic scheme and with the use of automatic (adaptive) control systems designed to stabilize the processing parameters. This improves the quality of processing on such machine-tool systems, and expands their technological capabilities.
 • Item
  Розробка динамічної моделі технологічної оброблювальної системи точіння з урахуванням багатомасовості
  (КДПУ, 2008) Лисенко, О. В.; Lysenko, O.
  У статті запропоновано двомасову динамічну модель технологічної оброблювальної системи точіння для визначення ефектів динамічного гасіння коливань, тримасову – для визначення геометричної точності формоутворення у поперечному перерізі деталі. In the article were offered two-mass dynamic model of technological processing system for sharpening to determinate the effects of the oscillation’s dynamic extinction, three-mass one - to determinate the geometrical precision in forming the detail’s cross section.
 • Item
  Розробка та дослідження модульних систем адаптації
  (НТУУ "КПИ", 2000) Пестунов, В. М.; Лисенко, О. В.; Pestunov, V.; Lysenko, O.
  У роботі запропоновані та досліджені конструкції оригінальних модулів обробки поверхонь обкаткою, застосування яких дозволить підвищити точність обробки та розширити область їх можливого використання. The constructions of original modules of surface treatment by running-in are offered and investigated in the work, the application of which will allow to increase the accuracy of processing and to expand the area of their possible use.
 • Item
  Переналагоджувальні системи верстатного обладнання
  (ООО НТП "Вираж-Центр", 2000) Пестунов, В. М.; Лисенко, О. В.; Лысенко, А. В.; Pestunov, V.; Lysenko, O.
  Розглянуто конструкції, створені на основі структурної схеми, що узагальнює верстатний привід традиційного напрямку, та системи управління потужністю та навантаженням. В основу створення цих конструкцій покладено принцип зміни традиційного розподілу потоків потужності приводу. Structures created on the basis of a structural diagram generalizing a machine drive of the traditional direction and a power and load control system are considered. These designs are based on the principle of changing the traditional distribution of power flows in the drive.
 • Item
  Адаптивний та переналагоджуваний інструмент
  (ООО НТП "Вираж-Центр", 2000) Пестунов, В. М.; Лисенко, О. В.; Лысенко, А. В.; Pestunov, V.; Lysenko, O.
  Розглянуто конструкції інструменту, що дозволяють підвищити точність обробки на традиційному устаткуванні більш простими засобами, ніж широко відомими методами. The design of the tool is considered, allowing to increase the accuracy of processing on traditional equipment by simpler means than by widely known methods.
 • Item
  Локалізовані адаптивні механізми технологічної верстатної системи
  (НТУУ "КПИ", 2006) Пестунов, В. М.; Лисенко, О. В.; Лысенко, А. В.; Pestunov, V.; Lysenko, O.
  У статті розглянуті локалізовані в одній підсистемі (верстата, затискного пристосування або інструменту) технологічної верстатної системи адаптивні механізми. Реалізація таких механізмів дозволить в умовах гнучкого переналагоджуваного виробництва підвищити точність обробки. The article discusses localized in the same subsystem (machine, clamping device or tool) technological machinery adaptive mechanisms. The implementation of such mechanisms will allow in conditions of flexible overlapped production to improve the accuracy of processing.
 • Item
  Визначення розрахункових сил затиску в захватних пристроях промислових роботів
  (Kyiv Polytechnic Institute, 2019) Годунко, М. О.; Павленко, І. І.; Hodunko, M.; Pavlenko, I.; Годунко, М. О.; Павленко, И. И.
  Статтю присвячено проблемі створення методики визначення реальних розрахункових сил затиску в захватних пристроях роботів і виконання дослідження впливу силового навантаження на конструктивні елементи виконавчих механізмів роботів, що дозволить отримувати конструкції захватних пристроїв з мінімальними масо-габаритними характеристиками. The article is devoted to the problem of creating a method for determining the actual calculated clamping forces in robots' exciting devices and performing a study of the influence of power load on the structural elements of the robots actuators, whic h will make it possible to obtain designs of gripping devices with minimal mass-dimensional characteristics. Статья посвящена проблеме создания методики определения реальных расчетных сил зажима в захватных устройствах роботов и выполнения исследования влияния силовой нагрузки на конструктивне элементы исполнительных механизмов роботов , что позволит получать конструкции захватних устройств с минимальными массо-габаритными характеристиками.
 • Item
  Principal component analysis in the forecasting bankruptcy of enterprises
  (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2019) Mazhara, V.; Moskalenko, V.; Мажара, В. А.; Москаленко, В. М.
  Bankruptcy forecasting is one of the most studied subjects in accounting and finance. There are numerous articles, books, and research on finding the best method to predict possible future financial problems. This article examines Altman's (1968) multidimensional method, or Z-score, is one of the most ancient methods of predicting bankruptcy. Прогнозування банкрутства – одна з найбільш досліджених тем у фінансах та стратегічному управлінні. Кількість методів, що застосовуються для прогнозування банкрутства, є величезною, починаючи з методу Бівера (1966 р.) Використання однозмінних коефіцієнтів та переходу до останніх досліджень, таких як логістична регресія або гібридні моделі.
 • Item
  Analysis of discriminant models in forecasting bankruptcy of enterprises
  (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2020) Sybirtsev, V.; Mazhara, V.; Moskalenko, V.; Сибірцев, В. В.; Мажара, В. А.; Москаленко, В. М.
  The problem of bankruptcy forecasting has a special place among the theoretical and practical problems of enterprise management. Ukraine is a transition country, characterized by instability of many factors of the external environment of entrepreneurship. Therefore, effective management of enterprises requires not only financial analysis of the current situation, but also diagnostics for possible bankruptcy in the future.
 • Item
  Дослідження повздовжньої сталості пружно-гвинтового хону
  (НТУ "ХПІ", 2018) Підгаєцький, М. М.; Щербина, К. К.; Подгаецкий, М. М.; Щербина, К. К.; Pidgaetskiy, M. M.; Shcherbina, K. K.
  У статті розглядається процес деформації пружно-гвинтового хону в осьовому напрямку з дослідженням різного конструктивного виконання замкненого гвинтового пазу. На підставі дослідження виведені математичні моделі деформації вигину геометричної вісі пружно-гвинтового хону при статичних навантаженнях в умовах додаткового опору пружнім деформаціям. Для перевірки отриманих математичних моделей проведено дослідження твердотільної моделі, на основі методу кінцевих елементів в середовищі SolidWorks Simulation з визначенням оптимальної конструкції пружно-гвинтового хону.В статье рассматривается процесс деформаций упруго-винтового хона в осевом направлении с исследованием разных вариаций конструктивного выполнения замкнутого винтового паза. На основании исследования выведены математические модели деформации изгиба геометрической оси упруго-винтового хона при статических нагрузках в условиях дополнительного сопротивления упругим деформациям. Для проверки полученных математических моделей проведено исследование твердотельной модели, на основе метода конечных элементов в среде SolidWorks Simulation с определением оптимальной конструкции упруго-винтового хона. The article discloses the deformation process of helical hone in the axial direction in order to determine deviations of the tool relative axis, which directly influences the generating line of the hole under treatment. The first stage presented theoretical research of the locked ends of the helical groove in the elastic deformed cover which leads to the resistance to the resilient deformations. As a result of the research we developed mathematical models of the axis deformation of the elastic deformed cover. The models indicate the presence of deviations. In order to check the mathematical models we studied a solid model on the basis of finite elements method in the SolidWorks Simulation that proved the mathematical models. On the basis of the results we held updating of the elastic deformed cover with relieving the locked helical groove by application of the relieving circular grooves at both sides. The optimality of the construction has been proved by the research in SolidWorks Simulation.
 • Item
  Dynamic and kinematic synthesis of the contour gear hobbing’s system
  (ДВНЗ «НГУ», 2017) Pidhaietskyi, M. M.; Aparakin, A. R.; Підгаєцький, М. М.; Апаракін, А. Р.
  Development of the finishing gear hobbing method based on the interaction of the change of the tool cutting edge and the machined surface. Розробка методу чистового черв’ячного зубофрезерування на основі зміни взаємодії різаль¬ної кромки інструменту та поверхні, що оброблю-ється.
 • Item
  Research on kinematics of contact interaction of cycloidal profiles in gerotor gearing
  (ДВНЗ «НГУ», 2017) Skibinskyi, O. I.; Hnatiuk, A. O.; Скібінський, O. I.; Гнатюк, А. О.
  Determination of laws of movement of contact points of the conjugate profiles of the wheels of a gerotor gearing in the process of relative motion, analytical determination of motion velocities, identification of the nature of friction which results in gearing, identification of profile zones with the highest degree of friction. Визначення законів руху точок контакту спряжених профілів коліс героторної пари у процесі взаємного переміщення, аналітичне визначення швидкостей переміщення, встановлення природи тертя, що має місце в зачепленні, ідентифікація ділянок профілів з найбільшою інтенсивністю тертя.