Навчально-методичні матеріали кафедри іноземних мов

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 29
 • Item
  Іноземна мова. Практичні заняття для здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня, спеціальність 201 “Агрономія”
  (ЦНТУ, 2023) Миценко, В. І.; Головко, І. О.
  Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня, спеціальність 201 “Агрономія”. У цьому посібнику основну увагу звернено на розуміння специфіки лексико-граматичних засобів мовного стилю, вдосконалення навичок ознайомлювального, переглядового і вивчального читання літератури. Тематика текстів не тільки забезпечує багатий лексико-граматичний навчальний матеріал, а й має велике пізнавальне значення. Розроблені методичні вказівки рекомендовано для використання студентам: денної, очної, заочної та дистанційної форм навчання.
 • Item
  Англійська мова. Практичні завдання
  (ЦНТУ, 2023) Миценко, В. І.; Головко, І. О.
  Методичні вказівки Призначені для здобувачів освіти 2-го рівня спеціальності “Автомобільний транспорт”. Основну увагу звернено на розуміння специфіки лексико-граматичних засобів мовного стилю та вдосконалення навичок ознайомлювального, переглядового і вивчального читання літератури.
 • Item
  Англійська мова для студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія». Частина 3
  (ЦНТУ, 2023) Щербина, С. В.
  Розроблені методичні рекомендації рекомендовано для використання студентам : денної, очної, заочної та дистанційної форм навчання.
 • Item
  Англійська мова для студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія»
  (ЦНТУ, 2022) Щербина, С. В.
  Розроблені методичні рекомендації рекомендовано для використання студентам: денної, очної, заочної та дистанційної форм навчання.
 • Item
  Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва
  (ЦНТУ, 2020) Штомпель, Г. В.; Shtompel, H.
  Методичні вказівки призначені для вивчення англійської мови як мови професійного спрямування для студенів спеціальностей «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва». Для ознайомлення та обговорення пропонуються тексти та завдання різного рівня складності. Рекомендований для студентів денної, очної, заочної, дистанційної форм навчання, для вступаючих до магістратури або аспірантури.
 • Item
  Вступ до сучасної екології
  (ЦНТУ, 2019) Штомпель, Г. В.; Shtompel, H.
  Дані методичні вказівки і завдання до читання текстів англійською мовою призначені для студентів спеціальності «Екологія і охорона навколишнього середовища» денної і заочної форми навчання. Інформаційний зміст текстів доступний для сприйняття студентами I-II курсів. Пропоновані автентичні тексти відповідають динаміці сучасного науково-технічного прогресу, специфіці досліджуваних в університеті спеціальностей, а також вимогам програми з англійської мови для студентів вищих навчальних закладів. Тексти доповнені коментарями та вправами.
 • Item
  Fundamentals оf Economics and Business Organization
  (ЦНТУ, 2018) Shtompel, H.; Штомпель, Г. В.
  Методична розробка: "Fundamentals оf Economics and Business Organization" має на меті покращення щодо підготовки студентів до самостійного читання, сприяти їх розумінню та вдосконаленню навичок здійснення перекладу оригінальної літератури на англійській мові в галузі економіки та бізнесу, а також закріпленню навичок усного мовлення. Система лексико-комунікативних вправ спрямована на свідоме практичне засвоєння мовних елементів фахового стилю. Тексти посібника добиралися з монографій і журнальних статей англійських і американських авторів і зазнали деяких змін та скорочень. Тематично пов'язані тексти призначені для аудиторного та самостійного навчального читання. Призначена для аудиторної і самостійної роботи як на ступені бакалаврату, так і у відповідних групах магістерського ступеня.
 • Item
  Англійська мова для студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія». Частина 1
  (ЦНТУ, 2020) Щербина, С. В.
  Методичні рекомендації призначені для вивчення англійської мови як мови професійного спрямування для студенів спеціальності будівництва та цивільної інженерії. Для ознайомлення та обговорення пропонуються тексти та завдання різного рівня складності. До кожного тексту пропонуються запитання та завдання, які сприяють кращому розумінню обговорюваного матеріалу; вправи на переклад з української мови на англійську, що в комплексі із читанням, перекладом та обговоренням текстів – сприяє розвитку комунікативної мовленнєвої компетенції студентів, та забезпечує діяльнісно-орієнтований підхід до вивчення іноземної мови.
 • Item
  Методичні вказівки до читання текстів на англійській мові для студентів спеціальності «Агроінженерія»
  (ЦНТУ, 2020) Філіппова, Л. В.
  Дані методичні вказівки спрямовані на розвиток навичок і вмінь читання текстів за фахом і можуть бути використані як для аудиторної роботи під керівництвом викладача, так і для самостійної роботи.
 • Item
  Навчальний посібник з англійської мови для студентів ІІ курсу зі спеціальності «Галузеве машинобудування»
  (ЦНТУ, 2019) Філіппова, Л. В.
  Даний посібник призначений для студентів ІІ курсу денної та заочної форми навчання спеціальності «Галузеве машинобудування» (спеціалізація «Підйомно-транспортні, будівельні, меліоративні машини і обладнання»). Посібник спрямований на розвиток навичок і вмінь читання текстів за фахом. Посібник може бути використаний як для аудиторної роботи під керівництвом викладача, так і для самостійної роботи.
 • Item
  Мовна модель сучасного бізнеспростору (Іноземною мовою)
  (ЦНТУ, 2017) Миценко, В. І.
  Дисципліна „Мовна модель сучасного бізнеспростору” є необхідною складовою частиною вивчення фахової англійської мови, що дає можливість поповнити лексичний запас у галузі фахового спілкування, сформувати широкий спектр навичок та вмінь практичного володіння англійською мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними проблемами. Пропоновані методичні вказівки відповідають робочій навчальній програмі з дисципліни „Мовна модель сучасного бізнеспростору” й навчальному плану підготовки бакалаврів денної форми навчання.
 • Item
  Іноземна мова (Англійська)
  (ЦНТУ, 2017) Миценко, В. І.
  Програма розроблена кафедрою міжнародних економічних відносин ЦНТУ з урахуванням принципів типових програм для неспеціальних факультетів вузів, а також методичних вказівок, розроблених учбово-методичним об'єднанням Міністерства освіти і науки України. Програма з іноземної мови передбачає комплексне вивчення англійської мови і спрямована на розвиток у слухачів відповідних теоретичних знань, умінь, навичок та мовну практику у вигляді виконання перекладів в усній та письмовій формах, анотування та реферування документації. Особлива увага приділяється читанню іноземною мовою літератури з фахової дисципліни. Предметом практичних занять є лексичний матеріал побутової, суспільно-політичної та економічної тематики, а також фонетичні, граматичні, стилістичні правила побудови висловлювання англійською мовою.
 • Item
  Ділова іноземна мова. Мовно-культурна комунікація (Іноземною мовою)
  (ЦНТУ, 2017) Миценко, В. І.; Максимова, О. П.
  Дисципліни «Ділова іноземна мова» та «Мовно-культурна комунікація іноземною мовою» викладаються згідно основних вимог до змісту дисциплін, викладених освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра за спеціальністю 056 "Міжнародні економічні відносини" в обсязі, передбаченому навчальним планом. Програма розроблена кафедрою міжнародної економіки ЦНТУ з урахуванням принципів типових програм для неспеціальних факультетів вузів. Програма з іноземної мови передбачає комплексне вивчення англійської мови і спрямована на розвиток у слухачів відповідних теоретичних знань, умінь, навичок та мовну практику у вигляді виконання перекладів в усній та письмовій формах, анотування та реферування документації. Особлива увага приділяється читанню іноземною мовою літератури з фахової дисципліни. Предметом практичних занять є лексичний матеріал побутової, суспільно-політичної та економічної тематики, а також фонетичні, граматичні, стилістичні правила побудови висловлювання англійською мовою.
 • Item
  Ділова іноземна мова (Англійська)
  (ЦНТУ, 2017) Миценко, В. І.; Максимова, О. П.
  Мовний матеріал, що міститься у даних методичних вказівках з іноземної мови, передбачає комплексне вивчення англійської мови і спрямований на розвиток у слухачів відповідних теоретичних знань, вмінь, навичок та мовної практики у вигляді виконання перекладів в усній та письмові формах, включає викладання курсів іноземної мови різного рівня, а саме базового курсу, тобто опанування чотирьох мовних компетенцій: читання, говоріння, аудіювання, письма, а також оволодіння базовою лексикою, необхідною для ділового спілкування та базового курсу ділової англійської мови.
 • Item
  Іноземна мова (Англійська)
  (ЦНТУ, 2017) Максимова, О. П.; Миценко, В. І.
  Мовний матеріал даних методичних вказівок з іноземної мови передбачає комплексне вивчення англійської мови і спрямований на розвиток у слухачів відповідних теоретичних знань, вмінь, навичок та мовну практику у вигляді виконання перекладів в усній та письмовій формах, анотування та реферування документації. Посібник включає викладання курсів іноземної мови різного рівня, а саме базового курсу, тобто опанування чотирьох мовних компетенцій: читання, говоріння, аудіювання, письма, а також оволодіння базовою лексикою, необхідною для ділового спілкування та базового курсу ділової англійської мови.
 • Item
  Англійська мова наукового спілкування. Навчальний посібник для магістрів
  (ЦНТУ, 2020) Щербина, С. В.
  Навчальний посібник з дисципліни «Англійська мова наукового спілкування» рекомендуються магістрам та аспірантам для практичних занять та виконання самостійних робіт. Посібник містить основи роботи над науковою статею, тезами англійською мовою, основи презентації наукових досліджень та рекомендації зі складання доповідей для участі у наукових конференціях за кордоном. Для поглиблення знань також наводяться найбільш уживанні вирази мовного етикету конференцій, розглядаються питання подання та обговорення доповідей. У навчальному посібнику надається багатий обширний вокабуляр, аутентичні дискусійні статті та широкий спектр завдань для розвитку усних та письмових комунікативних навичок. В посібнику надаються тести для перевірки сформованості лексичних та граматичних навичок з дисципліни «Англійська мова наукового спілкування» та граматичний довідник, що дозволяє студетнам здійснювати самоперевірку отриманих знань з метою їх вдосконалення.
 • Item
  Англійська мова
  (ЦНТУ, 2019) Гречихіна, Н. В.; Grechykhina, N.
  Навчальний посібник, призначений для студентів 3 курсу економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання, містить текстові матеріали з тем «Теорія міжнародної торгівлі», «Теорія переміщення факторів виробництва». Основна мета розробки – навчити студентів основним принципам та правилам роботи зі спеціальною англомовною літературою за фахом, розвивати стійкі навички читання та перекладу економічної літератури. Навчальний посібник може бути використаний як для аудиторної роботи під керівництвом викладача, так і для самостійної позааудиторної роботи.
 • Item
  Англійська мова
  (ЦНТУ, 2018) Гречихіна, Н. В.; Grechykhina, N.
  Методичні вказівки з дисципліни "Англійська мова професійного спрямування" для самостійної роботи студентів 1-2 курсу факультету автоматики та енергетики. Методичні вказівки містять 8 рівнозначних за складністю текстів, завдання для перевірки загального розуміння тексту та завдання творчого характеру. Ці завдання складені для комплексної перевірки умінь і навичок студентів працювати з професійно-орієнтованою літературою. Текстові завдання підібрані таким чином, щоб виявити різнобічні знання, здобуті студентами під час вивчення своєї спеціальності, і можуть сприяти більш глибокому засвоєнню знань з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін та їх оцінюванню. Підбір текстів забезпечує достатню повторюваність термінології майбутньої спеціальності, що сприяє закріпленню знань за темою на англійській мові, а також забезпечує розвиток навичок анотування текстів за фахом. У додатку до методичних вказівок подано тексти за фахом самостійного читання та розуміння.
 • Item
  Англійська мова
  (ЦНТУ, 2017) Гречихіна, Н. В.; Grechykhina, N.
  Методичні вказівки з дисципліни “Англійська мова" до самостійної роботи студентів I курсу всіх спеціальностей механіко-машинобудівного факультету спрямовано на розвиток у студентів немовних спеціальностей навичок читання та перекладу технічних та науково-технічних текстів, збагачення словникового запасу і оволодіння навичками письма та говоріння. Методичні вказівки містять добірку неадаптованих текстів на базі сучасних оригінальних підручників, технічних журналів та газет, що виходять англійською мовою. Це дає можливість студентам ознайомитись з мовними стилями різних авторів і різних джерел.
 • Item
  Англійська мова
  (КНТУ, 2016) Гречихіна, Н. В.; Grechykhina, N.
  Основна мета розробки – навчити студентів основним принципам та правилам роботи зі спеціальною англомовною літературою за фахом, розвивати стійкі навички читання та перекладу технічної літератури. Закріплення тексту реалізується завдяки виконанню лексичних та граматичних вправ, які також спрямовані на розвиток навичок усного мовлення та письма. Методичні вказівки можуть бути використані як для аудиторної роботи під керівництвом викладача, так і для самостійної позааудиторної роботи.