Економічні науки. Випуск 12. Частина 1. – 2007

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 59
 • Item
  Ефективність виробництва м’яса великої рогатої худоби в агроформуваннях Кіровоградської області
  (КНТУ, 2007) Кернасюк, Ю. В.
  В статті наведено результати аналізу ефективності виробництва м’яса великої рогатої худоби із застосуванням методу Data Envelopment Analysis в сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання Кіровоградської області, визначено найбільш ефективні господарства, обґрунтовано резерви підвищення ефективності виробництва м’яса великої рогатої худоби. In the article the results of analysis of efficiency of production of meat of cattle are resulted with the use of method of Data Envelopment Analysis in the agricultural enterprises of different organizationally-legal forms of mйnage the Kirovograd region, certainly the most effective economies, backlogs of increase of efficiency of production of meat of cattle are grounded.
 • Item
  Про шляхи підтримки університетською наукою нових форм підприємницької діяльності в умовах переробної промисловості
  (КНТУ, 2007) Кирич, Н. Б.
  В статті розглядаються нові напрямки та підходи, які можуть знайти своє місце у вирішенні проблем підтримки підприємницьких ініціатив у галузі переробної промисловості, університетською наукою. Особлива увага приділена обґрунтуванню функціонування бізнес-інкубаторів, як одного із перспективних спрямувань у сучасній українській економіці, які довели свою необхідність практичною діяльністю в країнах з розвинутою ринковою економікою. In the article new directions and approaches which can find the place in the decision of problems of support of enterprise initiatives in industries of processing industry university science are considered, the special attention is spared to the ground of functioning of business-incubators as one of perspective directions in the modern Ukrainian economy, which proved the necessity by practical activity in countries with the developed market economy.
 • Item
  Методологічні засади ідентифікації асиметрії соціально-економічного розвитку регіонів: статистична складова
  (КНТУ, 2007) Усков, М. О.
  Стаття присвячена проблемі ідентифікації асиметрії соціально-економічного розвитку регіонів як стану національної економіки. The article is devoted to the problem of the identifying the asymmetry of regional socioeconomic development as the national economy’s state.
 • Item
  Активізація компетенцій як ключовий аспект розвитку сфери дорадчо-консультативних послуг для малого підприємництва
  (КНТУ, 2007) Мартиняк, І. О.
  Враховуючи посилення диспропорцій між попитом та пропозицією на ринку праці в статті здійснено пошук нових методів підвищення конкурентоспроможності радників та консультантів для малого підприємництва та інноваційних методів підготовки, одним із яких є компетенційний підхід. Такіпg іnto ассount stгепgthепіпg оf dіsргорогtіопs bеtweеn demand апd зuggеstіоn аt thе lаbог mагkеt, new methods of increasе оf increase of сотреtitіvепеss of advisers and соnsultants fог small епtгергеneurs аге set іп this агtісlе. Тhе аuthог mагks that Соmреtеnсу-Ьаsed арргоасh із thе most іппоvаtivе method оf sисh ргерагаtіоn.
 • Item
  Ризики при проведенні державного фінансового аудиту суб’єктів господарювання
  (КНТУ, 2007) Костюкова, О. В.
  У статті розглядаються ризики, які виникають при здійсненні державного фінансового аудиту суб’єктів підприємництва, що використовують державне чи комунальне майно і кошти, а також суб’єктів господарювання державного сектора економіки. Розкрито зміст складових моделі аудиторського ризику для цього різновиду державного фінансового аудиту. The article considers the problem of risks that arise during realization of public financial audit of economic entities, which use state or communal property and means, and economic entities of public sector of economy. The content of components of audit risk model for this kind of public financial audit is given.
 • Item
  Облік результатів використання бюджетних коштів на виконання бюджетних природоохоронних програм
  (КНТУ, 2007) Федів, Р. Е.
  Розглядаються сутність, джерела формування та використання фінансових результатів діяльності юридичних осіб-одержувачів бюджетних коштів. Досліджуються особливості обліку зазначених показників для підприємницької та непідприємницької діяльності. The essence, sources of formation and using of final financial results of activity of legal persons as addressees of budgetary funds are examined. Features of the accounting of the above-mentioned parameters for business and unenterprising activity are investigated.
 • Item
  Розвиток корпоративної культури як засіб ефективної побудови соціального партнерства на мікрорівні
  (КНТУ, 2007) Ситник, О. Ю.
  У статті досліджується роль і значення корпоративної культури, її складові і методи оцінки особливості її функціонування на підприємствах України в умовах побудови соціального партнерства. In the article are viewed the rectangular components of the corporate culture, the forming’s problems of the corporate culture in the ukrainian business, the influence of the corporate culture on the harmonization of the employer/employee relations.
 • Item
  Сучасні проблеми і тенденції формування доходів населення України
  (КНТУ, 2007) Кролівець, О. А.
  Здійснено аналіз джерел та структури доходів населення, виявлено позитивні та негативні тенденції, обґрунтовано необхідність активізації державної політики щодо удосконалення структури доходів населення та підвищення їх рівня з метою забезпечення економічної незалежності населення України.
 • Item
  Розробка універсальної моделі організаційного реінжинірингу
  (КНТУ, 2007) Мажейка, О. Й.; Мажейка, В. О.
  Представлено модель реінжинірингу функціональної структури як найважливішого компонента організації. Розглянуто окремі етапи цієї моделі, які включають як концептуальні, так і технологічні аспекти реструктуризації організації. Наведено матеріали щодо використання авторської моделі реінжинірингу структур економічних систем типу “організація”. Виділено основні переваги розглянутої моделі у порівнянні з наявними методами. The author presents a model of reengineering of the functional structure as the most important component of a firm. The article considers individual stages of the model which include both conceptual and technological aspects of the firm reorganization. Material concerning the use of the author’s model for reengineering of the structures of firm-type economic systems are presented. The main advantages of the model discussed as compared to the existing methods are described.
 • Item
  Збалансована система показників, їх розробка та аналіз
  (КНТУ, 2007) Малахова, В. М.
  В статті розглядається методика розробки збалансованої системи показників, яка складається з наступних елементів: фінансова, клієнтська складова, показники внутрішніх бізнес-процесів, навчання і розвитку персоналу; розкрито зміст кожної складової частини, їх взаємозв'язки, а також методику розробки показників; надані пропозиції щодо впровадження збалансованої системи показників. In the article the method of development of the balanced system of indexes, which consists of the following elements, is considered: financial, client constituents, indexes of internal business-processes, study and development of personnel; are exposed essence of every constituent, their intercommunication, and also method of development of indexes; suggestions in relation to introduction of the balanced system are developed.
 • Item
  Проблеми і перспективи становлення страхового ринку в Україні
  (КНТУ, 2007) Семенович, Т. А.
  В статті розглянуті основні показники розвитку страхового ринку України. Виокремлюються основні проблеми становлення страхового ринку в країні. Обґрунтовуються основні напрями розвитку страхового ринку в Україні. In the article the basic indexes of market development of insurance in Ukraine are considered. The basic problems of market development of insurance in a country are selected. Basic directions of market development of insurance in Ukraine are pointed.
 • Item
  Податкове стимулювання розвитку малого бізнесу в контексті зарубіжного досвіду
  (КНТУ, 2007) Гавренкова, Т. С.
  У статті узагальнено зарубіжний досвід податкового стимулювання розвитку малого бізнесу на основі порівняльного аналізу існуючих систем у різних країнах світу. Досліджено особливості податкового стимулювання малого підприємництва в Україні. Визначені можливі шляхи використання кращого зарубіжного досвіду для удосконалення вітчизняної системи оподаткування з метою подальшого розвитку та зростання ефективності діяльності сфери малого бізнесу. In the article the foreign experience of different countries for small business development by tax stimulation is described. The features of small business development by tax stimulation in Ukraine are observed. The directions of best foreign experience using for improving national tax policy at the base of development and small business effectiveness are proposed.
 • Item
  Методологічні підходи дослідження стратегій управління вартістю підприємства
  (КНТУ, 2007) Данильченко, М. Ю.
  В статті проаналізовано особливості, переваги та недоліки методів дослідження стратегічних підходів до оцінки ринкової вартості підприємства. Special features, advantages and limitations of methods of researching the strategic approaches to estimation of enterprise’s market value are analyzed in the paper.
 • Item
  Еколого-економічні проблеми розвитку аграрного сектору Кіровоградської області
  (КНТУ, 2007) Медведєва, О. В.; Мірзак, Т. П.
  В статті здійснено аналіз еколого-економічних аспектів розвитку аграрного сектору економіки Кіровоградської області. In the article the analysis of development is carried out agrarian the sector of economy of Kirovograd region, the question of financing of agricultural enterprises is analysed.
 • Item
  Щодо оцінки ризиків і механізмів їх зниження в комерційних банках
  (КНТУ, 2007) Джулай, І. А.
  Висвітлена загальна сутність комерційного ризику та безпосередньо кредитного ризику комерційних банків. Розглянуті ситуації, які можуть сприяти виникненню кредитних ризиків у комерційних банках, а також розроблені методи та стратегії управління ризиками комерційних банків. The general essence of commercial risk and directly credit risk of commercial banks is considered. Situations which can promote occurrence of credit risks in commercial banks are considered, and also methods and strategy of management by risks of commercial banks are developed.
 • Item
  Специфіка договору на проведення аудиту та цивільно-правової відповідальності аудиторів
  (КНТУ, 2007) Шалімова, Н. С.
  В статті досліджуються питання цивільно-правової відповідальності аудиторів та замовників, змісту договору на проведення аудиту. Здійснений критичний аналіз законодавчих документів, які регулюють порядок здійснення аудиторської діяльності. Виділені специфічні особливості аудиторської діяльності, які визначають специфіку відповідальності аудиторів та договору на проведення аудиту з точки зору цивільного законодавства України. The problems of auditors` and clients` civil law responsibility, clauses of auditing agreement are investigated in the article. The analysis of legislation which regulates the rules of conducting the auditing has been conducted. The specific peculiarities of auditing which determine the specific character of auditors` responsibility and auditing agreement have been determined.
 • Item
  Формування політики управління дебіторською заборгованістю підприємства
  (КНТУ, 2007) Квятковська, Л. А.
  У статті систематизуються та узагальнюються методики розрахунків при проведені основних етапів здійснення політики управління дебіторською заборгованістю підприємства з точки зору оптимізації її обсягу, формування індивідуальної кредитної політики при відносинах, що виникають в процесі реалізації продукції споживачам, враховуючи рівень їх ринкової та фінансової стійкості. Запропонована методика оптимізації обсягу дебіторської заборгованості, яка сприятиме більш ефективному використанню фінансових ресурсів підприємства. In the article systematize and the methods of calculations are summarized at conducted basic stages of realization of policy of management account receivable enterprise from the point of view optimization of its volume, forming of individual credit policy at the relations, that arise up in the process of realization of products to the users, taking into account the level of their firmness a market and financial. The method of optimization of volume account receivable, which will be instrumental of in more effective use of financial resources of enterprise is offered.
 • Item
  Формування та оптимізація структури джерел інвестиційних ресурсів підприємства
  (КНТУ, 2007) Гаврилова, Н. В.
  У статті охарактеризовано джерела формування інвестиційних ресурсів підприємства, висвітлено механізми формування прибутку, порядок нарахування амортизації, особливостей кредитування суб’єктів господарювання. Запропоновано напрями оптимізації джерел інвестиційних ресурсів підприємства. In clause the sources of formation of investment resources of the enterprise are characterized, the mechanisms of formation of the profit, order of charge of amortization, features of crediting of the subjects of conducting a facilities(economy) are reflected. The directions of optimization of sources of investment resources of the enterprise are offered.
 • Item
  Формульний підхід до аналізу беззбитковості
  (КНТУ, 2007) Добровський, О. В.
  Дослідження математичного апарата аналізу беззбитковості з економічної точки зору. Research of mathematical apparatus of break – even point analysis in terms of economics.
 • Item
  Важелі впливу держави на активізацію процесів іноземного інвестування
  (КНТУ, 2007) Балануца, О. О.
  У статті розглядаються засоби здійснення державної політики щодо активізації процесів іноземного інвестування. In the article concretize means of activation of the foreign investments.