Наукові публікації кафедри АВП

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 83
 • Item
  IoT – майбутнє вже сьогодні
  (НУХТ, 2018) Осадчий, С. І.; Федотова, М. О.; Скриннік, І. О.; Кушнір, Н. С; Osadchy, S; Fedotova, M; Skrynnik, І; Kushnir, N
  Ми вже не помічаємо, але ми самі, наші друзі чи колеги вже не перший рік користуємось такими пристроями кожен день. Більше того, у чималій кількості українських домівок вже встановлені системи "розумного будинку", в які інтегровані десятки датчиків. Переваги інтернету речей, які вже доступні і які ще в процесі розробки можна краще продемонструвати на прикладах, тим паче, що сфер використання цієї технології чимало. We no longer notice, but we ourselves, ours friends or colleagues have been using such devices for many years day. Moreover, a considerable number of Ukrainian homes have already been installed "smart home" systems in which dozens of sensors are integrated. Benefits the Internet of Things, which are already available and which are still in the development process, can be improved demonstrate on examples, especially that the areas of use of this there are many technologies.
 • Item
  Ідентифікація сигналів як один з етапів синтезу системи автоматичної стабілізації висоти киплячого шару в зерносушарці
  (Національна металургійна академія України, 2021) Федотова, М. О.; Скриннік, І. О.; Осадчий, С. І.; Трушаков, Д. В.; Fedotova, М.; Skrynnik, І.; Osadchy, S.; Trushakov, D.
  В роботі подано в широкому розумінні проблематику синтезу системи автоматичної стабілізації висоти киплячого шару, розкрито її значущість для покращення ефективності сушіння та показано застосування технології ідентифікації сигналів зерносушарки з урахування її особливостей, а саме багатовимірності та розподіленості. The work presents in a broad sense the problems of synthesis of the system of automatic stabilization of the height of the fluidized bed, its significance for improving efficiency of drying and the application of the technology of identification of grain dryer signals is shown, taking into account its features, namely multidimensionality and distribution.
 • Item
  Технологія ідентифікації сигналів зерносушарки з киплячим шаром як обєкта автоматизації та її практична реалізація
  (ВД "Гельвентика", 2022) Федотова, М. О.; Скриннік, І. О.; Дідик, О. К.; Березюк, І. А.; Зубенко, В. О.; Сербул, О. М.; Трушаков, Д. В.; Fedotova, M.; Skrynnik, I.; Didyk, O.; Berezyuk, I.; Zubenko, V.; Serbul, O.; Trushakov, D.
  Сушіння із застосуванням киплячого шару має величезні переваги в порівнянні з іншими способами. Завдяки тому, що дисперсний матеріал набуває стану «киплячості» – він омивається з усіх сторін, тому сушіння відбувається швидше та з меншими енергетичними витратами. Зерносушарка з киплячим шаром каскадного типу, як показали досліди, являє собою багатовимірний об’єкт з розподіленими параметрами із запізненням. Автоматизувати таку зерносушарки досить складно не лише через швидкоплинність фізичних процесів, що відбуваються в ній, а й через те, що дана сушарка є новою конструкцією, не досить вивченою. Тож дана робота присвячена розробці алгоритму ідентифікації такого виду об’єкту у розрізі математичного опису сигналів «вхід-вихід» з урахуванням динаміки процесів та особливостей конструкції. Також в даній роботі показана практична реалізація розробленої технології на прикладі сушарки для сушіння дисперсного матеріалу в киплячому шарі. В результаті застосування технології був отриманий набір спектральних і взаємноспетральних щільностей сигналів «вхід-вихід», що описують зв’язки параметрів між собою в реальних експлуатаційних умовах. Отримані дані були зведені до таблиць і проаналізовані, а графіки спектральних щільностей – апроксимовані методом логарифмічних характеристик. Спектральні щільності стануть вихідними даними для наступного етапу ідентифікації – визначення матриці передаточних функцій багатовимірного об’єкту з розподіленими параметрами із запізненням. Fluidized bed drying has great advantages over other methods. Due to the fact that the dispersed material acquires a state of "boiling" – it is washed on all sides, so drying is faster and with less energy. Cascading fluid bed dryers have been shown to be a multidimensional object with delayed distributed parameters. It is difficult to automate such a grain dryer not only because of the rapidity of physical processes occurring in it, but also because this dryer is a new design, not sufficiently studied. Therefore, this work is devoted to the development of an algorithm for the identification of this type of object in terms of mathematical description of the signals "input-output", taking into account the dynamics of processes and design features. This paper also shows the practical implementation of the developed technology on the example of a dryer for drying dispersed material in a fluidized bed. As a result of the application of the technology, a set of spectral and cross-spectral densities of "input-output" signals was obtained, which describe the relationships of the parameters with each other in real operating conditions. The obtained data were summarized in tables and analyzed, and the graphs of spectral densities were approximated by the method of logarithmic characteristics. Spectral densities will be the starting point for the next stage of identification – determining the matrix of transfer functions of a multidimensional object with distributed parameters with a delay
 • Item
  Застосування методики структурно-параметричної ідентифікації для визначення математичної моделі багатовимірного обєкта з розподіленими параметрами і запізненням
  (Український державний університет науки і технологій, 2022) Федотова, М. О.; Скриннік, І. О.; Березюк, І. А; Трушаков, Д. В.; Зубенко, В. О.; Сербул, О. М.; Fedotova, M.; Skrynnik, I.; Berezyuk, I.; Trushakov, D.; Zubenko, V.; Serbul, O.
  Робота присвячена наступному етапу визначення опису динаміки зерносушарки з киплячим шаром як багатовимірного об’єкта з розподіленими параметрами із запізненням. Завдяки застосуванню методики структурно-параметричної ідентифікації отримано багатовимірну матрицю передаточних функцій зерносушарки та збурень, що діють на неї в реальних експлуатаційних умовах, що стане основою для синтезу системи автоматичного регулювання сушаркою. The work is devoted to the next stage of determining the description of the dynamics of a fluidized bed grain dryer as a multidimensional object with distributed parameters with a delay. Thanks to the application of the method of structural and parametric identification a multidimensional matrix of grain dryer transfer functions and disturbances was obtained, which act on it in real operational conditions, which will become the basis for the synthesis of the system automatic adjustment of the dryer.
 • Item
  Максимізація точності стабілізації кутового положення посадочної платформи
  (ВД Гельветика, 2021) Осадчий, С. І.; Березюк, І. А.; Мельніченко, М. М.; Osadchy, S.; Bereziuk, I.; Мelnichenko, M.
  У статті наведено методологію та технологію максимізації точності стабілізації кутового положення посадочної платформи, встановленої на рухомому об’єкті (судні), за рахунок розробки та впровадження нових принципів керування механізмами з паралельною кінематикою типу гексапод. The article presents the methodology and technology of maximizing the accuracy of stabilization of the angular position of the landing platform installed on a moving object (vessel), through the development and implementation of new principles of control mechanisms with parallel kinematics such as hexapods. The proposed approach to the synthesis of the stabilization system of the angular position of the platform differs in that the initial data are models of hexapod dynamics and spectral density of the active perturbation obtained on the basis of experimental data and the use of spectral algorithm of structural identification. The basic stages of the proposed methodology are the structural identification of the matrix of transfer functions of the hexapod as a control object and the spectral density of the active perturbation; synthesis of the optimal structure of the system of stochastic stabilization of the angular position of the hexapod platform; analysis of the quality of the system of the proposed system. The theoretical basis for the successful implementation of these stages are scientifically based methods and algorithms for estimating and identifying complex dynamic objects and perturbations in real operating conditions, as well as modern methods of optimal synthesis. The implementation of this system will allow to obtain the maximum possible quality and accuracy of management.
 • Item
  Аналитическое конструирование разомкнутых систем стохастического управления многомерным нелинейным объектом
  (ОНАХТ, 2016) Блохин, Л. Н.; Осадчий, С. И.; Зозуля, В. А.; Блохін, Л. Н.; Осадчий, С. І.
  Работа посвящена разработке нового метода синтеза матрицы передаточных функций регулятора оптимальной многомерной разомкнутой системы управления. Регулятор предназначен для максимизации точности перехода нелинейного многомерного объекта управления из одного установившегося режима в другой. Предполагается, что на объект управления действуют возмущения, а датчики измерительной информации обладают инерцией и помехами. Как возмущения, так и помехи представляют собой аддитивную комбинацию регулярных и случайных составляющих. Случайные составляющие ограничены классом взаимосвязанных стационарных процессов с дробно-рациональными матрицами спектральных плотностей. Обоснованный метод отличается тем, что при постановке и решении задачи синтеза используется новая структурная схема системы управления, учитывающая результаты метрологической аттестации динамики датчиков. Синтез регулятора осуществляется в частотной области методом Винера-Колмогорова. Полученный в результате решения задачи синтеза новый алгоритм позволяет найти матрицы передаточных функций регулятора, которые обеспечивают минимум соответствующих квадратичных критериев качества. Первый из них представляет сумму определенным образом взвешенных интегральных квадратичных отклонений регулярных ошибки следования объекта по траектории и сигнала управления. Второй критерий представляет сумму взвешенных дисперсий случайных составляющих ошибки и сигнала управления. Для использования предложенного алгоритма необходимо выполнить операции винеровской факторизации и сепарации дробно-рациональных матриц. Соответствующие функции содержатся в свободно распространяемом пакете программ SciLab.
 • Item
  До питання попереднього визначення кількості сонячної енергії при проектуванні систем енергопостачання з сонячними установками
  (КНТУ, 2007) Жесан, Р. В.; Решетняк, В. О.; Голик, О. П.
  Розглянуті окремі наукові моменти, що стосуються попереднього визначення наявної кількості сонячної енергії при проектуванні систем енергопостачання на основі сонячних установок
 • Item
  Intelligent decision support systems for a control system of power supply with renewable energy sources
  (Baltija Publishing, 2018) Holyk, O.; Zhesan, R.; Miroshnichenko, M.; Berezyuk, I.; Голик, О. П.; Жесан, Р. В.; Мірошніченко, М. С.; Березюк, І. А.
  The purpose of this work is the argument of a hypothesis of increase in efficiency of functioning of the automated control system for power supply on the basis of renewable energy sources for providing quality indicators of process of power supply, by improvement of a system due to development and inclusion in its structure of an intellectual system of support of decision support Запропоновано гіпотезу про підвищення ефективності функціонування автоматизованої системи управління енергопостачанням на основі відновлюваних джерел енергії для забезпечення якісних показників процесу енергопостачання, шляхом вдосконалення системи за рахунок розвитку і включення в її структуру інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень
 • Item
  Method of process control automation by energy supply a farm from autonomous energy sources
  (Baltija Publishing, 2018) Holyk, O.; Zhesan, R.; Miroshnichenko, M.; Голик, О. П.; Жесан, Р. В.; Мірошніченко, М. С.
  The proposed method of automation of the process of controlling the power supply of the farm from autonomous sources of energy can greatly simplify the process of selecting power plants and optimal composition of the autonomous energy supply system of the farm Запропонований спосіб автоматизації процесу управління енергозабезпеченням господарства від автономних джерел енергії може значно спростити процес відбору електростанцій та оптимального складу автономної системи енергопостачання фермерського господарства
 • Item
  Conditions for the effective use of stand-alone power sources
  (Baltija Publishing, 2017) Holyk, O.; Zhesan, R.; Miroshnichenko, M.; Berezyuk, I.; Голик, О. П.; Жесан, Р. В.; Мірошніченко, М. С.; Березюк, І. А.
  The terms of effective use of autonomous energy sources proposed in the work can be used for various combinations of RES and any consumers. The use of the proposed criterion makes it possible to determine the conditions for efficient use of autonomous energy sources and the sequence of switching on power plants, while taking into account the operating conditions of APSS autonomous consumers. The criterion of the priority of the sequence of switching on power plants in the APSS allows the efficient use of energy from RES in accordance with the energy needs of the autonomous consumer Запропоновані в роботі умови ефективного використання автономних джерел енергії можна використовувати для різних комбінацій ВДЕ та будь-яких споживачів. Використання запропонованого критерію дає змогу визначити умови ефективного використання автономних джерел енергії та послідовності вмикання енергоустановок, при цьому враховуються умови експлуатації СЕП автономних споживачів. Критерій пріоритетів послідовності вмикання енергоустановок в СЕП дає можливість ефективно використовувати енергію від ВДЕ у відповідності до енергетичних потреб автономного споживача
 • Item
  The Dynamics of 3-dimentional micro-mechanic sensor of angle motions of a robot-hexapod
  (River Publishtrs, 2015) Osadchy, S.; Zozulya, V.; Rudiuk, G.
  Transfer function matrices of 3d MEMS sensor of angular motions and spectral density of noises measurements were estimated with the help of the method of structural identification for first time. This provides the possibility to control and operate the angle position of the platform of robot-hexapod.
 • Item
  Комбинированный метод синтеза оптимальных систем стабилизации многомерных подвижных объектов при стационарных случайных воздействиях
  (Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 2013) Осадчий, С. И.; Osadchiy, S.; Зозуля, В. А.; Zozulya, V.
  В статье представлен новый алгоритм синтеза оптимальных систем стохастической стабилизации в частотной области. Он позволяет определить структуру и параметры матрицы передаточных функций или системы уравнений регулятора, предназначенного для работы в цепи обратной связи к многомерному, возможно неустойчивому объекту управления. По сравнению с известными алгоритмами обоснованный в статье отличается значительным уменьшением количества вычислительных операций. Это достигнуто за счет выполнения специального типа факторизации полиномиальной матрицы.
 • Item
  Optimal Control of Leader-Following Robots under Random Effects
  (IDAACS, 2017) Osadchy, S.; Ladanyuk, A.; Zozulya, V.; Vikhrova, L.; Kalich, V.
  The article focuses on the development of an on-board system design method for optimal control of an autonomous mobile group of objects. It is assumed that the group consists of a leader and some agents. A new method for the synthesis of an optimal multivariable control system, which is needed for preserving desired position of the agent relatively to the leader was substantiated in the article. The leader passes along a random trajectory and measurement of the agent position with respect to the leader is accompanied with random noise. All group members experience the action of random disturbances.
 • Item
  The Dynamic Characteristics of the Manipulator With Parallel Kinematic Structure Based on Experimental Data
  (River Publishers, 2015) Osadchy, S.; Zozulya, V.; Timoshenko, A.
  The chapter presents two identification techniques which the authors found most useful in examining the dynamic characteristics of a manipulator with a parallel kinematic structure as an object of control. These techniques emphasize a frequency domain approach. If all input/output signals of an object can be measured, then the first one of such techniques may be used for identification. In the case when all disturbances can’t be measured, the second identification technique may be used.
 • Item
  Спосіб вимірювання масових витрат рідини із змінною об'ємною густиною
  (УКРІНТЕІ, 2002-12-16) Кондратець, В. О.; Кондратец, В. А.; Kondratets, V.
  Винахід відноситься до витратометрії і може бути використаний у різних галузях промисловості, де існують потоки із змінною об'ємною густиною рідини та пульсаціями, а також у сільському господарстві, зокрема для вимірювання потоків молока. Настоящее изобретение относится к способам измерения расхода жидкостей и может быть использовано в различных отраслях промышленности, в частности в молочной промышленности. The present invention relates to methods for measuring flow rates of liquids and can be used in various industries, specifically in the milk production.
 • Item
  Автоматический дозатор кормов
  (Патент, 1993-03-23) Носов, Г. Р.; Кондратец, В. А.; Шалимов, В. А.; Калич, В. М.; Пащенко, В. Ф.
  Винахід відноситься до техніки дозування в сільському господарстві і може бути використано для індивідуального автоматичного порційного годування молочних корів поза доїльного залу. Изобретение относится к технике дозирования в сельском хозяйстве и может быть использовано для индивидуального автоматического порционного кормления молочных коров вне доильного зала. The invention relates to the dosing technique in agriculture and can be used for individual automatic portion feeding of dairy cows outside the milking parlor.
 • Item
  Способ управления процессом машинного доения
  (Патент, 1991-02-23) Носов, Г. Р.; Кондратец, В. А.; Пащенко, В. Ф.; Калич, В. М.; Версаль, В. А.; Савран, В. П.
  Винахід відноситься до сільського господарства, а саме до молочному тваринництву. Мета винаходу - оптимізація процесу доїння. Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к молочному животноводству. Цель изобретения - оптимизация процесса доения. The invention relates to agriculture, in particular to dairy cattle. The aim of the invention is to optimize the milking process.
 • Item
  Способ определения интенсивности молокоотдачи
  (Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, 1987-09-07) Брей, В. В.; Гайсинский, Э. И.; Калич, В. М.; Кондратец, В. А.; Носов, Г. Р.; Оношно, Ю. М.; Пащенко, В. Ф.; Токарь, Л. М.
  Винахід відноситься до галузі тваринництва, зокрема до способів визначення інтенсивності молоковіддачі при машинному доїнні. Мета винаходу - підвищення точності вимірювання інтенсивності молоковіддачі. Изобретение относится к области животноводства, в частности к способам определения интенсивности молокоотдачи при машинном доении. Цель изобретения - повышение точности измерения интенсивности молокоотдачи. The invention relates to the field of animal husbandry, in particular to methods for determining the intensity of milk yield during machine milking. The aim of the invention is to improve the accuracy of measuring the intensity of milk yield.
 • Item
  Устройство для измерения доз молока при машинном доении
  (Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, 1979-04-15) Носов, Г. Р.; Кондратец, В. А.; Пащенко, В. Ф.
  Винахід відноситься до сільського господарства, зокрема до пристроїв контролю і управління машинним доїнням тварин. Мета винаходу - підвищення точності вимірювання доз молока при машинному доїнні. Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к устройствам контроля и управления машинным доением животных. Цель изобретения - повышение точности измерения доз молока при машинном доении. The invention relates to agriculture, in particular to devices for monitoring and controlling machine milking of animals. The aim of the invention is to increase the accuracy of measuring milk doses during machine milking.
 • Item
  Устройство для определения расхода жидкости
  (1977-03-15) Носов, Г. Р.; Пащенко, В. Ф.; Сакало, Л. Г.; Кондратец, В. А.; Павлюк, А. В.
  Винахід відноситься до конструкції пристроїв для визначення витрати рідини, переважно молока в молокопроводі, для застосування в сільському господарстві та ряді галузей промисловості. Мета винаходу - підвищення точності визначення витрати молока. Изобретение относится к конструкции устройств для определения расхода жидкости, преимущественно молока в молокопроводе, для применения в сельском хозяйстве и ряде отраслей промышленности. Цель изобретения - повышение точности определения расхода молока. The invention relates to the construction of devices for determining the flow rate of a liquid, preferably milk in a milk line, for use in agriculture and a number of industries. The purpose of the invention is to improve the accuracy of determining milk consumption.