Економічні науки. Випуск 28. – 2015

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 30
 • Item
  Феномен метафізики економіки в динаміці надії етносоціальних змін
  (КНТУ, 2015) Скловський, І. З.; Sklovskyy, І.
  Розкрито необхідність проведення аналізу політичних змін та змін національної свідомості з позицій розробки напрямів модернізації економіки. Обґрунтовано, що самоідентифікація української надії в XXI ст. потребує ретельного вивчення соціокомунікативної культури, міжнаціонального спілкування в Україні з урахуванням метафізичного контексту економіки та необхідності дотримання принципів демократичного патріотизму. The aim of this work is to study the trends and ways of Ukrainian identity in the hope of the XXI century, socio-cultural communication, international communication in Ukraine, taking into account the context of metaphysical economy. Analysis was revealed the need for political changes and national consciousness from the standpoint of development trends of economic modernization and the need to respect the principles of democratic patriotism. It was proved that modernization is an important and promising research problem expanding the boundaries of economy hopes that covers the social context of the national idea and affects the professional review of specific economic problems of today and the socio-cultural dynamics. The results of the study can be used for finishing areas and for economic modernization, for making new changes in the entire building principles of democratic patriotism, further development of economic thought, to strengthen the role of the state and public organizations, to determine the level of civil liability of the government and opposition, improvement of social rules civilized economic activity, particularly in market relations of Ukraine with European partners.
 • Item
  Methodical approaches to organisation of making administrative decisions by hazardous profession personnel
  (КНТУ, 2015) Dorenska, А.; Доренська, А. О.
  In this article the author describes the process of making decisions by hazardous profession representatives, including emergency services personnel. Existing key factors that influence decision-making during emergency situations were defined as follows: degree of risk, operating conditions, time, degree of team support, and personal qualities of a person who makes a decision. Also the author outlined a scheme that grounds decisions considering performance and security indicators and presented a typical diagram of management decision-making during emergency response. Also there are listed some promising directions for improving and automating decision-making, creating modern and efficient simulation models that display personnel behavior under extreme operating conditions. В даній статті автором охарактеризовано процес прийняття управлінських рішень працівниками ризиконебезпечних професій, зокрема, працівниками аварійно-рятувальних служб. Досліджено існуючі фактори впливу на прийняття рішень в надзвичайних ситуаціях (НС), визначено як ключові – ступінь ризику та умови діяльності, час, ступінь підтримки індивіда колективом, особисті якості особи, що приймає рішення. Окреслено схему обґрунтування рішень з урахуванням показників ефективності та безпеки та подано типову схему прийняття управлінського рішення при подолання наслідків НС. Наведено перспективні напрями вдосконалення та автоматизації процесу прийняття рішень, виведення сучасних та ефективних імітаційних моделей поведінки працівників в екстремальних умовах.
 • Item
  Передумови створення туристського кластеру на Черкащині на основі конкурентних переваг регіону
  (КНТУ, 2015) Гусарова, М. Ю.; Husarova, М.
  Досліджені особливості функціонування кластерних структур в рекреаційно-туристичній сфері України та здійснений аналіз їх впливу на підвищення конкурентоспроможності регіону. Узагальнено умови створення перспективних туристичних регіонів України в межах русла річки Дніпро. Виявлено недоліки та перспективи формування сприятливих умов функціонування туристичних кластерів в Україні. Визначено можливі проблеми, пов’язані зі створенням туристського кластеру в межах Черкащини. The objective of the article is to show that Ukraine has all the prerequisites for the establishment, operation, and most of the tourist cluster. However, despite the positive trends in the development of tourist areas of Ukraine, there are significant problems and shortcomings of operation that significantly distinguish the tourist area of Ukraine. The conditions of the tourist clusters creation within the Dnipro river in Ukraine were explored. The disadvantages and properties of creation of favorable conditions for the functioning of tourism clusters in Ukraine were discovered. The possible problems associated with the creation of tourism cluster within Cherkassy region were determined. Therefore, tourism cluster of Cherkassy region is a new opportunities, the additional platform for the development of existing and new business projects, joint exhibitions, promotions, development of strategy of promotion of tourist offers. In addition, small businesses can unite around the common providers and save through scale and scope of procurement of goods. Despite some problems, the creation of a cluster will compete at the regional and international tourism markets.
 • Item
  Інвестиційні аспекти корпоратизації підприємств космічної галузі України
  (КНТУ, 2015) Бухун, Ю. В.; Bukhun, Y.
  У статті розкрито сутність процесу корпоратизації підприємств космічної галузі України. З’ясовано основні завдання, особливості та вимоги до процесу корпоратизації підприємств космічної галузі в Україні та її інвестиційні аспекти. Визначено перспективні проекти, в яких українські космічні підприємства приймаю участь, як об’єкти інтегрованих структур. Виділено основні загрози і шляхи економічного розвитку космічній галузі України. The aim of research is to determine the major investment aspects of corporatization space industry of Ukraine in the modern conditions. To achieve this goal required: to defined basic directions of investment orientation process of corporatization entities in this sphere; to find out tasks and requirements for the process of corporatization space industry enterprises in Ukraine; to analyzed the world experience about process of corporatization of astronautics enterprises; to describing the state regulation mechanism of corporatization process in Ukraine space industry enterprises; to determined perspective projects in which the Ukrainian space company participated as objects integrated structures; to allocated main threats and ways of economic development of the space industry of Ukraine. The methodological basis of research is a systematic approach to disclosure of investment business aspects of corporatization space. Scientific methods research is a dialectical method, specific research methods used in the work, including the method of generalization and abstraction, deductive; analysis and synthesis; analogies; statistical and trend methods. Therefore, effective corporatization process space industry depends on the successful combination of effective public policy to promote investment attractiveness of proportional space and attract extra-budgetary funds. It will create favorable conditions for the development of space technologies, to form an internal space services market and increase export potential. The scientific novelty of the research is to identify promising projects for the Ukrainian space enterprises in which they participate as objects integrated structures. It will allow create a favorable condition for the development of space technologies, to form an internal space services market and increase export potential. The scientific novelty of the research is to identify promising projects for the Ukrainian space enterprises in which they participate as objects integrated structures.
 • Item
  Особливості управління інвестиційною діяльністю підприємств сільського господарства
  (КНТУ, 2015) Фрунза, С. А.; Frunza, S.
  У статті визначено особливості управління інвестиційною діяльністю підприємств сільського господарства та розроблено напрями його удосконалення. Досліджено причини незадовільного фінансового стану та інвестиційного клімату сільського господарства, а також запропоновані заходи удосконалення цього процесу шляхом залучення зовнішніх інвестицій. The aim of the research is to develop evidence-based practical recommendations for improving financial condition and investment provision of productive activity of agricultural enterprises, by defining the key directions of improvement of investment activity of agricultural enterprises in conditions of market change and transformation. The article defines the peculiarities of management of investment activity of agricultural enterprises. The directions of its improvement were developed. The causes of the poor financial condition and the investment climate of agriculture, as well as proposed measures to improve that process by attracting third party investment were investigated. The main directions of improvement of a financial condition and investment provision of productive activity of agricultural enterprises may be proposed: to create effective management decisions aimed at increase of profitability of the investment project; to create necessary conditions for productive employment in the agricultural sector; to establish state regulation of prices.
 • Item
  Проблеми впровадження та функціонування внутрішнього аудиту на авіаційних підприємствах в Україні
  (КНТУ, 2015) Остапенко, О. М.; Ostapenko, O.
  У статті узагальнено існуючу методику організації внутрішнього аудиту на підприємстві та запропоновано її вдосконалення відповідно до галузевих особливостей авіаційного транспорту. Доведено, що аудит впливає на фінансово-господарську діяльність авіаційних підприємств шляхом перевірки інформації, яка використовується при складанні звітності, попереджує виникнення помилок в обліку, сприяє раціональному використання ресурсів, покращує фінансову дисциплінарність матеріально-відповідальних осіб, попереджує та усуває зловживання, покращує фінансовий стан підприємства, прогнозує їхню подальшу діяльність. Today, a very important issue in Ukraine is the issue of the implementation and functioning of the internal audit of the aviation company as a system to ensure its effective functioning through assessment, analysis and control in enterprise management, management personnel, compliance with the established regime or policies of accounting as a result of verification of the financial statements.The paper summarizes the existing methodology of internal audit at the company and asked to improve it in accordance with the features of the air transport industry. In general, the organization of the internal audit department at the aviation enterprises can be recommended to carry out the following basic steps: preparation of a number of issues for which formed the internal audit department in the aviation enterprise; issuing administrative document on creation of the director of internal audit; formation of a system of posts and allocation of responsibilities between the employees of service; Integration of Internal Audit with other units of the management structure of the enterprise; the development of in-house internal audit standards regulating the activities of internal audit services to clearly define the rights and duties of service workers, to avoid confusion in the work, the timing of reporting information to management on the results of checks, forms of documentation and reports. Thus, the analysis revealed that the implementation and functioning of the internal audit, would allow to influence the operations of the aviation companies by checking the information used for reporting, to prevent errors in accounting, enable efficient use of existing resources, improve financial distsiplinarnist financially responsible persons , prevent and eliminate abuse, improve the financial condition of the company, will predict their activities, as a result of avoiding the risks of enterprises, of losses, deterioration of competitiveness in the market. Implementation of the proposed internal audit will enable the company to avoid penalties by regulatory authorities, strengthen labor discipline and control over the use of money and material resources, increase the qualification level of workers of accounting, preparation of reliable financial statements.
 • Item
  Сервісне обслуговування як умова забезпечення конкурентоспроможністю підприємств сільськогосподарського машинобудування
  (КНТУ, 2015) Жовновач, Р. І.; Zhovnovach, R.
  В статті розглянуто питання розвитку сервісного обслуговування сільськогосподарської техніки як умови забезпечення конкурентоспроможністю підприємств сільськогосподарського машинобудування. Визначено сутність сервісного обслуговування продукції та перелічені основні види сервісних послуг, які може надати виробник сільськогосподарської техніки. Запропоновано заходи щодо подальшого розвитку сервісного обслуговування сільськогосподарської техніки, які спрямовані на створення додаткових конкурентних переваг вітчизняних підприємств сільськогосподарського машинобудування у довгостроковій перспективі. The article discloses the issue of the development of the system of service maintenance of agricultural machines as the condition for providing competitiveness of enterprises of agricultural machine building. The essence of the service maintenance of the production was defined. The interrelationship between the level of competitiveness of agricultural machine building enterprises and the level of services which can be provided by a producer for the consumers of agricultural machines was situated and the mechanism of their formation and realization have been defined. The activity of a producer concerning satisfaction of consumer needs through service maintenance of agricultural machines during the whole period of their exploitation was described. The necessity was grounded and the measures relating to further development of service maintenance of agricultural machines directed to the creation of additional long-term competitive benefits of the national agricultural machine building enterprises were suggested.
 • Item
  Використання методу генетичного алгоритму щодо визначення партнера для створення корпоративного інтеграційного об’єднання
  (КНТУ, 2015) Гуцалюк, О. М.; Gutsalyuk, O.
  Визначено основні поняття методу генетичного алгоритму, схематично відображено процес роботи генетичного алгоритму, виділено перелік основних хромосом, що характеризують акціонерні товариства та корпоративні інтеграційні об’єднання з точки зору привабливості для інтеграції, розглянуто значення генів для проведення генетичного аналізу, сформовано певний перелік оптимальних генів хромосом, що необхідно мати акціонерному товариству. The most widespread integration processes currently purchased in the merger-takeover of joint stock companies. The aim of the study is the theoretical substantiation and development of recommendations regarding the selection of candidates for corporate integration associations on the basis of the method of genetic algorithm. The main idea of the method of genetic algorithm, shows schematically the process of the genetic algorithm that selected a list of the main chromosomes, characterizing the company and corporate integration Association from the point of view of attractiveness for integration, discusses the importance of genes for genetic analysis generated a list of optimal genes chromosomes that there should be a joint-stock company. The result of GA is the definition of HELL that has the best set of genes in the chromosomes to ensure further development of the KIO and the maximization of the objective function. The result will also be better defined set of genes from all (from the JSC and JSC – potential participants of the KIА) KIА chromosomes. Using the method of genetic algorithms for the selection of joint stock companies-candidates for the corporate formation of integration associations is quite effective, allows the use of objective measures for the selection of candidates for education KIА, a large number of candidates and indicators of their activity and, to a certain extent to reduce the risks to an incorrect choice of the integration path of development when wrongly chosen direction of development of the company.
 • Item
  Історичний генезис житлово-комунального господарства як галузі з особливим механізмом економічних відносин
  (КНТУ, 2015) Головченко, О. О.; Holovchenko, O.
  У статті розглянуто історичний генезис житлово-комунального господарства як окремої галузі. Узагальнені існуючі на сьогодні наукові підходи щодо відокремлення житлово-комунального господарства від інших галузей національної економіки. Досліджений та критично оцінений широкий спектр термінологічних визначень досліджуваної галузі, на підставі чого надане узагальнююче визначення житлово-комунального господарства як окремої галузі з особливим механізмом економічних відносин. The purpose of this article is to formulate common, unified definition of housing and utilities as an industry with the special mechanism of economic relations on the basis of generalization and analysis of the historical genesis of the industry and different scientific views on its structure and specific characteristics. We have reviewed the historical genesis of the housing and utilities as the separate industry. It was also summarized the existing scientific approaches regarding the separation of housing and utilities from other sectors of the national economics. In addition, it was researched and critically evaluated a wide range of definitions of the studied industry, formulated over the past fifty years. It was proved the inadequacy of scientific approaches for the identification of the sector of housing and utilities as: “city services”, “housing infrastructure”, “communal infrastructure”, “urban landscaping”, etc. Based on this, was presented a rational definition of housing and utilities as a separate industry with the special mechanism of economic relations.
 • Item
  Апроксимація ідеальної моделі ефективності праці нелінійною багатомірною математичною моделлю
  (КНТУ, 2015) Петренко, М. М.; Корнєєва, Т. С.; Petrenko, М.; Korneeva, Т.
  Стаття присвячена розробленню методики математичного моделювання ефективності праці, як функції багатьох чинників розвитку підприємства, шляхом апроксимації ідеальної моделі. Використано метод лінеаризації моделі продуктивності праці для визначення рейтингу чинників, вибору найбільш впливових з них і побудови нелінійної математичної моделі для меншої кількості чинників. Наведено приклад побудови моделі ефективності праці на машинобудівному підприємстві. The objective of research is the grounding of possible approximation of the ideal model of labour efficiency at an enterprise by a nonlinear polynomial; the development of the methodology of creating nonlinear multidimensional mathematic model of labour efficiency as a function of factors of enterprise development; graphic interpretation of the mathematic model and its analysis. The methodology of mathematic modelling of labour efficiency as a function of many factors of enterprise development through approximation of the ideal model was developed. The method of linearization of the model of labour efficiency to define the rating of the indicators, to choose most influential of them and to create a nonlinear mathematic model for a fewer number of factors was used. The example of creating a model of labour efficiency at a machine building enterprise was given. The suggested methodology of the approximation of the ideal model of labour efficiency by a real mathematic model allows analysing the influence of the factors of production development on labour efficiency in hyperspace. As a result it makes possible to have priority control over the factors of enterprise development in order to increase labour efficiency.
 • Item
  The Influence of Improvement of Accounting of Income from Sales of Goods on the Efficiency of Retail Enterprises of Consumer Cooperation
  (КНТУ, 2015) Poddubna, N.; Поддубна, Н. М.
  The results of study of the process of income accounting of retail enterprises of consumer cooperation were described in article. The main problems that arise in the analyzed entities practice have been determined. The proposals which were substantiated can improve the information content of accounting, and as a result to improve the operation of the enterprise in general. У статті наведено результати дослідження стану обліку доходів роздрібних торговельних підприємств споживчої кооперації. Визначено основні проблеми, які виникають в практичній діяльності проаналізованих суб’єктів господарювання. Обґрунтовано пропозиції для посилення інформативності обліку та покращення ефективності роботи підприємства у цілому.
 • Item
  Методичні аспекти аналізу фінансових результатів страхових компаній
  (КНТУ, 2015) Шинкаренко, О. М.; Бразілій, Н. М.; Shynkarenko, O.; Brazilii, N.
  В статті визначена необхідність розробки методичного підходу до аналізу фінансових результатів страхових компаній. Запропонована методика аналізу, яка включає такі етапи, як: аналіз результатів страхової діяльності, аналіз витрат, аналіз доходів і аналіз фінансових результатів. Її застосування виступає базою для обгрунтування ефективних управлінських рішень щодо спрямування ресурсів компанії у напряму досягнення стратегічних цілей та виконання тактичних завдань. The article investigates scientific achievements in the field of assessing the financial activities of insurance companies in order to summarize the experience and form their own methods of analysis. Evaluation and monitoring of effectiveness of functioning of the insurance company should be based on relevant indicators that characterize the financial aspects of the insurer and can be a reliable management tool. The article is identified the need to develop methodological approach to the analysis of the financial performance of insurance companies. The method of analyzing the financial results of the insurance company includes the sequence of quantitative and qualitative assessment to form an information base for decision-making. The technique consists of groups of indicators that study results of the insurance activity, cost analysis, revenue analysis and analysis of financial results.
 • Item
  Управлінська інформаційна система підприємства: принципи розробки та концептуальна модель
  (КНТУ, 2015) Шелковникова, О. В.; Shelkovnykova, Е.
  Визначено, що найбільш доцільним у ході проектування автоматизованих управлінських систем підприємств є дотримання принципу підпорядкованості структури інформаційної системи принципам організації і моделювання. Обґрунтовано та розроблено загальну концептуальну модель автоматизованої системи водопровідно-каналізаційних підприємств. Узгоджено запропоновану модель з принципами інтеграції функцій планування, обліку та контролю в структурах об’єктно-цільової орієнтації. The aim of the article is to study the principles of designing an automated management information system and the development of a conceptual model of the automated system of enterprises. The analysis of existing approaches to improve management in terms of automation has been shown that the complex integrated management enterprise system of all functions and objects is the most rational to use. Practical solutions about the restructure and design of principles are consistent with the author's approach to the organization and simulation is the sufficient ground for the formation of schemes of process cost management of enterprises in the design of the automated system. Moreover, the development of solutions in the field of cost modeling considers the specific costs plumbing businesses and includes the necessary features of forming the planning and the accounting indicators of management goal. The expediency of the principle of subordination of the information system of the organization and principles of modeling are substantiated in the article; the organization scheme of the process of cost management of the main production enterprises in designing automated systems of companies has been suggested.
 • Item
  Концепція капіталу та його відображення в обліку
  (КНТУ, 2015) Савченко, В. М.; Крячко, В. Г.; Savchenko, V.; Kryachko, V.
  У статті розглядаються різні концептуальні підходи до трактування капіталу як економічної категорії та об’єкту обліку. Висвітлюються особливості формування капіталу в аграрній сфері з урахуванням такої його складової, як земля. Окреслено завдання облікової моделі формування основних показників доходності кооперативів. Визначено проблематику відображення в обліку і звітності власного капіталу, його місце при визначенні прибутку бізнесу та бухгалтерського прибутку. Capital, as an economic category ambiguously interpreted in the economic literature, however, are unanimous approaches to defining its main features. Capital, as an object of accounting insufficiently studied, in particular, is not included specifics agricultural sector and the presence in it of undertakings of different legal forms. According aim delivered identify problematic aspects and areas for further research to substantiate your support of capital in agriculture. There are different conceptual approaches to understanding the capital. In modern conditions of society requires assessment and recording and reporting intellectual capital. The aim of modern accounting standards is information support of decision-making potential investors to invest in the company. Accounting based on the decisions of the leadership and declared in the accounting policy of the company. In practice, very often you can find the same accounting policies as every business is unique. Therefore, in terms of financial results is quite difficult to assess the prospects of the enterprise. Indicator EVA is an estimate of the true revenue business, and it differs significantly from the accounting profit. According to the basic concept of capital formation underlying the financial statements, as is the treatment of capital that generates income, not taking into account the peculiarities of agriculture sector where capital formation and its use significantly affect land relations. Land capital is not reflected in the account, which reduces the analytical quality of financial reporting and does not ensure comparability of accounting information. Category capital is multifaceted. Not enough research is the methodology of calculation of intellectual capital. For the agricultural sector has a crucial role land capital, which needs to improve the analytical quality of financial reporting, analytical accounting capital. Directions for further research in this regard is the accounting model the formation and movement of equity cooperatives, land and intellectual capital as accounting objects.
 • Item
  Проблеми визначення сутності житлово-комунальних послуг як специфічних суспільних благ та специфічного об’єкта економічного контролю
  (КНТУ, 2015) Головченко, О. О.; Головченко, Н. Ю.; Holovchenko, O.; Holovchenko, N.
  Публікація присвячена дослідженню існуючих у вітчизняному науковому середовищі поглядів на сутність житлово-комунальних послуг як специфічних суспільних благ. В статті системно розглянуті популярні на сьогодні підходи щодо визначення житлово-комунальних послуг як товару, як послуги, а також варіанти комбінованої ідентифікації. На підставі уточнення сутності житлово-комунальних послуг як специфічних суспільних благ, розглянута доцільність перегляду законодавчого визначення відповідних послуг. The purpose of this article is to identify the main problems in determining the nature of housing and communal services as specific public benefits; to define the place of these services in the system of social-economic relations and to formulate on this basis rational objects of economic control as a management function of process providing housing and communal services. We have researched different views available in domestic scientific area on the essence of housing and communal services as a specific public benefits. It was also reviewed today's popular approaches to the definition of housing and communal services as goods, as services and some variants of the combined identification. It was proved that any attempt by modern scientists to submit a separate housing and communal services as a goods, firstly, been insufficiently substantiated, and secondly, do not correspond to the economic content of public benefits that are provided in the housing and utilities sector. On the basis of clarifying the essence of housing and communal services as a specific public benefits was reviewed the advisability of revising the legal definition of these services. It was concluded that the current definition of housing and communal services, and also their distribution according to functional purpose and procedure for approval of prices/tariffs can be taken as a basis for forming an efficient information control subsystem of the management system providing housing and communal services.
 • Item
  Облікове супроводження реалізації функцій оплати праці
  (КНТУ, 2015) Фільштейн, Л. М.; Пальчук, О. В.; Filshteyn, L.; Palchuk, О.
  У статті розглянуті проблеми облікового супроводження реалізації функцій оплати праці, що здійснюється в межах бухгалтерського обліку. Проведено аналіз та надана оцінка рівня реалізації функцій оплати праці в сучасних умовах економічної кризи. Визначено проблеми обліку виплат працівникам та їх відображення у звітності для здійснення ефективного контролю за оплатою праці в системі управління соціально-трудовими відносинами. Наведені пропозиції щодо покращення облікового забезпечення виплат працівникам. The analysis of the realization of the functions of labour payment in modern terms allows saying, that the payment of labour in Ukraine doesn’t execute any function properly. In terms when the present tariff system loses the significance, the system of social partnership did not get corresponding spread, and results in the monopolism of employers in understating the cost of labour force, the role of the labour payment management grows and its accounting accompaniment grows too. For the increase of the accounting accompaniment efficiency of the realization of the labour payment functions it is necessary to solve problems with the accounting of payments to workers and their reflection in financial reporting. The problems of practical usage of National regulations (Standard) 26 caused by the terminologies inconsistency with other normative documents, and also caused by the insertion of the payments, which are new for home business. Therefore to build the accounting of payments to the workers it is necessary to identify it with the observance of the requirements of National regulations (Standard) 26 and accurately follow the internal regulations of enterprise. The National standards of financial accounting reflect the processes of globalization and take into account, first of all, the interests of proprietors of capital. That is why for forming the qualitative informative support of the management process and the regulation of labour payment it is insufficient to use the data of financial accounting. It is the necessity of working out an accounting model in part of the use of profit on payments to the workers within the frameworks of management accounting and its concordance with the instruments of the financial planning. For the increase of the data authenticity of the financial reporting in relation to labour and its payment it is expedient to represent indicators from the payment of labour in reporting of small business entities, and also to give the information about payments to the workers by the separate section of Notes to the annual financial reporting. Solving these problems of account of payments to the workers and their reflection in financial reporting will further stimulate the realization of effective control after the payment of labour in the management system by socially labour relations.
 • Item
  Основні аспекти внутрішнього аудиту як складової системи аудиту
  (КНТУ, 2015) Фільштейн, Л. М.; Бондар, Ю. А.; Filstein, L.; Bondar, Y.
  Стаття присвячена дослідженню питання внутрішнього аудиту як у практичному, так і в теоретичному аспекті, зокрема класифікації призначень внутрішнього аудиту та класифікації внутрішнього аудиторського контролю, як складової аудиту. У контексті поставленої мети на підставі дослідження наукової літератури з’ясовані відмінності зовнішнього аудиту та внутрішнього аудиту. Проаналізовано місце і ролі внутрішнього аудиту у діяльності суб’єктів господарювання. The aim of this article is generalization of scientific positions on the definition of internal auditing, the selection criteria for its delimitation with external audit, as well as study the role of internal audit in modern conditions of managing. The current stage of development of economic relations in Ukraine is characterized by the integration to European and world markets, the increasing number of domestic and foreign investors who need the most objective, unbiased information about financial and property status of economic entities, financial stability, development prospects and so forth. Transformations are occurring in the economy of Ukraine determine changes in the management system of the enterprises' activities. They consist in the transfer of the lever of decision making and responsibility for the consequences of such decisions on the primary management unit – enterprise. Internal audit is an important part of the system for effective management of large and medium-sized enterprises. His role in the relationship of the entity and the owners of the enterprise is constantly growing. Thus, lighting of modern transformation trends of internal audit does not lose its relevance.
 • Item
  Сучасна система підходів до здійснення аудиту
  (КНТУ, 2015) Давидов, Г. М.; Фільштейн, Л. М.; Давидов, І. Г.; Davydov, G.; Filstein, L.; Davydov, І.
  Розглянута система підходів до здійснення аудиторської діяльності. Визначені основні документи, які забезпечують процес аудиту. Систематизована сучасна система стандартів аудиторської діяльності, склад і структура Кодексу етики професійних бухгалтерів. Розроблено процес застосування Кодексу етики професійних бухгалтерів. Розглянута структура стандартів Ради з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості. Систематизовані послуги, на які розповсюджується міжнародні стандарти контролю якості. Проаналізовано структуру Міжнародної концептуальної основи завдань з надання впевненості. Визначено шляхи створення системи підходів до комплексного здійснення аудиторської діяльності. The purpose of the research is to elaborate the ways of formation the system of integrated approaches to auditing on the basis of international standards.The basic documents that ensure the audit process have been determined. The modern systems of standards of auditing, composition and structure of the Code of Ethics for Professional Accountants have been systemized. The process of using the Code of Ethics for Professional Accountants has been developed. The structure of the standards issued by the International Auditing and Assurance Standard Board has been examined. The services, which are subject to international standards of quality control, have been systematized. The structure of the International conceptual framework of assurance engagements has been analyzed. The ways of establishing the system of integrated approaches to auditing have been determined. It has been proved that the system of integrated approaches to auditing should be based on the requirements of the code of ethics, international standards and quality control, take into account the elements of assurance engagements in view of the contents of the functions of individual subjects of "triangular relationship" in the performance of different engagements (reasonable assurance engagements, limited assurance engagements, related services). Perspective directions for further researches are the justification of the engagements characteristics, determining the nature and characteristics of the subject matter and subject matter information, criteria used for evaluation or measurement of the subject, investigation of the subsystem "evidence" of the International conceptual framework of assurance engagements.
 • Item
  Теоретичні основи управління фінансовими ризиками підприємства
  (КНТУ, 2015) Письменна, Т. В.; Pysmenna, Т.
  У статті досліджено понятійний апарат у сфері управління ризиками. Розглянуто склад системи управління фінансовими ризиками на підприємстві. Визначено ціль і завдання управління фінансовими ризиками підприємства. Досліджено принципи побудови системи управління фінансовими ризиками на підприємстві. Зроблено висновок про дискусійність і масштабність проблеми управління фінансовими ризиками підприємства. The purpose of scientific investigation is substantiating theoretical bases of financial risk management of enterprise. To achieve it necessary to reveal the essence of the term «financial risk management» and define the goal, objectives and principles of financial risk management of enterprise. The author studies some terms such as «risk management», «system of risk management», «risk-management», «risk management in the financial sector», «financial risk management» and others. The main purpose and the basis tasks of financial risk management of enterprise are determined. The principles on which must build a system of financial risk management of enterprise are investigated. The author is concluded that the whole conceptual apparatus in risk management is great and each of the terms is multifaceted. It is proved that problem of determining the goal, objectives and principles of financial risk management of enterprise have a discussion character.
 • Item
  Удосконалення механізму справляння єдиного податку для сільськогосподарських товаровиробників
  (КНТУ, 2015) Магопець, О. А.; Босенко, А. В.; Magopets, O.; Bosenko, А.
  В статті розкрито авторський підхід щодо удосконалення механізму справляння єдиного податку для сільськогосподарських товаровиробників, що ґрунтується на диференційованому підході у визначенні платників єдиного податку 4-ї групи та ставок податку. Доведено доцільність диференціації платників податку за критеріями площі сільськогосподарських угідь, що знаходиться у їх використанні та річного доходу. Розроблено пропозиції щодо зміни діючих ставок єдиного податку, які спрямовані на забезпечення вирівнювання податкового навантаження окремих груп сільськогосподарських товаровиробників та виконання єдиним податком регулюючої функції. The purpose of this research is to study the usefulness of a differentiated approach to the definition of single tax payers of 4th group and of tax rates in order to ensure alignment of the tax burden between different groups of agricultural producers and implementation the regulatory function by the single tax. Based on the research of basic indicators of agricultural producers, the expediency of correction and improvement of special tax regime of their activity in a single tax have been proposed. The necessity of separation the single tax payers of 4th group into subgroups A, B, C have been substantiated, separating them according to the area of land used for conducting production activity and the amount of the annual income derived from agricultural commodity production. Within each of the identified groups the differentiated tax rates have been proposed depending on the category of lands and their locations. The author’s differentiation approach to single taxpayers and changes in existing tax rates will ensure fiscal effect, regulating and stimulating functions of the single tax for agricultural producers.