Економічні науки. Випуск 15. – 2009

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 63
 • Item
  Особливості хлібопекарного виробництва та їх вплив на склад і облік запасів
  (КНТУ, 2009) Пугаченко, О. Б.
  У статті наведено галузеві особливості хлібопекарних підприємств та визначено їх вплив на склад, стан і облік виробничих запасів.In the article particular branch features of baking industry are described and their influence determined on composition, state and consideration of production supplies.
 • Item
  Теоретичні аспекти управління якістю торговельного обслуговування на засадах системного підходу
  (КНТУ, 2009) Панченко, В. А.
  Ринковий тип економіки зумовлює особливий інтерес та увагу до процесу управління якістю торговельного обслуговування, що зумовлено формуванням управлінського світогляду на підґрунті філософії завоювання лояльності споживачів. Автором розглянуто основні категорії на яких ґрунтується управління якістю торговельного обслуговування, підходи до управління якістю торговельного обслуговування. Market type of economics stipulates special interest and attention to management process of trade service quality. It is caused by formation of management outlook based on the philosophy of gaining customers loyalty. The author considered principal categories on which management of trade service quality is based and approaches to trade service quality mamagement.
 • Item
  Корпоративне управління в Японії: досвід для України
  (КНТУ, 2009) Стежко, Н. В.
  В статті проаналізовано особливості корпоративного управління в Японії, виявлено його вплив на конкуренцію між фірмами, взаємостосунки між керівництвом та найманими працівниками. Зроблено висновки щодо можливості запровадження японського досвіду управління в Україні. In the article the features of corporate management are analyses in Japan, his influence is set on a competition between firms, relations between guidance and hired workers. Conclusions are done in relation to possibility of introduction of Japanese experience of management in Ukraine.
 • Item
  Особливості формування та використання бюджетних коштів у період функціонування земського самоуправління
  (КНТУ, 2009) Науменко, А. М.
  У статті розглянуто історичні особливості формування сучасних кордонів Кіровоградської області та бюджету місцевого самоврядування Єлісаветградського земства. Проаналізовано джерела формування доходів місцевого бюджету та основні статті доходної частини бюджету. Визначено основні пріоритети щодо витрачання коштів місцевого бюджету за період з 1866 по 1895 роки. In the article historical peculiarities of the formation of the present–day borders of Kirovograd region and the budget of the local self–government of Elisavetgradskoho zemstva are examined. The sources of the formation of the local budget and main items if the profitable parts of the budget are analyzed. The main priorities concerning local budgetary spending from 1866 till 1895 are studied.
 • Item
  Протекціонізм як реакція на нестабільність розвитку ринкової економіки
  (КНТУ, 2009) Ревчун, Б. Г.
  У статті розглядається питання протекціонізму в світлі поточної світової фінансово-есономічної кризи, пропонується декілька рекомендацій розв’язання проблеми на національному та глобальному рівнях. The article deals with the issue of protectionism in the light of the current financial and economic crisis, and provides several suggestions how to solve the problem on the national and global levels.
 • Item
  Методологічне обґрунтування балансу зерна як дієвого механізму функціонування зернового ринку
  (КНТУ, 2009) Довгенко, Я. О.
  Охарактеризовано поняття балансу зерна. Розкрито його структуру та особливості формування в умовах стабілізації зернового ринку. It is characterized the meaning of grain balance. It is analyzed its structure and special features of formation in the conditions of grain market stability.
 • Item
  Енергетична стратегія як основний фактор енергозбереження на підприємстві
  (КНТУ, 2009) Полтавець, М. М.
  У статті розглянуто питання формування енергетичної стратегії підприємства, як складової частини системи енергетичного менеджменту. Визначено її роль і місце в енергетичній стратегії країни та загальній стратегії діяльності підприємства, охарактеризовано основні етапи розробки. The question of forming of power strategy of enterprise is considered in the article, as to component part of the system of power management. Certainly its role and place in power strategy of country and general strategy of activity of enterprise, basic design times are described.
 • Item
  Чинники зовнішньої трудової міграції населення України
  (КНТУ, 2009) Кизима, І. С.
  У статті розглянуто еволюцію основних теорій, що пояснюють трудову міграцію населення, запропоновано систему факторів впливу на міжнародну трудову міграцію. Особливу увагу приділено аналізу чинників зовнішньої трудової міграції населення України на основі використання основних положень теорії «притягання-виштовхування». This article considers the evolution of migration theories which explain labor migration and proposes the system of factors which influence international labor migration of population. Special emphasis is made on the analysis of factors which cause external labor migration of Ukrainian population taking into account key points of the migration theory of push-pull factors.
 • Item
  Економіко–математичне моделювання попиту підприємств на робочу силу
  (КНТУ, 2009) Гребінчук, О. М.
  У статті представлено авторську точку зору на моделювання попиту на робочу силу підприємства, як комплексну функцію попиту на продукти їхнього виробництва у поєднанні з характеристиками конкретного виробничого процесу. У результаті побудови економіко – математичної моделі (ЕММ), попит представлено у залежності не лише від ціни праці, але й цін інших факторів виробництва. Modelling of a labour demand of the enterprise is offered for spending in the form of construction of complex function of demand for products of their manufacture taking into account characteristics of concrete production. Constructed economic–mathematical model represents demand in the form of function of the price of work, and also the prices of other factors of manufacture.
 • Item
  Дослідження якості законодавчого регулювання обов’язкового аудиту на Україні
  (КНТУ, 2009) Шалімова, Н. С.
  В статті викладено результати дослідження порядку законодавчого регулювання обов’язкового аудиту в Україні. Проаналізований зміст Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законів і нормативних актів, їх взаємоузгодженість та відмінності. Виділені факти прояву недосконалості існуючого законодавства в сфері регулювання обов’язкового аудиту та запропоновані напрямки його реформування. In the article the results of research of order of the legislative adjusting of obligatory audit in Ukraine are laid out. The maintenance of Law of Ukraine «About public accountant activity» and other laws and normative acts, their differences have been analyzed. The facts of display of imperfection of existent legislation in the sphere of adjusting of obligatory audit have been selected and directions of its reformation have been offered.
 • Item
  Управління витратами як фактор підвищення конкурентноздатності металургійного підприємства
  (КНТУ, 2009) Шапіро, І. А.; Ковальчук, К. Ф.
  У даній статті описано місце управління витратами в системі управління конкурентноздатністю продукції підприємства, сутність системи управління витратами, яка дозволяє приймати управлінські рішення, що спрямовані на підвищення ефективності діяльності підприємства. In this article described place of management expenses in control system by the competitiveness of products of enterprise, essence of control system by expenses, which allows to accept administrative decisions, directed on the increase of efficiency of activity of enterprise.
 • Item
  Аудит тарифів на перевезення пасажирів у міському сполученні
  (КНТУ, 2009) Давидов, Г. М.; Шелковникова, О. В.; Давидов, І. Г.
  У статті наведено результати аудиторського дослідження загальних зведених показників щодо формування собівартості та тарифу на перевезення пасажирів у міському сполученні, що узагальнені у вигляді зауважень. На основі проведеного аналітичного дослідження розроблено методику аудиту тарифів і доведено необхідність проведення суцільної аудиторської перевірки. In the article the results of public accountant research of the general taken indexes are resulted in relation to forming of prime price and tariff on transportation of passengers in city connection, that are generalized as remarks. On the basis of the conducted analytical research the method of audit of tariffs is developed and the necessity of conducting of continuous public accountant verification is led to.
 • Item
  Складання нормативних таблиць затрат часу при ремонті обладнання
  (КНТУ, 2009) Мороз, В. Є.
  У статті обґрунтовується методика визначення оперативного часу на виконання ручних та машино-ручних операцій, які використовуються при ремонті обладнання. In the article the method of determination of operative time is grounded on implementation of hand and mechanized operations which are used for repair of equipment.
 • Item
  Методика податкового контролю формування валових витрат підприємства з використанням інформаційних можливостей бухгалтерського обліку
  (КНТУ, 2009) Фоміна, Т. В.
  В статті наведено методику податкового контролю правильності формування валових витрат підприємства для цілей оподаткування податком на прибуток через висвітлення етапів, джерел формування доказової бази, способів їх отримання з використанням інформаційних можливостей бухгалтерського обліку. In the article the method of tax control of rightness of forming of gross charges of enterprise is offered for the purposes of taxation by an income tax by basis jf the use of informative possibilities of accounting.
 • Item
  Удосконалення обліку матеріальних валових витрат у податковому обліку
  (КНТУ, 2009) Свідерській, Д. Є.
  У статті представлено методику удосконалення обліку матеріальних валових витрат у податковому обліку. Запропонована методика розглянута на конкретному числовому прикладі, також наведено переваги запропонованої методики.In the article the method of improvement of consideration of material gross charges in the financial accounting is presented. The offered method is considered on a concrete number example, advantages of the offered method are also resulted.
 • Item
  Організація роботи дільниці машинобудівного підприємства з допомогою графіків завантаження устаткування в кризових умовах
  (КНТУ, 2009) Харченко, І. В.
  В статті наводяться способи оптимізації роботи дільниць малих і середніх машинобудівних підприємств і зменшення витрат при виконанні замовлень в кризових умовах при обмеженому застосуванні засобів автоматизації управління. The article lists the ways of optimization of alloted work of small and medium machine-building plants and reduction of inputs while performing the orders under crisis circumstances with restricted application of the means of management automation.
 • Item
  Контрольні функції бухгалтерського обліку та внутрішньогосподарського контролю як функцій управління
  (КНТУ, 2009) Черновол, О. М.
  Розглянуто функції бухгалтерського обліку та контролю як функцій управління, методичний і методологічний зв’язок обліку та контролю. Визначені мета, сутність, задачі та предмет обліку та контролю.The functions of accounting and control, methodical and methodological connection between accounting and control are considered in the article. The target, essence, tasks and object of accounting and control are determined.
 • Item
  Удосконалення галузевої структури сільськогосподарських підприємств як один із факторів підвищення ефективності виробництва
  (КНТУ, 2009) Лисенко, М. І.; Лисенко, А. М.
  В статті досліджуються сучасні проблеми формування галузевої структури сільськогосподарських підприємств як важливого чинника підвищення ефективності виробництва, пропонуються напрямки її удосконалення. In this article is research of contemporary problem of the functionation of branch structure of agricultural enterprises as important of the factor of rise of effectiveness of manufacture and proposition the ways of her perfection.
 • Item
  Соціальне партнерство в Україні: особливості становлення і перспективи розвитку
  (КНТУ, 2009) Ситник, О. Ю.
  У статті досліджується роль і місце системи соціального партнерства в умовах функціонування вітчизняної економіки, особливості становлення і тенденції розвитку соціального партнерства в Україні. In the article are viewed the features of the Ukrainian social partnership formation, the social partnership forms and foundations. The attention to problems of social partnership development and their overcoming ways is given.
 • Item
  Вища освіта як чинник розвитку національної економіки
  (КНТУ, 2009) Жукова, В. О.
  У статті розглянуті основні характерні риси вищої освіти як чинника розвитку національної економіки. Охарактеризовано взаємовплив рівня освіти та середньодушового доходу працівників. Визначено напрями інноваційного розвитку вищої освіти. The basic characteristic features of higher education as a factor of national economy development are considered. The interplay of educational level and middle individual earnings is described. The principal ways of higher education innovative development are determined.