Наукові записки. Випуск 16. - 2014

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Визначення концепції викладання професійної іноземної мови
  (КНТУ, 2014) Гребенюк, В. О.; Grebenuk, V.
  В статті розглядається зміст базової концепції викладання іноземної мови за фахом. Базуючись на визначеннях і тезах, пропонуються підходи до чіткого уявлення, що ж розуміється під професійною мовою. The article deals with the basic concept of teaching foreign languages for specific purposes. Based on the definitions and theses approaches to a clear idea what is meant by professional language are proposed.
 • Item
  Осудність - як передумова кримінальної відповідальності
  (КНТУ, 2014) Фільштейн, Л. М.; Фільштейн, І. В.; Filshtein, L.; Filshtein, I.
  Розкрито поняття осудності, його історично-правові джерела, взаємозв’язок з поняттями обмежена осудність та неосудність, а також значення в правозастосовній практиці. The notion of sanity, its historical and legal sources, the relationship with the concepts of sanity and insanity is limited, and value in enforcement practice.
 • Item
  Національний банк України – регулятор валютного ринку України
  (КНТУ, 2014) Котенко, Т. М.; Косенко, В. В.; Kotenko, T.; Kosenko, V.
  Метою даної роботи є аналіз валютного ринку України, його тенденцій та дослідження регулювання валютного ринку Національним банком України. У роботі розглянуто особливості функціонування валютного ринку та проаналізовано його динаміку з урахуванням впливу зовнішнього середовища. Зосереджено увагу на основних тенденціях національного валютного ринку України та політиці Національного банку України щодо валютного регулювання негативних тенденцій, що склалися на ринку купівлі-продажу валюти. Валютний ринок та його регулювання займає провідне місце в економічній політиці держави, в розбудові збалансованої та самодостатньої фінансової системи країни, головну роль в якій виконує НБУ. The purpose of this paper is to analyze the foreign exchange market of Ukraine, its trends and the regulation of the foreign exchange market by the National Bank of Ukraine. The features of the foreign exchange market and its dynamics, analyze the impact of environmental sredy.Upor is on the main directions of the national currency market of Ukraine and the policy of currency regulation of negative trends prevailing in the market of buying and selling currencies. The foreign exchange market and its regulation is a leader in economic policy, in the construction of self-sufficient and balanced financial system, where the main role, takes NBU.
 • Item
  Зародження та становлення принципів етичної поведінки бухгалтера
  (КНТУ, 2014) Настасієнко, О. Е.; Крячко, В. Г.; Nastasienko, О.; Kryachko, V.
  У статті розглянуто історичні витоки науки «Професійна етика». Розкрито зміст основних принципів професії бухгалтера. Показані потреби, які забезпечують досягнення цілей висококваліфікованого представника даної професії, що визначені у Кодексі етики професійних бухгалтерів. Досліджено наслідки нехтування принципами етики професійного бухгалтера. To explore the principles of ethics of professional accountant. A brief description of the work done: The article reviews the historical origins science "professional ethics". The content of the basic principles of the accounting profession. The following requirements that achieve the goals of the profession highly listed in the Code of Ethics for Professional Accountants. The examples of the neglect of the principles of ethics for professional accountants. In order to achieve professional success of accountant you must remember that you are a man of moral values, and you carry the responsibility for their profession.
 • Item
  Синтез рычажной схемы механизма для разделения отливок
  (КНТУ, 2014) Передерей, В. К.; Передерій, В. К.; Perederey, V.
  В статье указаны методы синтеза рычажных механизмов –графический, графоаналитический, аналитический – применение которых зависит от схемы механизма и от исходных данных. Рассмотрена методика синтеза рычажной схемы механизма для отделения отливок аналитическим методом. У статті вказані методи синтезу важільних механізмів – графічний, графоаналітичний, аналіти- чний – застосування яких залежить від схеми механізму та від похідних даних. Розглянута методика синтезу важільної схеми механізму для розділення відливок аналітичним методом. In article methods of synthesis of lever mechanisms- graphic, graphic -analytical are specified, analytical – which application depends on the diagram of the mechanism and on basic data. The technique of synthesis of the lever diagram of the mechanism for division of castings by an analytical method is considered.
 • Item
  Синтез рычажной схемы механизма качающегося конвейера
  (2014) Передерей, В. К.; Передерій, В. К.; Perederey, V.
  В статье указаны методы синтеза рычажных механизмов –графический, графоаналитический, аналитический – применение которых зависит от схемы механизма и от исходных данных. Рассмотрена методика синтеза рычажной схемы механизма качающегося конвейера графоаналитическим методом. У статті вказані методи синтезу важільних механізмів – графічний, графоаналітичний, аналітичний – застосування яких залежить від схеми механізму та від похідних даних. Розглянута методика синтезу важільної схеми механізму хитного конвеєра графоаналітичним методом. In article methods of synthesis of the lever schema of the mechanism of the shaking conveyor – graphic, graphic-analytical are specified, analytical – which application depends on the lever schema of the mechanism and on basic data. The technique of synthesis of the lever schema of the mechanism of the shaking conveyor is considered by graphic-analytical method.
 • Item
  Синтез рычажной схемы механизма пресс-автомат
  (КНТУ, 2014) Передерей, В. К.; Передерій, В. К.; Perederey, V.
  В статье указаны методы синтеза рычажных механизмов –графический, графоаналитический, аналитический – применение которых зависит от схемы механизма и от исходных данных. Рассмотрена методика синтеза рычажной схемы механизма пресс-автомата аналитическим методом. У статті вказані методи синтезу важільних механізмів – графічний, графоаналітичний, аналіти- чний – застосування яких залежить від схеми механізму та від похідних даних. Розглянута методика синтезу важільної схеми механізму пресс-автомату аналітичним методом. In article methods of synthesis of lever mechanisms- graphic, graphic –analytical, analytical-application whish depends on the diagram of the mechanism and from initial data. The procedure of synthesis of the lever diagram of the mechanism of the press-automatic devise is considered by an analytical method.
 • Item
  Театр і Марко Кропивницький
  (КНТУ, 2014) Кокуленко, Б. Г.; Kokulenko, B.
  Знаменно, що автор статті підкреслює те, що саме 1840 року, коли було надруковано перше видання «Кобзар», народився Марко Кропивницький. Шевченкові: «Ну що б, здавалося, слова… Слова та голос – більш нічого. А серце б’ється – ожива, Як їх почує…» Кропивницький відзначає, що «ті слова і голос той увійшли в плоть і кров» його з дитячих років. І ось «серце б’ється – ожива, як їх почує…» Його Шевченкіана в поемах «Невольник», «Титарівна», «Катерина», «Назар Стодоля» яскраво ілюструє високий рівень української національної ідеї, передову естетичну думку, утвердження української літератури на грунті глибокої народності. The author of the article considers to be very important the fact, that in 1840, the year when “Kobzar” was published for the first time, also Marko Kropyvnytsky was born. Taras Shevchenko wrote: “What’s so unusual about words? Just words and voice, and nothing else… But heart gets beating, gets alive When hears them…” Kropyvnytsky says, that “those words and that voice penetrated into his body and blood” since his childhood. And now “heart gets beating, gets alive, when hears them”. His theatrical plays of Shevchenko’s poems “Bondsman” show brightly high level of Ukrainian national idea, progressive aesthetic thought, establishing of Ukrainian literature based on deep folkness.
 • Item
  Інфляційні процеси в економіці України на сучасному етапі
  (КНТУ, 2014) Крива, І. О.; Котенко, Т. М.
  Досліджено, що інфляційні процеси досить негативно впливають на соціально-економічний стан країни. Розрізняють різні підходи при трактуванні поняття інфляції, причин та механізмів виявлення інфляційних процесі. Проаналізовано сучасний стан рівня інфляції в Україні. Визначено антиінфляційні заходи на основі оцінки проблемних аспектів регулювання інфляційних процесів в Україні та світі.
 • Item
  Проблеми та перспективи використання електронних грошей в Україні
  (КНТУ, 2014) Корольова, А. О.; Котенко, Т. М.
  У статті проаналізовано існуючі системи електронних грошей, розглянуто їх основні проблеми та перспективи розвитку, а також запропоновано ряд заходів для забезпечення ефективного розвитку розрахунків на основі електронних грошей.
 • Item
  Пoдaткoві стимули aктивізaції інвестиційнoї діяльнoсті підприємств
  (КНТУ, 2014) Загреба, І. Л.; Кaзaк, С. М.
  В дaній стaтті рoзглянутo пoдaткoві стимули aктивізaції інвестиційнoї діяльнoсті підприємств, a тaкoж дoсвід рoзвинених крaїн щoдo зaпрoвaдження пoдaткoвoгo стимулювaння інвестиційнoї діяльнoсті.
 • Item
  Билина про Іллю Муромця
  (КНТУ, 2014) Маяр, В. А.
  В даній статті розглянута билина про Іллю Муромця. Про те що він був воїном не ратища і меча, а духу, батьком відродження Русі.
 • Item
  Алгоритм дій населення при виникненні надзвичайних ситуацій військового характеру
  (КНТУ, 2014) Мезенцева, О. М.
  В статті визначається актуальність та необхідність підготовки населення до умов воєнного часу. Запропоновано алгоритм дій під час застосування різноманітних видів звичайної зброї та можливі способи захисту.
 • Item
  Синтез рычажной схемы механизма стержневой машины
  (КНТУ, 2014) Передерей, В. К.; Передерій, В. К.; Perederey, V. K.
  В статье указаны методы синтеза рычажных механизмов –графический, графоаналитический, аналитический – применение которых зависит от схемы механизма и от исходных данных. Рассмотрена методика синтеза рычажной схемы механизма стержневой машины налитическим методом. У статті вказані методи синтезу важільних механізмів – графічний, графоаналітичний, аналітичний – застосування яких залежить від схеми механізму та від похідних даних. Розглянута методика синтезу важільної схеми механізму стержньової машини аналітичним методом. In article methods of synthesis of lever mechanisms – graphic, graphicanalytical are specified, analytical – which application depends on the diagram of the mechanism and on basic data. The technique of synthesis of the lever diagram of the mechanism of the rod machine is considered by an analytical method.
 • Item
  Тепловий насос з використанням низькопотенційного джерела теплоти повітря
  (КНТУ, 2014) Босий, М. В.
  Розглянуто оптимальні умови роботи теплового насоса в низькотемпературних системах опалення. Отримані значення температур повітря на виході з випарника теплового насоса, температури теплоносія у системі опалення та відповідні питомі витрати енергії на привід компресора теплового насоса та вентилятора в залежності від температур навколишнього середовища для розрахункової температури нагрітого теплоносія.
 • Item
  Наукові записки. Вип. 16.
  (КНТУ, 2014)
  Збірник є науковим виданням, в якому публікуються основні результати наукових робіт викладачів, студентів та магістрантів університету.