Наукові записки. Випуск 12. Частина 2. - 2012

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 29
 • Item
  Наукові записки. Вип. 12. Ч. 2.
  (КНТУ, 2012)
  Збірник є науковим виданням, в якому публікуються основні результати наукових робіт викладачів, студентів та магістрантів університету.
 • Item
  Вплив мотивації персоналу на стратегічний розвиток підприємства
  (КНТУ, 2012) Ридзевська, О. В.; Могилей, А. О.
  У статті досліджено проблему підвищення трудової мотивації персоналу на підприємствах, вказано основні причини гальмування процесу мотивації працівників та запропоновані шляхи вирішення даної проблеми. Визначено роль та місце мотивації персоналу в концепції стратегічного управління підприємством.
 • Item
  Екологічна паспортизація як важіль впливу на підприємства у сфері природоохоронної діяльності
  (КНТУ, 2012) Травкіна, І. С.; Коломієць, Л. В.
  В статті висвітлено сучасну екологічну ситуацію нашої держави. Визначено шляхи покращення стану довкілля на законодавчій основі. Обґрунтовано необхідність екологічної паспортизації підприємств та територій. Наведено структуру екологічного паспорта. The article highlights the current environmental situation of our country. Outlined ways to improve the environment of the legislative basis. Justified the necessity of environmental certification and business areas. Sided the structure of ecological passport.
 • Item
  Стан організації оплати праці працівників на приладобудівному підприємстві : пропозиції щодо покращення
  (КНТУ, 2012) Романова, І. М.; Сочинська-Сибірцева, І. М.; Romanova, I.; Sochiska Sibirseva, I.
  В статті розглянуто сучасний стан організації оплати праці працівників на приладобудівному підприємстві. Висвітлені особливості організації оплати праці працівників приладобудівних підприємств Розроблено теоретичні і практичні рекомендацій по вдосконаленню системи організації оплати праці на ВАТ «Кіровоградський завод дозуючих автоматів». In the article the modern state of organization of remuneration of labor of workers is considered on an instrument-making enterprise. The lighted up features of organization of payment of labor of workers of instrument-making enterprises are Worked out theoretical and practical recommendations on perfection of the system of organization of remuneration of labour on ВАТ the "Kirovohrad plant of batching automats".
 • Item
  Державний фінансовий контроль в Україні : проблеми та шляхи реформування
  (КНТУ, 2012) Коцюрба, О. Ю.; Могилей, А. О.
  У статті визначено сутність, функції і види державного фінансового контролю. Розглянуто основні проблеми та необхідність вдосконалення системи державного фінансового контролю в Україні та досліджено діяльність Держаної контрольно-ревізійної служби в сфері фінансового контролю.
 • Item
  Автоматизований контроль якості води
  (КНТУ, 2012) Татаров, А. В.; Травкіна, І. С.
  В статті висвітлено існуючі автоматизовані системи контролю якості води. Наведено напрямки автоматизації контролю якості води. Обгрунтовано переваги використання автоматичної системи для контролю поверхневих вод.
 • Item
  Радіохвильова оцінка розмірів бульб картоплі для керування процесом сортування
  (КНТУ, 2012) Гайдукова, С. М.; Воробєйчик, В. Я.
  В статті розглянуто використання радіохвильового методу для визначення розмірів компонентів картопляного вороху.
 • Item
  Інноваційна діяльність підприємств сільськогосподарського машинобудування : тенденції, проблеми, перспективи
  (КНТУ, 2012) Заярнюк, О. В.; Староста, М. І.; Zaiarniuk, O.; Starosta, M.
  Стаття присвячена дослідженню стану інноваційної діяльності підприємств сільськогосподарського машинобудування в Україні та Кіровоградській області. Проаналізовано особливості сучасного етапу розвитку підприємств сільськогосподарського машинобудування. Запропоновано шляхи підвищення інноваційної активності підприємств сільськогосподарського машинобудування. The article is devoted research of the state of agricultural machinebuilding enterprises innovative activity. The features of the modern stage of agricultural machinebuilding enterprises development are analysed. The ways of innovative activity increase of agricultural machinebuilding enterprises are offered.
 • Item
  Становлення процесів корпоратизації в Україні
  (КНТУ, 2012) Рябая, Г. К.
  В статті розкриваються основні етапи становлення акціонерної власності в Україні, розкрито переваги корпоратизованих підприємств. Вказано на недоліки здійснення корпоратизації та приватизації. Наведено правові аспекти регулювання здійснення процесів корпоратизації. Проаналізовано важливість акціонерних товариств для економіки України.
 • Item
  Сучасні тенденції зайнятості та безробіття в Україні
  (КНТУ, 2012) Мішуровська, Т. А.; Рябая, Г. К.
  В статті розкриваються актуальні проблеми зайнятості та безробіття на сьогоднішній день. Показано наслідки безробіття та зайнятості населення як в країнах світу, так і в нашій країні. Наведено статистичні дані, які показують подальше зростання безробіття та незайнятості населення, особливо у період кризи. Розкрито проблеми зайнятості та безробіття сучасного суспільства, охоплено перспективи їх вирішення.
 • Item
  Аналіз стану та пропозиції щодо заходів модернізації теплоенергетичної промисловості
  (КНТУ, 2012) Плешков, П. Г.; Стець, П. Г.
  В статті описано дослідження стану теплоенергетичної галузі промисловості України. Визначено причини низької ефективності теплоенергетичних мереж. Проведено порівнянн енерговитратності виробницва в Україні, Росії та країнах ЄС. Запропоновано ряд заході модернізації теплоенергетичних мереж для підвищення їх надійності та енергоефективності.
 • Item
  Напрямки підвищення економічного потенціалу підприємства
  (КНТУ, 2012) Нєізвєстна, Т. М.; Зайченко, В. В.
  Метою статті є розробка та обґрунтування напрямів підвищення економічної ефективності діяльності підприємств.
 • Item
  Підходи до вдосконалення менеджменту забезпечення трудовими ресурсами підприємства
  (КНТУ, 2012) Вербецький, В. В.; Зайченко, В. В.
  Метою статті є розробка та обґрунтування заходів щодо удосконалення менеджменту забезпечення управління трудовими ресурсами.
 • Item
  Особливості організації менеджменту технічного розвитку підприємства : пропозиції щодо покращення
  (КНТУ, 2012) Донцова, О. О.; Костромін, Г. Т.; Dontsova, E.; Kostromin, G.
  У статті розглянуто поняття техніко-технологічної бази підприємства, її складових. Висвітлено питання необхідності і доцільності розвитку технічної бази підприємств. Відмічені основні етапи процесу управління його технічним розвитком. Окреслені тенденції розвитку технічної бази підприємства і основні підходи до її підвищення і вдосконалення. Essence of technical and technological bases of enterprise is considered in the article, her constituents. The question of necessity and expediency of development of technical base of enterprises is reflected. The basic stages of process of management technical development of enterprise are marked. Progress trends are outlined technical and technological bases of enterprises and basic question to the increase and perfection.
 • Item
  Обучение студентов-иностранцев речевой деятельности в общественно-политической сфере
  (КНТУ, 2012) Липатова, М. В.; Ліпатова, М. В.
  Статья посвящена вопросу обучения иностранных студентов речевой деятельности в общественно-политической сфере. Автор рассказывает о специфике работы над общественно- политической тематикой, которая определяется особенностями содержания и языкового оформления.
 • Item
  Громадянське суспільство та держава в контексті сучасних парадигм політики
  (КНТУ, 2012) Куликовський, С. Б.; Куликовська, Т. І.
  Підсумовуючи спільні елементи сучасних дослідницьких парадигм політики, ми приходимо до висновку, що в сучасних умовах політика є основним способом виробництва суспільного порядку, втримання системної цілісності соціуму, який є соціально-плюралістичним. Основним засобом такого політичного виробництва залишається публічна влада та її офіційний носій – держава. Але боротьба за владу повинна бути публічною і конкурентною, що можливо тільки в демократичному громадянському суспільстві.
 • Item
  Проблеми розвитку малих підприємств в Україні та деякі шляхи забезпечення їх позитивного розвитку
  (КНТУ, 2012) Кур’ян, Т. С.; Kurjan, T.
  У даній статті розглядаються проблеми розвитку низької ефективності діяльності малих підприємства в Україні та запропоновані деякі шляхи підвищення ефективності їх діяльності. This paper addresses the problem of low efficiency of small enterprises in Ukraine and suggested some ways to improve their performance.
 • Item
  Технічне забезпечення процесів розпушування підорних шарів грунту
  (КНТУ, 2012) Сумченко, С. О.; Сало, В. М.
  В статті запропонований шляхудосконаленняконструкціїекспериментальногокомбінованого культиватора для забезпечення розпушування підорної грунтової підошви чизельними робочими органами з пружинними запобіжниками.
 • Item
  Удосконалення конструкції комбінованого експериментального культиватора КПМ-6
  (КНТУ, 2012) Бринза, Р. А.; Сало, В. М.
  В статті представлені результати удосконалення конструкції експериментального комбінованого культиватора шляхом введення до його конструкції додаткових робочих органів у вигляді дискових котків з адаптованими до умов використання конструктивними параметрами.
 • Item
  Філософський аналіз проблем смерті та безсмертя в історії філософії
  (КНТУ, 2012) Кікоть, В. М.; Скловський, І. З.
  В статті розглянута філософія екзистенціалізму – проблема смерті і безсмертя в історії філософії У чому складається сенс життя, коли відомі структура і сенс життя.