Навчально-методичні матеріали кафедри машинобудування, мехатроніки і робототехніки

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 40
 • Документ
  Програмування верстатів з ЧПУ. Практичні роботи
  (ЦНТУ, 2023) Апаракін, А. Р.; Гречка, А. І.; Артюхов, А. М.
  Методичні рекомендації «Програмування верстатів з ЧПУ» включають у себе цикл лабораторних робіт, які спрямовані на вивчення геометричних і технологічних основ програмування, розгляд постійних циклів систем ЧПУ та розробку двох операцій механічної обробки із ЧПУ – токарної та фрезерної багатоїнструментальної. Загальна мета лабораторних робіт – підготовка студентів до самостійного програмування верстатів з ЧПУ.
 • Документ
  Технологічне обладнання з паралельною кінематикою
  (ЦНТУ, 2023) Валявський, І. А.; Лисенко, О. В.; Лисенко, І. А.; Valiavskyi, I.; Lysenko, O.; Lysenko, I.
  У посібнику розглянуто передумови створення технологічного обладнання з паралельною кінематикою, еволюція та прогнозування їх розвитку. Приведена класифікація, структурні схеми, компоновки та конструкції механізмів існуючого технологічного обладнання з паралельною кінематикою, його кінематика та принципи побудови. Розглянуто особливості форми робочого простору такого обладнання, його математичне та графічне моделювання. Навчальний посібник призначений для поглиблення знань студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» з дисциплін «Металорізальні верстати», «Обладнання та процеси 3Д друку», спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» з дисципліни «Технологічне обладнання з паралельною кінематикою» та інших спеціальностей з галузі знань «Механічна інженерія», а також може бути корисним для інженерно-технічних працівників машинобудівних підприємств. The manual considers the prerequisites for the creation of technological equipment with parallel kinematics, evolution and forecasting of their development. Classification, structural diagrams, layouts and designs of mechanisms of existing technological equipment with parallel kinematics, its kinematics and construction principles are given. Features of the shape of the working space of such equipment, its mathematical and graphic modeling are considered. The study guide is intended for deepening the knowledge of students of specialty 131 "Applied mechanics" from the disciplines "Metal cutting machines", "3D printing equipment and processes", specialty 133 "Industrial mechanical engineering" from the discipline "Technological equipment with parallel kinematics" and other specialties from the field of knowledge. Mechanical engineering", and can also be useful for engineering and technical workers of machine-building enterprises.
 • Документ
  Технологія обробки типових деталей та складання машин. Самостійні роботи
  (ЦНТУ, 2023) Скібінський, О. І.; Селєхова, В. М.
  В методичних рекомендаціях приведено курс самостійних робіт з дисципліни "Технологія обробки типових деталей та складання машин". Дані методичні рекомендації дають можливість, ознайомитись із вимогами та правилами розробки структури технологічних операцій деталей різних класів, визначенням послідовності обробки поверхонь деталей, розробкою теоретичних схем базування, правилами створення операційних ескізів, що має велике практичне значення.
 • Документ
  Технологія машинобудуванн. Самостійні роботи
  (ЦНТУ, 2023) Скібінський, О. І.; Селєхова, В. М.
  В методичних рекомендаціях приведено курс самостійних робіт з дисципліни "Технологія машинобудування". Дані методичні рекомендації дають можливість, крім отримання знань з розробки управляючих програм, виконати повну симуляцію роботи зі стійкою верстата та самим верстатом, що має велике практичне значення.
 • Документ
  Робоча професія. Практична робота
  (ЦНТУ, 2022) Апаракін, А. Р.; Валявський, І. А.
  В методичних рекомендаціях приведено курс практичних робіт з дисципліни "Робоча професія". В даному курсі розглядаються початкові питання щодо існуючих методів обробки, різального інструменту, та обладнання сучасного виробництва.
 • Документ
  Проектування та виробництво різального інструмента
  (ЦНТУ, 2020) Лисенко, О. В.; Єрьомін, П. М.
  В методичних рекомендаціях приведено курс практичних робіт з дисципліни "Проектування та виробництво різального інструмента". Курс покликаний сформувати у студентів комплекс знань і практичних навичок, що використовуються для розрахунку та проектування різального інструменту.
 • Документ
  Захватні пристрої роботів
  (ТОВ «КОД», 2020) Павленко, І. І.; Годунко, М. О.; Pavlenko, I.; Hodunko, M.
  В монографії представлені результати досліджень конструкцій захватних пристроїв промислових роботів, особливостей їх будови та функціонування. Розглянуто методи силових та функціональних розрахунків захватних пристроїв з покращенням їх технічних характеристик, створення нових конструкцій пристроїв та оцінки їх якості. Монографія призначена для поглиблення знань фахівців машинобудівних спеціальностей, які займаються створенням та впровадженням у виробництво промислових роботів і студентів, які вивчають дисципліни робототехніки та автоматизації виробничих процесів. The monograph presents the results of research into the designs of gripping devices of industrial robots, the features of their structure and functioning. The methods of power and functional calculations of gripping devices with the improvement of their technical characteristics, the creation of new designs and the evaluation of their quality are considered. The monograph is intended to deepen the knowledge of specialists in engineering specialties involved in the creation and implementation of industrial robots and students studying the disciplines of robotics and automation of production processes.
 • Документ
  Роботизовані технологічні комплекси
  (ТОВ «КОД», 2019) Павленко, І. І.; Мажара, В. А.; Pavlenko, I.; Mazhara, V.
  Монографія призначена для поглиблення знань фахівців машинобудівних спеціальностей які займаються створенням та впровадженням у виробництво роботизованих комплексів і студентів які вивчають дисципліни “Основи гнучкого автоматизованого виробництва”, “Промислові роботи”, “Автоматизація виробничих процесів”, “Робототехнологічні комплекси” тощо. У монографії розглянуті питання загальної структури будови та функціонування роботизованих комплексів і промислових роботів, обґрунтування вибору їх характеристик та особливості розрахунку захватних пристроїв роботів та інших складових частин комплексів. Також наведено значну кількість типових РТК, промислових роботів, металорізальних верстатів, допоміжних пристроїв на основі яких створюються механообробні комплекси. The monograph is designed to deepen the knowledge of specialists in engineering specialties involved in the creation and implementation of robotic systems and students studying the disciplines "Fundamentals of Flexible Automated Production", "Industrial Robots", "Automation of Production Processes", "Robotic Systems" and more. The monograph considers the issues of the general structure and functioning of robotic complexes and industrial robots, the rationale for the choice of their characteristics and features of the calculation of gripping devices of robots and other components of complexes. There are also a significant number of typical RTC, industrial robots, metal-cutting machines, auxiliary devices on the basis of which machining complexes are created.
 • Документ
  Методичні рекомендації до кваліфікаційної роботи
  (ЦНТУ, 2021) Павленко, І. І.; Мажара, В. А.; Скібінський, О. І.
  Кваліфікаційна робота є заключним етапом професійної підготовки здобувача до самостійного вирішення різних інженерних, науково-технічних та організаційно-економічних задач. Кваліфікаційна робота - це самостійна, творча робота здобувача, його ініціатива у вирішенні висунутих, згідно її теми, задач: технічних, технологічних, науково-дослідних та організаційно-економічних. Вона повинна мати елементи нового рішення наукової задачі, відповідати сучасному розвитку науки та техніки та направлена на підвищення ефективності виробництва з урахуванням зменшення собівартості та техніко-економічних витрат, а також підвищення конкурентоспроможності продукції. Сукупність отриманих у кваліфікаційній роботі наукових результатів, їх актуальність та значимість для науки і виробництва свідчить про рівень наукової кваліфікації автора.
 • Документ
  Програма переддипломної практики
  (ЦНТУ, 2021) Щербина, К. К.; Гречка, А. І.; Шмельов, В. М.; Конончук, С. В.
  Переддипломна практики є обов’язковими професійним компонентом освітньо-професійної програми «Прикладна механіка» для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 131 «Прикладна механіка». Метою практик є набуття професійних навичок та вмінь для прийняття самостійних рішень в процесі практичної діяльності.
 • Документ
  Системи автоматизованого проектування технологічних процесів
  (ЦНТУ, 2020) Щербина, К. К.
  Мета практичних робіт полягає у підготовці студентів до самостійної роботи з розробки технологічних процесів за допомогою систем автоматизованого проектування технологічних процесів.
 • Документ
  Технологія складання машин
  (ЦНТУ, 2020) Щербина, К. К.
  Основна мета дисципліни - вивчення технологічних методів складання вузлів та машин з забезпеченням необхідної якості та продуктивності, особливостей складання типових з’єднань деталей, а також методів фарбування, балансування та випробування машин.
 • Документ
  Автоматичне управління процесами обробки. Практичні роботи
  (ЦНТУ, 2020) Лисенко, О. В.
  В методичних рекомендаціях приведено курс практичних робіт з дисципліни "Автоматичне управління процесами обробки". Курс покликаний дати важливий обсяг актуальних технічних знань і практичних навичок з аналізу та синтезу систем та об'єктів автоматичного управління та сформувати у студентів системний підхід, що дозволить легко адаптуватись у різних сферах інженерної діяльності.
 • Документ
  Динаміка верстатних систем. Практичні роботи
  (ЦНТУ, 2020) Лисенко, О. В.
  В методичних рекомендаціях приведено курс практичних робіт з дисципліни "Динаміка верстатних систем". Курс покликаний сформувати у студентів комплекс знань і практичних навичок, що використовуються для забезпеченням необхідних показників динамічної якості верстатних систем при проектуванні та експлуатації.
 • Документ
  Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Лабораторні роботи
  (ЦНТУ, 2020) Артюхов, А. М.; Апаракін, А. Р.
  У посібнику комплексно подані всі складові лабораторного курсу згідно з типовою навчальною програмою дисципліни. Лабораторні роботи курсу «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання» містять основні теоретичні відомості про методи та засоби вимірювань; метрологічні характеристики найбільш розповсюджених вимірювальних приладів; методику проведення вимірювань та розрахунків основних параметрів. В посібнику надаються форми звіту по виконанню лабораторних робіт. Даний посібник закріплює отримані на лекціях основні поняття про вітчизняну систему технічних вимірювань. Лабораторні роботи призначені для студентів спеціальностей «Прикладна механіка» та «Галузеве машинобудування».
 • Документ
  Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Курсова робота
  (ЦНТУ, 2019) Артюхов, А. М.; Апаракін, А. Р.
  У методичних вказівках до виконання курсової роботи з ВСТВ розглядаються методики розрахунку допусків і посадок типових з'єднань машин, вибір засобів вимірювання та контролю виробів. Методики супроводжуються прикладами розрахунків.
 • Документ
  Робоча професія
  (ЦНТУ, 2021) Годунко, М. О.; Щербина, К. К.
  Спеціалісти машинобудівного профілю відрізняються своїм творчим підходом до вирішення різних виробничих задач. А для цього необхідно, щоб спеціалісти володіли великою професійною майстерністю, глибокими фундаментальними та спеціальними знаннями, уміли володіти комп’ютерною технікою, глибоко орієнтуватися в значному масиві інформації. Без таких якостей неможливо уявити собі спеціаліста, який матиме перспективи свого розвитку.
 • Документ
  Історія інженерної діяльності
  (ЦНТУ, 2020) Павленко, І. І.; Годунко, М. О.; Сторожук, М. О.
  Спеціалісти машинобудівного профілю відрізняються своїм творчим підходом до вирішення різних виробничих задач. А для цього необхідно, щоб ці спеціалісти володіли великою професійною майстерністю, глибокими фундаментальними та спеціальними знаннями, уміли володіти комп’ютерною технікою, глибоко орієнтуватися в значному масиві інформації. Без таких якостей неможливо уявити собі спеціаліста, тим більш молодого, який матиме перспективи свого розвитку.
 • Документ
  Основи гнучкого автоматизованого виробництва
  (ЦНТУ, 2018) Мажара, В. А.; Годунко, М. О.
  Методичні вказівки призначені для студентів, які самостійно виконують контрольну роботу з дисципліни “Основи гнучкого автоматизованого виробництва”. Вказівки містять рекомендації та приклади виконання усіх розділів розрахунково-пояснювальної записки.
 • Документ
  Основи наукової діяльності
  (ЦНТУ, 2018) Лисенко, В. М.; Лисенко, О. В.
  В методичних вказівках приведено курс практичних робіт з дисципліни "Основи наукових досліджень", в яких охоплені основні математичні методи обробки експериментальних даних