Економічні науки. Випуск 6. – 2004

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 67
 • Item
  Формування інформаційного забезпечення стратегії управління якістю праці робочих
  (КНТУ, 2004) Кравченко, В. П.
  В статті розглянуті питання формування інформаційного забезпечення стратегії управління якістю праці робочих на промислових підприємствах. Охарактеризовано особливості побудови інформаційної бази управління та обґрунтовано необхідність її впровадження. The questions of formation the dataware of strategic management of quality the labour of workers at the industrial enterprises are considered in article. Particularities of construction of information base of management is characterized and the necessity of its introduction is proved.
 • Item
  Підвищення ефективності застосування електронної пошти як інструменту рекламної кампанії
  (КНТУ, 2004) Лозовик, Д. Б.
  В статті розглядається застосування електронної пошти як інструмента для проведення рекламної кампанії в мережі Інтернет. Особливо приділяється увага помилкам, що допускають деякі фірми і які можуть привести до негативних наслідків, а також пропонуються способи підвищення ефективності застосування електронної пошти. In clause use of e-mail as tool for carrying out of the advertising company in a network the Internet is considered. The special attention is given mistakes which suppose some firms and which can lead to negative consequences, and also ways of increase of efficiency of use of e-mail are offered.
 • Item
  Регресійна лінійна модель та прогнозування урожайності озимої пшениці
  (КНТУ, 2004) Сотніков, В. С.; Льовочкіна, О. О.
  Розглянуті основні підходи до моделювання та прогнозування урожайності озимої пшениці, виділені їх переваги та недоліки. Запропонована регресійна лінійна модель, яка реалізована на базі даних по Кіровоградській області і в якій враховується вплив основних гідрометеорологічних факторів. Обговорюються можливості та методика застосування отриманої моделі для прогнозування. The basic approaches to modelling and forecasting of productivity of a winter wheat are considered, their advantages and lacks are selected. The linear model which is realized on a database on the Kirovograd area in which influence of the basic hydrometeorological factors is taken into account is offered регрессионная. The opportunity that technique of use of the received model for forecasting is discussed.
 • Item
  Обгрунтування впливу зміни розміру мінімальної заробітної плати на її ряд розподілу
  (КНТУ, 2004) Терещенко, Т. О.; Саловська, Л. В.
  В статті розглянуто вплив зміни реальної величини мінімальної заробітної плати на її ряд розподілу на прикладі Кіровоградської області. In clause influence of change of real size minimally wages on its number of distribution is considered by the example of the Kirovograd area.
 • Item
  Електронний бізнес в Україні
  (КНТУ, 2004) Попова, М. І.
  В статті розглянуто ситуацію, що склалася нині в Україні у сфері електронного бізнесу та визначені стримуючі фактори і шляхи розвитку електронного бізнесу в країні. In clause the situation developed in Ukraine at the given o'clock in sphere of electronic business is considered, deterrents and ways of development of electronic business to the country are determined.
 • Item
  Трансфер технологий как экономическая категория
  (КНТУ, 2004) Косенко, О. П.; Горбатенко, И. В.
  В статье проанализирована предпосылка разработки специальных схем управления инновационным процессом применительно к условиям переходной экономики, обеспечивающих эффективное взаимодействие между приватизированными промышленными предприятиями и находящимися в госсекторе научными учреждениями, в т. ч. зарубежный опыт в области организации передачи технологий. У статті проаналізована передумова розробки спеціальних схем управління інноваційним процесом стосовно до умов перехідної економіки, що забезпечують ефективну взаємодію між приватизованими промисловими підприємствами і науковими установами, які знаходяться в держсекторі, у т. ч. закордонний досвід в області організації передачі технологій. In clause the precondition of development of special schemes of management by innovative process with reference to conditions of the transitive economy, providing effective interaction between the privatized industrial enterprises and scientific institutes taking place in a state sector, including foreign experience is analysed in the field of the organization of transfer of technologies.
 • Item
  Комплексна оцінка рівня сталого розвитку районів Полтавської області за рейтинговим принципом
  (КНТУ, 2004) Онищенко, О. В.
  В статті розглянуто питання рейтингової оцінки соціально-економічного стану територіальних одиниць регіону на прикладі аналізу стану районів Полтавської області комплексним методом. In clause questions of a rating estimation of a social and economic condition of territorial unit of region are considered by the example of the analysis of a condition of areas of the Poltava area by a complex method.
 • Item
  Класифікація та особливості некомерційного маркетингу
  (КНТУ, 2004) Смирнова, Є. Н.
  В статті розглядається некомерційний маркетинг, специфіка та особливості діяльності некомерційних суб'єктів, а також процеси некомерційного обміну. Запропонована класифікація некомерційних установ та видів некомерційного маркетингу. In clause noncommercial marketing, specificity and features of activity of noncommercial subjects, and also processes of a noncommercial exchange is considered. Classification of noncommercial establishments and kinds of noncommercial marketing is offered.
 • Item
  Эколого-экономические проблемы хозяйственной инфраструктуры Кировоградского региона
  (КНТУ, 2004) Гаврилов, П. Е.
  В статье раскрыты экономические аспекты техногенного воздействия предприятиями на окружающую среду. Предложены научно-методические принципы относительно понятия экономических последствий антропогенного загрязнения окружающей среды и намечены пути повышения эффективности противозагрязняющей деятельности на уровне предприятия и региона в целом. В статті розкриті економічні аспекти техногенного впливу підприємствами на навколишнє середовище. Запропоновані науково-методичні принципи відносного поняття економічних наслідків антропогенного забруднення навколишнього середовища та намічені шляхи підвищення ефективності противозабруднюючої діяльності на рівні підприємства та регіону вцілому. In clause economic aspects техногенного influences by the enterprises on an environment are opened. Scientificmethodical principles concerning concept of economic consequences of anthropogenous environmental contamination are offered and ways of increase of efficiency of activity against pollution at a level of the enterprise and region as a whole are planned.
 • Item
  Проблеми розвитку фондового ринку в Україні
  (КНТУ, 2004) Постна, Ю. В.
  Розкрито становище фондового ринку в Україні, розглянуто головні чинники, що впливають на економічний розвиток ринку цінних паперів. Запропоновано шляхи забезпечення фінансової стійкості фондового ринку. Tackled in the article is condition fund market in Ukraine, as well as the chief factors influencing the economic development of securities market. Ways are suggested to ensure financial stability of a fund market.
 • Item
  Формування сучасної системи підготовки кадрів, як невід’ємної умови забезпечення конкурентоспроможності українських підприємств
  (КНТУ, 2004) Петрова, Л. Л.
  Стаття присвячена визначенню сутності та завдань системи професійної підготовки кадрів на підприємствах. Приділено значну увагу особливостям її організації на виробництві. Розглянуто сучасні підходи до управління підготовкою кадрів. Обгрунтовано актуальність подальшого розвитку системи підготовки кадрів на вітчизняних підприємствах, а також активної державної політики в цій сфері. This article is devoted the definishion of essence and assignments of the staff development system of the company. Considerable attention is drown to the details of its organization at the company. The modern approaches to staff development managment are considered. The necessity of the further professional staff development system modernizing of the ukrainian enterprises, and necessity of the active government’s policy in this field is grounded.
 • Item
  Актуальність впровадження зарубіжного досвіду управління якістю освітніх послуг в Україні у контексті формування єдиного європейського простору вищої освіти
  (КНТУ, 2004) Мак, О. Р.
  У статті розглянуті сучасні підходи оцінки якості освіти у вищих навчальних закладах та зарубіжний досвід впровадження передових методів управління якістю освітніх послуг. Метою даної статті є дослідження необхідності та визначення особливостей впровадження сучасних підходів до управління якістю підготовки спеціалістів У ВНЗ України. Modern approaches to the quality education evaluation in higher educational establishments are considered in this article. Besides, foreign experiences of applying of advanced methods of educational services quality management are investigated. The objective of this article is a research of the necessity and the determination of peculiarities of application of new approaches to the quality of specialists’ training management in higher educational establishments of Ukraine.
 • Item
  Виробництво високоякісної яловичини як запорука підвищення ефективності скотарства в сільськогосподарських підприємствах Кіровоградської області
  (КНТУ, 2004) Кернасюк, Ю. В.
  Розглядається питання ефективності виробництва яловичини, вплив якісних чинників на ефективність та основні шляхи відродження галузі в регіоні. The questions to efficiency production beef, influences qualitative factor on efficiency and main ways of the rebirth to branches in region.
 • Item
  Аналіз збитку від недопостачання та недотримання норм витрат матеріальних ресурсів
  (КНТУ, 2004) Нусінов, В. Я.; Лобов, С. П.
  Запропоновано методику визначення показників збитку від недопостачання та недотримання норм витрат матеріальних ресурсів.
 • Item
  До питання управління витратами на гірничо-збагачувальне виробництво у сучасних умовах господарювання
  (КНТУ, 2004) Прокопенко, В. І.; Турило, А. М.; Зінченко, О. А.; Кравчук, Ю. Б.
  В статі розглядаються актуальні питання управління витратами в період повного переходу до ринкових відносин. Для вивчення питання обрано сучасне гірничозбагачувальне виробництво. In clause pressing questions of management are considered by expenses during transition to market attitudes. For studying a question modern ore dressing manufacture is chosen.
 • Item
  Нетарифное регулирование внешней торговли
  (КНТУ, 2004) Лактионова, Л. А.
  В статье рассмотрены нетарифные методы регулирования внешнеэкономической деятельности (внешней торговли), их классификация согласно ГАТТ и короткая характеристика, а также их использование и применение в Украине. В статье рассмотрены перспективы вступления во Всемирную торговую организацию с учетом действующих ограничений внешней торговли. У статті розглянуто нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності (зовнішньої торгівлі), їхня класифікація згідно ГАТТ і коротка характеристика, а також їхнє використання і застосування в Україні. У статті розглянуто перспективи вступу у Світову організацію торгівлі з урахуванням діючих обмежень зовнішньої торгівлі. In the article the author considered the untariff methods of foreign trade (of foreign trade activities regulation), their classification agrees the General agreement on the tariffs and trade (GATT) and brief characteristic, and also their use and application in Ukraine. In the article also are considered the prospects of the introduction in the world trade organization in view of working restrictions of foreign trade.
 • Item
  Обслуговування обігу цінних паперів у регіоні : вартісний аспект
  (КНТУ, 2004) Кондрашихін, А. Б.
  В статті приведений аналіз ряду економічних аспектів становлення різних варіантів просторових схем та комбінацій. Визначені особливості функціонування утворень ринку цінних папері у процесі надання інвестиційних послуг у регіоні та моделювання їх вартісних показників. In clause the analysis of some economic aspects of becoming of different variants of spatial schemes and combinations is resulted. Features of functioning of formation of a securities market are determined during granting investment services in region and modeling of their cost indexes.
 • Item
  Сучасні умови формування і використання капіталу в сільському господарстві регіону
  (КНТУ, 2004) Крячко, В. Г.
  У статті висвітлюються результати досліджень впливу специфічних умов сільського господарства регіону на процес формування і використання капіталу. Розкрито роль і місце землі у формуванні сукупного сільськогосподарського капіталу та в процесі розподілу створеного продукту, проаналізовано причини незадовільного процесу капіталоутворення.This article point to results scientific research about influence specific conditions agriculture region on forming and utilization capital, reveal role soil on the forming combined agriculture capital, analyse cause unsatisfactory process capital – made.
 • Item
  Маркетинговий аудит промислового підприємства
  (КНТУ, 2004) Шумейко, В. М.
  В статті висвітлені актуальні питання, методики проведення маркетингового аудиту. Приведено основні характеристики маркетингового аудиту. Запропоновано ефективний підхід до визначення, підбору та оцінки маркетингових ресурсів, а також сильних і слабих сторін промислового підприємства. In article the covered pressing questions, techniques of carrying out of marketing audit. The basic characteristics of marketing audit are resulted. The effective approach to definition, selection and a rating of marketing resources, and also strong and weaknesses of the industrial enterprise is offered.
 • Item
  Теоретичні основи управління собівартістю продукції
  (КНТУ, 2004) Сокирко, Н. М.
  В статті викладені методологічні питання класифікації і групування витрат на виробництво промислової продукції. Проаналізована структура витрат на виробництво промислової продукції (робіт, послуг) за економічними елементами. Запропонована розширена номенклатура статей калькуляції собівартості продукції підприємств машинобудівного комплексу, що дає можливість розкрити внутрішню структуру витрат на виробництво і реалізацію продукції. The methodological questions of classification and grouping of expenses on manufacture of industrial production are stated in this article. The structure of expenses on manufacture of industrial production (works, services) for economic elements is analysed. The extended nomenclature of items of accounting of the cost price of production of the enterprises of a machine-building complex is offered, that enables to open internal structure of expenses on manufacture and realization of production.