Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. Випуск 7. Частина 2. - 2023

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 40
 • Item
  The use of network intralogistics and fulfillment for the functioning of transport and warehouse complexes
  (ЦНТУ, 2023) Rozhko, N.; Tson, O.; Plekan, U.; Matviishyn, A.; Gevko, B.; Рожко, Н. Я.; Цьонь, О. П.; Плекан, У. М.; Матвіїшин, А. Й.; Гевко, Б. Р.
  This article examines the peculiarities of the functioning of transport and warehouse complexes, taking into account the changes and challenges that arose as a result of both the spread of the Covid -19 pandemic and the conditions of martial law. The key factors on which the formation of competitive advantages of transport and warehouse complexes in unstable economic systems depends are revealed. The reasons for the existence of the controversy regarding the interpretation of the concept of intralogistics and fulfillment network in modern challenges and they have been established that network intralogistics is a system concept, where many complex algorithms and components are interconnected and closely interact, and thus, based on practically oriented technical principles - the technological part of intralogistics should be properly integrated with fulfillment processes, which include a system algorithm of actions from the very beginning of receiving an order from the buyer until the purchase is received, that is, the sphere of relations, in which strategic system principles and their implementation with a system concept of interconnection: logistics and service acquire key importance. Одним із найперспективніших ринків, який є захищеним від циклічних змін, які відбуваються в економіці та демонструє приріст в умовах воєнного часу є діяльність транспортно–складських комплексів, до яких відносяться: логістика і фулфілмент. Збереження конкурентоздатності і підсилення переваг підприємств цієї сфери діяльності великою мірою зумовлюється здатністю оптимізувати всі процеси створення вартості, які безперервно циркулюють у їхніх ланцюгах поставок – від постачання сировини та товарів до сервісного обслуговування кінцевого споживача. У статті досліджено особливості функціонування транспортно-складських комплексів із врахуванням змін та викликів, що виникли внаслідок поширення пандемії Covid -19 та в умовах воєнного стану. Виявлено ключові фактори, від яких залежить формування конкурентних переваг транспортно- складських комплексів у нестабільних економічних системах. Обґрунтовано підстави існування контраверсії щодо трактування концепції мережевої інтралогістики та фулфілменту за сучасних викликів та встановлено, що мережева інтралогістика є системною концепцією, в якій багато процесів і механізмів взаємодіють один з одним, а отже засновуючись на системному підході технологічна складова інтралогістики обов’язково має бути врівноважена, інтегрована із процесами фулфілменту, що включають комплекс операцій з моменту оформлення замовлення покупцем і до моменту отримання покупки. Взаємодоповнення логістичних та фулфілментних інструментів в рамках системи застосування мережевої інтралогістики складає сучасну платформу побудови ефективних логістичних систем та їх ланцюгів поставок, зорієнтованих на високий ступінь задоволеності і лояльності клієнтів.
 • Item
  Дослідження безпеки дорожнього руху у м. Тернополі
  (ЦНТУ, 2023) Попович, П. В.; Розум, Р. І.; Мурований, І. С.; Буряк, М. В.; Березька, К. М.; Петринюк, Н. А.; Лоїк, І. О.; Popovych, P.; Rozum, R.; Murovanyi, I.; Buryak, М.; Berezka, K.; Petrynyuk, N.; Loik, I.
  Стаття присвячена проблемі дослідження проблематики безпеки дорожнього руху в місті Тернополі з структуруванням встановлених фактичних недоліків за основними показниками. У результаті проведеного аналізу руху транспортних потоків у ранковий період встановлено найбільш проблемні ділянки ВДМ. The article is devoted to the problem of researching road safety issues in the city of Ternopil with the structuring of established actual deficiencies according to the main indicators. As a result of the analysis of traffic flows in the morning period, the most problematic sections of the street and road network were identified. In general, it is observed that in the evening peak period, the speed of traffic flows on the street and road network is significantly lower than in the morning peak period. In order to analyze road traffic safety in the city of Ternopil, a cartographic method was used, which involves superimposing on the map data arrays regarding traffic accident statistics for 2018-2020. This approach makes it possible to determine the places of concentration of road accidents, however, during the analysis, it was found that road accidents in Ternopil mostly occur along the main streets without clearly defined places of concentration. In this regard, a conditional indicator of the danger of transport corridors of Ternopil was derived, which is determined by the ratio of the number of road accidents with victims to the total length of the street, which also allows analyzing the predominant location (clustering) of road accidents with victims in each district of the city. The current policy and practices of Ternopil in the field of road safety management need improvement. In the city, repair work is regularly carried out to maintain the roadway and technical equipment in proper condition, but the quality and volume of the work performed do not fully cover the need to ensure traffic safety and provide information to road users. In general, it can be stated that Ternopil is a city that is just starting proactive actions in the field of traffic safety ("starting city"). In this, it favorably differs from the vast majority of other regional centers, in which the problem of traffic safety is not even discussed so far, and consideration of this issue in terms of sustainable urban mobility of the Ternopil urban territorial community.
 • Item
  Дослідження стану транспортної інфраструктури міста Тернополя
  (ЦНТУ, 2023) Попович, П. В.; Маяк, М. М.; Розум, Р. І.; Буряк, М. В.; Березька, К. М.; Коваль, Ю. Б.; Мишко, С. А.; Popovych, P.; Maiak, M.; Rozum, R.; Buryak, М.; Berezka, K.; Koval, Yu.; Myshko, S.
  Стаття присвячена проблемі дослідження стану транспортної інфраструктури міста Тернополя з метою подальшої розробки плану сталої міської мобільності для Тернопільської МТГ. Аналіз виділення фінансування та освоєння коштів показав, що протягом тривалого часу відбувається недофінансування робіт пов’язаних з транспортною інфраструктурою м. Тернополя. Фактичні показники освоєння фінансових ресурсів виділених з бюджету громади на покращення стану ВДМ за 2020 рік не досягли планових показників на 36,4%. Згідно з даними з бюджету громади на реалізацію заходів Програми розвитку велосипедної інфраструктури міста на 2020 рік передбачалося виділення 2000,0 тис. грн, проте, фактично заходи не профінансовано. The article is devoted to the problem of researching the state of the transport infrastructure of the city of Ternopil with the aim of further developing a sustainable urban mobility plan for the Ternopil urban territorial community. In order to meet the existing needs of passengers in quality transport service, it is necessary to provide a sufficient number of buses with a large and medium passenger capacity, however, in accordance with the principles of sustainable urban mobility, the priority of the community's transport policy should be environmentally friendly electric transport. In connection with the growing level of motorization of residents of the Ternopil urban territorial community and the correspondingly growing demand for the use of individual transport, the most difficult situation with an insufficient number of parking spaces is observed in the central part of the city, where the vast majority of objects of attraction for making trips are concentrated. Maintenance, repair and renewal of community transport infrastructure facilities is carried out by the relevant executive bodies of the TCC using the approach of annual planning of financing the necessary measures based on approved industry programs. Regardless of various sources of funding, such as the city budget, the state budget, investments, loans, funds of individuals and legal entities, the implementation of measures largely depends on the funds of the local budget. The analysis of the allocation of funding and the utilization of funds showed that for a long time there has been underfunding of works related to the transport infrastructure of the city of Ternopil. The actual indicators of utilization of financial resources allocated from the community budget for improving the condition of the street and road network for 2020 did not reach the planned indicators by 36,4%. According to the data from the community budget, 2000.000,0 UAH was supposed to be allocated for the implementation of the measures of the City Bicycle Infrastructure Development Program for 2020, however, in fact, the measures have not been financed.
 • Item
  Гібридні конструкції балок на транспорті із застосуванням металу
  (ЦНТУ, 2023) Кузєв, І. О.; Kuziev, I.
  Виконати аналіз можливого застосування гібридних та комбінованих конструкцій для перекриттів будівель та споруд цивільного та промислового призначення, у тому числі на транспорті, розширити номенклатуру балкових конструкцій, розробити інноваційне конструктивне рішення гібридної балки, що має низьку матеріаломісткість при підвищеній надійності. Аналіз переваг відомих гібридних конструкцій, які застосовуються для їх проектування матеріалів, розрахунок металокомпозитної балки із застосуванням існуючих інженерних методик. Наводяться нові розробки балок із застосуванням сталебетону та композитних матеріалів для проектування та посилюваних конструкцій. To analyze the future use of hybrid and combined structures for floors of buildings and structures for civil and industrial purposes, including in transport, to expand the range of beam structures, to develop an innovative design solution for a hybrid beam with low material consumption with increased reliability and durability of the structure. Analysis of the advantages of hybrid structures, materials used for their design, calculation of a metalcomposite beam using existing engineering methods according to STO “Strengthening steel structures with composite materials. Design and production technology of works ”and numerical methods of calculation with the involvement of calculation programs. The advantages of hybrid and combined structures were revealed, a decrease in the material consumption of a metal-composite beam reinforced with boroplastic was revealed in comparison with a steel one. The proposed constructive solution of the beam can be used in floors and roofs of buildings and structures, transport facilities, especially in aggressive environments, as well as in the overhaul and reconstruction of industrial and civil facilities. New developments of beams using steel concrete and composite materials for designed and reinforced structures are presented. An innovative design of a metal-composite beam was developed - a steel beam reinforced with an external reinforcement system made of a composite material, protected by a utility model patent, its static and structural calculation was performed using the SCAD computer complex, the stress-strain state was analyzed, an analysis was made of reducing the consumption of steel of a metal-composite beam and others. its advantages over traditional steel and reinforced concrete beam solutions.
 • Item
  Аналіз можливості застосування технології blockchain у сфері управління ланцюгами постачань
  (ЦНТУ, 2023) Шльончак, І. А.; Солтус, А. П.; Рудь, М. П.; Shlionchak, I.; Soltus, А.; Rud, M.
  В статті виконано детальний аналіз вітчизняного та закордонного досвіду використання технології blockchain. Показано позитивний досвід такого використання. Акцентовано увагу на перевагах і недоліках даної технології. Проведено моніторинг доходів відомих світових компаній, що застосовують зазначену технологію. Підкреслено можливість ефективного використання blockchain-технології в сфері управління ланцюгами постачань в українській перспективі, особливо беручи до уваги європейський вектор розвитку країни. Human life in today's world is increasingly becoming faster and more popular in the digital format. Such a trend is observed in almost any sphere of human activity. And supply chain management is no exception. It is in the field of supply chain management that a digital approach to solving various problems is an extremely urgent task facing scientists today. The article provides a detailed analysis of the domestic and foreign experience of using blockchain technology. Positive experience of such use is shown. Attention is focused on the advantages and disadvantages of this technology. Monitoring of revenues of well-known global companies using the specified technology was carried out. The possibility of effective use of blockchain technology in the field of supply chain management in the Ukrainian perspective is emphasized, especially taking into account the European vector of the country's development. One of the European countries, namely Estonia, can be cited as an example of the effective use of blockchain technologies. One of the reasons for this is state support for digital technologies. The Estonian project is the most successful of the world's digital projects. Summing up, it should be noted that the application of blockchain technology has great prospects for effective use in the digital sphere of any human activity, in particular, in the management of supply chains. In the work, the main advantages and disadvantages of the mentioned technology were highlighted in order to establish greater efficiency of its application in the field of supply chain management. Based on the above, it should be concluded that blockchain digital technology is a promising system in the Ukrainian vector of European integration.
 • Item
  Обгрунтування критерію стійкості транспортного потоку на дільницях дорожньої мережі
  (ЦНТУ, 2023) Кравцов, А. Г.; Ларіна, Т. Ф.; Горяїнов, О. М.; Козенок, А. С.; Городецька, Т. Е.; Бабич, І. А.; Кravtsov, А.; Larina, T.; Goryayinov, О.; Kozenok, A.; Gorodetska, T.; Babych, I.
  У роботі отримано критерій оцінки стійкості транспортного потоку на різних ділянках вулично- дорожньої мережі. Аналіз критерію дозволяє сформулювати параметри, від яких залежить стійкість. Показано, що на стійкість транспортного потоку впливають щільність та інтенсивність транспортного потоку. Їх необхідно розраховувати для кожної ділянки дорожньої мережі чи магістралі як коефіцієнти підсилення. Дано визначення робастності транспортного потоку (англ. robust range) – це безрозмірна величина, яка характеризує діапазон сталого руху транспортних засобів на ділянках дорожньої мережі з урахуванням її інфраструктури, щільності та інтенсивності руху без затримок та заторів. Показано, що розроблений критерій робастності необхідно застосовувати при аналізі дорожньої мережі на виникнення затримок під час руху та заторів, а також при проектуванні нової міської дорожньої мережі. The work considers the justification and obtaining the criteria for assessing the stability of the traffic flow on various sections of the street and road network under the influence of external disturbances. Analysis of the criterion allows to formulate the parameters on which stability depends. As follows from the expressions by which the criterion is calculated, the stability of the traffic flow is affected by the density and intensity of the traffic flow. They must be calculated for each section of the road network or highway in the form of amplification factors. The time constants depend on the qualification and psychophysiological properties of the driver, the degree of his fatigue, the dynamic properties of the car and road conditions. It is shown that when the value of the criterion is equal to one, the transport flow functions on the verge of loss of stability. If the value of the criterion is less than one, the traffic flow has lost its stability, traffic stops - traffic jam. If the value of the criterion is greater than one, the transport flow is stable, i.e. functions without delays and traffic jams. The larger the value of the criterion, the greater the margin of stability. Based on the obtained results of theoretical studies, the robustness of the traffic flow is defined. The robustness of the traffic flow (English robust range) is a dimensionless value that characterizes the range of stable movement of vehicles on sections of the road network, taking into account its infrastructure, density and intensity of traffic without delays and traffic jams. It is shown that the developed criterion of robustness must be applied in the analysis of the road network for the occurrence of delays during traffic and traffic jams, as well as in the design of a new urban road network. The obtained result differs from the known ones given in the review of literary sources in that it allows to determine the limits of the loss of stability - the formation of traffic jams - through modeling. Determining the limit values of traffic flow density and intensity, their gradients, accounting for multi-lane traffic will allow developing measures to prevent traffic jams.
 • Item
  Ергономічне забезпечення вимог до комфортності поїздки в міському автобусі великої місткості
  (ЦНТУ, 2023) Загорянський, В. Г.; Zahorianskyi, V.
  Забезпечення комфортності пасажирських перевезень у міському автобусі визначається дотриманням ергономічних вимог, що, в свою чергу, залежить від конструктивних особливостей облаштування площі, призначеної для пасажирів. Розглянуті ці питання стосовно до міських автобусів місткістю більше двадцяти двох пасажирів. Проаналізовані поняття місткості пасажирського автобуса, його комфортності, розглянуті ергономічні вимоги до параметрів комфортності автобусів, визначені основні чинники, які визначають комфортність автобусів великої місткості. The purpose of the paper is to is to analyze the main factors that determine the parameters of bus comfort when transporting passengers by large-capacity buses. Ensuring the comfort of passenger transportation in a city bus is determined by compliance with ergonomic requirements, which, in turn, depends on the design features of the space intended for passengers. The paper examines these questions in relation to single-deck single and articulated public buses with a capacity of more than twenty-two passengers, standing or sitting, except for the driver. From the point of view of the Ukrainian legislation and regulatory framework, the concepts of the capacity of a passenger bus, its comfort, the main factors that determine the comfort of large-capacity buses are analyzed. The scope of use of buses of different classes and categories according to the types of connections and the length of the routes is determined taking into account the features of the design of the buses regarding the comfort and safety of the transportation of passengers and luggage and ensuring proper travel conditions. The ergonomic requirements for the comfort parameters of buses, the procedure for determining their comfort class and the scope of their use by types of connections and traffic modes are also considered. It was found that the factors that determine the comfort of large-capacity buses include the design and location of the seats, climate control (operating while the engine is running), heating (operating while the engine is running), windows (glass tinting, sun protection equipment (curtains or curtains), individual lighting, a microphone and loudspeaker, the presence of a luggage compartment, the presence of sanitary equipment (toilets with water or chemical cleaning, wash basins), the presence of such amenities as a refrigerator, cafe bar, TV in the cabin, as well as the type of suspension (classic (mechanical) or pneumatic/ pneumomechanical).
 • Item
  Експериментальні випробування попередньо напружених несучих елементів огороджувальних конструкцій з холодноформованих сталевих профілів на косий згин
  (ЦНТУ, 2023) Дроботя, О. В.; Drobotia, О.
  Несучими елементами легкого зовнішнього стінового огородження будівель слугують стінові прогони. Зовнішнім навантаженням на них є вертикальне навантаження від власної ваги стінового огородження та горизонтальне вітрове навантаження, що приблизно рівні між собою. Тому стінові прогони працюють на згин в двох площинах та їх необхідно проектувати рівноміцними в цих площинах. У роботі автором досліджено можливість застосування та доведена доцільність попереднього напруження в одній площині сталебетонних прогонів із зменшеною металоємністю саме в цій площині. Wall purlins serve as load-bearing elements of the light external wall girders of buildings. Structurally, such wall girders are horizontal beam elements. The external load on the wall girders is the vertical load from the own weight of the wall enclosure and the horizontal wind load. Thus, wall girders work for bending in two planes or the so-called oblique bending. The wide application of elements operating in conditions of oblique bending requires a comprehensive theoretical and experimental study of their operation. The load from the own weight of the wall enclosure, made of light sandwich panels, is approximately equal to the wind load on the territory of Ukraine. Therefore, in this case, the wall girders are designed with equal strength in two planes. To find out the real operation of obliquely bent elements, it is necessary to determine all the parameters that can affect the picture of the destruction of such elements. The purpose of the work is to study experimentally the possibility of applying pre-stressing in one plane of reinforced concrete girders with reduced metal capacity in this plane. The subject of the study is the stress-strain state and bearing capacity of a reinforced concrete rod prestressed in this way. The investigated steel-concrete girders were made of bent channel No. 10 with a wall thickness of 3 mm, the inner cavity of which was filled with concrete of class C20/25. Before concreting the inner cavity, a preliminary bending of the steel profile opposite to the operational one was carried out. The magnitude of the previous bending of the steel profile compensated for its reduced geometric characteristics in this plane. The use of a pre-stressed trough-shaped steel profile in the form of a bent channel No. 10 with a wall thickness of 3 mm for a wall run, followed by its concreting, allows you to reduce steel consumption by up to 38,5% compared to, for example, the use of an 80×3 mm pipe of the same bearing capacity for a run.
 • Item
  Досвід використання сучасної опалубки при зведенні монолітних будинків в місті Кропивницькому
  (ЦНТУ, 2023) Скриннік, І. О.; Федотова, М. О.; Дарієнко, В. В.; Кислун, О. А.; Томаченко, Є. О.; Skrynnik, I.; Fedotova, M.; Darienko, V.; Kislun, O.; Tomachenko, Ye.
  В даній статті висвітлюється процес будівництва в будівельній галузі новітніми технологіями, був виконаний огляд практика впровадження інновацій за кордоном. Висвітлений процес застосування технологій інноваційних в монолітному будівництві, а саме впровадження нанотехнологій, та використання автоматизації робіт. Будівництво в цілому потребує новітніх інноваційних технологій у житлове будівництво. Введення в будівництво, сучасних тенденцій, та застосування нових будівельних матеріалів та технологій в розвинутих країнах світу, що дозволяє стверджувати, на ближчі 10-20 років стануть технології і матеріали, отримані на основі досягнень і розробок в області монолітного будівництва. This work highlights the extent to which the construction industry is equipped with the latest technologies, and analyzes the foreign practice of introducing innovations. An example of the application of innovative technologies in monolithic construction, in particular the use of work automation and the introduction of nanotechnology, is presented. The pace of development of the urban environment in general and construction in particular requires the introduction of innovative technologies in residential construction. The analysis of modern trends in the introduction of new construction technologies and materials in economically developed countries of the world allows us to assert that the basis of dynamic introduction into practice for the next 10-20 years will be materials and technologies obtained on the basis of achievements and developments in the field of monolithic construction. The rapid development of the latest technologies, on the one hand, involves the use of the achieved results of fundamental research in applied areas of the construction industry, and on the other hand, the development of monolithic construction itself is impossible without new approaches to the design and construction of objects. The use of monolithic construction is one of the most popular and promising directions in the construction industry all over the world. Its technology makes it possible to erect buildings of any architectural complexity and number of floors in a short period of time. This is the process of building buildings from reinforced concrete, which is an iron structure (frame) filled with concrete. Due to the hardness of the metal and the strength of the cement coating, these structures are able to withstand enormous loads, thereby ensuring the durability of the buildings. Having many advantages over other types of construction, this technology is used both in civil and industrial construction. It is used in the construction of private houses, residential complexes, office centers, warehouses, garages, reservoirs and swimming pools, etc. The quality of the construction of a monolithic building depends on the correct execution of construction works using special equipment and materials at all technological stages of its construction.
 • Item
  Досвід та тенденції розвитку монолітного будівництва при зведенні будівель та споруд
  (ЦНТУ, 2023) Скриннік, І. О.; Федотова, М. О.; Дарієнко, В. В.; Джирма, С. О.; Skrynnik, I.; Fedotova, М.; Darienko, V.; Jirma, S.
  В даній роботі розглянуто будівництво монолітних, панельних та цегляних будинків, проведений аналіз кожного з будинків, визначені їх переваги та недоліки при будівництві в Україні. Висвітлений аналіз літературних джерел, що в свою чергу показав, що зведення будівель та споруд при монолітному будівництві буде мати набагато економічний характер у витратах і відповідно буде відбуватись будівництво з прискоренням, а строки експлуатації самих споруд та будівель з монолвту в порівнянні з панельними та цегляними будуть відрізняються в десятки років. Монолітне будівництво використовується для створення повністю жорсткої рамки з різних видів форм. У нашій країні багато років вважали за краще збірні конструкції. Хоча можна відзначити, що за останні 30 років - час конструктивізму - набуває досвід монолітне будівництво. Після настав час «цегли», потім активно просували будівництво з панелей, і тільки за останні 10 років можна сказати, що монолітне будівництво зайняло своє законне місце. In this paper, the construction of monolithic, panel and brick buildings is considered, an analysis of each of the buildings is carried out, their advantages and disadvantages are determined during construction in Ukraine. An analysis of literary sources was also carried out, which showed that the monolithic construction of residential buildings is more economical in costs and is built faster, and the service life of a monolithic building compared to panel and brick buildings is tens of years. Monolithic construction is used to create a completely rigid frame from various types of forms. In our country, for many years prefab structures were preferred. Although it can be noted that over the past 30 years - the time of constructivism - monolithic construction has gained experience. After the time of "bricks" came, then construction from panels was actively promoted, and only in the last 10 years can we say that monolithic construction has taken its rightful place. The construction of monolithic buildings and structures allows to reduce the total reduced costs by 13-25% compared to prefabricated construction. At the same time, the construction of buildings and structures in sliding formwork requires a highly qualified workforce and a clear organization of work. Using modern plastic sliding formwork during the construction of buildings allows you to perform concreting not around the clock, but with breaks, using special additives to concrete mixtures. For example, hardening retarders allow you to extend the setting period up to 18 hours. Organizational and technological improvement of work management is associated with the use of movement maps of sliding formwork, which reflect technological interruptions, correct and timely installation of hole formers, embedded parts and reinforcement filling, care of concrete and other works.
 • Item
  Дослідження напружено-деформованого стану дна кузова напівпричіпа вантажного автомобіля в залежності від розміщення перемичок
  (ЦНТУ, 2023) Гевко, Ів. Б.; Пиндус, Ю. І.; Левкович, М. Г.; Тесля, В. О.; Гупка, А. Б.; Сіправська, М. Д.; Hevko, I.; Pyndus, Yu.; Levkovich, M.; Teslia, V.; Gupka, А.; Sipravska, M.
  За допомогою методу напруження-деформації було проведено комплексне дослідження кузовів вантажних напівпричепів, що призвело до розробки інноваційних інженерних рішень, спрямованих на підвищення їх техніко-економічних показників. Це було досягнуто шляхом аналізу впливу різних факторів на особливості будови та конструкції. Результати дослідження були отримані на основі напружено-деформованого стану (НДС) з використанням передових методів інженерного аналізу, зокрема із застосуванням спеціалізованого програмного комплексу SolidWorks на CAD-моделі, що представляє кузов напівпричепа вантажівки. The purpose of this article is to study the influence of the geometric parameters of the elements of the bottom of the body of a truck semi-trailer on its stress-strain state. To solve this problem, a combination of analytical, numerical and experimental methods is used to investigate the stress-strain state of the structure in car bodies. With help of the stress-strain method, a comprehensive study of the bodies of cargo semi-trailers was carried out, which led to the development of innovative engineering solutions aimed at increasing their technical and economic indicators. This was achieved by analyzing the influence of various factors on the structure and design features. The research results were obtained on the basis of the stress-strain state (SST) using advanced methods of engineering analysis, in particular, using the specialized SolidWorks software complex on a CAD model representing the body of a semi-trailer truck. The results obtained after conducting these studies serve as the basis for making engineering decisions aimed at improving the design of the truck body.
 • Item
  Теоретико-методичні засади підвищення ефективності використання парку машин в регіональних транспортних системах та підприємствах на основі лізингових відносин
  (ЦНТУ, 2023) Аулін, В. В.; Ляшук, О. Л.; Гриньків, А. В.; Лисенко, С. В.; Гудь, В. З.; Тесля, В. О.; Aulin, V.; Liashuk, O.; Hrinkiv, А.; Lysenko, S.; Hud, V.; Teslia, V.
  В даній роботі розглядається проблема технічної та економічної ефективності придбання нових транспортних машин автотранспортними підприємствами регіону купівлею та за допомогою лізингових відносин з метою підвищення їх продуктивності і працездатності. Показано, що є необхідність у створенні теоретико-методичних засад лізингу транспортних машин, як одного із способів переоснащення системи машин в регіонах України та підвищення ефективності їх використання на основі лізингових відносин. Обґрунтовано, що при розробці засад доцільно базуватися на системі підвищення технічного стану машин відповідною стратегією їх технічного обслуговування і ремонту. Побудовано структурну схему системи транспортних машин регіону та автотранспортних підприємств, які мають модульну структуру рухомого складу. This work examines the problem of technical and economic efficiency of purchasing new transport vehicles by motor vehicle enterprises of the region by purchase and with the help of leasing relations in order to increase their productivity and efficiency. It is shown that there is a need to create the theoretical and methodological foundations of the leasing of transport vehicles, as one of the ways to re-equip the system of vehicles in the regions of Ukraine and increase the efficiency of their use on the basis of leasing relations. It is substantiated that when developing the foundations, it is expedient to base the system on improving the technical condition of machines with the appropriate strategy of their maintenance and repair. A structural diagram of the system of transport vehicles of the region and motor transport enterprises, which have a modular structure of rolling stock, was built. The main tasks in the development of issues of new leasing relations are outlined. When determining the number of leasing objects, the matrix of the system of technical effects of operations was used, according to the strategy of maintenance and repair of transport vehicles. When creating the theoretical and methodological foundations of the technical and economic efficiency of leasing, the costs for the implementation of maintenance and repair operations of transport vehicles were considered. It is noted that when leasing, it is important to assess the technical condition of transport vehicles by diagnosing them. The work defines the conditions under which it is expedient to develop leasing relations and when motor vehicle enterprises simply buy new vehicles. The sequence of the assessment of the corresponding costs is shown.
 • Item
  Вплив експлуатаційних факторів на залишковий ресурс металоконструкцій колісних транспортних засобів
  (ЦНТУ, 2023) Захарчук, В. Б.; Кудінов, В. В.; Кудінов, І. В.; Бірючинський, В. В.; Zakharchuk, V.; Kudinov, V.; Kudinov, I.; Biryuchinsky, V.
  Стаття присвячена проблемі дослідження впливу експлуатаційних факторів на залишковий ресурс металоконструкцій колісних транспортних засобів. Класичні методи розрахунку та експериментальної оцінки тривалості служби на етапі появи втомних тріщин у конструкційних системах базуються на припущенні про цілісність матеріалів і неприпустимість виникнення втомних пошкоджень у найбільш критичних перетинах конструкції. Ці підходи не забезпечують адекватного прогнозування ресурсу машини, тому необхідно використовувати принципи механіки руйнування. The article is devoted to the problem of researching the influence of operational factors on the residual resource of metal structures of wheeled vehicles. Corrosion of metal structures of wheeled vehicles significantly reduces the resource and reliability of vehicles. Failure due to the combined action of corrosion and operational loads is caused by complex factors that can be divided into internal and external. Internal - traditionally considered as dependent on the chemical composition. External factors include corrosive destruction due to the external environment, which includes: atmospheric exposure, methods of operation and storage. The influence of moisture, mineral fertilizers and their combinations significantly reduces the resource of the structural elements of agricultural machines, especially when the protective coating is damaged. Corrosion damage is formed on such surfaces of load-bearing nodes of metal structures, corrosion-fatigue surface cracks are born, which grow to critical sizes, and there is a danger of machine failure. Classical methods of calculation-experimental assessment of durability at the stage of initiation of fatigue cracks in structural systems are based on the assumption of integrity of materials and the inadmissibility of fatigue damage in the most dangerous intersections of structural elements. These approaches do not provide adequate forecasting of the machine's resource, so it is necessary to apply the provisions of the mechanics of destruction.
 • Item
  Дослідження захисту деталей автомобілів від високотемпературного окислення
  (ЦНТУ, 2023) Дзядикевич, Ю. В.; Петришин, Ю. М.; Башуцький, М. Р.; Буряк, М. В.; Dzyadykevich, Yu.; Petryshyn, Yu.; Bashutskyi, M.; Buryak, M.
  Стаття присвячена проблемі дослідження перспективних напрямків дослідження захисту деталей машинних від високотемпературного окислення шляхом формування багатошарової композиції. Провівши аналіз результатів проведених робіт, присвячених проблемі підвищення жаростійкості елементів конструкцій машин можна стверджувати, що перспективним захистом їх від високотемпературного окислення є багатошарова композиція. Вивчення процесу формування на деталях машин шлікерного композиційного покриття показало, що боридні фази стосовно металевої основи більш стабільні, ніж силіцидні. Завдяки утворенню на границі боридних і силіцидних, силікоборидних фаз забезпечується висока стабільність боросиліцидного покриття, можна застосовувати для виготовлення деталей машин які підпадають під вплив високих температур. The article is devoted to the problem of investigating promising directions for protecting machine parts from high-temperature oxidation through the formation of a multilayer composition. Analyzing the results of conducted research on increasing the heat resistance of machine structural elements, it can be concluded that a multilayer composition is a promising protection against high-temperature oxidation. The study of the process of forming a slurry-based composition coating on machine parts has shown that boride phases are more stable compared to silicide phases with respect to the metallic substrate. The formation of boride-silicide and silicoboride phases at the interface ensures high stability of the borosilicide coating, making it suitable for manufacturing machine parts that are exposed to high temperatures. Based on the generalization and analysis of the results of works devoted to the problem of increasing the heat resistance of the elements of machine structures, it was established that a promising protection against high-temperature oxidation is a multilayer composition. The study of the forming process on the parts of the slipcomposite coating machines showed that the boride phases are more stable in relation to the metal base than the silicide phases. Due to the formation of boride and silicide, silicoboride phases at the border, high stability of the borosilicide coating is ensured. Such a coating should be used for the manufacture of high-temperature equipment parts.
 • Item
  Аналіз конструкції кузова вантажного транспортного засобу
  (ЦНТУ, 2023) Хітров, І. О.; Khitrov, I.
  Конструктивні параметри сучасних кузовів вантажних транспортних засобів повинні враховувати визначальні властивості перевезеного вантаж, умови експлуатації та спеціальні вимоги їх перевезень. У статті наведено аналіз типів кузовів транспортних засобів для вантажних перевезень. Розкрито їх призначення, конструктивні особливості і способи виготовлення. Описано вибір типу кузова для визначеного виду вантажу. Transport is an important component of the unified transport system of our country, which helps to meet the needs of the population and social production in passenger transportation and cargo delivery. Special attention is paid to specialized rolling stock of road transport. The design parameters of modern truck bodies should take into account the defining properties of the transported cargo, operating conditions and special requirements for their transportation. The purpose of the body actually determines the scope of the vehicle (or vice versa). The purpose of this paper is to analyze the bodies of vehicles in terms of their purpose, design, and layout, which are widely used in all sectors of the national economy and must meet the stated requirements. A truck is a vehicle that is designed and equipped for the transportation of goods. It is divided into general purpose, specialized and special purpose. The basis for building a family of trucks is the basic chassis. Since the cargo (products) differ in their properties, certain requirements are imposed on the vehicle body for its transportation, in particular - for sand, gravel - an open body is required; - for cement, animal feed - a closed body with the possibility of constant mixing; - for liquids (food and chemical products) - sealed tanks, in which the liquid should not react with the tank material; - for perishable products - isothermal refrigerators that can be used for cooling or heating; - for building materials, long materials, floor panels, a special frame structure is required. Depending on the body design, it is possible to produce a frame, semi-frame or frameless body. The cross-section of the body is selected for different cargoes based on the need to ensure a lower center of gravity of the cargo, complete unloading of the cargo, and the required structural rigidity. An additional requirement for the design of bodies is compliance with specified thermal properties, which are achieved through the use of insulating materials and a cooling system. Based on the data obtained from the analysis of the body design, taking into account the requirements for the transported cargo and operating conditions, it is possible to develop basic criteria for improving the quality of transportation and selecting rolling stock, both for each individual cargo, transportation in general, and for industry purposes.
 • Item
  Розробка алгоритма моніторингу стану водія за допомогою Аndroid-застосунку з метою підвищення рівня активної безпеки
  (ЦНТУ, 2023) Йовченко, А. В.; Шльончак, І. А.; Yovchenko, А.; Shlionchak, I.
  В статті виконано аналіз методів моніторингу небезпечного стану водія під час руху транспортного засобу. Наведено перелік програм, які використовуються при цьому. Для проведення досліджень було обрано мобільний додаток Drive Safely, в основу роботи якого покладено моніторинг стану очей та роту водія. Згідно проведених досліджень PERCLOS очей не повинен перевищувати 28 %, а PERCLOS роту не повинен перевищувати 30 %. Розроблено алгоритм розпізнавання аварійних ситуацій у кабіні транспортного засобу на основі зображення очей та роту водія із фронтальної камери смартфону. The purpose of the research is the analysis of existing systems for monitoring the driver's condition using an Android mobile application to increase the level of active safety with the development of an algorithm for monitoring the driver's condition. At the same time, such parameters as turns and tilts of the head, duration of eyelid blinking, yawning are taken into account. As a result, the state of drowsiness, impaired attention, and drunkenness of the driver is analyzed. The article analyzes the methods of monitoring the dangerous condition of the driver during the movement of the vehicle. The list of programs used in this case is given. The Drive Safely mobile application was chosen for the research, which is based on monitoring the condition of the driver's eyes and mouth. Based on research, eye PERCLOS should not exceed 28% and mouth PERCLOS should not exceed 30%. An algorithm for recognizing emergency situations in the vehicle cabin based on the image of the driver's eyes and mouth from the front camera of a smartphone has been developed. As a result of the analysis of existing Android applications, an algorithm for recognizing emergency situations in the cabin of the vehicle was developed. The algorithm was obtained based on the image of the smartphone's front camera. This algorithm takes into account all possible dangerous conditions of the driver behind the wheel of the vehicle. As a result of the conducted research, an analysis of the existing systems for monitoring the driver's condition using the Drive Safely mobile Android application was carried out. As a result of the analysis of existing Android applications, an algorithm for recognizing emergency situations in the cabin of the vehicle was developed. The use of this algorithm in the program and the connection of its results to the cloud environment will allow it to self-improve and increase the efficiency of its operation, thus increasing the level of active security.
 • Item
  Сприяння впровадженню електромобілів як науково-технічна інновація в галузі автомобільного транспорту
  (ЦНТУ, 2023) Гайкова, Т. В.; Мурашко, О. А.; Haikova, T.; Murashko, О.
  У статті розглянуто питання перспектив розвитку і поширення застосування електромобілів в Україні. Проведено аналіз та зіставлення даних статистичних звітів і аналітичних матеріалів, що характеризують стан ринків електромобілів у світі. The purpose of this study is to analyze the consequences of the implementation of the concept of market orientation on the Ukrainian market of passenger electric cars and to determine the impact of innovations on its development. It is also necessary to analyze the application of new constructive solutions in the field of road transport, which contribute to the wider introduction of electric vehicles. As of January 1, 2023, the total number of passenger electric cars registered in Ukraine is 46,830 cars. Thus, the share of electric vehicles in the total mass of vehicles in our country is about 0.5%. The main driver of the increase in the number of electric cars was economy and a higher level of environmental safety compared to diesel and gasoline cars. Ukraine prioritizes the transition to electric road transport by January 1, 2030. In 2017, the Ministry of Infrastructure of Ukraine developed a 15-year strategy for the development of electric transport in Ukraine. According to the Ministry of Infrastructure of Ukraine, as of November 1, 2021, the Ukrainian charging network for electric vehicles included 3,244 stations with 7,661 terminals. Of them, high-speed (power over 22 kW) – 1,835 units, i.e. 24%. Other 5826 units. (76%) – ordinary terminals with a capacity of up to 22 kW. The main obstacles to the wider introduction of electric vehicles are their cost, underdeveloped recharging, service and repair infrastructure, as well as an insufficient number of maintenance and repair specialists. According to analytical data, the world electric car market is facing a serious transformation. Due to a number of factors such as a jump in electricity prices in Europe, the introduction of electric car taxation, the end of subsidies, problems with the development of global charging infrastructure, a sharp increase in the prices of raw materials, in particular, lithium and nickel. As a result, as noted, the rate of growth of sales of electric cars may slow down, and in some regions may even come to nothing. Electric cars give owners the opportunity to completely abandon traditional types of fuel and save their own money, and the state to localize the sphere of regulation of the level of environmental and man-made safety in the locations of power plants.
 • Item
  Оптимізація параметрів мікроклімату в навчальних закладах з системами локальної рекуперації повітря
  (ЦНТУ, 2023) Савеленко, І. В.; Петрова, К. Г.; Котиш, А. І.; Сіріков, О. І.; Savelenko, I.; Petrova, K.; Kotysh, А.; Sirikov, O.
  Розроблена система автоматичного керування локальною рекуперацією повітря, яка гарантує оптимальні параметри мікроклімату у приміщеннях навчальних закладів. Застосовано комп'ютерне імітаційне моделювання системи керування мікрокліматом на основі температури та концентрації СО2. Виявлено переваги запропонованої системи, яка зменшила тривалість періоду з перевищенням максимально допустимого рівня концентрації СО2 на 49,5%, а також знизила значення концентрації СО2 на 13,1%, при відповідних межах температури. The aim is to develop an automatic local air recovery system to ensure thermal comfort and the normative composition of the air environment in educational institution premises. Improving the efficiency of local air recovery systems while maintaining optimal microclimate parameters is possible through the enhancement of automatic control systems for local recovery devices. An automatic air local recovery control system has been developed, which guarantees optimal microclimate parameters in educational institution premises. Computer simulation modeling has been applied to control the microclimate system based on temperature and CO2 concentration. The advantages of the proposed system have been identified, which reduced the duration of exceeding the maximum allowable level of CO2 concentration by 49.5% and decreased the CO2 concentration by 13.1% within the specified temperature limits.
 • Item
  Моделювання перехідних процесів в синхронному генераторі при витковому замиканні обмотки статора
  (ЦНТУ, 2023) Гарасьова, Н. Ю.; Котиш, А. І.; Солдатенко, В. П.; Зінзура, В. В.; Harasova, N.; Kotysh, А.; Soldatenko, V.; Zinzura, V.
  Робота присвячена розробці математичної моделі синхронного генератора для дослідження режимів його роботи при несиметричному пошкодженні фаз обмотки статора, а саме витковому замиканні, застосування якої дасть змогу удосконалити системи релейного захисту від виткових замикань обмотки статора синхронного генератора. Показано, що для вирішення поставленої задачі дослідження доцільно використати диференціальні рівняння, що записані для осей фаз статора а, b та с. Запропоновано алгоритм розрахунку перехідних процесів в синхронному генераторі при виткових замиканнях обмотки статора, в основу якого покладено метод чисельного інтегрування Рунге-Кутта четвертого порядку. Отримані результати моделювання можуть бути використані при налаштуванні систем релейного захисту синхронних генераторів, а саме захистів від виткових замикань в обмотках статора без паралельних віток. The purpose of this study is to develop a mathematical model of a synchronous generator to study its modes of operation in the case of asymmetric damage to the phases of the stator winding, namely twisting, the use of which will make it possible to improve relay protection systems against twisting of the stator winding of a synchronous generator. Transverse differential protection is used to protect synchronous generators from winding circuits. However, such protection can be used only on generators with parallel branches in the phase of the stator winding. In the work, a mathematical model of a synchronous generator was developed, which allows to study the transient processes of the generator in case of the appearance of turn short circuits in the stator winding. This mathematical model is based on differential equations written for the stator phase axes a, b and c. An algorithm for calculating transient processes in a synchronous generator is proposed. In turn-to-turn circuits of the stator winding, which is based on the fourth-order Runge-Kutt numerical integration method. With the help of the developed mathematical model, the values of currents and voltages of the generator were calculated in the case of short-circuits of the stator winding for the TVB-200-2 turbogenerator. The results of mathematical modeling of the transient processes taking place in the TVB-200-2 generator when closing a different number of turns of the stator phase showed that the reduction of the fundamental harmonic voltage at the terminals of the generator in the damaged phase when closing 10 %, 40 %, and 60 % of the winding turns is, respectively, 21 %, 77 % and 89 %. At the same time, there is an increase in the amplitude of the first harmonic of the current of the damaged phase by 3.7 to 7.8 times. The obtained research results make it possible to improve relay protection systems for synchronous generators, namely protection against turn-to-turn circuits in stator windings without parallel branches.
 • Item
  Дослідження захисту деталей автомобілів від високотемпературного окислення
  (ЦНТУ, 2023) Дзядикевич, Ю. В.; Петришин, Ю. М.; Башуцький, М. Р.; Буряк, М. В.; Dzyadykevich, Yu.; Petryshyn, Yu.; Bashutskyi, M.; Buryak, M.
  Стаття присвячена проблемі дослідження перспективних напрямків дослідження захисту деталей машинних від високотемпературного окислення шляхом формування багатошарової композиції. Провівши аналіз результатів проведених робіт, присвячених проблемі підвищення жаростійкості елементів конструкцій машин можна стверджувати, що перспективним захистом їх від високотемпературного окислення є багатошарова композиція. Вивчення процесу формування на деталях машин шлікерного композиційного покриття показало, що боридні фази стосовно металевої основи більш стабільні, ніж силіцидні. Завдяки утворенню на границі боридних і силіцидних, силікоборидних фаз забезпечується висока стабільність боросиліцидного покриття, можна застосовувати для виготовлення деталей машин які підпадають під вплив високих температур. The article is devoted to the problem of investigating promising directions for protecting machine parts from high-temperature oxidation through the formation of a multilayer composition. Analyzing the results of conducted research on increasing the heat resistance of machine structural elements, it can be concluded that a multilayer composition is a promising protection against high-temperature oxidation. The study of the process of forming a slurry-based composition coating on machine parts has shown that boride phases are more stable compared to silicide phases with respect to the metallic substrate. The formation of boride-silicide and silicoboride phases at the interface ensures high stability of the borosilicide coating, making it suitable for manufacturing machine parts that are exposed to high temperatures. Based on the generalization and analysis of the results of works devoted to the problem of increasing the heat resistance of the elements of machine structures, it was established that a promising protection against high-temperature oxidation is a multilayer composition. The study of the forming process on the parts of the slipcomposite coating machines showed that the boride phases are more stable in relation to the metal base than the silicide phases. Due to the formation of boride and silicide, silicoboride phases at the border, high stability of the borosilicide coating is ensured. Such a coating should be used for the manufacture of high-temperature equipment parts.