Патенти та авторські свідоцтва кафедри ОМТ та спецтехнологій

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Спосіб зміни величини зазору між пуансоном та матрицею розділового штампа
  (Український інститут інтелектуальної власності, 2007) Мірзак, В. Я.; Боков, В. М.; Mirzak, V.; Bokov, V.
  Спосіб зміни величини зазору між пуансоном та матрицею розділового штампа, який відрізняється тим, що при виготовленні й у процесі експлуатації штампа пуансон нагрівають до потрібної температури, що не перевищує температуру низького відпускання для його матеріалу, а матрицю охолоджують до потрібної температури, яка не досягає межі холодноламкості для її матеріалу. A method for changing the gap between a punch and a die matrix, which is characterized in that, during manufacture and during operation of the die, the punch is heated to the desired temperature not exceeding the low tempering temperature for its material, and the matrix is cooled to the desired temperature without reaching the cold- her material.
 • Item
  Спосіб тонколистового розділового штампування в системі «прес-штамп» з беззазорним напрямком рухомої частини штампа відносно нерухомої
  (Український інститут інтелектуальної власності, 2012) Мірзак, В. Я.; Боков, В. М.; Mirzak, V.; Bokov, V.
  Спосіб тонколистового розділового штампування в системі "прес-штамп" з беззазорним спрямуванням рухомої частини штампа відносно нерухомої, згідно з яким, штампування здійснюють з динамічним підстроюванням системи "прес-штамп" в напрямку збігання осі прикладання технологічного зусилля від преса з віссю, що проходить через центр тиску штампаA method of thin-sheet separate stamping in a "press-die" system with gapless directig a movable part of a die relative to the fixed one, according to which stamping is carried out with dynamic adjustment of the "press-die" system in the direction of coincidence of the axis of application of process force from the press with the axis passing through the center of pressure of the die.
 • Item
  Компенсатор нерівномірності навантаження штампа
  (Український інститут інтелектуальної власності, 2012) Мірзак, В. Я.; Боков, В. М.; Mirzak, V.; Bokov, V.
  Компенсатор нерівномірності навантаження штампа включає в себе корпус з вмонтованим в ньому механізмом повороту та лінійного переміщення інструментальної плити для кріплення верхньої частини штампа. Корпус виконано у вигляді траверси прес-автомата з нижнім приводом. Інструментальна плита орієнтована робочою поверхнею униз та має центральний вертикальний отвір для базування за центрошукачем штампа. Механізм повороту та лінійного переміщення інструментальної плити оснащується бортами для занурення сферичних частин у масляну ванну. An unbalanced die loading compensator comprises a body with a built-in mechanism for turning and linear motion of a tool plate for securing the die upper part. The body is designed as an automatic press cross-arm with a lower drive. The tool plate is oriented with a working surface downward and has a central vertical hole for location by a center-finder of the die. The mechanism of rotation and linear movement of the tool plate is equipped with boards for immersion of spherical particles in an oil bath.
 • Item
  Компенсатор нерівномірності навантаження штампа
  (Український інститут інтелектуальної власності, 2011) Мірзак, В. Я.; Боков, В. М.; Mirzak, V.; Bokov, V.
  Компенсатор нерівномірності навантаження штампа, в якому проміжну плиту виконано у вигляді упорного підшипника ковзання з конічною зовнішньою допоміжною поверхнею; проміжна плита занурена у масляну ванну, яка утворена в корпусі так, що донна її частина лежить нижче рівня плоскої рухомої опори та служить для накопичування продуктів припрацювання поверхонь ковзання, а рівень масла в ванні вищий рівня поверхонь тертя пристрою рухомого з'єднання; між інструментальною плитою та корпусом встановлено силовий еластичний пружній елемент для демпфірування коливань інструментальної плити після зняття навантаження, який виконано навколо ванни за замкнутим контуром.. A compensator of irregularity of loading of a stamp, in which an intermediate plate is made in the form of a plain thrust bearing with a conic outer auxiliary surface; the intermediate plate is immersed in an oil bath, which is formed in the body so that its bottom part lies below the level flat movable support and serves for accumulation of running-in products of sliding surfaces of a device of sliding connection; between tool-mounting plate and body is mounted a power flexible elastic element for vibration damping of tool-mounting plate after removal of the load made around the bath in a closed circuit.
 • Item
  Компенсатор нерівномірності навантаження штампа
  (Український інститут інтелектуальної власності, 2008) Мірзак, В. Я.; Боков, В. М.
  Компенсатор нерівномірності навантаження штампа містить інструментальну плиту зі сферичною рухомою опорою, проміжну плиту з плоскою рухомою опорою та корпус з пристроєм рухомого з'єднання його з інструментальною плитою. Проміжна плита оснащена гідравлічним пристроєм (системою плунжерів) для фіксації інструментальної плити в нерухомому стані від можливого повороту при асиметричному штампуванні та для демпфірування її переміщень при симетричному штампуванні. A compensator of nonuniformity of die loading contains an instrument plate with a spherical movable support, a backing plate with a flat movable support and a housing with a device of its moveable connection with the tool-mounting plate. The backing plate is equipped with a hydraulic device (system of plungers) for fixation of tool-mounting plate in the fixed state against possible turning at asymmetric punching and for damping its displacements at symmetrical punching.
 • Item
  Спосіб штампування деталей тиском вибухової хвилі
  (Український інститут інтелектуальної власності, 2016) Скрипник, О. В.; Свяцький, В. В.; Skrypnyk, O.; Sviatskyi, V.
  Корисна модель належить до галузі машинобудування, а саме до виготовлення виробів методами обробки матеріалів тиском. A useful model belongs to the field of mechanical engineering, namely to the manufacture of products by methods of treatment of materials by pressure.
 • Item
  Спосіб виготовлення деталей гідравлічним формуванням
  (Український інститут інтелектуальної власності, 2016) Скрипник, О. В.; Свяцький, В. В.; Skrypnyk, O.; Sviatskyi, V.
  Корисна модель належить до галузі машинобудування, а саме до виготовлення виробів методами обробки матеріалів тиском. A useful model belongs to the field of mechanical engineering, namely to the manufacture of products by methods of treatment of materials by pressure.
 • Item
  Розтискна оправка
  (Український інститут інтелектуальної власності, 2016) Свяцький, В. В.; Скрипник, О. В.; Пукалов, В. В.; Sviatskyi, V.; Skrypnyk, O.; Pukalov, V.
  Винахід відноситься до металообробки і може бути використаний при закріпленні деталей на токарських верстатах. The invention relates to metalworking and can be used for fixing details on turning machines.
 • Item
  Підшипник кочення
  (Український інститут інтелектуальної власності, 2016) Свяцький, В. В.; Скрипник, О. В.; Пукалов, В. В.; Sviatskyi, V.; Skrypnyk, O.; Pukalov, V.
  Корисна модель належить до машинобудування і може бути використана в приводах верстатів і інших машин. A useful model belongs to machine building and can be used in drives of machine tools and other machines.
 • Item
  Пристрій для одержання металевих волокон пресуванням гранул
  (Український інститут інтелектуальної власності, 2014) Пукалов, В. В.; Златопольський, Ф. Й.; Свяцький, В. В.; Конончук, С. В.; Скрипник, О. В.; Харченко, К. О.; Щукіна, М. А.; Pukalov, V.; Zlatopolskyi, F.; Sviatskyi, V.; Kononchuk, S.; Skrypnyk, O.; Kharchenko, K.; Shchukina, M.
  Винахід належить до волоконної металургії, а саме до пристроїв для пресування волокон з металевих гранул, та може бути використаний для виробництва металевих волокон з подальшим їх використанням в виготовленні пористих волоконних виробів і насичених композиційних матеріалів, що армовані волокнами. The invention relates to fiber metallurgy, namely to devices for pressing fibers from metal granules, and can be used for metal fibers production, followed by their use in the manufacture of porous fiber products and saturated composite materials reinforced with fibers.
 • Item
  Пристрій для одержання металевих волокон пресуванням гранул
  (Український інститут інтелектуальної власності, 2014) Пукалов, В. В.; Златопольський, Ф. Й.; Свяцький, В. В.; Ломакін, В. М.; Дубовик, В. О.; Вітренко, А. Ю.; Біда, О. А.; Pukalov, V.; Zlatopolskyi, F.; Sviatskyi, V.; Lomakin, V.; Dubovyk, V.; Vitrenko, A.; Bida, O.
  Винахід належить до волоконної металургії, а саме до пристроїв для пресування волокон з металевих гранул, та може бути використаний для виробництва металевих волокон з подальшим їх використанням в виготовленні пористих волоконних виробів і насичених композиційних матеріалів, що армовані волокнами. The invention relates to fiber metallurgy, namely to devices for pressing fibers from metal granules, and can be used for metal fibers production, followed by their use in the manufacture of porous fiber products and saturated composite materials reinforced with fibers.
 • Item
  Пристрій для одержання металевих волокон пресуванням гранул
  (Український інститут інтелектуальної власності, 2013) Пукалов, В. В.; Пукалов, В. П.; Златопольський, Ф. Й.; Свяцький, В. В.; Невдаха, Ю. А.; Яремчук, І. В.; Горбівненко, І. В.; Pukalov, V.; Pukalov, V.; Zlatopolskyi, F.; Sviatskyi, V.; Nevdakha, Y.; Yaremchuk, I.; Horbivnenko, I.
  Корисна модель належить до волоконної металургії, а саме до пристроїв для пресування волокон з металевих гранул, та може бути використана для виробництва металевих волокон з подальшим їх використанням в виготовленні пористих волоконних виробів і насичених композиційних матеріалів, що армовані волокнами. The utility model relates to fiber metallurgy, namely to devices for pressing fibers from metal granules, and can be used for the metal fibers production, followed by their use in the manufacture of porous fiber products and saturated composite materials that are reinforced with fibers.
 • Item
  Пристрій для отримання металевих гранул
  (Український інститут інтелектуальної власності, 1997) Шепельський, М. В.; Пукалов, В. В.; Пукалов, В. П.; Свяцький, В. В.; Shepelskyi, M.; Pukalov, V.; Pukalov, V.; Sviatskyi, V.
  Винахід належить до порошкової металургії, а саме до пристроїв для одержання металевих гранул з розплавів металів, та може бути використаний для виробництва металевих гранул з подальшим їх використанням в виготовленні виробів та напівфабрикатів методами порошкової металургії. The invention relates to powder metallurgy, namely to devices for obtaining metal granules from metal melts, and can be used for the metal granules production, followed by their use in the manufacture of products and semi-finished products by powder metallurgy.
 • Item
  Пристрій для одержання металевих волокон
  (Український інститут інтелектуальної власності, 1998) Шепельський, М. В.; Пукалов, В. В.; Пукалов, В. П.; Свяцький, В. В.; Shepelskyi, M.; Pukalov, V.; Pukalov, V.; Sviatskyi, V.
  Винахід відноситься до волокнової металургії, а саме до пристроїв для пресування волокон із металевих гранул, та може бути використаний для виробництва металевих волокон з подальшим їх використанням в виготовленні пористих волокнових виробів і насичених композиційних матеріалів, що армовані волокнами. The invention relates to fiber metallurgy, in particular to devices for pressing fibers from metal granules, and can be used for the metal fibers production, followed by their use in the manufacture of porous fiber products and saturated composite materials reinforced with fibers.