Наукові записки. Випуск 15. - 2014

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 33
 • Item
  Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні
  (КНТУ, 2014) Кравченко, В. П.
  В сучасних умовах фінансової кризи, коли має місце зменшення обігових коштів, використання векселів на підприємствах стає актуальним. В умовах фінансової нестабільності в період скорочення інвестицій та кредитування вексель може використовуватись як засіб відстрочки платежу, забезпечуючи збереження договірних зв’язків між суб’єктами господарювання. Використання вексельних форм розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності слугує утриманню валюти в Україні. В современных условиях финансового кризиса, когда имеет место уменьшение оборотных средств, использование векселей на предприятиях становится актуальным. В условиях финансовой нестабильности в период сокращения инвестиций и кредитования вексель может использоваться как средство отсрочки платежа, обеспечивая сохранение договорных связей между субъектами хозяйствования. Использование вексельных форм расчетов во внешнеэкономической деятельности служит содержанию валюты в Украине. вексель и вексельное обращение, финансовый инструмент, эмитент, финансовый кризис, законодательство.
 • Item
  Аналіз надзвичайних ситуацій в Україні за характером та наслідками
  (КНТУ, 2014) Мезенцева, О. М.
  В статті наведено аналіз надзвичайних ситуацій, що виникли в Україні протягом останнього десятиріччя, узагальнено наслідки цих ситуацій. Здійснено порівняльний аналіз наслідків надзвичайних ситуацій та небезпечних подій. Запропоновано заходи попередження виникнення надзвичайних ситуацій.
 • Item
  Алгоритм визначення допустимої товщини стінок напірних трубопроводів
  (КНТУ, 2014) Ковальчук, Н. В.
  Розроблена блок-схема розрахунку допустимої товщини стінок напірних трубопроводів для систем водопостачання дозволяє за будь-якою програмою виконати багато варіантів цих розрахунків за короткий час, а також визначити оптимальну товщину для кожного діаметра трубопроводу.
 • Item
  Оценка влажности бурого угля радиоволновым методом
  (КНТУ, 2014) Воробейчик, В. Я.; Гайдукова, С. Н.; Воробейчік, В. Я.
  В данной статье рассмотрены значения электрических и радиофизических параметров бурого угля. Проведена оценка его влажности радиоволновым методом.
 • Item
  Технология строительства монолитных домов с использованием несъемной опалубки системы "ТСТ-Дом"
  (КНТУ, 2014) Джирма, С. А.; Плотников, О. А.; Плотніков, О. А.
  В статье рассмотрена современная технология строительства монолитных домов с использованием несъемной опалубки. Приведены достоинства технологии возведения монолитных домов в несъемной опалубке системы "ТСТ-Дом", ее влияние на качество возводимых зданий и сооружений.
 • Item
  Хмарні обчислення та шляхи їх використання в освітньому процесі сучасного вишу
  (КНТУ, 2014) Рибакова, Л. В.
  У статті розглядаються перспективи використання хмарних технологій в освітньому процесі сучасного вишу, на основі визначення cloud computing, аналізу властивостей, архітектурних особливостей та моделей хмарних обчислень при вивченні студентами алгоритмізації та основ програмування. Представлено також аналіз основних «хмарних» онлайн-сервісів зберігання даних з метою їх застосування у навчальних закладах.
 • Item
  Структура та властивості виливків, одержаних при розливці металу магтнітодинамічним міксером-дозатором
  (КНТУ, 2014) Горюк, М. С.; Ломакін, В. М.; Пукалов, В. В.
  Досліджено вплив режимів витримування i розливки залізовуглецевих сплавів за допомогою магнітодинамічного міксера-дозатора на структуру та властивості виливків. Показано, що застосування такого міксера дозволяє стабілізувати умови приготування, розливки і кристалізації розплаву, що позитивно впливає на якість кінцевої продукції.
 • Item
  Автоматизовані системи контролю стану водних ресурсів
  (КНТУ, 2014) Татаров, А. В.; Губа, І. О.
  Стаття містить інформацію про автоматизовані системи, які у наш час використовуються для контролю якісних показників води, їх виникнення та приклад роботи. Такі системи мають досить велике поширення через простоту своєї роботи, швидкість отримання інформації та досить високу точність. Безперервність спостереження за станом водних ресурсів дає змогу своєчасно прийняти міри при перевищенні нормативних показників та запобігти потраплянню забруднених вод у природні джерела.
 • Item
  Негативні соціально-економічні наслідки формування маргінальної соціальної групи інтернет-залежних (вітчизняний і світовий досвід)
  (КНТУ, 2014) Римар, С. П.; Повєткіна, Н. С.
  У даній статті розглядається вітчизняний і світовий досвід утворення групи інтернет-залежних. А також висвітлюється соціально-економічні наслідки формування групи інтернет-залежних.
 • Item
  Аналіз ефективності застосування теплового насоса в системі опалення на скидних водах
  (КНТУ, 2014) Босий, М. В.
  У статті розглянуто доцільність застосування теплового насоса (ТН), що працює на скидних водах в системі опалення. Визначено коефіцієнт ефективності теплового насоса.
 • Item
  Застосування теплового насоса на природних водах у системах теплопостачання
  (КНТУ, 2014) Босий, М. В.
  Представлено результати дослідження ефективності використання теплового насоса в системах теплопостачання з водами природних водоймищ як джерела низькопотенційної теплової енергії.
 • Item
  Перспективи застосування відновлювальних джерел енергії у системах теплопостачання
  (КНТУ, 2014) Босий, М. В.
  Проведено аналіз переваг та особливостей застосування енергозберігаючих технологій для забезпечення потреб у теплопостачанні. Виконано порівняння вартості виробленої теплової енергії різними теплогенеруючими установками.
 • Item
  Оцінка ефективності роботи регульованого електроприводу насосу при змінному графіку водоспоживання
  (КНТУ, 2014) Гарасьова, Н. Ю.; Величко, Т. В.
  Зниження витрат електроенергії насосними станціями можливе тільки при комплексному вирішенні задач енергоефективного управління та забезпечення оптимального режиму роботи насосів на основі даних о режимах водоспоживання. Зроблений аналіз зменшення споживання електроенергії при застосуванні частотного регулювання електроприводу насосної станції.
 • Item
  Санітарно-гігієнічна фітомеліорація пришкільної території
  (КНТУ, 2014) Залізняк, А. О.; Мартиненко, А. П.; Мартиненко, В. Г.
  Досліджено використання рослинних систем для поліпшення геофізичних, біохімічних, біотичних характеристик оточуючого учня середовища.
 • Item
  Глауконітові піски у вирішенні проблеми екологічного захисту і відновлення природних властивостей ґрунтів
  (КНТУ, 2014) Гренна, І. О.; Мартиненко, А. П.; Мартиненко, В. Г.
  Досліджена можливість використання високої поглинальної спроможності глауконіту для вирішення проблем інженерної геоекології щодо захисту навколишнього середовища від впливу різних екотоксикантів, спроможних інтенсивно мігрувати в гідро- і геосфері і тим самим порушувати нормальний перебіг біохімічних процесів.
 • Item
  Характеристика підприємств машинобудування як джерел забруднення атмосферного повітря
  (КНТУ, 2014) Бернацька, Ю. В.; Мартиненко, А. П.; Мартиненко, В. Г.
  Розглянуто структуру техногенного впливу підприємств машинобудування на атмосферне повітря і шляхи вирішення проблеми мінімізації екологічного збитку.
 • Item
  Шкідливий вплив викидів лакофарбового виробництва
  (КНТУ, 2014) Головач, К. Ю.; Мартиненко, А. П.; Мартиненко, В. Г.
  Зроблена спроба вибору засобів забезпечення сприятливих умов праці на виробництві лакофарбових матеріалів. Встановлено, що особливості вентиляційних систем визначаються санітарно-технічними характеристиками способів виробництва , зокрема якісними і кількісними параметрами, які характеризують втрати лакофарбових матеріалів в повітряне середовище.
 • Item
  Ліхеноіндикація діяльності уранодобувних підприємств
  (КНТУ, 2014) Ковальова, А. О.; Мартиненко, А. П.; Мартиненко, В. Г.
  Узагальнені результати досліджень про використання лишайників в контролі такого показника якості середовища як радіоактивне забруднення, одного з найбільш небезпечних для здоровя людей і інших представників біоти видів забруднення. Приводяться дані про накопичення сланями лишайників природних і техногенних радіонуклідів.
 • Item
  Контроль якості води річки Інгул
  (КНТУ, 2014) Татаров, А. В.; Стрелець, О. В.
  В статті представленні результати дослідження по контролю якості води р. Інгул, – яка є лівою і найбільшою притокою Південного Бугу. Контроль якості води в річці Інгул здійснювали за таким показниками: хімічне споживання кисню (ХСК) , повна біохімічна потреба кисню (БПКп), лужність, жорсткість води та вміст розчиненого кисню у воді. Згідно проведених літературних досліджень, стан води в р. Інгул можна охарактеризувати , як помірно забруднений.
 • Item
  Формалізація опису осьового різального інструменту
  (КНТУ, 2014) Баленко, А. В.; Юхимчук, В. М.
  У статті представлено формалізацію опису осьового різального інструменту та оброблюваних отворів за їх основними ознаками, запропоновано систему математичного опису осьового різального інструменту та оброблюваних отворів у вигляді кодового запису. Розроблену систему математичного опису покладено в основу програмного забезпечення, використання якого дасть змогу порівнювати між собою конструктивні особливості осьового інструменту різних фірм–виробників, що в свою чергу призведе до скорочення часу на підбір осьового різального інструменту з усього спектру існуючого тим самим зменшуючи трудомісткість обробки отворів. The article introduces the concept of unification axial cutting tool and the machined holes for their main features , the system of their mathematical description in the form of code writing. The designed system mathematical description of the basis for the software, the use of which would allow a comparison between the structural features of the tool axial different manufacturers , which in turn would reduce time for selection of axial cutting tool across the spectrum of current thus reducing the complexity of holes .