Перший (бакалаврський) рівень

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 23
 • Item
  Модернізація системи позиціонування робочого органу фарбувального агрегату
  (ЦНТУ, 2023-06-22) Підкевич, Вадим Миколайович; Pidkevich, Vadim
  Автоматизація процесів фарбування досягається застосуванням різноманітних засобів руху розпилювачів (пневматичних, електричних) і виробу, що фарбується, з автоматичним режимом роботи розпилювачів і механізмів і приладів, що використовуються при фарбуванні. Реконструкція фарбувальних цехів і застосування нових матеріалів дозволяє різко знизити втрати лаків, фарб, органічних розчинників, покращити якість покриття, покращити умови праці, а це доводить актуальність даної роботи. Automation of painting processes is achieved by application various means of driving sprayers (pneumatic, electric) and of the product to be painted, with the automatic mode of operation of sprayers and mechanisms and devices used in painting. Reconstruction painting shops and the use of new materials can dramatically reduce loss of varnishes, paints, organic solvents, improve the quality of the coating, to improve working conditions, and this proves the relevance of this work.
 • Item
  Система підігріву поверхневого шару відкритої ділянки ґрунту
  (ЦНТУ, 2023-06-22) Дятлов, Станіслав Олегович; Dyatlov, Stanislav
  З кожним роком на стадіонах все більша увага приділяється якісному підтримуванню стану газону, який залежить від мікроклімату ґрунту. Правильно вибрана технологія підтримки мікроклімату - одна з найважливіших складових, що дозволяють підвищити якість газону. А ефективне використання енергоресурсів – додаткова можливість істотно зменшити економічні витрати стадіону. Every year, more and more attention is paid to quality in stadiums maintenance of the state of the lawn, which depends on the microclimate of the soil. Right the selected microclimate support technology is one of the most important components, which allow to improve the quality of the lawn. And effective use of energy resources is an additional opportunity to significantly reduce economic costs stadium
 • Item
  Автоматизація технологічного процесу сепарації зерна
  (ЦНТУ, 2023-06-22) Дятлов, Владислав Олегович; Dyatlov, Vladyslav
  Одним з найбільш складних та трудомістких процесів виробництва зерна являється його післязбиральний обробіток. Для доведення зерна до посівних або споживацьких кондицій, необхідно виділити його з зернового вороху, що отримується після обмолоту в комбайнах або молотарках. Зерновий ворох є багатокомпонентною сумішшю, і окрім зерна вміщує велику кількість сторонніх домішок. One of the most complex and time-consuming processes of grain production is its post-harvest processing. To bring the grain to sowing or consumer conditions, it is necessary to isolate it from the grain heap obtained after threshing in combines or threshers. Grain pile is a multi-component mixture, and in addition to grain contains a large number of foreign impurities.
 • Item
  Вдосконалення системи керування завантаженням пресу в процесі пресування цегли
  (ЦНТУ, 2023-06-22) Герасименко, Владислав Олександрович; Gerasimenko, Vladyslav
  Важливим в сучасних умовах зменшення зайнятості сільського населення у виробництві сільськогосподарської продукції є пошук можливостей його перепрофілювання і залучення до освоєння нових робочих професій. З огляду на переваги технології напівсухого пресування цегли, сучасні фермерські6 господарства, що інтенсивно розвиваються і розбудовуються, можуть розширювати виробництво, зокрема будувати мінізаводи з виробництва цегли.It is important in modern conditions to reduce the employment of the rural population in the production of agricultural products, there is a search for its possibilities repurposing and involvement in the development of new working professions. In view of the advantages of semi-dry brick pressing technology, modern farming6 intensively developing and developing economies can expand production, in particular, build mini-factories for the production of bricks.
 • Item
  Розробка системи регулювання температури води в технологічному процесі виробництва шкіри
  (ЦНТУ, 2023-06-22) Вєтрова, Дарина Олександрівна; Vetrova, Daryna
  Автоматизація процесу регулювання температури води досягається вмиканням заслонки клапана подачі води в процес, що забезпечить подачу води заданої температури в барабан відмоко – зольної галереї. Реконструкція відмово-зольного цеху і застосування сучасних засобів автоматизації дозволяє чітко підтримувати температуру води на задоному значенні, яке визначається технологом зольного цеху, а це неодмінно дозволить покращити умови праці робітників цеху. В даній роботі розглядається варіант удосконалення процесу регулювання температури води в відмово-зольному цеху ЗАТ ―Возко‖ шляхом створення системи регулювання температури води в процесі зоління шкіри з метою економії витрат матеріальних та енергетичних ресурсів, а також покращення умов праці обслуговуючого персоналу. Automation of the water temperature regulation process is achieved by turning on the damper of the water supply valve to the process, which will ensure the supply of water of a given temperature into the wet drum - the ash gallery. Reconstruction refuse-ash shop and the use of modern means of automation allows clearly maintain the water temperature at the set value that is determined technologist of the ash workshop, and this will certainly improve working conditions workshop workers.
 • Item
  Розробка автоматичної системи регулювання живлення парогенератора атомної електростанції
  (ЦНТУ, 2023-06-22) Кущенко, Павло Валентинович; Kushchenko, Pavlo
  В даній бакалаврській роботі зроблено аналіз роботи парогенератора та методів регулювання рівня живильної води в ньому. Розглянуто одно-, двох-, трьохімпульсні системи автоматичного регулювання живлення парогенератора та засобів його реєстрації. Досліджено шляхи побудови функціональної схеми діючої системи автоматичного регулювання. Розроблено електричну модель роботи системи автоматичного регулювання рівня води в парогенераторі, призначену для дослідження та вдосконалення роботи діючої САР.In this bachelor's work, an analysis of the operation of the steam generator and methods of regulating the level of feed water in it. Considered one-, two-, three-pulse systems of automatic power regulation steam generator and means of its registration. Ways of construction have been studied functional scheme of the active automatic regulation system. An electrical model of the automatic regulation system has been developed of the water level in the steam generator, intended for research and improvement works of the current SAR
 • Item
  Модернізація системи керування електроприводом екструдера при виготовленні кормів
  (ЦНТУ, 2023-06-22) Рогов, Михайло Юрійович; Rogov, Mykhailo
  На даний час використання екструдованих продуктів є дуже актуальне, тому раціонально постійно модернізувати екструдер для зменшення затрат, та виготовлення більш високоякісної продукції. Тому для покращення якості кінцевого продукту потрібно повністю контролювати процес переробки сировини. Так як початкова сировина не є однорідною, і її характеристики можуть змінюватися під час технологічного процесу, тому є актуальна розробка керованого електроприводу екструдера. Currently, the use of extruded products is very important, so it is rational to constantly modernize the extruder to reduce costs and produce more high-quality products. Therefore, in order to improve the quality of the final product, it is necessary to fully control the process of processing raw materials. Since the initial raw material is not homogenized, and its characteristics can change during the technological process, therefore, the development of a controlled electric extruder is urgent.
 • Item
  Автоматизована система зважування готової продукції в умовах складу сортопрокатного цеху
  (ЦНТУ, 2023-06-22) Ратушний, Данило Володимирович; Ratushniy, Danilo
  Підприємства гірничо-металургійного комплексу України з повним металургійним циклом включають наступні виробництва: коксохімічне, гірничо-збагачувальне, шахтоуправління з підземного видобутку руди і металургійне. У свою чергу, металургійне складається з аглодоменного, сталеплавильного і прокатного переділів. Підприємства спеціалізується на виробництві арматурної сталі та катанки зі звичайних і низьколегованих марок сталей, а також виробляє агломерат, концентрат, кокс, чавун, сталь, сортовий і фасонний прокат, доменний шлак. Enterprises of the mining and metallurgical complex of Ukraine with a full metallurgical cycle include the following industries: coke-chemical, mining and beneficiation, mine management and underground mining of ore and metallurgy. In turn, metallurgy consists of blast furnace, steel smelting and rolling mills. The enterprise specializes in the production of reinforcing steel and rods of ordinary and low-alloy steel grades, and also produces agglomerate, concentrate, coke, cast iron, steel, graded and shaped rolled products, blast furnace slag.
 • Item
  Система автоматичного керування температурним режимом запалювання шихти
  (ЦНТУ, 2023-06-22) Прочаков, Максим Володимирович; Prochakov, Maxim
  Початковою стадією спікання є запалювання шихти, при якому необхідно запалити частинки палива, що міститься в шихті та внести в шар кількість тепла, що забезпечує подальший розвиток горіння. Поряд із забезпеченням необхідних температури і кількості тепла слід мати на запальному горні відповідний склад продуктів згоряння (газу) з тим, щоб в них містилася достатня кількість кисню, що йде на спалювання палива в шарі (співвідношення витрати газ-повітря). The initial stage of sintering is the ignition of the charge, during which it is necessary to ignite the fuel particles contained in the charge and introduce the amount of heat into the layer, which ensures the further development of combustion. Along with ensuring the necessary temperature and amount of heat, the furnace should have the appropriate composition of combustion products (gas) so that they contain a sufficient amount of oxygen that goes to fuel combustion in the layer (gas-air consumption ratio).
 • Item
  Автоматизована система стабілізації завантаження млина типу МШЦ 4,5х6,0
  (ЦНТУ, 2023-06-22) Петренко, Сергій Антонович; Petrenko, Serhii
  Автоматизація технологічних процесів є одним з вирішальних факторів підвищення продуктивності і поліпшення умов праці. Підвищення продуктивності праці при сучасному стані техніки можливо лише на основі комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів. Багато сучасних технологічних процесів без їх автоматизації взагалі не можуть бути реалізовані, що пояснюється використанням високих швидкостей, температур, тисків, ускладненням конструкцій машин, використанням нових джерел енергії.Automation of technological processes is one of the decisive factors in increasing productivity and improving working conditions. Increasing labor productivity with the current state of technology is possible only on the basis of complex mechanization and automation of production processes. Many modern technological processes cannot be implemented without their automation at all, which is explained by the use of high speeds, temperatures, pressures, the complexity of machine designs, and the use of new energy sources.
 • Item
  Розробка системи автоматичного регулювання температури в блоково-модульній розподільчій станції
  (ЦНТУ, 2023-06-22) Кузнєцов, Владислав Володимирович; Kuznetsov, Vladyslav
  В випускній кваліфікаційній роботі вирішується питання заміни старої системи керування електроприводом системи вентиляції розподільної станції новою. В даному випадку залишаються механічні частини системи вентиляції і проводиться заміна системи керування електроприводу більш сучасною. Сучасна електронна промисловість має великий потенціал нових розробок в галузі автоматизованих систем керування електроприводами. При уніфікації створення автоматизованих систем останній час отримало перевагу створення комплектних автоматизованих приводів. Тим самим підвищуються показники технологічного обладнання. З'являються нові можливості з'єднання чи керування електроприводом за допомогою ЕОМ.In the final qualification work, the question of replacing the old electric drive control system of the ventilation system of the distribution station with a new one is solved. In this case, the mechanical parts of the ventilation system remain and the electric drive control system is replaced with a more modern one. The modern electronic industry has great potential for new developments in the field of automated control systems for electric drives.
 • Item
  Модернізація електропривода припливної камери зі зворотним зв’язком за температурою
  (ЦНТУ, 2023-06-22) Голубєв, Ігор Миколайович; Golubev, Ihor
  В даній кваліфікаційній роботі пропонується правильно спроєктувати і автоматизувати систему припливної вентиляції, що дозволить якісніше підтримувати мікроклімат в цехах дезодорації соняшникової олії і скоротити витрати на обслуговування і ремонт апаратури.In this qualification work, it is proposed to correctly design and automate the supply ventilation system, which will allow to better maintain the microclimate in the sunflower oil deodorization shops and reduce the costs of maintenance and repair of the equipment.
 • Item
  Система автоматичного регулювання вологості формовочних сумішей для лиття деталей машин
  (ЦНТУ, 2023-06-22) Панченко, Андрій Петрович; Panchenko, Andriy
  Випускну кваліфікаційну роботу присвячено проблемі стабілізації вологості формовочних сумішей при виробництві деталей сільськогосподарських машин. В роботі виконано ідентифікацію вологості суміші в змішувачі як об’єкта управління та визначена його передаточна функція. Розроблена структурна схема цифрової системи автоматичного керування, обрані необхідні елементи та визначені їх передаточні функції. Проведений синтез цифрового регулятора методом побудови бажаної логарифмічної амплітудочастотної характеристики ЦСАК. Розроблена схема програмної реалізації дискретного коректуючого пристрою та принципова електрична схема цифрового регулятора на базі мікроконтролера з відповідними пристроями вводу та виводу інформації, для підключення датчика та управлінням виконавчим механізмом. The graduation qualification work is devoted to the problem of stabilizing the humidity of molding mixtures during the production of parts of agricultural machines. In the work, the moisture content of the mixture in the mixer was identified as a control object and its transfer function is defined. Developed the structural diagram of the digital automatic control system, the necessary elements are selected and their transfer functions are determined. The synthesis of the digital regulator was carried out by the method of constructing the desired logarithmic amplitude-frequency characteristic of the CSAC.
 • Item
  Система автоматичного регулювання температури зерна в силосах елеватора
  (ЦНТУ, 2023-06-22) Лозінський, Павло Сергійович; Lozinsky, Pavlo
  Випускна кваліфікаційна робота присвячена проблемі якості зберігання зернової маси, що зберігається в силосах елеватора, за допомогою активного вентилювання охолодженим повітрям. В роботі розроблена структурна схема системи автоматичного регулювання та проведений синтез регуляторів. В результаті аналізу системи обрано регулятор, який давав найкращу якість підтримання температури. Для обраного оптимального регулятора був розроблений алгоритм програмної реалізації, та розроблена принципова електрична схема на базі однокристального мікроконтролера з відповідними пристроями вводу та виводу інформації, для підключення датчиків та управлінням виконавчим механізмом. Graduation qualification work is devoted to the problem of quality storage of grain mass stored in elevator silos, for with the help of active ventilation with cooled air. In work the structural diagram of the automatic regulation system was developed and the synthesis of regulators was carried out. As a result of the analysis, the system is selected regulator that gave the best quality of temperature maintenance. For an algorithm was developed for the selected optimal controller software implementation, and a basic electrical circuit was developed for based on a single-chip microcontroller with appropriate devices input and output of information, for connecting sensors and control executive mechanism.
 • Item
  Автоматизація процесу виготовлення сухого молока для сиру
  (ЦНТУ, 2023-06-22) Тузова, Дарина Костянтинівна; Tuzova, Daryna
  Випускна кваліфікаційна робота присвячена виробництву сиру із використанням сухого молока. Введення визначає актуальність дослідження. Глава 1 розглядає технологічний процес виробництва сухого молока, включаючи сушіння молока, пастеризацію та переваги індукційного нагріву. Глава 2 описує конструкцію та параметри індукційного нагрівача, включаючи його технічні характеристики. Глава 3 присвячена моделювання роботи індукторів нагріву, включаючи визначення параметрів структурної схеми, систему стабілізації температури, гасіння коливань температури та облік транспортної затримки. Глава 4 описує проектування програми для автоматизації технологічної лінії пастеризації молока, включаючи вибір мікроконтролера та розробку блок-схеми алгоритму та програми. Розділ 5 містить висновки та рекомендації, що базуються на отриманих результатах дослідження.Graduation qualification work is devoted to the production of cheese using dry milk. The introduction determines the relevance research. Chapter 1 considers the technological process of production milk powder, including milk drying, pasteurization and benefits induction heating. Chapter 2 describes the design and parameters induction heater, including its technical characteristics. Chapter 3 is devoted to modeling the operation of heating inductors, including defining the parameters of the structural scheme, the system temperature stabilization, quenching of temperature fluctuations and accounting transport delay. Chapter 4 describes the design of the program for automation of the technological line of milk pasteurization, including selection of a microcontroller and development of a block diagram of an algorithm and a program. Chapter 5 contains conclusions and recommendations based on obtained research results.
 • Item
  Система автоматичного контролю безпеки підприємства за допомогою ідентифікатора особи
  (ЦНТУ, 2023-06-22) Братушко, Дмитро Анатолійович; Bratushko, Dmytro
  Кваліфікаційна бакалаврська робота присвячена розробці автоматизованої системи контролю доступу до приміщення та вивченню нових технологій в автоматизації на основі мікропроцесорних систем. В роботі розглянутий теоретико-методологічний розділ, який містить коротку характеристику сфери призначення системи, а також обґрунтування її актуальності; розглянуті існуючі рішення реалізації проекту, наведена порівняльна характеристика комплектуючих системи та обґрунтовано прийняте рішення побудови. Бакалаврська робота містить схеми та опис розробленої системи, а також описуються використані компоненти та їх детальна характеристика. Приведені в роботі матеріали пояснювальної записки будуть корисними для вивчення сфери автоматизації і для вивчення побудови мікропроцесорних систем. Програмне забезпечення розроблено за допомогою мови програмування С++ з використанням спеціальних бібліотек. The qualifying bachelor's work is devoted to the development of an automated system for controlling access to the premises and the study of new technologies in automation based on microprocessor systems. The theoretical and methodological section is considered in the work, which contains a brief description of the scope of the system's purpose, as well as justification of its relevance; the existing solutions for the implementation of the project are considered, the comparative characteristics of the components of the system are given, and the construction decision is justified. The bachelor's thesis contains diagrams and a description of the developed system, as well as describes the used components and their detailed characteristics. The materials of the explanatory note presented in the work will be useful for studying the field of automation and for studying the construction of microprocessor systems. The software is developed using the C++ programming language using special libraries.
 • Item
  Система автоматичного керування частотою обертання двигуна приводу верстата з ЧПК
  (ЦНТУ, 2023-06-22) Горелік, Ілля Ігорович; Gorelik, Ilya
  Основна задача бакалаврської роботи автоматизувати систему контролю приводу подачі оброблювального центру за принципом відхилення вихідної величини та довести техніко-економічні показники. Використовуючи модернізовану систему керування приводу головного руху оброблювального центру верстату МС 032, покращено управління верстатом, підвищено точність роботи, а отже підвищено якісні та економічні показники процесу обробки деталей.The main task of the diploma project is to automate the control system of the feed drive of the processing center according to the principle of deviation of the initial value and to prove technical and economic indicators. Using the modernized control system of the main drive of the machining center of the MS 032 machine, the control of the machine has been improved, the accuracy of work has been increased, and therefore the quality and economic indicators of the processing of parts have been increased.
 • Item
  Автоматизоване керування системою електроживлення
  (ЦНТУ, 2023-06-22) Бабоша, Ілля В’ячеславович; Babosha, Illya
  Бакалаврська робота присвячена розробці автоматизованої системи керування електроживленням. Розглянуто с/г об’єкт електроживлення якого здійснюється за допомогою енергії вітру та електростанції. Надходження вітрової енергії носить випадковий характер, тому споживач не завжди може бути повністю забезпечений енергією. У випадку, якщо припустити, що споживач немає можливості використовувати додаткові джерела енергії, то доцільним є визначати – яким електроприймачам слід надавати енергію в першу чергу. В бакалаврській роботі визначено вхідні та вихідні змінні об’єкта керування, розроблено структуру системи. Розроблено алгоритм роботи, структурну, функціональну та принципову схеми.The bachelor thesis is devoted to the development of an automated power supply control system. The object of rural development, which is powered by wind energy and a power plant, is considered. The arrival of wind energy is random, so the consumer cannot always be fully supplied with energy. If we assume that the consumer does not have the opportunity to use additional energy sources, then it is advisable to determine which electrical receivers should be supplied with energy in the first place. In the bachelor's thesis, the input and output variables of the control object were defined, the structure of the system was developed. The work algorithm, structural, functional and principle schemes have been developed.
 • Item
  Автоматизована система підтримки прийняття рішень при виготовленні цегли
  (ЦНТУ, 2023-06-22) Панченко, Євген Валерійович; Panchenko, Evgeny
  Випускна кваліфікаційна робота присвячена удосконаленню технологічного процесу виробництва цегли, шляхом розробки автоматизованої комп’ютерно-інтегрованої інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень за допомогою якої можна буде зменшити витрати на виробництво цегли. В бакалаврській роботі окреслено проблеми автоматизації технологічних процесів виробництва цегли, зокрема, інтелектуальних технологій керування і обробки інформації. Проведено дослідження проблем аналізу і синтезу моделей технологічних процесів виробництва цегли. Виявлено найважливіші технологічні фактори в підсистемах підготовки та формування напівфабрикатів цегли. Запропоновано структуру інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень, яка дозволяє забезпечити її інтеграцію в автоматизовану систему управління підприємством з використанням існуючих промислових і інформаційних комп’ютерних мереж. В результаті утворюється розподілена система підтримки прийняття рішень, що здатна виконувати асинхронні паралельні обчислення та ефективно обмінюватися інформацією з інформаційними системами, що функціонують на підприємстві. The bachelor thesis outlines the problems of automation technological processes of brick production, in particular, intellectual ones management and information processing technologies. Research has been conducted problems of analysis and synthesis of production technological process models bricks The most important technological factors in the subsystems have been identified preparation and forming of semi-finished bricks.
 • Item
  Інформаційна система для автоматизованого виготовлення меблів
  (ЦНТУ, 2023-06-22) Мороз, Ілля Андрійович; Moroz, Ilya
  В бакалаврській роботі представлено проект інформаційної системи «Автоматизована інформаційна система підприємства з виготовлення корпусних меблів» (АІС «Корпусні меблі»). Виконано аналіз предметної області; розроблено функціональну схему АІС «Корпусні меблі»; розроблено концепцію, обрано архітектуру побудови і платформу реалізації системи; спроектовано концептуальну модель АІС «Корпусні меблі»; спроектовано логічну модель системи АІС «Корпусні меблі» на основі концептуальної моделі; визначено фізичну структуру серверу баз даних. Результатом роботи стала АІС «Корпусні меблі», що забезпечує можливість створення замовлення і плану розкрою листа матеріалу, ведення документів про виконання робіт і розрахунку з замовником, пошуку даних за заданими користувачем критеріями, а також забезпечує можливість збереження і друку створюваних документів, включаючи план розкрою.The bachelor's thesis presents the project of the information system "Automated information system of the enterprise for the production of cabinet furniture" (AIS "Case Furniture"). Analysis of the subject area was performed; the functional scheme of AIS "Enclosure Furniture" was developed; the concept was developed, the construction architecture and the system implementation platform were chosen; a conceptual model of the AIS "Enclosure Furniture" was designed; a logical model of the AIS system "Enclosure Furniture" was designed based on a conceptual model; the physical structure of the database server is defined. The result of the work was AIS "Furniture Furniture", which provides the ability to create an order and plan for cutting a sheet of material, maintain documents on the performance of work and settlement with the customer, search for data according to the criteria set by the user, and also provides the ability to save and print the created documents, including the plan for cutting .