Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. Випуск 28. - 2015

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 52
 • Item
  Визначення основних параметрів повітряного потоку під час роботи електромеханічного актуатору керування дросельною заслінкою
  (КНТУ, 2015) Швець, І. А.; Shvets, Igor
  В статті описано проблеми енергозабезпечення сільської місцевості та запропоновано шляхи для їх вирішення. Одним з таких шляхів, пропонується переведення генераторних установок малої та середньої циліндрової потужності на газове паливо. Застосування зазначених установок дає можливість забезпечити локальні потреби енергії в сільському господарстві, паралельно зменшити витрати на паливо. Окремо розглянуто особливості будови та роботи електромеханічного актуатора керування дросельною заслінкою (ЕМАКДЗ). Представлено математичні залежності, що дають можливим визначити параметри повітряного потоку в різних перерізах пристрою.
 • Item
  Метод организации параллельного выполнения задач в микроконтроллерах с малым объемом памяти программ
  (КНТУ, 2015) Смирнова, Н. В.; Смирнов, В. В.; Смірнова, Н. В.; Смірнов, В. В.; Smirnova, Nataliya; Smirnov, Vladimir
  Приведено описание метода организации параллельного выполнения задач в микроконтроллерах с малым объемом памяти программ. Ресурсы микроконтроллеров начальных серий не позволяют использовать полноценную многозадачную операционную систему реального времени, тем самым значительно ограничивая возможности разрабатываемой программы. Реализация многозадачности на основе прерываний таймера, статических переменных, учета приоритета потоков и флагов состояний позволяет реализовывать управляющие программы на микроконтроллерах с ограниченными ресурсами. Наведено опис методу організації паралельного виконання завдань у мікроконтролерах з малим об'ємом пам'яті програм. Ресурси мікроконтролерів початкових серій не дозволяють використовувати повноцінну многозадачную операційну систему реального часу, тим самим значно обмежуючи можливості розроблюваної програми. Реалізація багатозадачності на основі переривань таймера, статичних змінних, врахування пріоритету потоків і прапорів станів дозволяє реалізовувати керуючі програми на мікроконтролерах з обмеженими ресурсами. The method parallel tasks in microcontrollers with low memory programs implementation description. Resources microcontrollers initial series does not allow the use of a full-fledged multi-tasking real time operating system, thereby significantly limiting the ability to develop the program. The implementation of multitasking on the basis of timer interrupts, static variables, taking into account the priority of threads and flags of states allows to implement control programs for microcontrollers with limited resources. Multitasking is implemented as a FIFO queue within which streams are waiting to start execution. Unlike full-fledged multi-tasking operating system, which is impossible to predict which thread will be launched in the next moment, in a simplified mechanism for multitasking start of each stream is carried out in order of priority.
 • Item
  Синтез системи автоматичного керування електроприводом на базі синхронного двигуна з постійними магнітами
  (КНТУ, 2015) Савеленко, І. В.; Savelenko, Іvan
  Проведено аналіз математичних моделей електроприводів с синхронними двигунами на постійних магнітах для синтезу системи автоматичного керування. Виконано порівняння способів формалізації вимог при протіканні перехідних процесів в системах автоматичного керування. Сформульована задача аналітичного конструювання оптимального регулятора для системи автоматичного керування. Розглянуто математичні моделі динаміки руху сихронногодвигуна на постійних магнітах в просторових координатах d-q. The analysis of mathematical models of electric synchronous motors with permanent magnets for the synthesis of system of automatic control. Comparison of methods formalize requirements for the transition process in automatic control. Deduced the problem of analytical construction of optimal controller for automatic control system. Considered of the mathematical model of dynamics of movement synchronous permanent magnet motor in spatial of the rotating coordinates d-q. Algorithms of optimal control synthesis of ACS of electric synchronous motors with permanent magnets in the form of relay control laws developed for ACS provide stability and optimum accuracy aperiodic transients.
 • Item
  Методологія та етапи забезпечення максимальної якості процесу керування обробкою деревини на стрічкопилковому верстаті
  (КНТУ, 2015) Осадчий, С. І.; Березюк, І. А.; Недопьокін, К. А.; Osadchiy, Sergiy; Berezuk, Irina; Nedopyokin, Konstantin
  Розглянуто методологічні основи створення оптимальної системи стохастичної стабілізації потужності різання на стрічкопилковому верстаті за даними натурних випробувань. Використання новітніх методів структурної ідентифікації для визначення моделей динаміки «системи деревообробний верстат – процес різання» та діючого збурення, методів оптимального синтезу дозволяють забезпечити максимальну якість керування обробкою деревини на зазначеному верстаті при мінімальних затратах та заданих характеристиках оброблюваної поверхні. The􀀃 article is devoted to development of new scientifically based methodology of construction of the optimum system of stochastic stabilization of power of cutting on the basis of the results of structural identification of the system “woodworking machine-tool - process of cutting”(WPC) and nature indignations. For the decision of task of structural identification of the system WPC and operating in the process of treatment indignation special technology, algorithmic and program providing were developed. The use of the offered technology allowed to define a transfer function WPC and to estimate the spectral density of indignation. It is set, that at the change of properties of wood and state of cutting instrument the structure of transfer function and spectral density does not change, and parameters change only. 􀈺 structure and parameters of optimum regulator which provides the set quality of the processed surface with minimum power charges is got. The realization of the offered regulator is carried out by facilities of analog and digital technique.
 • Item
  Визначення класифікаційних структурних факторів, які впливають на технологічний процес сушіння зерна в баштових сушарках
  (КНТУ, 2015) Минайленко, Р. М.; Собінов, О. Г.; Буравченко, К. В.; Minailenko, Roman; Sobinov, Alexandr; Buravchenko, Konstantin
  Розглядається проблема визначення класифікаційних структурних факторів, що впливають на технологічний процес сушіння зерна в баштових сушарках. В результаті аналізу теорії, практики та досвіду експлуатації баштових сушарок запропоновано класифікаційну структуру таких факторів. Показано, що побудова математичної моделі процесу сушіння баштовою сушаркою, при застосуванні класичних математичних методів і з урахуванням всіх факторів, вимагає проведення великої кількості досліджень і експериментів та оснащення системи додатковими засобами контролю, результатом чого буде здорожчання системи керування. Запропоновано метод отримання рішень шляхом пошуку подібних проблемних ситуацій у пам'яті ЕОМ, яка зберігає попередній досвід рішення задачі, а знайдені рішення адаптуються до нових умов. На пошук рішень на основі цього методу будуть направлені подальші дослідження метою яких є створення автоматизованої системи керування технологічним процесом сушіння зерна баштовими сушарками. One of the most important processes of grain processing has grain drying process. The productivity of the drying process, the component which has the humidity, the quality of the state of the grain, the price of grain depends on the components of the process and the capabilities of the equipment which is used in its conduct. Among the large number type dryers used in agricultural production, popular tower grain dryer. This popularity is due to the relatively low cost, the constructive simplicity and the wide range of crops. Also it should be noted that this type of dryers because of its design features can be used in small, medium, and large farms. The article considers the problem of determining the qualifying factors influencing the process of grain drying tower dryers. As a result of analysis of the theory, practice and experience of operation of tower dryers invited qualification structure of such factors. It is shown that the construction of a mathematical model of the process of drying tower dryer, using classical mathematical methods and taking into account all factors, requires a large number of studies and experiments that would increase the cost management system. A method of obtaining solutions by searching for these problematic situations based on previous experience solving problems stored in the memory and the adaptation of these decisions to the new conditions. On the search for such solutions will be directed further studies will be aimed at the creation of automated process control system for grain drying tower dryers.
 • Item
  Удосконалення первинного вимірювального перетворювача ожеледоутворення для повітряних ліній електропередачі
  (КНТУ, 2015) Козловський, О. А.; Kozlovskyi, Oleksandr
  Запропоновано удосконалений первинний вимірювальний перетворювач ожеледоутворення для систем технічної діагностики повітряних ліній електропередачі. Доведено, що довжина первинного вимірювального перетворювача виконаного на основі неізольованого скрученого проводу контрольованої ділянки повітряної лінії електропередачі залежить від кількості допоміжних електродів. Отримано математичний вираз, що дозволяє визначити мінімальну довжину перетворювача при збереженні точності вимірювань. The article is focused on primary measuring icing detector for overhead powerlines improving, by reducing its length while maintaining fixed measurement accuracy. In the article were proved that primary measuring icing detector length based on unisolated twisted overhead powerlines wire depend of the auxiliary electrodes number. Found mathematical expression, that let determine the minimal length of detector maintaining its measures accuracy. Expluatation of improved primary measuring icing detector in technical icing diagnostics system of overhead powerlines wires let reduce its complexity and maintenance cost of all system.
 • Item
  Підвищення точності вимірювання напруги прямої послідовності
  (КНТУ, 2015) Калінчик, В. П.; Петров, О. А.; Плєшков, П. Г.; Kalinchyk, Vasil; Petrov, Oleksandr; Pleshkov, Petro
  В статті розглянуті принципи побудови вимірювальних перетворювачів напруги прямої послідовності. Показано, що раціональним є комбіноване конструювання приладів, в яких виділення напруги прямої послідовності здійснюється за допомогою фільтрів симетричних складових з наступним цифровим перетворенням і обробкою інформації. Запропоновано введення коректора, побудованого на основі аперіодичної ланки першого порядку, в схему канонічного фільтра симетричних складових напруги прямої послідовності, що дозволяє практично позбутися похибок, викликаних девіацією частоти напруги мережі. Синтезовано універсальний вимірювальний перетворювач контролю рівнів напруги. The article describes the principles for plotting measurement transducers of positive-sequence voltage. It is shown that the optimal solution is integrated designing devices which release the positive-sequence voltage by using sequence voltage filters with sequential digital conversion and processing information. It is suggested to input in a scheme of a canonical sequence voltage filter for positive-sequence voltage a corrector, built on the basis of a first-order lag block. The filter is allowing virtually eliminate errors caused by frequency deviation voltage. A universal transducer to control stress levels is synthesized.
 • Item
  Структурування управляючих концептів прийняття рішень в умовах асортиментного виробничого плану
  (КНТУ, 2015) Іващук, В. В.; Бєляєв, Ю. Б.; Ivaschuk, Vjacheslav; Beljaev, Yurij
  В статті приведено методику створення структурної мапи технології, що призначена для супроводження дій технологічного персоналу при реалізації технології по створенню асортиментних партій продукції. Практично доведено необхідність у здійсненні інтелектуальної підтримки та обґрунтовано порядок наповнення мапи технології при роботі з асортиментним продуктом. Подальше вдосконалення методики стосується оцінки глибини моделювання когнітивної поведінки та актуальності її відтворення в мапі технології. The article shows the method for creating structural chart of technology that is designed for support operations of technical personnel in the implementation of technology for create batches of plant‘s product. Necessity for relealization of intellectual support was proved through practical work and the procedure for filling chart of technology for a working with the assortment products was reasoned. Method for a weight of route at the chart of technology estimation was executed. Realizations for monitoring by mowing keep the chart and the optimization by alternative decision were proposed. Futher advantage of methods concerns by estimation of depth of modeling of cognitive behavior and actuality of reproduce of depth on the chart of thecnology.
 • Item
  Автоматичне керування неперервно-послідовним індукційним наплавленням
  (КНТУ, 2015) Бісюк, В. А.; Дідик, О. К.; Рибакова, Л. В.; Bisuk, Viktor; Didyk, Oleksandr; Rybakova, Ludmyla
  Розглянуто технологічні особливості керування процесом неперервно-послідовного індукційного наплавлення зміцнюючи композиційних покриттів на деталі сільськогосподарської техніки. Запропоновано схему апаратного забезпечення програмно-технічного комплексу для автоматичного керування неперервно-послідовним індукційним наплавленням. One of the main directions of engineering is the development and implementation of tools that will improve the life of machine parts. In the agricultural machinery is very acute issue for parts tillage machines (Lemekh, tips plows, field boards, etc.) that are subject to intense friction and wear out quickly. In most modern engineering perspective to improve operational "longevity" is a method of manufacturing bimetallic weld parts with wear resistant coatings. Wear agricultural working bodies are made, usually in large or high volume production. Therefore, methods to strengthen them must meet the requirements of the production: to be highly productive and economically feasible, to provide a specified thickness and durability deposited layer. Software control speed moving parts in the field of the inductor will set the optimal mode of heating surface details will warm up gradually without major changes in temperature within obroblyayemoyi areas and therefore without significant thermal deformation temperature control of the deposited coating will if necessary extend or reduce the length of surfacing that will provide constant and optimal quality coating helps prevent excess energy consumption.
 • Item
  Шляхи можливого розв’язання сучасних проблем вітчизняної енергетики за допомогою поновлюваних джерел енергії
  (КНТУ, 2015) Жесан, Р. В.; Голик, О. П.; Коренецька, Н. Б.; Попок, А. А.; Zhesan, Roman; Golik, Olena; Korenetskaya, Natalia; Popok, Anastasiya
  В статті проаналізовано стан вітчизняної енергетики, її проблеми та перспективи розвитку. Обґрунтовано доцільність більш широкого застосування поновлюваних джерел енергії, зокрема гідравлічної, сонячної, вітрової та геотермальної. The purpose of this article is to analyze the status of national power engineering, with a focus on the most important issues for today, and the development of solutions to these problems by means of greater use of renewable energy sources. Promoted overview of the structure of the energy sector. Identified the key groups of problems: dependence on imported fossil and nuclear fuels; environmental problems that accompany the development of the energy sector; foreign policy and military-technical aspects. Were analyzed by way of perspective increasing the scale of renewable energy sources. It was concluded that the prospects of using hydraulic, solar, wind and geothermal energy.
 • Item
  Робастне керування нелінійними об’єктами з запізнюванням
  (КНТУ, 2015) Гончаренко, Б. М.; Лобок, О. П.; Віхрова, Л. Г.; Goncharenko, Boris; Lobok, Alexsey; Vіhrova, Larisa
  В роботі шукається робастне керування у вигляді зворотного зв'язку від стану нелінійної динамічної системи, що функціонує в умовах параметричної невизначеності та наявності запізнювання. Проблема нелінійності об'єкта керування при наявності запізнювання впливає на характер керованих динамічних процесів і суттєво впливає на вигляд та складність шуканих керувань. Тому важливо, що наведена схема формування керувальної дії дозволяє з заданою точністю не тільки відслідковувати заданий еталонний сигнал, але і враховувати ефект запізнювання, наявність нелінійності в умовах апріорної невизначеності та дії зовнішніх збурень. Пропонується структура робастної системи керування нелінійним динамічним об'єктом з запізненням за станом, яка дозволяє компенсувати параметричну невизначеність і зовнішні обмежені збурення з заданою точністю. Для цього запропоновано алгоритм формування сигналу, за допомогою якого проводиться оцінка збурень і формується керування, що забезпечує необхідну динамічну точність. Robust control is sought in the form of feedback on the state of a nonlinear dynamical system under conditions of uncertainty and time delay. The problem of non-linearity of the control object with delay affects the character-driven dynamic processes, and significantly affects the type and complexity of the required controls. It is therefore important that the scheme presented formation control action makes it a given accuracy į. not only keep track of a given reference signal, but also take into account the effect of the delay, the presence of nonlinearity in the conditions of a priori uncertainty and the effect of external perturbations. Provides a structure robust control system nonlinear dynamic object with state delay, to compensate for the parametric uncertainty and external bounded perturbations to within į. To do this, an algorithm for generating a signal by which we obtain an estimate of perturbation and forms the control, provide the necessary dynamic accuracy.
 • Item
  Попередня оцінка і обробка даних при регресійному аналізі
  (КНТУ, 2015) Бакарджиєв, Р. О.; Комаров, А. О.; Bakardzhyev, Roman; Komarov, Andrew
  Представлено методи попередньої оцінки і обробки даних активного експерименту з застосуванням статистичних функцій Excel і пакетом прикладних програм Statistica при проведенні регресійного аналізу. На конкретних прикладах проілюстровано перевірку вибірки на нормальність статистичного розподілу, оцінку сумнівних результатів за критерієм Стюдента, перевірку відтворюваності результатів за критерієм Кохрена. Аналіз виконувався без залучення довідкових таблиць зі значеннями розподілів оціночних критеріїв, визначені кореляційні відношення залежних і незалежних ознак. Наведені способи дають змогу швидко з високою точністю оцінити вибірку з будь-якою кількості факторів на придатність для регресійного аналізу. Methods of preliminary assessment and data processing during the regression analysis of the active experiment with application of Excel statistical functions and Statistica software package are represented. Sampling test for the statistical distribution normality, evaluation of equivocal results by the Student's t-test and checking the results reproducibility by Cochran’s test are performed without using of the reference evaluation criteria distribution tables, mutual correlation ratio of dependent and independent features are determined and given by specific examples. These methods allow to assess the sampling with any number of factors by the regression analysis suitability fast and highly accurately.
 • Item
  Моделирование задачи выбора запасного аэродрома на базе искусственной нейронной сети
  (КНТУ, 2015) Артеменко, О. В.; Artemenko, Olga; Артеменко, О. В.
  В статье рассмотрена задача выбора запасного аэродрома в процессе предполетной подготовки. Проанализированы факторы, влияющие на выбор запасного аэродрома, описана работа модуля автоматизированного выбора запасного аэродрома, а также представлена нейростевая модель выбора запасного аэродрома. В статті розглянута задача вибору запасного аеродрому в процесі передпольотної підготовки. Проаналізовані фактори, які впливають на вибір запасного аеродрому, описана робота модуля автоматизованого вибору запасного аеродрому, а також приведена нейросіткова модель вибору запасного аеродрому. Preflight preparation of the aircraft crew is a basis of safe flight. One of the tasks to be solved during the preflight preparation includes the choice of alternate aerodromes and specification of weather conditions on them. In order to improve the preflight preparation, the aviation develops and implements computer-based systems of preflight information. It is rational to include the module of choosing an alternate aerodrome in such systems. Modern computer-based systems used for preflight planning choose an alternate aerodrome from Airport Data. However, such systems do not always allow to choose rational alternate aerodromes. In addition, they do not analyze weather conditions. So the problem of modeling the choice of an alternate aerodrome is urgent. In order to solve the set task the following was done: factors influencing the choice of an alternate aerodrome were analyzed, the model of choosing an alternate aerodrome based on an artificial neural network (that allows to estimate the aerodrome according to factors) was developed, and stages of operation of the module of the computer-based alternate airdrome choice were described. The module operation consists of 4 stages and allows to more objectively estimate the condition of factors influencing the choice of an alternate aerodrome and choose the most suitable ones.
 • Item
  Особливості оцінки результатів регресійного аналізу
  (КНТУ, 2015) Бакарджиєв, Р. О.; Комаров, А. О.; Bakardzhyev, Roman; Komarov, Andrew
  На конкретних прикладах представлено оцінку результатів регресійного аналізу активного повнофакторного експерименту. Із застосуванням статистичних функцій MS Excel проілюстрована оцінка адекватності математичної моделі другого порядку з вибракуваними статистично незначущими коефіцієнтами, визначено працездатність математичної моделі, відповідності різниці (залишків) нулю і нормальному розподілу та їхня автокореляція. Наведені способи дають змогу швидко з високою точністю визначити всі оціночні параметри отриманого рівняння регресії, його придатність для використання як математичної моделі. Abstract: In an example, evaluation of the results of regression analysis of active fullfactor experiment. With the use of MS Excel statistical functions illustrated assessment of the adequacy of the mathematical model of the second order of rejected statistically insignificant coefficients defined performance mathematical model according difference (residual) with zero and normal distribution and their autocorrelation. These methods allow you to quickly accurately identify all evaluation parameters obtained regression equation, its suitability for use as a mathematical model.
 • Item
  Повышение износостойкости газотермических покрытий из железо-углеродистных сплавов электроконтактной обработкой
  (КНТУ, 2015) Черновол, М. И.; Ворона, Т. В.; Кожевникова, Е. Е.; Лопата, Л. А.; Черновол, М. І.; Ворона, Т. В.; Кожевнікова, О. Е.; Лопата, Л. А.; Chernovol, Mykhailo; Vorona, Tetiana; Kozhevnikova, Olena; Lopata, Larysa
  Предложен способ повышения износотойкости газотермических покрытий из железо-углеродистных сплавов электроконтактной обработкой (ЭКО). В основе способа лежит создание и использование фазово-структурных деформационных превращений, которые обеспечивают повышение износостойкости напыленных покрытий и комплексное улучшение их физико-механических и эксплуатационных свойств. Использование комбинации технологии напыления недорогих сталей и их ЭКО открывает широкие возможности в создании износостойких покрытий. Запропоновано спосіб підвищення зносостійкості газотермічних покриттів з залізо-вуглецевих сплавів електроконтактною обробкою (ЕКО). В основі методу лежить створення і використання фазово- структурних деформаційних перетворень, які забезпечують підвищення зносостійкості напилених покриттів і комплексне поліпшення їх фізико-механічних та експлуатаційних властивостей. В результаті ЕКО ГПН / ЕДН покриттів із сталей мартенситного і феритного класів у покриттях формується двофазна структура, що містить метастабільний аустеніт, що має твердість 200 - 300 НV, а також певну кількість оксидів. При цьому, в процесі подальшої експлуатації деталей з цими покриттями внаслідок інтенсивної пластичної деформації метастабільний аустеніт буде трансформуватися в зносостійкий і твердий мартенсит (НV = 700 ... 800) за рахунок протікання деформаційного у - α перетворення. Використання комбінації технології. A method for an increase in the wear resistance of iron-carbon alloy coatings using electric contact treatment is proposed, which is based on the initiation and use of phase-structural deformation transformations, which provide an increase in the wear resistance of deposited coatings and complex improvement of their physical-mechanical and performance properties. As a result, in coatings from steels of martensite and ferrite types a two-phase structure has been formed, which contained a metastable austenite with a hardness of 200-300 HV along with some amount of oxides. In the course of operation of parts with such coatings, thanks to intense plastic deformation, the metastable austenite tends to transform into wear-resistant and hard martensite (НV=700...800) due to the y - a deformation transformation.
 • Item
  Дослідження параметрів та режимів роботи пневмомеханічного висівного апарату надлишкового тиску з рециркулюючим потоком насіння
  (КНТУ, 2015) Свірень, М. О.; Анісімов, О. В.; Солових, І. К.; Sviren, Mikola; Anisimov, Olexandr; Solovykh, Igor
  В статті наведені порівняльні характеристики деяких висівних апаратів для точного висіву технічних культур з урахуванням їх переваг та недоліків. Також представлена конструкція пневмомеханічного висівного апарата надлишкового тиску з рециркулюючим потоком насіння, та визначені шляхи його вдосконалення. The objective of the article is to study and create stable one-seed flow of sugar beetroot seeds with the help of a sowing device which can considerably improve the quality of sowing process. The article presents comparative characteristics of some sowing devices for precise sowing of technical crops taking into consideration their advantages and disadvantages. The design of the pneumo-mechanic sowing device of the excess pressure with recirculated flow of seeds was presented and the ways of improvement were defined. The following design changes were carried out: - in the delivery channel we set a wedge pusher which directs and averts the flow of seeds from cells into the pre-chamber cavity through the delivery channel; - after the wedge pusher the cells with seeds go to fore-and aft nozzle 6 and are blown by the air stream. As a result excess seeds are blown out of the cells.
 • Item
  Стратегія розвитку виробництва та переробки зерна кукурудзи як шлях вирішення енергетичної незалежності та безпеки України
  (КНТУ, 2015) Полішкевич, О. Р.; Polishkevich, Olga
  У статті наведені результати досліджень щодо ефективності використання основних сільськогосподарських культур для виробництва біопалива. Виявлено найефективнішу культуру для переробки. Розрахована ефективність переробки кукурудзи на етанол. Обґрунтовано проект будівництва заводу з виробництва біоетанолу. Запропонована стратегія розвитку виробництва та переробки зерна кукурудзи. Досліджений стан та економічна ефективність виробництва кукурудзи при врахуванні конкурентоспроможності, рівня цін та прибутковості галузі. The aim is to conduct research that focus on evaluating the effectiveness of using corn as a feedstock for biofuel production in Ukraine. The article presents the results of studies on the efficiency of plant crops for biofuels. The effective culture for recycling. Calculated efficiency of processing of corn for ethanol. Reasonably project to build a bioethanol plant. Offered strategy of development of production and processing of grain of corn. Investigational state and economic efficiency of production of corn at the account of competitiveness, standard of prices and profitability of industry. At today's fuel prices is clear that for Ukraine to produce ethanol from corn is beneficial for both domestic consumption and for its exports.
 • Item
  Динаміка постачального пристрою установки безперервної дії для завантаження сипких матеріалів
  (КНТУ, 2015) Оришака, О. В.; Гуцул, В. І.; Oryhsaka, Oleg; Gutsul, Vasily
  Отримані залежності, які описують обертальний рух постачального пристрою під дією електромагніта і серводвигуна. Визначений вплив параметрів електромагніта і серводвигуна на час обертання пристрою на заданий кут. Devices of continuous action have a number of advantages over systems with cyclic flow (high performance, low energy costs, lower consumption of materials and other). Improvement of continuous action is an actual scientific problem (is an urgent task). An analysis was Conducted of the influence of parameters of feeding mechanism of device on the rotation speed of the rotor and torque. Dependences that episouth the rotational movement of nutrients in the device under the action of an electromagnet and an actuator.
 • Item
  Ефективність роботи мобільних електрифікованих засобів сільськогосподарського призначення
  (КНТУ, 2015) Мельник, Р. В.; Melnyk, Roman
  В статті приведенні результати попередніх досліджень експериментального зразка електротрактора ХТЗ-2511Е а також встановлено, що на сьогоднішній день набувають широкого розповсюдження електродвигуни вентильного типу для електротранспорту через високий ККД до 95% та можливістю програмування контролера на різну напругу та різні режими роботи. Improving the operational efficiency of mobile power facilities for agricultural through the use of electricity. Analysis of the previous research was based on the study of scientific and technical information in the field of mobile power on electric-battery drive. Found that currently the ventilated electronic motors for electric transport become widespread because of high propulsive efficiency up to 95% and programmable controller for different voltages and different modes of operation. The developed experimental model of elektric traktor HTZ- 2511E which time of work without recharging batteries is up to 5 hours on transport works. Mobile power facilities based on electric-battery drive in agriculture will increase the efficiency of the machine and tractor units in interpreting the application of the system motor in wheel. Considering the strong potential of JSC "Kharkiv Tractor Plant" and the high level of the electricity sector, Ukraine has good conditions for the solution in the short term all technical issues and successful implementation in the production of tractors with electric-battery drive.
 • Item
  Методика оцінки фізико-механічних властивостей рослинної сировини
  (КНТУ, 2015) Мілько, Д. О.; Milko, Dmitry
  Представлено методику визначення основних фізико-механічних показників рослинної сировини, а саме модулю зсуву досліджуваного матеріалу, моменту інерції перетину пучка стебел та модулю пружності першого роду. Отримані залежності дозволять одержати дані, необхідні для перевірки на адекватність теоретичних передумов щодо визначення зусиль, потрібних на ущільнення рослинної сировини. Purpose of research is creating methodologies of evaluating physical and mechanical properties of plant material to provide the required accuracy of theoretical calculations for determining the energy loss in the sealing process by twisting. The target is realizing by means of mathematical modeling for determining the shear modulus and modulus of elasticity. The theoretical calculations assess the quantitative of stresses occurring during compaction plant material.