Суб’єктивний аспект у семантичних трансформаціях слів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Бабич, Т. В.
Babych, T.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ВД Гельветика

Abstract

Одним із надзвичайно важливих аспектів дослідження складної та багатогранної проблеми семантичних трансформацій слів у ході їхнього використання є аналіз специфічних закономірностей людської психіки й особистісних якостей людини, які впливають на характер сприйняття світу та що зумовлюють ці трансформації. У мовознавстві заведено розмежовувати дві основних групи таких чинників: 1) зовнішні (позамовні) та 2) внутрішні (власне мовні). У статті розглянемо суб’єктивний аспект, який насамперед слід ураховувати, на нашу думку, при вивченні семантичних перетворень слів у поетичних текстах. Загалом до цієї групи належить ціла низка найрізноманітніших явищ із соціального, культурного, економічного та політичного життя відповідної епохи, вплив яких на семантику слів в цілому і в художньому тексті зокрема величезний. Однак не тільки такого типу чинники визначають особливості використання мовних одиниць у художньому творі. Аналізуючи поетичний текст, винятково важливого значення набуває необхідність розкриття закономірностей розумових процесів пізнавальної діяльності автора, виявлення різних комбінацій елементів його естетичного пошуку. Така діяльність, як і її результати, емоційно забарвлена та надзвичайно яскраво виявляється в поетичних творах і впливає, крім іншого, на особливості значень використовуваних слів.

Description

Keywords

семантика, зміна семантики слів, контекст, дискурс, комунікація

Citation

Бабич, Т. В. Суб’єктивний аспект у семантичних трансформаціях слів / Т. В. Бабич // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогоб. держ. пед. ун-ту iм. Iвана Франка. - Дрогобич : Гельветика, 2020. - Вип. 34. - Т. 1. - С. 90-95.