Наукові публікації кафедри екології, охорони навколишнього середовища та здорового способу життя

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Вплив естетичної значущості на зміну семантики слова
  (Гельветика, 2022) Бабич, Т. В.
  Виникнення естетичного феномену як центру комунікативно-когнітивного простору зумовлює актуальність даної проблеми, коли особистість створює індивідуальний мікросвіт та шляхом естетичного оцінювання фокусує свою свідомість на оточуючій дійсності. При глибокому аналізі естетичної значущості мовних одиниць варто враховувати їх унікальність, яка зумовлена лінгво-естетичною природою мовного знака в художньо-поетичному тексті. Упевнено можна стверджувати, що на функціонування мовних одиниць у творах літературного мистецтва значний вплив мають не лише загальнозаведені норми даної мовної системи, але й закономірності організації художнього цілого, його ідейно-образного змісту. Тому естетичну значущість варто розглядати як принципово нову якість мовних одиниць, що здатна, крім буквальних значень, виражати ідейно-образну інформацію
 • Item
  Українська мова професійного спрямування в технічному університеті
  (Zdar nad Sazavou, 2022) Бабич, Т. В.; Бабич, К. Ю.
  У цій науковій роботі проаналізовано сучасні принципи викладання української мови професійного спрямування у технічний вищих навчальних закладах. Це сприятиме покращенню формування мовно-професійної компетентності фахівців технічних спеціальностей рівня освіти «бакалавр» при їх підготовці у вищих навчальних закладах та допоможе здобувачам вищої освіти заповнити прогалини у знаннях з української мови, сформувати культуру фахової мови, а також ґрунтовно оволодіти та усвідомити майстерність усного та писемного фахового мовлення. Така необхідність зумовлена значно підвищеними вимогами до якісної підготовки спеціалістів технічних спеціальностей та сформувати фахівців нової генерації. Сьогодні вони повинні мати належний інтелектуальний потенціал, бути конкурентноздатними, з глибокими знаннями сучасної української мови, яка задовольнила б їхні професійні потреби, а також забезпечила майбутніх фахівців технічної сфери належним рівнем культури усного та писемного професійного мовлення, у тому числі, належне володіння професійною термінологією.
 • Item
  Роль суб`єктивного чинника у зміні семантики слів у сучасній українській пісні
  (ІТТА, 2021) Бабич, Т. В.
  Традиційно мовознавці виокремлюють дві основних групи таких чинників: 1) внутрішні (власне мовні) та зовнішні (позамовні). У цій публікації розглянемо суб’єктивний аспект, який сформований із цілої низки найрізноманітніших явищ із культурного, соціального, політичного, та економічного відповідної епохи. Іх вплив на семантику слів в цілому і в художньому тексті зокрема величезний. Крім того, при аналізі поетичного тексту, винятково важливого значення набуває необхідність розкриття закономірностей розумових процесів пізнавальної діяльності автора, виявлення різних комбінацій елементів його естетичного пошуку. Наслідок такої діяльності яскраво виявляється в поетичних творах і впливає, крім іншого, на особливості значень використовуваних слів. Враховуючи твердження про слово як мовну одиницю, що розкриває саме те значення, яке витворюється у процесі реалізації гносеологічної функції мови, однак у художньому творі найтонші смислові відтінки його значень визначається особливостями індивідуальної когнітивної діяльності людини. Як і будь-яка пізнавальна або мовна діяльність не може повністю абстрагуватися від власного ставлення до висловлюваного й так або так дає йому свою оцінку. стає виявом відтворення суб’єктом об’єктивних явищ. Особистісне “я” людини, його внутрішній світ передбачають творче декодування дійсності та накладають певний відбиток на ті образи, що формуються у свідомості під упливом явищ та предметів навколишнього світу.
 • Item
  Інтерактивні методи на початковому етапі навчання української мови як іноземної
  (РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2022) Ліпатова, М. В.; Бабич, Т. В.; Щербина, С. В.
  В умовах інтеграції вищої освіти України до системи європейської освіти великого значення набуває підвищення ефективності та якості навчання іноземних студентів, для яких володіння мовою навчання є гарантією якісної професійної підготовки. Це зумовлює необхідність модернізації процесу мовної підготовки інокомунікантів, вдосконалення методів та підходів до навчання української мови як іноземної як засобу отримання професійних знань з обраної спеціальності, так і можливості задовольнити комунікативні потреби у ситуаціях щоденного спілкування, адаптуватися в новому соціально-культурному середовищі. Тому ключовим питанням викладання української мови як іноземної є пошук ефективних методик навчання. Мовознавцями визнано, що отримання знань, формування вмінь і навичок, розвиток особистісних якостей учня є найефективнішими, якщо в освітньому процесі використовують інтерактивні форми і методи.
 • Item
  Динамізм семантичної структури слова на мовленнєвому рівні
  (Гельветика, 2021) Бабич, Т. В.; Ліпатова, М. В.
  Сучасний етап розвитку лінгвістики відзначений посиленою увагою науковців до різноманітних проблем лексичної семантики. Одне з центральних місць серед них посідає проблема смислового варіювання слів у мовленні загалом і в поетичному тексті зокрема. Одним із надзвичайно важливих аспектів дослідження складної та багатогранної проблеми семантичних трансформацій слів у ході їхнього використання є аналіз чинників, що зумовлюють смислові варіювання цих лексем. До них, передусім, належить динамізм семантичної структури слова на мовленнєвому рівні. Згадаємо найрізноманітніші явища із соціального, культурного, економічного та політичного життя відповідної епохи. Їх вплив на функціонування слів зокрема і в українській пісні величезний.
 • Item
  Чинники, що формують семантичну структуру слова (на прикладі поетів-шістдесятників)
  (Гельветика, 2022) Бабич, Т. В.; Babych, T.
  У роботі висвітлені проблеми варіювання смислового значення поетичного слова, розглянуті об’єктивні закономірності організації художнього тексту з метою зведення до мінімума інтуіцію та суб’єктивізм в інтерпретації. Важливим у вивченні семантики слова у поетичних текстах є вчення про лінгвоестетичну природу художнього слова. Особливо значущим цей підхід виявився при аналізі художньо-поетичного мовлення, специфіку якого значною мірою становлять найнесподіваніші семантичні трансформації мовних одиниць у ході їхнього використання. Для вивчення мови з погляду її семантичного наповнення застосовують гносеологічні, естетичні та комунікативно-когнітивні чинники. Семантику слова, загалом, формують ціла низка чинників. Згадаємо насамперед найрізноманітніші явища із соціального, соціального, політичного та економічного життя відповідної епохи. Їх вплив на функціонування слів зокрема і в художньому тексті важко переоцінити. Тому, аналізуючи поетичний текст, варто ураховувати всі аспекти пізнавальної діяльності автора, виявляти різні поєднання елементів його естетичного пошуку.
 • Item
  Значення емоційності у процесі зміни семантики слова на прикладах поетичних текстів
  (ВД Гельветика, 2020) Бабич, Т. В.; Babych, Т.
  У межах лінгвокогнітивної парадигми сучасна наука представляє текст як вербалізовану ментальну репрезентацію дійсності. Це треба розуміти так, що мовні знаки, в яких закодована інформація, можуть викликати певний спектр емоцій. Емотивність – це омовлені знання, що вміщують емоційні компоненти значення слова. Погляд новітньої лінгвістики на текст як на генеровану вербальними засобами дійсність дає змогу розглядати художнє слово як носій не лише смислового ядра, але й емоційно-оціночних значень, адже мова художнього тексту – це не тільки матеріал для передавання думок, а й засіб для вираження емоцій. Емоції реконструюють вписану у художній текст програму його інтерпретації та через здатність ірраціонального мислення формують нові образні смисли. Особливо важливого значення емоції набувають у художньому тексті. Їхня мета – виразити суто індивідуальний, особистісний світогляд, настрій. Естетичне чуття автора дозволяє йому знаходити слова, образи, асоціації, що створюють своєрідне емоційне тло художнього твору. Емоційна складова значення у семантиці слова цілком переконливо демонструє взаємозв’язок різних чинників у формуванні змісту слова, передусім – інтелектуальних, соціальних та психологічних. Під емоційною складовою значення розуміють компоненти мовлення, які використані для формування та реалізації емоцій автора та для впливу на читача.
 • Item
  Суб’єктивний аспект у семантичних трансформаціях слів
  (ВД Гельветика, 2020) Бабич, Т. В.; Babych, T.
  Одним із надзвичайно важливих аспектів дослідження складної та багатогранної проблеми семантичних трансформацій слів у ході їхнього використання є аналіз специфічних закономірностей людської психіки й особистісних якостей людини, які впливають на характер сприйняття світу та що зумовлюють ці трансформації. У мовознавстві заведено розмежовувати дві основних групи таких чинників: 1) зовнішні (позамовні) та 2) внутрішні (власне мовні). У статті розглянемо суб’єктивний аспект, який насамперед слід ураховувати, на нашу думку, при вивченні семантичних перетворень слів у поетичних текстах. Загалом до цієї групи належить ціла низка найрізноманітніших явищ із соціального, культурного, економічного та політичного життя відповідної епохи, вплив яких на семантику слів в цілому і в художньому тексті зокрема величезний. Однак не тільки такого типу чинники визначають особливості використання мовних одиниць у художньому творі. Аналізуючи поетичний текст, винятково важливого значення набуває необхідність розкриття закономірностей розумових процесів пізнавальної діяльності автора, виявлення різних комбінацій елементів його естетичного пошуку. Така діяльність, як і її результати, емоційно забарвлена та надзвичайно яскраво виявляється в поетичних творах і впливає, крім іншого, на особливості значень використовуваних слів.
 • Item
  Деякі методичні питання навчання граматики української мови на початковому етапі
  (ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020) Ліпатова, М. В.; Бабич, Т. В.; Lipatova, M.; Babich, T.
  Стаття присвячена питанням навчання граматики української мови як іноземної і формування граматичної компетенції студентів - іноземців. Під час вивчення граматики студенти опановують граматичним матеріалом, необхідним для вираження думок в усній та письмовій формі і розуміння їх при читанні і на слух. У статті визначено основні етапи введення граматичного матеріалу на заняттях з української мови як іноземної. The article deals with problems of the formation of grammatical competence as an important component of foreign language communicative competence, the theoretical principles and foundations that are relevant for the Ukrainian as a foreign language teaching methods at the advanced stage of training have been analyzed. The article concerns the aspect of Grammar as an important part of any language which ensures the formation of oral and written communication skills. The study of the issue which is discussed in the article is relevant, since the formation of grammatical skills is one of the prerequisites for developing the ability to express their thoughts in oral and written forms, as well as the ability to understand the views expressed by other people, which is important for the communication process. Grammar is the part of the content of Ukrainian as a foreign language teaching program, therefore its role is seen in the aspect of learning activities, since grammar should contribute to the formation and development of speech skills, to play a supporting role for grammar rules and structures to serve communicative learning purposes. The grammar skills formation in foreign language learners is one of the most important components of speaking, listening, reading and writing teaching process. Studying grammar material it is necessary to form grammar skills for oral speech, which provide grammatically correct structure of dialogue and monologue speech. The need to study grammar in practical use is emphasized. The main purpose of teaching grammar as seen by the communicative method is the formation of communicative competence meaning student’s ability to act in accordance with a variety of life situations. It is a sine qua non condition that the exercises should be of interest and lead to the formation of free speech. That can promote successful communication.
 • Item
  Assessment of some parameters of biological quality of the water in the city of KropIvnytskyi
  (ТДМУ Укрмедкнига, 2017) Medvedeva, О.; Kryvoshei, Y.
  The aim of the work is to compare the biological buffer functions of aquatic ecosystems of the middle stream of the Dnipro river near the water intake and the Inhul river in Kropyvnytskyi.
 • Item
  Моніторингові біоекологічні дослідження джерел поверхневого водопостачання м.Кіровоград
  (Західно-український консалтинг центр, 2016) Медведєва, О. В.; Кривошей, Ю. І.; Краснюк, О. Ю.
  Досліджено відмінності прибережних екотонів водних об'єктів, що є джерелами водопостачання м. Кіровоград.
 • Item
  Інституційно-організаційне забезпечення реформування системи державного нагляду (контролю) України у сфері екології
  (ДКС-Центр, 2015) Воробйов, С. В.; Мороз, В. В.; Медведєва, О. В.; Vorobyov, S.; Moroz, V.; Medvedeva, O.
  У статті розглянуто та проаналізовано необхідність оптимізації діяльності органів державного нагляду (контролю) у контексті реформування системи управління охороною навколишнього природного середовища. Запропоновано першочергові кроки, спрямовані на вирішення існуючих проблем у державному секторі природоохоронної галузі та створення ефективної структури органу державного нагляду (контролю) та його територіальних підрозділів у сучасних умовах із урахуванням чинного законодавства з метою вдосконалення системи державного управління в Україні. The need to optimize the activities of state supervision (control ) in the context of reform of environmental protection system in Ukraine was considered and analyzed. The initial steps to address the existing problems in the environment sector and to raise effectivnees of the state supervision (control) under modern conditions were sugested, taking into account the current legislation and the necesity to improve the system of governanace in Ukraine. Curemtly in Ukraine the idea of decentralization in all spheres of life in the context of public administration reform is widely spred. Decentralization and deconcentration of administrative functions of state ecological supervision (control) requires gradual optimization of both central office and regional offices of the State ecological inspaction of Ukraine. Therefore, the purpose of the article is the allocation of priorities to be addressed as well as leadership that requires rapid development and update of management networks, engagement in public supervisory control of young, energetic, competent and proactive staff of the new generation. This approach will ensure the effective functioning of state supervision (control) in the field of environmental protection and creation of strong human resources, capable to provide high performance to meet the needs of civil society to perform Ukrainian system of environmental protection.