Робастне керування нелінійними об’єктами з запізнюванням

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Authors

Гончаренко, Б. М.
Лобок, О. П.
Віхрова, Л. Г.
Goncharenko, Boris
Lobok, Alexsey
Vіhrova, Larisa

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В роботі шукається робастне керування у вигляді зворотного зв'язку від стану нелінійної динамічної системи, що функціонує в умовах параметричної невизначеності та наявності запізнювання. Проблема нелінійності об'єкта керування при наявності запізнювання впливає на характер керованих динамічних процесів і суттєво впливає на вигляд та складність шуканих керувань. Тому важливо, що наведена схема формування керувальної дії дозволяє з заданою точністю не тільки відслідковувати заданий еталонний сигнал, але і враховувати ефект запізнювання, наявність нелінійності в умовах апріорної невизначеності та дії зовнішніх збурень. Пропонується структура робастної системи керування нелінійним динамічним об'єктом з запізненням за станом, яка дозволяє компенсувати параметричну невизначеність і зовнішні обмежені збурення з заданою точністю. Для цього запропоновано алгоритм формування сигналу, за допомогою якого проводиться оцінка збурень і формується керування, що забезпечує необхідну динамічну точність. Robust control is sought in the form of feedback on the state of a nonlinear dynamical system under conditions of uncertainty and time delay. The problem of non-linearity of the control object with delay affects the character-driven dynamic processes, and significantly affects the type and complexity of the required controls. It is therefore important that the scheme presented formation control action makes it a given accuracy į. not only keep track of a given reference signal, but also take into account the effect of the delay, the presence of nonlinearity in the conditions of a priori uncertainty and the effect of external perturbations. Provides a structure robust control system nonlinear dynamic object with state delay, to compensate for the parametric uncertainty and external bounded perturbations to within į. To do this, an algorithm for generating a signal by which we obtain an estimate of perturbation and forms the control, provide the necessary dynamic accuracy.

Description

Keywords

робастне керування, нелінійний динамічний об'єкт, запізнювання, параметрична невизначеність, зовнішні збурення, еталонна модель, robust control, nonlinear dynamic object, delay, parametric uncertainty, external disturbances, dynamic accuracy

Citation

Гончаренко, Б. М. Робастне керування нелінійними об’єктами з запізнюванням / Б. М. Гончаренко, О. П. Лобок, Л. Г. Віхрова // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2015. - Вип. 28. - С. 260-265.