Українська мова (за професійним спрямуванням). Практичні заняття

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Бабич, Т. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Формування мовно-професійної компетентності фахівців спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» при їх підготовці у спеціальних вищих навчальних закладах України становить одну з важливих потреб сучасної професійної освіти. Це зумовлене кількома чинниками: по-перше, значно підвищеними вимогами до якісної підготовки спеціалістів різного профілю у наш час; по-друге, ринковими умовами праці. Ці чинники поставили перед вищою школою конкретне завдання – дати усім сферам діяльності українського суспільства, зокрема інженерній, фахівців нової генерації. Сьогодні вони мають бути висококваліфікованими, мовно компетентними у своїй професійній діяльності, конкурентноздатними, грамотними, з належним інтелектуальним потенціалом, з глибокими знаннями української мови, яка необхідна для задоволення їхніх професійних потреб. По-третє, необхідністю забезпечити майбутнім фахівцям зі сфери будівництва та цивільної інженерії належну культуру загальновживаної та професійної мови, у тому числі досконале володіння своєю професійною термінологією. Навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)» покликана сформувати у здобувачів вищої освіти знання з різних видів документації, навички їх укладання, засвоїти етикет ділової кореспонденції. Важливо також оволодіти графічними, орфоепічними, орфографічними, лексичними, морфологічними, синтаксичними, стилістичними нормами ведення сучасної ділової документації. Курс допоможе досягти належного рівня володіння фаховою метамовою – знання терміносистем, фразеології, композиційно-жанрових форм текстотворення, мовних формул, функціональних типів мовлення, стилів літературної мови. Методичні рекомендації «Українська мова (за професійним спрямування)» складено для спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» рівня освіти «бакалавр» відповідно вимогам МОН України.

Description

Keywords

українська мова, мовно-комунікативна компетенція, професійна компетенція, фаховий документ, науковий стиль, студентські наукові жанри, практичні заняття

Citation

Методичні рекомендації для проведення практичних занять дисципліни: Українська мова (за професійним спрямуванням) : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми "Будівництво та цивільна інженерія" спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / [уклад. Т. В. Бабич] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. екології та охорони навколишнього середовища. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 57 с.