Навчально-методичні матеріали кафедри екології, охорони навколишнього середовища та здорового способу життя

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 50
 • Документ
  Українська мова. Навчальний посібник
  (ЦНТУ, 2022) Бабич, Т. В.
  Навчальний посібник «Українська мова (за професійним спрямуванням)» містить загальні поняття, положення і засади курсу фахової української мови для економічних спеціальностей. Призначений для закріплення та засвоєння здобувачами вищої економічної освіти писемного й усного професійного мовлення, оволодіння стратегією і тактикою комунікації, формування високої мовної культури, навичок висловлюватися точно і логічно, формування здатності аналізувати інформацію зі сфери економічних відносин, формування навичок використання джерел сучасної економічної, фінансової сфер, становлення засад висловлюватися точно і логічно, розвитку абстрактного мислення, реалізації творчого потенціалу, засвоєння фахової термінології, вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері. Для здобувачів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей рівня освіти «бакалавр».
 • Документ
  Ресурсоефективні та чисті технології
  (ЦНТУ, 2022) Кропівний, В. М.; Медведєва, О. В.; Гречка, А. І.; Кропівна, А. В.; Скрипник, О. В.
  Навчальний посібник спрямований на розкриття суті ресурсоефективних та чистих технологій, їх вплив на навколишнє середовище, проводиться аналіз ефективності поновлюваних джерел енергії. Метою даного навчального посібника є ознайомлення студентів з питаннями застосування ресурсоефективних та чистих технологій і шляхи їх вирішення. Розглядається ефективність впровадження ресурсоефективних та чистих технологій в умовах сучасних викликів розвитку світової економіки та даються рекомендації щодо перспективних шляхів досягнення ресурсо- та енергозбереження.
 • Документ
  Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища. Лабораторні роботи
  (ЦНТУ, 2021) Мартиненко, С. А.; Тунік, Т. М.; Мірзак, Т. П.
  Лабораторні заняття допомагають засвоїти засоби використання приладів для вимірювання параметрів навколишнього середовища. Пропонуються сучасні методи обробки отриманої інформації. Наведено приклади розрахунку забруднення навколишнього середовища викидами автотранспорту, шумового, електромагнітного забруднень. Завдання виконуються в аудиторії та допомагають отримати навички поводження з відповідними приладами та методами обробки отриманої інформації.
 • Документ
  Сучасні технології захисту атмосфери
  (ЦНТУ, 2019) Мартиненко, С. А.
  Підручник спрямований на формування системи теоретичних знань та набуття навичок у області інженерних підходів до застосування сучасних технологій з ефективного захисту атмосфери від техногенного впливу.
 • Документ
  Українська мова (професійного спрямування)
  (ЦНТУ, 2021) Бабич, Т. В.
  Навчальний посібник «Українська мова (професійного спрямування)» призначений для студентів технічних спеціальностей та покликаний сформувати високу загальну мовну культуру, навчити висловлюватися точно і логічно, сформувати свідоме ставлення до повсякденної практики спілкування рідною мовою, розвитку абстрактного мислення, реалізації творчого потенціалу, засвоєння фахової термінології, вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері. Для студентів вищих навчальних закладів технічних спеціальностей рівня освіти «бакалавр».
 • Документ
  Системний аналіз якості навколишнього середовища
  (ЦНТУ, 2021) Медведєва, О.; Кропівний, В.; Мірзак, Т.; Немировський, Я.
  У навчальному посібнику викладено основні теоретичні положення дисципліни «Системний аналіз якості навколишнього середовища», розглянуто особливості здійснення системного аналізу та основи моделювання і прогнозування екологічних процесів. Посібник буде корисним здобувачам вищої освіти другого (магістерського) рівня, а також іншим науковцям, що здійснюють екологічні дослідження.
 • Документ
  Хімічні процеси в будівельній галузі
  (ЦНТУ, 2020) Тунік, Т. М.; Медведєва, О. В.; Кропівний, В. М.; Кирнасовська, Т. Є.
  Хімічні процеси є основою будь-якого виробництва, зокрема будівельних матеріалів та технологій у будівництві. В посібнику розглянуті у стислій формі основи виробництва деяких будівельних матеріалів, їх властивості використання у будівельній галузі.
 • Документ
  Лабораторний практикум з хімії
  (ЦНТУ, 2021) Тунік, Т. М.; Медведєва, О. В.; Кропівний, В. М.; Немировський, Я. Б.; Мартиненко, С. А.; Кирнасовська, Т. Є.
  Лабораторний практикум з хімії. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів всіх технічних спеціальностей, які вивчають дисципліну «Хімія».
 • Документ
  Сучасні методи захисту атмосфери. Курсова робота
  (ЦНТУ, 2019) Мартиненко, С. А.
  Викладено методика розрахунку кількості шкідливих викидів котельні з заданими по варіантах параметрами та кількістю палива. Показано приклад розрахунку висоти труби.
 • Документ
  Техноекологія. Курсова робота
  (ЦНТУ, 2019) Мартиненко, С. А.; Мірзак, Т. П.
  Задача курсової роботи – підвищити рівень технологічної підготовленості на основі аналізу роботи виробництв при використанні сильнодіючих отрутних речовин, АЕС. Виконати необхідні розрахунки зони ураження при аварії. Надати відповідні рекомендації дій населення в залежності від масштабу аварії.
 • Документ
  Методика проведення занять з футболу зі студентами ЦНТУ в академічних групах та самостійно
  (ЦНТУ, 2017) Махно, В. В.
  В методичних вказівка розкривається методика проведення занять з футболу зі студентами ЦНТУ в академічних групах та самостійно. Що є надзвичайно важливо в навчанні техніки рухів в футболі особливо коли час для навчання в академічних заняттях обмежений. Надаються рекомендації щодо самостійних занять та опанування технікою окремих вправ та складових елементів гри у футбол.
 • Документ
  Фізична культура і основи здорового способу життя студента. Методика самоконтролю в процесі занять фізичними вправами
  (ЦНТУ, 2018) Бойко, Ю. Ж.; Дейкун, Р. Л.; Липчанська, Л. М.; Мотузенко, Т. Є.
  В методичних вказівках розкривається поняття про фізичну культуру та здоровий спосіб життя та їх значимість для життєдіяльності студента. Приводяться форми активного відпочинку, методи самоконтролю в процесі заняття фізичними вправами. Наводяться основні компоненти здорового способу життя, описується розвиток оздоровчої фізичної культури та оздоровчо-рекреаційних заходів.
 • Документ
  Техніка виконання основних рухів та прийомів у баскетболі
  (ЦНТУ, 2020) Ковальв, В. О.; Остроухов, О. В.
  В методичних вказівках описані основні елементи та рухи при грі в баскетбол. Даються рекомендації щодо техніки вправ та послідовності їх виконання. Наводяться основні помилки та методи їх усунення.
 • Документ
  Організація занять з прикладної фізичної підготовки
  (ЦНТУ, 2020) Ковальв, В. О.; Липчанська, Л. М.; Мотузенко, Т. Є.; Остроухов, О. В.
  В методичних рекомендаціях розкривається сутність професійно прикладної фізичної підготовки з урахуванням умов праці. Формулюються основні поняття та даються методики розвитку основних фізичних якостей. Наводяться комплекси фізичних вправ щодо зміцнення фізичного стану здоров’я.
 • Документ
  Основи сучасної методики розвитку сили в процесі тренування
  (ЦНТУ, 2020) Ковальв, В. О.; Савченко, В. В.
  В методичних вказівках наведено досвід застосування засобів спеціальної силової підготовки, досить добре проаналізований і узагальнений. Розкривається роль і місце спеціальної силової підготовки, які можуть бути об'єктивно встановлені тільки на основі наукового пошуку, конкретно орієнтованого у двох напрямках: по-перше, на подальше вивчення закономірностей тренованості організму людини та пошуку обґрунтованих шляхів реалізації його потенційних можливостей; по-друге, на інтенсивне вивчення об'єктивних закономірностей, що визначає багаторічний розвиток процесу становлення спортивної майстерності. Надаються комплекси фізичних вправ.
 • Документ
  Зміст фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи
  (ЦНТУ, 2019) Захарова, О. В.; Махно, В. В.
  В методичних рекомендаціях розкриваються фізичне виховання студентів як економічно найдоцільніший та найефективніший спосіб профілактики та лікування захворювань, зміцнення генофонду нації, розв'язання багатьох соціальних проблем. Поступове підвищення обсягу та інтенсивності фізичного навантаження дає змогу розірвати порочне коло рухової недостатності, змінити ставлення молоді до свого здоров'я, сформувати стійку мотивацію до здорового способу життя, озброїти їх системою знань з валеології, розповісти про роль фізичних вправ для здоров'я й самоконтролю.
 • Документ
  Основи атлетизму. Методика заняття з атлетичної гімнастики
  (ЦНТУ, 2018) Ковальв, В. О.; Савченко, В. В.
  В методичних вказівках розкривається вплив атлетичної гімнастики на розвиток м'язової системи, на дихальну, імунну, серцево-судинну та інших життєво важливих систем, збільшення міцності кісток і зв'язок, зниження можливості виникнення різних травм. Інтенсивно працюючі м'язи використовують підшкірний жир, що призводить до зменшення його шару і робить фігуру більш стрункою, підсилюється кровообіг у м'язах і шкірі та покращується живлення цих тканин. Одночасно з розвитком фізичних якостей виховується сила волі, мужність, вміння долати труднощі.
 • Документ
  Засоби і системи підвищення опірності організму
  (ЦНТУ, 2018) Махно, В. В.
  Методичні рекомендації розкривають сутність системи підвищення опірності організму засобами фізичної культури і спорту та на основі гімнастики Порфирія Іванова.
 • Документ
  Фізична культура і система фізичного виховання у ВНЗ
  (ЦНТУ, 2018) Бойко, Ю. Ж.; Липчанська, Л. М.; Мотузенко, Т. Є.
  В методичних вказівках розкривається значимість фізичної культури і спорту як дієвих чинників формування здорового способу життя студентів, описуються форми організації студентського самоврядування, зокрема спортивного клубу, організації спортивних секцій та самостійних занять фізичними вправами і спортом, приводяться методи самоконтролю за станом здоров’я.
 • Документ
  Нетрадиційні системи зміцнення здоровя і фізичного оздоровлення. Методика побудови самостійних занять фізичними вправами
  (ЦНТУ, 2018) Ковальв, В. О.; Мотузенко, Т. Є.
  В методичних вказівках розглядаються різні системи фізичного оздоровлення, зокрема: західні нетрадиційні системи фізичних вправ, східні нетрадиційні системи вправ. До західних традиційних систем вправ відносяться: спортивна та художня гімнастика; акробатика; прикладна, лікувальна та виробнича. Поряд з традиційними видами гімнастики надається короткий опис нетрадиційних видів: атлетичної гімнастики, спортивної аеробіки, гідро аеробіки, стрейтчінг-гімнастики, шейпінгу та ін..