Оптимізація виробничих витрат на основі логістичних підходів (на прикладі ТОВ «Профі Стан» м. Кропивницький)

dc.contributor.authorГончарук, Олександра Валеріївна
dc.contributor.authorGoncharuk, Oleksandra
dc.date.accessioned2022-12-27T11:20:43Z
dc.date.available2022-12-27T11:20:43Z
dc.date.issued2022-12-12
dc.description.abstractУ першому розділі роботи розглянуто сутність поняття «витрати» та його економічна характеристика; на основі узагальнення і доповнення інформації з наукових джерел удосконалено підходи до класифікації витрат та видів собівартості; визначено найбільш застосовувані методи обліку витрат та калькулювання собівартості продукції, їхні особливості і області застосування; розглянуто сучасні підходи до управління витратами; особливу увагу приділено вирішенню проблем контролю і скорочення витрат, а також питанням формування центрів витрат і центрів відповідальності за функціональною й територіальною ознаками; запропоновано узагальнену модель управління витратами на основі конкретизації характеристик і процедур, які стосуються мети, основних напрямків, принципів, підходів й інформаційного забезпечення даного процесу; розглянуто реалізацію основних положень процесу управління витратами у межах логістичної діяльності на основі узагальнення типів логістичних рішень, визначення критеріїв їх прийняття та методів їх формування. У другому розділі подано загальну характеристику ТОВ «Профі Стан; проведено поглиблений фінансово-економічний аналіз діяльності даного підприємства на основі оцінки рівня та динаміки матеріальних, трудових, фінансових ресурсів, а також аналізу маркетингового напрямку, обсягів реалізації продукції (послуг), структури та динаміки витрат; надано оцінку ймовірності банкрутства підприємства на основі аналізу показників його фінансової стійкості. У третьому розділі сформульовано першочергові заходи, які необхідно вжити для запобігання банкрутства аналізованого підприємства та підвищення ефективності його діяльності; на основі методу «витрати – обсяг – прибуток» визначено точку беззбитковості виробництва та коефіцієнт економічної безпеки а також зроблено висновки щодо зниження фінансового ризику за рахунок зміни структури витрат, необхідних для виробництва та реалізації продукції; для покращення матеріально-технічного забезпечення підприємства і уникнення дефіциту найбільш затребуваних ресурсів застосовано методику моделювання роботи системи управління запасами за різних ситуацій (без збоїв у постачанні, з однією затримкою у постачанні та неодноразових затримках), на основі аналізу наслідків цих ситуацій для досліджуваного підприємства, з метою досягнення стабільності роботи системи, запропоновано коригування її вихідних параметрів. In the first section of the work, the essence of the concept of "costs" and its economic characteristics are considered; on the basis of summarizing and supplementing information from scientific sources, approaches to the classification of costs and types of cost have been improved; the most used methods of cost accounting and product costing, their features and areas of application are determined; modern approaches to cost management are considered; special attention is paid to solving the problems of control and cost reduction, as well as the formation of cost centers and centers of responsibility according to functional and territorial characteristics; a generalized cost management model is proposed based on the specification of characteristics and procedures related to the purpose, main directions, principles, approaches and information support of this process; the implementation of the main provisions of the cost management process within the logistics activity is considered based on the generalization of the types of logistics decisions, the definition of the criteria for their adoption and the methods of their formation. The second section provides a general description of Profi Stan LLC; an in-depth financial and economic analysis of the activity of this enterprise was carried out based on an assessment of the level and dynamics of material, labor, and financial resources, as well as an analysis of the marketing direction, the volume of sales of products (services), the structure and dynamics of costs; an estimate of the probability of bankruptcy of the enterprise is provided based on the analysis of indicators of its financial stability. The third section formulates priority measures that must be taken to prevent bankruptcy of the analyzed enterprise and increase the efficiency of its activity; on the basis of the "costs - volume - profit" method, the break-even point of production and the coefficient of economic security were determined, as well as conclusions were made regarding the reduction of financial risk due to the change in the structure of costs necessary for the production and sale of products; in order to improve the material and technical support of the enterprise and avoid the shortage of the most demanded resources, the methodology of modeling the operation of the inventory management system in various situations (without supply failures, with one delay in supply and repeated delays) was applied, based on the analysis of the consequences of these situations for the enterprise under study, with in order to achieve the stability of the system, it is proposed to adjust its initial parameters.uk_UA
dc.identifier.citationГончарук, О. В. Оптимізація виробничих витрат на основі логістичних підходів (на прикладі ТОВ «Профі Стан» м. Кропивницький) : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 051 «Економіка» / наук. кер. І. В. Журило ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 100 с.uk_UA
dc.identifier.urihttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/12312
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherЦНТУuk_UA
dc.subjectвитрати підприємстваuk_UA
dc.subjectвиробничі витратиuk_UA
dc.subjectкласифікація витратuk_UA
dc.subjectсобівартість продукціїuk_UA
dc.subjectуправління витратамиuk_UA
dc.subjectструктура та динаміка витратuk_UA
dc.subjectлогістичні підходиuk_UA
dc.subjectточка беззбитковості виробництваuk_UA
dc.subjectматеріально-технічні ресурсиuk_UA
dc.subjectматеріально-технічне забезпеченняuk_UA
dc.subjectсистема управління запасамиuk_UA
dc.subjectenterprise costsuk_UA
dc.subjectproduction costsuk_UA
dc.subjectclassification of costsuk_UA
dc.subjectcost of productionuk_UA
dc.subjectcost managementuk_UA
dc.subjectstructure and dynamics of costsuk_UA
dc.subjectlogistic approachesuk_UA
dc.subjectbreak-even point of productionuk_UA
dc.subjectmaterial and technical resourcesuk_UA
dc.subjectmaterial and technical supportuk_UA
dc.subjectinventory management systemuk_UA
dc.titleОптимізація виробничих витрат на основі логістичних підходів (на прикладі ТОВ «Профі Стан» м. Кропивницький)uk_UA
dc.title.alternativeOptimization of production costs based on logistic approachesuk_UA
dc.typeOtheruk_UA

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
Honcharuk.pdf
Size:
1.58 MB
Format:
Adobe Portable Document
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.42 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: