Соціально-економічна ефективність підприємства: напрями і засоби підвищення (на прикладі ВККПФ «УнТех», м. Львів)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-12-25

Authors

Ніколаєнко, Андрій Анатолійович
Nikolaenko, Andriy

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Мета кваліфікаційної роботи полягає в удосконаленні теоретико-методичних та прикладних засад аналізування та підвищення рівня соціально-економічної ефективності підприємства (на прикладі ВККПФ «УнТех», м. Львів). Завданнями роботи є: визначити економічний зміст соціальної та економічної ефективності господарської діяльності; сформувати методичні підходи до аналізування соціально-економічної ефективності підприємства; здійснити аналіз економічної ефективності підприємства; оцінити соціальні результати діяльності підприємства; визначити фактори впливу на соціально-економічну ефективність функціонування підприємства; удосконалити методику оцінювання ефективності діяльності підприємства; обґрунтувати стратегічні й тактичні засади підвищення соціально-економічної ефективності підприємства. Предметом дослідження є теоретико-методичні та прикладні аспекти, методичні підходи до оцінювання та підвищення рівня соціально-економічної ефективності підприємства. Об'єктом дослідження є процес підвищення рівня соціально-економічної ефективності підприємства. У першому розділі роботи розкрито теоретико-методичні засади оцінювання та забезпечення соціально-економічної ефективності підприємства. У другому розділі роботи здійснено аналіз економічної та соціальної ефективності функціонування ВККПФ «УнТех». У третьому розділі роботи обґрунтовано напрями та засоби підвищення соціально-економічної ефективності ВККПФ «УнТех». За результатами дослідження розроблені теоретико-методичні основи управління соціально-економічною ефективністю підприємства, проведено комплексний аналіз та оцінено стан соціально-економічної ефективності аналізованого підприємства, розроблено положення програми підвищення соціально-економічної ефективності досліджуваного підприємства. Одержані результати можуть бути використані при формуванні політики підвищення соціально-економічної ефективності ВККПФ «УнТех». The purpose of the qualification work is to improve the theoretical-methodical and applied principles of analysis and increase the level of socio-economic efficiency of the enterprise (on the example of PССEА «UnTech», Lviv). The tasks of the work are: to determine the economic content of the social and economic efficiency of economic activity; to form methodical approaches to analyzing the socio-economic efficiency of the enterprise; carry out an analysis of the economic efficiency of the enterprise; evaluate the social results of the enterprise; to determine the influencing factors on the socio-economic efficiency of the enterprise's functioning; to improve the method of evaluating the efficiency of the enterprise; justify the strategic and tactical principles of increasing the socio-economic efficiency of the enterprise. The subject of the research is theoretical-methodical and applied aspects, methodical approaches to evaluation and raising the level of social and economic efficiency of the enterprise. The object of the study is the process of increasing the level of social and economic efficiency of the enterprise. The first chapter of the work reveals the theoretical and methodological principles of evaluating and ensuring the socio-economic efficiency of the enterprise. In the second section of the work, an analysis of the economic and social effectiveness of the functioning of the PССEА «UnTech» was carried out. In the third section of the work, the directions and means of increasing the socio-economic efficiency of PССEА «UnTech» are substantiated. Based on the results of the research, the theoretical and methodological foundations of the management of the socio-economic efficiency of the enterprise were developed, a comprehensive analysis was carried out and the state of the socio-economic efficiency of the analyzed enterprise was evaluated, the provisions of the program for improving the socio-economic efficiency of the enterprise under study were developed. The obtained results can be used in the formation of the policy of increasing the socio-economic efficiency of the PССEА «UnTech».

Description

Keywords

підприємство, ефективність, соціально-економічні аспекти, методи оцінювання, засоби підвищення ефективності, програма розвитку, enterprise, efficiency, socio-economic aspects, evaluation methods, means of increasing efficiency, development program

Citation

Ніколаєнко, А. А. Соціально-економічна ефективність підприємства: напрями і засоби підвищення (на прикладі ВККПФ «УнТех», м. Львів) : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / наук. кер. Т. Г. Васильців ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 143 с.