Технологічне обладнання з паралельною кінематикою

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦНТУ
Анотація
У посібнику розглянуто передумови створення технологічного обладнання з паралельною кінематикою, еволюція та прогнозування їх розвитку. Приведена класифікація, структурні схеми, компоновки та конструкції механізмів існуючого технологічного обладнання з паралельною кінематикою, його кінематика та принципи побудови. Розглянуто особливості форми робочого простору такого обладнання, його математичне та графічне моделювання. Навчальний посібник призначений для поглиблення знань студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» з дисциплін «Металорізальні верстати», «Обладнання та процеси 3Д друку», спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» з дисципліни «Технологічне обладнання з паралельною кінематикою» та інших спеціальностей з галузі знань «Механічна інженерія», а також може бути корисним для інженерно-технічних працівників машинобудівних підприємств. The manual considers the prerequisites for the creation of technological equipment with parallel kinematics, evolution and forecasting of their development. Classification, structural diagrams, layouts and designs of mechanisms of existing technological equipment with parallel kinematics, its kinematics and construction principles are given. Features of the shape of the working space of such equipment, its mathematical and graphic modeling are considered. The study guide is intended for deepening the knowledge of students of specialty 131 "Applied mechanics" from the disciplines "Metal cutting machines", "3D printing equipment and processes", specialty 133 "Industrial mechanical engineering" from the discipline "Technological equipment with parallel kinematics" and other specialties from the field of knowledge. Mechanical engineering", and can also be useful for engineering and technical workers of machine-building enterprises.
Опис
Ключові слова
ехнологічне обладнання, паралельна кінематика, механізми паралельної структури, верстат-гексапод, робочий простір, technological equipment, parallel kinematics, mechanisms of parallel structure, hexapod machine, working space
Бібліографічний опис
Валявський, І. А. Технологічне обладнання з паралельною кінематикою : навч. посіб. / І. А. Валявський, О. В. Лисенко, І. А. Лисенко ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 281 с.