Управління інноваційним розвитком аграрних підприємств (на прикладі ФГ «Землероб» м. Новоукраїнка, Кіровоградська область)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-12-06
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦНТУ
Анотація
У першому розділі дипломної роботи розглядається теоретичні аспекти інноваційного розвитку агропідприємств та сучасні підходи до управління інноваційним розвитком. Проаналізовано вітчизняні тенденції інноваційного розвитку агропідприємств. У другому розділі наводиться загальна характеристика управлінської структури ФГ «Землероб», проаналізовано особливості та сучасний стан розвитку господарства, надано оцінку показників економічної діяльності та інноваційних можливостей господарства. У третьому розділі розглянуто напрямки вдосконалення управління інноваційним розвитком аграрних підприємств, зокрема, оптимізація алгоритму управління інноваційним рішенням, та запропоновано декілька стратегій впровадження інновацій у господарстві, що сприятиме підвищенню ефективності діяльності підприємства. In the first chapter of the thesis, the theoretical aspects of the innovative development of agricultural enterprises and modern approaches to the management of innovative development are considered. Domestic trends in the innovative development of agricultural enterprises are analyzed. In the second chapter, the general characteristics of the management structure of FH "Zemlerob" are given, the peculiarities and current state of the farm's development are analyzed, and an assessment of the indicators of economic activity and innovative possibilities of the farm is provided. In the third section, directions for improving the management of innovative development of agricultural enterprises are considered, in particular, the optimization of the management algorithm of innovative solutions, and several strategies for the introduction of innovations in the economy are proposed, which will contribute to increasing the efficiency of the enterprise.
Опис
Ключові слова
аграрна галузь, інновації, інноваційний розвиток, ефективність діяльності, економічна ефективність аграрних підприємств, показники інноваційного розвитку, agricultural industry, innovations, innovative development, efficiency of activity, economic efficiency of agricultural enterprises, indicators of innovative development
Бібліографічний опис
Кирпач, Я. П. Управління інноваційним розвитком аграрних підприємств (на прикладі ФГ «Землероб» м. Новоукраїнка, Кіровоградська область) : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 051 «Економіка» / наук. кер. Л. Д. Запірченко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 121 с.