Управління інвестиційною діяльністю як фактором забезпечення конкурентоспроможності підприємства (на прикладі ТДВ «Коліймаш», м. Кропивницький)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-12-25

Authors

Лунгул, Олег Васильович
Lungul, Oleh

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Актуальність теми. За останні роки відбулося значне посилення конкуренції у всіх сферах економічної діяльності. Поява великої кількості нових підприємств, лібералізація імпорту, проникнення на вітчизняний ринок іноземних компаній, розвиток ринку капіталу та акціонерних підприємств – усе це значно змінило ринкову ситуацію. Зменшення платоспроможного попиту, з одного боку, та збільшення пропозицій товарів та послуг – з іншого, створили умови, коли такі поняття як «потенціал» та «конкурентоспроможність» стали невід'ємною складовою діяльності будь-якої організації. У такій ситуації для кожного виробника стає необхідним аналіз конкурентоспроможності та розробка дієвих засобів щодо її підвищення. Так, проблема досягнення конкурентоспроможності потенціалу підприємства є дуже важливою умовою успішного функціонування кожного підприємства. Сьогодні, завдяки конкурентній боротьбі, за всієї її тонкості та динамізму, виграє той, хто проводить аналіз та бореться за свої конкурентні позиції. Щоб вижити у цій боротьбі, кожне підприємство має підвищувати рівень конкурентоспроможності як продукції, а й самої організації загалом та її потенціалу. Цим обумовлена актуальність обраної теми. Мета роботи вивчення теоретичних досліджень та розробка практичних рекомендацій по вдосконаленню процесу управління потенціалом конкурентоспроможності на підприємстві. Об’єктом роботи є процес управління потенціалом конкурентоспроможності ТДВ «Коліймаш». Предмет дослідження методичні та теоретичні питання, практичні інструменти управління складовими потенціалу конкурентоспроможності підприємства. Для досягнення мети були поставлені та вирішені наступні завдання: − розглянути сутність, систему елементи потенціалу конкурентоспроможності підприємства; − визначити методи підвищення ефективності управління потенціалу конкурентоспроможності; − проаналізувати загальну характеристику підприємства; − проаналізувати логістичну діяльність підприємства; − визначити сучасний рівень конкурентоспроможності підприємства; − розробити пропозиції для росту потенціалу конкурентоспроможності, обґрунтувати запропоновані заходи; − визначити прогнозний економічний ефект запропонованих проектів. При дослідженні були використані такі методики: системний та комплексний підхід, методи економіко-статистичного аналізу, групування, візуалізації за допомогою графіків і таблиць, експертного оцінювання; отриману аналітичну інформацію, опрацьовано дані статистичної та бухгалтерської звітності підприємства, матеріали фахівців у галузі менеджменту та логістики, розміщені в підручниках, монографіях, наукових виданнях та електронних джерелах. Actuality of theme. In recent years, there has been a significant increase in competition in all spheres of economic activity. The appearance of a large number of new enterprises, the liberalization of imports, the penetration of foreign companies into the domestic market, the development of the capital market and joint-stock enterprises - all this significantly changed the market situation. A decrease in solvent demand, on the one hand, and an increase in the supply of goods and services, on the other, created conditions where such concepts as "potential" and "competitiveness" became an integral part of any organization's activity. In such a situation, it becomes necessary for each manufacturer to analyze competitiveness and develop effective means to increase it. Thus, the problem of achieving the competitiveness of an enterprise's potential is a very important condition for the successful functioning of every enterprise. Today, thanks to competition, for all its subtlety and dynamism, the one who conducts the analysis and fights for his competitive positions wins. To survive in this struggle, every enterprise must increase the level of competitiveness of both products and the organization itself in general and its potential. This determines the relevance of the chosen topic. The purpose of the work is to study theoretical research and develop practical recommendations for improving the process of managing the competitiveness potential at the enterprise. The object of the work is the process of managing the competitiveness potential of TDV "Koliimash". The subject of research is methodical and theoretical issues, practical tools for managing the components of the company's competitiveness potential. To achieve the goal, the following tasks were set and solved: − consider the essence, system, elements of the enterprise's competitiveness potential; − to determine the methods of increasing the effectiveness of management of competitiveness potential; − analyze the general characteristics of the enterprise; − analyze the logistics activities of the enterprise; − to determine the current level of competitiveness of the enterprise; − develop proposals for the growth of competitiveness potential, substantiate the proposed measures; − determine the forecast economic effect of the proposed projects. The following methods were used in the research: systematic and complex approach, methods of economic and statistical analysis, grouping, visualization using graphs and tables, expert evaluation; obtained analytical information, processed data from statistical and accounting reports of the enterprise, materials of specialists in the field of management and logistics, placed in textbooks, monographs, scientific publications and electronic sources.

Description

Keywords

конкурентоспроможність, потенціал підприємства, інновації, competitiveness, enterprise potential, innovation

Citation

Лунгул, О. В. Управління інвестиційною діяльністю як фактором забезпечення конкурентоспроможності підприємства (на прикладі ТДВ «Коліймаш», м. Кропивницький) : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 051 «Економіка» / наук. кер. О. С. Чумаченко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 83 с.